Velký formát Valtice - deset roèníkù - výstava a CD

Transkript

Velký formát Valtice - deset roèníkù - výstava a CD
Uherské Hradiště 14. listopadu 2008
TISKOVÁ ZPRÁVA
Mezinárodní malířské sympozium
VELKÝ FORMÁT
1992 – 1996, 2001 – 2005: dva pětileté cykly, 15 let organizační a tvořivé práce
Zlín – foyer Městského divadla, 25. – 30. listopadu
Zahájení výstavy a křest CD, úterý 25. listopadu, 17 hodin
Anotace:
Výstava je zprávou o deseti ročnících malířského sympozia Velký formát (1992 - 1996,
2001 – 2005) v jejichž průběhu vytvořilo v barokní jízdárně valtického zámku 74 autorů
z různých míst Evropy více než stovku děl, které dnes tvoří sympoziální sbírku.
Sympozium vzniklo v době plné nadšení nad spojováním Evropy. Krásné prostředí
Valtic mezi Brnem a Vídní tvořící hranici s Rakouskem k navazování kontaktů vybízelo samo.
Během krajinářského plenéru v roce 1990 byli organizátoři fascinováni velikostí prostoru (77
x 18,5 m), který jakoby čekal na své znovuobjevení. O novém ročníku malířského setkání
bylo rozhodnuto! Jízdárna se od té doby vždy v červenci stala malířům velkým společným
ateliérem a závěrem výstavní síní.
Velký formát (cca 10 m2) z tohoto neobyčejného prostoru vychází. Zpočátku se zdálo,
že půjde jen o setkání několika přátel - malířů, kteří se rozhodli podstoupit riziko práce, jejíž
případný nezdar je mnohem zřetelnější než u malého obrázku. Fascinovala sama možnost
malby velkých rozměrů. Ale velká odezva prvního ročníku a zájem o účast, který trvá
dodnes, nás neustále „nutí“ v sympoziu pokračovat.
První cyklus byl uzavřen tištěným katalogem (1997), nyní využíváme možností webové
sítě a CD. Podáváme údaje o prostředí, o jednotlivých ročnících a jejich účastnících,
fotografie vytvořených děl, snímky z průběhu sympozia a také zprávy, recenze i stručná
vyjádření účastníků a odborníků.
Úvodní informace:
V roce 1990 byl ve výtvarné obci evidentní „hlad“ po pořádání mezinárodních tvůrčích
setkání a rovněž nebývalý zájem účastnit se takových setkání v zahraničí. Možnost pozvání
na zahraniční akce byla vyvážena i povinností zahraniční umělce pozvat do České republiky a
podobné akce také pořádat. Unie výtvarných umělců a její členské organizace za finanční
podpory dožívajícího Českého fondu výtvarných umění, státu (ministerstvo kultury) a později
i obtížně vyhledávaných sponzorů vyprodukovala v prvních letech (1991 – 1994) velký počet
sympozií a plenérů, z nichž v krátké době většina zanikla. Mezi sympozia, která přetrvala a
trvají patří i VELKÝ FORMÁT.
Historie sympozia:
Sympozium je spjato s jedinečným prostorem jízdárny Valtického zámku. Šťastnou
shodou okolností se zájem výtvarných umělců protknul se zájmem správy státního zámku
Valtice. Ve Valticích se v letech 1989 a 1990 konala dvě sochařská sympozia zaměřená na
tvorbu v umělém kameni (výdusky).
Prostředí valtického zámku využili malíři, soustředění v jedné z organizací nově utvářené
Unie výtvarných umělců (dnes Unie výtvarných umělců ČR). Akademický malíř Jan Pospíšil,
PhDr. Jaroslav Pelikán a jejich kolegové působící na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti a výtvarní umělci – členové Sdružení výtvarných umělců a teoretiků
jihovýchodní Moravy - alespoň místem konání navázali na sochařská sympozia, na doznívající
festival barokní hudby i na trvající prázdninové hudební interpretační kurzy, a v roce 1990
uspořádali I. Mezinárodní malířské sympozium VALTICE 90, zaměřené na krajinu.
Pořadatele zaujal mimořádně zajímavý prostor jízdárny valtického zámku natolik, že začali
uvažovat o jiném typu malířského sympozia, zaměřeného na tvorbu monumentální.
Pořadatelé sympozia
Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy se sídlem v Uherském hradišti,
členská organizace Unie výtvarných umělců České republiky, ve spolupráci se Střední
uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, Národním památkovým ústavem –
územním odborným pracovištěm v Brně a správnou Státního zámku Valtice a s Galerií
výtvarného umění v Hodoníně.
Charakteristika sympozia:
Valtické sympozium má několik zvláštností. U sochařských sympozií se předpokládá
nějaké další využití vytvořených děl – díla jsou mnohdy utvářena pro konkrétní umístění a
zůstávají tak trvale zachována, případně vytvářejí přírodní nebo městskou veřejně
přístupnou galerii. U malířských sympozií pořádaných v České republice je skoro výjimkou,
že vytvořená díla jsou uchovávána a vytvářejí postupně sbírku. Valtické sympozium je
takové. Na zámku ve Valticích je již početná sbírka děl vytvořených v letech 1992 až 2005,
čítající více než 100 položek.
Další zvláštností je, že valtické sympozium probíhá v pětiletých cyklech. První se
uskutečnil v letech 1992 až 1996, druhý v letech 2001 až 2005. Pauza mezi jednotlivými
cykly dává možnost zhodnotit v klidu průběh sympozií, zamyslet se nad jejich výsledky a
připravit další ročníky. První cyklus byl uzavřen vydáním tištěného katalogu, druhý cyklus
vydáním tohoto CD a prezentací na webových stránkách, současně je připravován třetí
pětiletý cyklus, jehož vyvrcholením snad bude několikrát již zamýšlená celková trvalá
prezentace na zámku ve Valticích a výběrová prezentace ve významných kulturních centrech
České republiky spojená s vydáním tištěného katalogu.
Nejvýznamnější zvláštností je však samo vymezení sympozia – onen „velký formát“,
tedy plocha cca 10 m2, s níž se účastníci musí během poměrně krátké doby vyrovnat. Účast
nevylučuje předběžný záměr autora, ale ani ho nevyžaduje. Samo prostředí zámecké
jízdárny o ploše více než 1400 m2 (77 x 18,5 m) je více než inspirativní. Dnes již formát 10
m2 sám o sobě není tak fascinující jako době vzniku sympozia, kdy kromě veřejných
zakázek, nutně svazujících autora svým zadáním, nebyly pro naše výtvarné umělce
dosažitelné ani finanční ani prostorové možnosti. Ten formát je však fascinující jednak
v kontextu sbírky vznikající v průběhu patnácti let, jednak v kontextu valtické zámecké
jízdárny, této gigantické tvůrčí dílny, tohoto velkolepého společného malířského ateliéru i
výstavního sálu.
Účastníci sympozia:
Studium děl uchovaných ve sbírce možná napoví něco o tendencích monumentální
tvorby, ale i o tvorbě účastníků samotných. Všech sympozií se zúčastnil jejich neúnavný
organizátor Jan Pospíšil, takže sbírka zrcadlí také jeho tvorbu v průběhu patnácti let. I jiní
umělci se zúčastnili sympozií několikrát, buď s časovým odstupem (Vladimír Popovič – 1992,
2003) nebo v ročnících po sobě jdoucích, jako spoluorganizátor několika ročníků a průvodce
vernisážemi Vladimír Franz (1996 a 2002 – 2005) nebo Mikoláš Axmann (2001 – 2005) a Jiří
Surůvka (2003 a 2004). Dílo dvou účastníků je již bohužel uzavřeno (Miroslav Adámek,
Svatopluk Slovenčík), někteří účastníci prvních ročníků možná přijmou účast v některém
ročníku třetího cyklu, který bude zahájen patrně v roce 2007.
Sympozia se zúčastnili (zvýrazněni účastníci spjatí s regionem):
Miroslav Adámek, Björn Aho, Mikoláš Axmann, Bohumil Bača, Daniel Bednář, Kristýna
Boháčová, Daniel Brunovský, Jan-Pieter Cornelis, David Čárský, Stano Černý, Jozef „Danglár“
Gertli, Stefan Emmelmann, Miloš Fekar, Petra Fekarová-Čejková, Andrea Forsterová,
Vladimír Franz, Galina, Patrik Hábl, Jana Hanáčková, Aleš Havlíček, František Hodonský,
Zdena Höhmová, Jaroslav Hovadík, Aleš Hudeček, Eva Hradil, Zdeněk Hůla, Paulína
Chrenková, Eliška Jakubíčková, Miroslav Jakubík, Hans Jandl, Luboš Janota, Boris Jirků,
Vladimír Kokolia, Jiří Kornatovský, Péter Balász Kovács, Jiří Krtička, Mariana Látalová, Ida
Lencsés, Libor Lípa, Petr Lysáček, Anna Macleod, Robert Makar, Miroslav Malina, Hejkki
Marila, Eimutis Markunas, Moje Menhardt, Kamil Mikel, Adam Molenda, Marie Molová, Pavel
Mühlbauer, Eduard Ovčáček, Marek Ormandík, Eva Ploczeková-Lazuri,
Vladimír Popovič, Mikko Paakkola, Jan Pospíšil, Pavel Procházka, Veronika Rónaiová, Tomáš
Rossí, Ivo Sedláček, Vladimíra Sedláková, Petra Seidlová, Svatopluk Slovenčík, Jiří
Surůvka, Katarína Szanyiová, Csaba Szegedi, Jan Tichý, Zdeněk Tománek, Václav
Vaculovič, Raphael Valenta, Anna (Vančurová) Vančátová, Andrew Vas, Petr Veselý,
Markéta Zlesáková,
Trochu statistiky:
Dosud se sympozia zúčastnilo 74 autorů, z nich 45 z České republiky, 11 ze Slovenské
republiky a 18 z jiných států (Belgie – 1, Finsko – 3, Irsko – 1, Litva – 1, Maďarsko – 3,
Německo – 1, Polsko – 1, Rakousko – 4, Švédsko – 1, Velká Británie – 1) a vytvořilo více než
stovku děl.
Charakteristika výstavy:
Ve foyer Městského divadla ve Zlíně budou prezentovány ukázky prací ze sbírky
sympozia (ve výběru Vladimír Franz, Jaroslav Hovadík, Vladimír Kokolia, Kamil Mikel,
Vladimír Popovič, Jan Pospíšil, Veronika Rónayová, Jiří Surůvka, Katarina Szanyová). Hlavním
důvodem je uvedení kompletního zpracování jednotlivých ročníků sympozia v jazyce českém
a anglickém na CD a zprovoznění webové stránky www.supsuh.cz/valtice.
O významu sympozia promluví jeden z účastníků – prof. Vladimír Franz (AMU Praha).
O křest CD byl požádán náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.
Výstavu, vydání CD a přípravu webové stránky podpořili:
Nadace Český fond umění, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, města Uherské Hradiště a
Valtice.
Všichni účastníci vernisáže obdrží zdarma jedno CD Velký formát Valtice, na jehož vydání
přispěla firma STAŠA Napajedla (www.stasa.cz).
Tiráž výstavy:
Mezinárodní malířské sympozium
VELKÝ FORMÁT – 10 m2
Valtice – zámecká jízdárna 1992-1996, 2001 – 2005
Výstava ukázek prací ze sbírky sympozia a uvedení CD a www.supsuh.cz/valtice
Pořádá Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy
Sympozium vede akad.mal. Jan Pospíšil
Na přípravě spolupracovali: Oskar Brůža, Josef Fantura, Vladimír Franz, Kamil Mikel, Karla
Stránská, Zdena Šáchová
Partneři sympozia: Unie výtvarných umělců České republiky, Střední uměleckoprůmyslová
škola v Uherském Hradišti, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Brně a
správnou Státního zámku Valtice a Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
Výstavu, vydání CD a přípravu webové stránky podpořili:
Nadace Český fond umění, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, města Uherské Hradiště a
Valtice.
Všichni účastníci vernisáže obdrží zdarma jedno CD Velký formát Valtice, na jehož vydání
přispěla firma STAŠA Napajedla (www.stasa.cz).
Kontakt organizační:
PhDr. Oskar Brůža, Infostředisko Unie výtvarných umělců ČR
[email protected]; [email protected], 606 473 074
akad. mal. Jan Pospíšil, předseda sdružení
SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A TEORETIKŮ (SVUT) JIHOVÝCHODNÍ MORAVY, ČLENSKÁ ORGANIZACE UNIE
VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, IČO 00546291, REG. VSP/1-1563/90-R, ÚČET ČS, A.S. UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
7383759-728/0800 KONTAKT: AKAD. MAL. JAN POSPÍŠIL, STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (SUPŠ), VŠEHRDOVA
267, 686 53 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, TELEFON + 420 632 55 15 00, TELEFON / FAX + 420 632 55 23 54, MOBILNÍ TELEFON
(GSM): + 420 777 155 031, [email protected]

Podobné dokumenty

Uherské Hradiště – Mikulov 7. dubna 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA

Uherské Hradiště – Mikulov 7. dubna 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Miroslav Adámek, Björn Aho, Mikoláš Axmann, Bohumil Bača, Daniel Bednář, Kristýna Boháčová, Daniel Brunovský, Jan-Pieter Cornelis, David Čárský, Stano Černý, Jozef „Danglár“ Gertli, Stefan Emmelman...

Více

Správná hračka 2011 - Unie výtvarných umělců ČR

Správná hračka 2011 - Unie výtvarných umělců ČR Lze hrát na čas, tj. kolikrát jedna dvojice dokáže přejít hada, např. za 5 minut. Při chybě se hráči ve dvojici „chodec a házeč“ vystřídají, vrací se na první pole (ocas) a startují znovu. Pravidla...

Více

Vlhkoměr CS Návod k obsluze

Vlhkoměr CS Návod k obsluze představovat reprezentativní průměrnou kvalitu celkového objemu zrní tím, že provedete měření z několika různých míst vsádky. 2.6. Kontrola a volba měřítka Vždy zkontrolujte, zda používáte správné ...

Více

Zhodnocení výstav 09

Zhodnocení výstav 09 „železné opony“, symbolizované berlínskou zdí. Tyto výstavy byly rovněž zaštiťovány Ministerstvem kultury ČR a dalšími významnými institucemi. Tyto a další výstavy ve výstavním plánu Galerie kritik...

Více

Tábor Matějovec

Tábor Matějovec Návrat z tábora Kdy: v sobotu 23. 8. 2012 cca v 16:00 Kde: také u kostela Jak: pojedeme auty, kola se povezou buď na vozíku, nebo na střechách vozidel Prosíme proto rodiče, kteří by mohli své děti ...

Více