xqyv ohrba fcyv :hrvuq hmsv hsa [rmz-ta vl dltv [dm-tav [sqy-tav

Komentáře

Transkript

xqyv ohrba fcyv :hrvuq hmsv hsa [rmz-ta vl dltv [dm-tav [sqy-tav
bk)c
(
Gn 25: 1
xqyv ohrba fcyv
:hrvuq hmsv hsa
Přidal (znovu, připojil, šířil) Abraham a vzal ženu, jméno její Qetura.
Gn 25: 2
[rmz-ta vl dltv
[dm-tav [sqy-tav
qbsy-tav [ydm-tav
:xvs-tav
Porodila pro něho: Zimrana, Jaqšana, Medana, Midjana, Jišbaqa, Šuacha.
Gn 25: 3
dly [sqyv
[dd-tav abs-ta
orvsa vyh [dd ynbv
:oymalv oysvulv
Jaqšan zplodil: Šebu, Dedana a synové Dedana byli Ašurim, Letušim, Leumim.
Gn 25: 4
rpiv hpyi [ydm ynbv
hidlav idybav jnxv
:hrvuq ynb hla-lk
Synové Midjana: Efa, Efer, Chanok, Abida, Eldaa. Všichni tito synové Qetury.
Gn 25: 5
ohrba [tyv
vl-rsa-lk-ta
:qxeyl
Dal Abraham všechno což k němu pro Jicchaqa.
Gn 25: 6
oysglyph ynblv
ohrbal rsa
tntm ohrba [tn
lim oxlsyv
vndvib vnb qxey
hmdq yx
:odq wra-la
Pro syny ženin, které Abrahamovi dal Abraham dary (výslužky) a poslal je z nad Jicchaqa syna
jeho v trvání ještě jeho života do východu k zemi Qedem (východní).
Gn 25: 7
yyx-yns ymy hlav
yx-rsa ohrba
hns oyibsv hns tam
:oyns smxv
Toto dny roků života Abrahama, které žil, sto roků a sedmdesát roků a pět roků.
Gn 25: 8
ohrba tmyv ivgyv
[qz hbvu hbysb
:vymi-la fcayv ibsv
Zhynul a zemřel Abraham v šedinách (stáří) dobrých, starý a nasycený i sebrán k lidu jeho.
Gn 25: 9
qxey vta vrbqyv
vynb laimsyv
hlpkmh trim-la
[rpi hds-la
ytxh rxe-[b
:armm ynp-li rsa
Pohřbili ho Jicchaq a Išmael synové jeho do (k) jeskyně Makpela do (k) poli Efrona syna
Cochara Chetejce, které na tváři (na povrchu, vedle) Mamre.
Gn 25: 10
hnq-rsa hdsh
tx-ynb tam ohrba
ohrba rbq hms
:vtsa hrsv
Pole, které koupil Abraham od synů Chet do tam pohřben Abraham a Sara žena jeho.
Gn 25: 11
yrxa yhyv
ohrba tvm
oyhla jrbyv
vnb qxey-ta
qxey bsyv
:yar yxl rab-oi
Bylo po smrti Abrahama. Požehnal Bůh Jicchaqa syna jeho. Sídlil Jicchaq u (při, v obecenství)
studně pro Živého vidícího mne.
c
Gn 25: 12
laimsy tdlt hlav
hdly rsa ohrba-[b
txps tyremh rgh
:ohrbal hrs
Toto rodopisy Išmaele syna Abrahama, kterého porodila Hagar egyptská, služka Sary pro
Abrahama.
Gn 25: 13
tvms hlav
laimsy ynb
otdlvtl otmsb
laimsy rkb
rdqv tybn
:osbmv labdav
Toto jména synů Išmaele v pojmenování jejich k rodopisům (rodům) jejich. Prvorozený
Išmaelův Nebajot, Qedar, Adbeel, Mibsam.
Gn 25: 14
:asmv hmvdv imsmv
Mišma, Duma, Masa.
Gn 25: 15
rvuy amytv ddx
:hmdqv sypn
Chadad, Tema Jetur Nafiš, Qedma.
Gn 25: 16
oh hla
laimsy ynb
otms hlav
otryubv ohyrexb
oaysn rsi-oyns
:otmal
Toto oni synové Išmaele. Toto jména jejich ve dvorcích (obcích) jejich a v hradištích jejich.
Dvanáct knížat (předáků) k rodům jejich.
Gn 25: 17
yyx yns hlav
hns tam laimsy
hns oyslsv
oyns ibsv
tmyv ivgyv
:vymi-la fcayv
Toto roky života Išmaele, sto roků a třicet roků a sedm roků. Zhynul a zemřel i sebrán k lidu
jeho.
Gn 25: 18
hlyvxm vnksyv
ynp-li rsa rvs-di
hrvsa hkab oyrem
:lpn vyxa-lk ynp-li
Bydlili od Chavily až po Šur, který na tváři (na povrchu, vedle) Egypta, směrem Ašuru (Asýrii).
Na tváři (vedle) všech bratrů jeho padl.
p
gk)c
(
Gn 25: 19
tdlvt hlav
ohrba-[b qxey
dylvh ohrba
:qxey-ta
Toto rodopisy Jicchaqa syna Abrahama: Abraham zplodil Jicchaqa.
Gn 25: 20
qxey yhyv
hns oyibra-[b
hqbr-ta vtxqb
ymrah lavtb-tb
[bl tvxa ora [dpm
:hsal vl ymrah
Byl Jicchaq syn čtyřiceti roků ve vzetí jeho Ribqy dcery Betuele Aramejce z Padan Aram, sestru
Labana Aramejce k němu pro (za) ženu.
Gn 25: 21
qxey rtiyv
vtsa xknl hvhyl
avh hrqi yk
hvhy vl rtiyv
:vtsa hqbr rhtv
Prosil (úpěl, úpěnlivě prosil) Jicchaq k JHWH vzhledem (naproti) ženě jeho, neboť neplodná
ona. Uštědřil (prosby vyslyšel) pro něho JHWH a otěhotněla Ribqa žena jeho.
Gn 25: 22
oynbh veertyv
rmatv hbrqb
ykna hz hml [k-oa
:hvhy-ta srdl jltv
Strkali (křivdili, utiskovali, lámali) se synové v nitru jejím. I řekla: "Jestliže tak, proč to já jsem."
Šla k bádání (pátrání, vyšetřování) JHWH.
Gn 25: 23
hl hvhy rmayv
jnubb oyyg yns
jyimm oymal ynsv
oalm oalv vdrpy
:ryie dbiy brv wmay
Řekl JHWH k ní: "Dva národy v útrobách (břichu) tvých. Dva k rodům z vnitřností (útrob)
tvých odloučí se. Pronárod od pronárodu udatný. Mnohý (objemný, hrubý) otročiti bude
skromnému (bezvýznamnému).
Gn 25: 24
tdll hymy valmyv
:hnubb omvt hnhv
Naplněny dny její k porodu a hle dvojčata v útrobách (břichu) jejich.
Gn 25: 25
ynvmda [vsarh aeyv
ris trdak vlk
:vsi vms varqyv
Vystoupil první červenohnědý (ryšavý) celost jeho jako kožíšek (urozený) chlupatý i volali
jméno jeho Esav.
Gn 25: 26
vyxa aey [k-yrxav
vsi bqib tzxa vdyv
bqiy vms arqyv
hns oyss-[b qxeyv
:ota tdlb
Potom ihned vyšel bratr jeho a ruka jeho držíc v patu Esava. Voláno jméno jeho Jaqob. Jicchaq
syn šedesáti roků v porodu jejich.
Gn 25: 27
oyrinh vldgyv
sya vsi yhyv
hds sya dye idy
ot sya bqiyv
:oylha bsy
Zvětšovali se chlapci. Byl Esav muž znalý lovu, muž pole a Jaqob muž bezvadný (dokonalý),
sídlil stany.
Gn 25: 28
vsi-ta qxey bhayv
hqbrv vypb dye-yk
:bqiy-ta tbha
Miloval Jicchaq Esava, neboť lov v ústa jeho. Ribqa milovala Jaqoba.
Gn 25: 29
dyzn bqiy dzyv
hdsh-[m vsi abyv
:fyi avhv
Vzkypěl Jaqob nákyp (kaši). Přišel Esav z pole a on ochablý.
Gn 25: 30
bqiy-la vsi rmayv
odah-[m an ynuyilh
ykna fyi yk hzh odah
:ovda vms-arq [k-li
Řekl Esav k Jaqobovi: "Nahlť mě, prosím z červeného (červenice), červeného toho, neboť
ochablý já jsem." Na to (proto) voláno jméno jeho Edom.
Gn 25: 31
bqiy rmayv
ovyk hrkm
:yl jtrkb-ta
Řekl Jaqob: "Prodej (zaprodej, podstup, propadni) jak dnes prvorozenství tvé (právo
prvorozeného) pro mě."
Gn 25: 32
vsi rmayv
tvml jlvh ykna hnh
:hrkb yl hz-hmlv
Řekl Esav: "Hle já jsem šel k smrti i proč to pro mě, prvorozenství (právo prvorozeného)."
Gn 25: 33
bqiy rmayv
ovyk yl hibsh
rkmyv vl ibsyv
:bqiyl vtrkb-ta
řekl Jaqob: "Zapřisahni (zavázej se přísahou) pro mě jak dnes." Zapřísahal se (zavázal se
přísahou) pro něho i prodal (zaprodal, podstoupil, propadl) prvorozenství (právo prvorozeného).
Gn 25: 34
vsil [tn bqiyv
oysdi dyznv oxl
jlyv oqyv tsyv lkayv
:hrkbh-ta vsi zbyv
Jaqob dal pro Esava chléb a nákyp (kaši) čočky i jedl, pil a vstal, šel. Opovrhl (znevážil, bylo mu
lhostejné) Esav prvorozenstvím (právem prvorozeného).
c

Podobné dokumenty