Uherské Hradiště – Mikulov 7. dubna 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA

Komentáře

Transkript

Uherské Hradiště – Mikulov 7. dubna 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA
Uherské Hradiště – Mikulov 7. dubna 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA ZACHOVANÝCH VÝTVARNÝCH DĚL Z DESETI ROČNÍKŮ SYMPOZIA
VELKÝ FORMÁT VALTICE – 10 m2
Regionální muzeum v Mikulově – zámek, 11. dubna – 28. června 2015
Zahájení v pátek 10. dubna v 17 hodin
Anotace:
Výstava je zprávou o deseti ročnících malířského sympozia Velký formát (1992–1996,
2001–2005). V jejich průběhu vytvořilo v barokní jízdárně valtického zámku 74 autorů
z různých míst Evropy více než stovku děl, z nichž měla být utvořena sympoziální sbírka.
Sympozium vzniklo v době nadšení nad spojováním Evropy. Krásné prostředí Valtic
mezi Brnem a Vídní tvořící hranici s Rakouskem k navazování kontaktů vybízelo samo.
Během krajinářského plenéru v roce 1990 byli organizátoři malíř Jan Pospíšil, PhDr. Jaroslav
Pelikán fascinováni velikostí prostoru (77 x 18,5 m), který jakoby čekal na své
znovuobjevení. Tehdy vznikla myšlenka Velkého formátu. Jízdárna se od roku 1992 vždy
v červenci stala malířům velkým společným ateliérem a závěrem výstavní síní.
Velký formát (cca 10 m2) z tohoto neobyčejného prostoru vychází. Zpočátku se zdálo,
že půjde jen o setkání několika přátel - malířů, kteří se rozhodli podstoupit riziko práce, jejíž
případný nezdar je mnohem zřetelnější než u malého obrázku. Fascinovala sama možnost
malby velkých rozměrů. Ale velká odezva prvního ročníku si pokračování vyžádala.
První cyklus byl uzavřen tištěným katalogem (1997), druhý pak výběrovou ukázkovou
prezentací s křtem CD všech ročníků koncem roku 2008 ve Zlíně a v Brně. Údaje o prostředí,
o jednotlivých ročnících a jejich účastnících, fotografie vytvořených děl, snímky z průběhu
sympozia a také zprávy, recenze i stručná vyjádření účastníků a odborníků byla současně
zpřístupněna i na internetu (www.art-visual.cz/velkyformat).
Úvodní informace:
V roce 1990 byl ve výtvarné obci evidentní „hlad“ po pořádání mezinárodních tvůrčích
setkání a rovněž nebývalý zájem účastnit se takových setkání v zahraničí. Možnost pozvání
na zahraniční akce byla provázena povinností zahraniční umělce zvát do České republiky a
podobné akce také pořádat. Unie výtvarných umělců a její členské organizace za finanční
podpory dožívajícího Českého fondu výtvarných umění, státu (ministerstvo kultury) a později
i obtížně vyhledávaných sponzorů vyprodukovala v prvních letech (1991 – 1994) velký počet
sympozií a plenérů, z nichž v krátké době většina zanikla. Mezi taková sympozia s jepičím
životem VELKÝ FORMÁT nepatřil.
Historie sympozia:
Sympozium je spjato s jedinečným prostorem jízdárny Valtického zámku. Šťastnou
shodou okolností se na počátku 90. let zájem výtvarných umělců protknul se zájmem správy
státního zámku Valtice. Ve Valticích se ostatně již před tím v letech 1989 a 1990 konala dvě
sochařská sympozia zaměřená na tvorbu v umělém kameni (výdusky).
Prostředí valtického zámku využili malíři, soustředění v jedné z organizací nově utvářené
Unie výtvarných umělců (dnes Unie výtvarných umělců ČR). Akademický malíř Jan Pospíšil,
PhDr. Jaroslav Pelikán a jejich kolegové působící na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti a výtvarní umělci – členové Sdružení výtvarných umělců a teoretiků
jihovýchodní Moravy – místem konání navázali na sochařská sympozia, na doznívající festival
barokní hudby i na trvající prázdninové hudební interpretační kurzy, a v roce 1990 uspořádali
I. Mezinárodní malířské sympozium VALTICE 90, zaměřené na krajinu.
Pořadatele zaujal mimořádně zajímavý prostor jízdárny valtického zámku natolik, že začali
uvažovat o jiném typu malířského sympozia, zaměřeného na tvorbu monumentální.
Pořadatelé sympozia
Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy se sídlem v Uherském hradišti,
členská organizace Unie výtvarných umělců České republiky a (dnešní) Národní památkový
ústav – územní odborné pracoviště v Brně, ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou
školou v Uherském Hradišti a s Galerií výtvarného umění v Hodoníně.
Charakteristika sympozia:
Valtické sympozium mělo několik zvláštností. U sochařských sympozií se předpokládá
nějaké další využití vytvořených děl – díla jsou mnohdy utvářena pro konkrétní umístění a
zůstávají tak trvale zachována, případně vytvářejí přírodní nebo městskou veřejně
přístupnou galerii. U malířských sympozií pořádaných v České republice je skoro výjimkou,
že vytvořená díla mají být uchována a postupně vytvořit sbírku. Valtické sympozium takový
cíl mělo. Na zámku ve Valticích byla uložena a k dalšímu využití určena početná sbírka děl
vytvořených v letech 1992 až 2005, čítající více než 100 položek.
Další zvláštností bylo, že valtické sympozium probíhalo v pětiletých cyklech. První se
uskutečnil v letech 1992 až 1996, druhý v letech 2001 až 2005. Pauza mezi jednotlivými
cykly dala možnost zhodnotit v klidu jejich průběh, zamyslet se nad výsledky a připravit další
ročníky. První cyklus byl uzavřen vydáním tištěného katalogu, druhý cyklus vydáním CD a
prezentací na webových stránkách, připravován (jak se později ukázalo již bezúspěšně) byl
třetí pětiletý cyklus, jehož vyvrcholením měla být několikrát již zamýšlená a neustále
odkládaná trvalá prezentace na zámku ve Valticích.
Nejvýznamnější zvláštností bylo však samo vymezení sympozia – onen „velký formát“,
tedy plocha cca 10 m2, s níž se účastníci museli během poměrně krátké doby vyrovnat.
Účast nevylučovala předběžný záměr autora, ani ho však nevyžadovala. Inspirativní bylo
samo prostředí zámecké jízdárny o ploše více než 1400 m2 (77 x 18,5 m). Dnes již formát 10
m2 sám o sobě není tak fascinující jako době vzniku sympozia, kdy kromě veřejných
zakázek, nutně svazujících autora svým zadáním, nebyly pro naše výtvarné umělce
dosažitelné ani finanční ani prostorové možnosti. Ten formát však zůstal trvale fascinující
jednak v kontextu sbírky vznikající v průběhu patnácti let, jednak v kontextu valtické
zámecké jízdárny jako gigantické tvůrčí dílny, společného malířského ateliéru a závěrem i
výstavního sálu.
Účastníci sympozia:
Studium děl uchovaných ve sbírce možná napoví něco o tendencích monumentální tvorby,
ale i o tvorbě účastníků samotných. Všech sympozií se zúčastnil jejich neúnavný organizátor
Jan Pospíšil, takže sbírka zrcadlí také jeho tvorbu v průběhu patnácti let. I jiní umělci se
zúčastnili sympozií několikrát, buď s časovým odstupem (Vladimír Popovič – 1992, 2003)
nebo v ročnících po sobě jdoucích, jako spoluorganizátor několika ročníků a průvodce
vernisážemi Vladimír Franz (1996 a 2002 – 2005) nebo Mikoláš Axmann (2001 – 2005) a Jiří
Surůvka (2003 a 2004). Dílo tří účastníků je již bohužel uzavřeno (Miroslav Adámek,
Svatopluk Slovenčík a Jaroslav Hovadík).
Sympozia se zúčastnili (abecedně):
Miroslav Adámek, Björn Aho, Mikoláš Axmann, Bohumil Bača, Daniel Bednář, Kristýna
Boháčová, Daniel Brunovský, Jan-Pieter Cornelis, David Čárský, Stano Černý, Jozef „Danglár“
Gertli, Stefan Emmelmann, Miloš Fekar, Petra Fekarová-Čejková, Andrea Forsterová,
Vladimír Franz, Galina, Patrik Hábl, Jana Hanáčková, Aleš Havlíček, František Hodonský,
Zdena Höhmová, Jaroslav Hovadík, Aleš Hudeček, Eva Hradil, Zdeněk Hůla, Paulína
Chrenková, Eliška Jakubíčková, Miroslav Jakubík, Hans Jandl, Luboš Janota, Boris Jirků,
Vladimír Kokolia, Jiří Kornatovský, Péter Balász Kovács, Jiří Krtička, Mariana Látalová, Ida
Lencsés, Libor Lípa, Petr Lysáček, Anna Macleod, Robert Makar, Miroslav Malina, Hejkki
Marila, Eimutis Markunas, Moje Menhardt, Kamil Mikel, Adam Molenda, Marie Molová, Pavel
Mühlbauer, Eduard Ovčáček, Marek Ormandík, Eva Ploczeková-Lazuri,
Vladimír Popovič, Mikko Paakkola, Jan Pospíšil, Pavel Procházka, Veronika Rónaiová, Tomáš
Rossí, Ivo Sedláček, Vladimíra Sedláková, Petra Seidlová, Svatopluk Slovenčík, Jiří Surůvka,
Katarína Szanyiová, Csaba Szegedi, Jan Tichý, Zdeněk Tománek, Václav Vaculovič, Raphael
Valenta, Anna (Vančurová) Vančátová, Andrew Vas, Petr Veselý, Markéta Zlesáková.
Trochu statistiky:
Sympozia zúčastnilo 74 autorů, z nich 45 z České republiky, 11 ze Slovenské republiky
a 18 z jiných států (Belgie – 1, Finsko – 3, Irsko – 1, Litva – 1, Maďarsko – 3, Německo – 1,
Polsko – 1, Rakousko – 4, Švédsko – 1, Velká Británie – 1). Vzniklo více než sto obrazů.
Záměry využití vytvořených uměleckých děl (vývoj):
Úvahy o způsobu užití vytvořených děl se postupně vyvíjely a měnily. Povinností účastníků
bylo nejméně jedno dílo ponechat na místě; mohlo se stát majetkem pořádajícího sdružení,
jedno dílo si mohl vybrat a převzít do majetku Památkový ústav, díla mohla být použita ve
prospěch dalších ročníků sympozia (úvahy o např. aukci), později, když uměleckých děl
přibývalo, začal být favorizován záměr ponechat obrazy ve sbírce a dohodnout jejich
prezentaci v místě vzniku, buď expozicí celku, nebo sezónními prezentacemi menšího výběru
(podle ročníků, témat apod.). Tyto záměry pro trvající stavební úpravy na zámku a vyvíjející
se expoziční záměry Památkového ústavu zůstávaly ve stadiu úvah.
Vlastnictví obrazů:
Otázka vlastnictví vytvořených uměleckých děl byla přesouvána s ohledem na budoucí řešení
- to se jak výše uvedeno vyvíjelo a nebylo dosud dořešeno. Uzavřeno bylo pouze převzetí
pěti obrazů z prvního cyklu Národním památkovým ústavem – územním odborným
pracovištěm v Brně. Ostatní obrazy byly jako celek uloženy na zámku ve Valticích nebo je
autoři uložili u sebe k výstavnímu využití s tím, že později budou v souvislosti s vyřešením
stálé prezentace na valtickém zámku smluvní vztahy dořešeny a obrazy do sbírky zařazeny.
Depozitum na zámku ve Valticích:
Památkový ústav v Brně měl právo vybrat z každého ročníku jedno umělecké dílo a převzít je
do svého majetku. Po ukončení prvního ročníku byla díla ponechána na valtickém zámku a i
díla z dalších tří ročníků tam byla se souhlasem kastelánky Pavly Lužové uložena.
Vzhledem k vzrůstajícímu počtu vytvořených obrazů a uvažovaném záměru o budoucí
prezentaci bylo při přípravě V. ročníku v roce 1996 smluvně dohodnuto i poskytnutí
depozitárních prostor pro uložení vytvořených výtvarných děl. Depozitář byl využíván jak
k uložení některých obrazů vlastněných NPÚ – územním pracovištěm v Brně, tak pro obrazy
ve správě SVUT JVM.
Způsob manipulace s obrazy:
Místo depozitáře určoval Památkový ústav (jím pověřený pracovník). Klíči disponoval
výhradně kastelán. Dispozice pro případný přesun obrazů (výstavy apod.) telefonicky
s kastelánem projednával výhradně komisař sympozia. Poslední manipulace za účasti
současného kastelána proběhla v listopadu a prosinci 2008 v souvislosti s výstavami a pak
v roce 2011, kdy se souhlasem komisaře sděleným kastelánovi vybrala osobně pro výstavu
svého manžela jeden obraz paní Popovičová.
Stav v roce 2008:
V roce 2008 byl připravován souborný katalog sympozií a dvě výstavy spojené s křtem CD.
Protože došlo ke změně v osobě kastelána, byl nový (dosavadní) kastelán dne 7. července
2008 osobně seznámen s průběhem sympozií a s přípravou výstav na sklonku roku 2008.
Pokud jde o pokračování sympozií, podal pan kastelán informaci o změněných prioritách i
předpokládaném novém využití zámecké jízdárny, které podle jeho názoru nebude pro další
konání sympozia vhodné.
Od 25. do 30. listopadu se uskutečnila výstava ve foyer Městského divadla ve Zlíně a od 2.
do 19. prosince 2008 v Galerii Ars v Brně. Vystaveno bylo 15 ukázek z děl vytvořených
v průběhu deseti ročníků sympozia; díla byla na valtickém zámku převzata a po ukončení
výstavy z Brna vrácena do depozitáře zpět
Současný stav:
Současný stav byl zjištěn ze strany SVUT JVM v souvislosti s žádostí účastníka sympozia
prof. Vladimíra Franze o zapůjčení jeho děl pro výstavní účely v pátek 7. března 2014, kdy
nebyla jeho díla nalezena, a v sobotu 8. března 2014, kdy byla v Zámecké jízdárně nalezena
pohozená část rámů prokazatelně z depozita Velký formát; plátna byla z rámů vyřezána.
Následně provedenou inventurou (12. března 2014) a porovnáním s dokumentací bylo
zjištěno, že téměř polovina ze 112 katalogových děl je pohřešována. Šetření převzala Policie
ČR, která podala první oficiální informaci v pátek 3. dubna 2015 (text v příloze; Vysílání ČT /
Jihomoravský večerník 3. 4. 2015 / 18:04:44 / reportáž
www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech/315281381990403/video/
Charakteristika výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově:
Výstava v prostorách 1. patra mikulovského zámku představí 30 zachovaných obrazů
z depozitáře na valtickém zámku. Rozměrné obrazy byly v prvních dvou ročnících malovány
na laťovku olejovými barvami, v dalších ročních pak barvami akrylovými na plátno. Ostatní
zachovaná díla, uložená dočasně u autorů, nemohla být do tohoto souboru zařazena
z prostorových důvodů.
Obrazy jsou instalovány v prostoru, kde pravidelně probíhá sympozium Dílna. Proto bude
výstava končena již 28. června 2015.
Výstava obrazů je doplněna texty, v nichž se někteří autoři nebo teoretici nad sympoziem
zamýšlejí. Poměrně rozsáhlou fotografickou dokumentaci sympozia zastupuje – rovněž
z prostorových důvodů – jedna velkoplošná fotografie. K projekci je připraven výběr
z fotodokumentace průběhu sympozia a přehled zničených obrazů.
Organizátoři sympozia by v budoucnu celou zachovanou sbírku rádi vystavili. Otázkou
zůstává, kde. Je totiž zapotřebí umístit obrazy o celkové ploše cca 500 m2. Bylo by možné
výstavu doplnit jak o fotografie z průběhu, tak i o fotografie zničených děl.
Tiráž výstavy:
Mezinárodní malířské sympozium
VELKÝ FORMÁT – 10 m2
Valtice – zámecká jízdárna, 1992–1966, 2001–2005
Výstavu zachovaných obrazů z deseti ročníků sympozia pořádají Regionální muzeum
v Mikulově a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy – Unie výtvarných
umělců ČR
Výstavu připravili:
Oskar Brůža, Jana Frantelová, Jan Pospíšil
Na přípravě spolupracovali pracovníci Regionálního muzea v Mikulově.
Vydání CD a přípravu webové stránky v letech 2007–2008 podpořili:
Nadace Český fond umění, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, města Uherské Hradiště a
Valtice.
Kontakty - informace:
Jana Frantelová, Regionální muzeum v Mikulově
[email protected]; 777 061 225; www.rmm.cz
PhDr. Oskar Brůža, Informační středisko Unie výtvarných umělců ČR
[email protected]; [email protected], 606 473 074
Sympoziu je věnována stránka www.art-visual.cz/velkyformatvaltice
akad. mal. Jan Pospíšil
předseda SVUT JVM
a komisař sympozia
Mgr. Petr Kubín
ředitel muzea
Přílohy:
- Seznam účastníků sympozia podle jednotlivých ročníků
- Výstavy obrazů vzniklých na sympoziu
- Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje: Zničená díla z mezinárodního
malířského sympozia
Sdružení výtvarných umělců a teoretiků (SVUT) jihovýchodní Moravy, členská organizace
unie výtvarných umělců české republiky, IČO 00546291. Kontakt: akad. mal. Jan Pospíšil,
Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ), Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště, telefon
572 551 500, mobil 777 155 031, [email protected]
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, IČO 00089613. Kontakt: Jana
Frantelová, 777 061 225, [email protected]
Seznam účastníků sympozia podle jednotlivých ročníků
1992 (3. - 30. července)
Teoretik: Jaroslav Pelikán
S podporou Českého fondu výtvarných umění
Vladimír Kokolia, * 1956, Česká republika
Anna Macleod, * 1959, Irská
Miroslav Malina, * 1956, Česká republika
Eimutis Markunas, * 1959, Litva
Vladimír Popovič, * 1939, Slovenská republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Pavel Procházka, * 1965, Česká republika
Tomáš Rossí, * 1955, Česká republika
Andrew Vass, * 1961, Velká Británie
1993 (5. - 22. července)
Teoretik: Jaroslav Pelikán
S podporou Ministerstva kultury a
Českého fondu výtvarných umění
Björn Aho, * 1967, Finsko
Jan-Pieter Cornelis, * 1968, Belgie
Zdena Höhmová, * 1955, Česká
Jiří Kornatovský, * 1952, Česká
Miroslav Malina, * 1956, Česká republika
Mikko Paakkola, * 1961, Finsko
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Václav Vaculovič, * 1957, Česká republika
1994 (7. - 21. července)
Teoretik: Jaroslav Pelikán
S podporou Ministerstva kultury a
Českého fondu výtvarných umění
Miroslav Adámek, * 1957, Česká republika
Jaroslav Hovadík, * 1935, Německo
Hans Jandl, * 1958, Rakousko
Luboš Janota, * 1946, Švédsko
Eliška Jakubíčková, * 1955, Česká republika
Hejkki Marila, * 1966, Finsko
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Ivo Sedláček, * 1961, Česká republika
Vladimíra Sedláková, * 1952, Česká republika
Svatopluk Slovenčík, * 1934, Česká republika
Jan Tichý, * 1962, Česká republika
Anna Vančátová, * 1949, Česká republika
1995 (14. - 21. července)
Teoretik: Radek Horáček
S podporou Ministerstva kultury ČR a
Nadace Český fond umění
Bohumil Bača, * 1943, Slovenská republika
Jana Hanáčková, * 1967, Česká
František Hodonský, * 1945, Česká republika
Boris Jirků, * 1955, Česká republika
Jiří Krtička, * 1954, Česká republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Petra Seidlová, * 1969, Česká republika
Petr Veselý, * 1953, Česká republika
1996 (8. - 19. července)
Teoretik: Jiří Bohdálek
S podporou MK ČR a Nadace Český fond umění
Vladimír Franz, * 1959, Česká republika
Zdeněk Hůla, * 1948, Česká republika
Marek Ormandík, * 1968, Slovenská republika
Miroslav Jakubčík, * 1963, Česká republika
Marie Molová, * 1948, Česká republika
Pavel Mühlbauer, * 1949, Česká republika
Eduard Ovčáček, * 1933, Česká republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Raphael Valenta, * 1966, Rakousko
2001 (2. – 11. července)
Závěrečné zhodnocení: Jan Pospíšil
S podporou Nadace ČFU a Města Valtice
Mikoláš Axmann, *1955, Česká republika
David Čárský, * 1959, Slovenská republika
Jozef „Danglár“ Gertli, * 1962, Slovenská republika
Miloš Fekar, * 1973, Česká republika
Petra Fekarová-Čejková, * 1972, Česká republika
Péter Balász Kovács, * 1955, Maďarsko
Ida Lencsés, * 1957, Maďarsko
Adam Molenda, * 1964, Polsko
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
2002 (8. – 18. července)
Závěrečné zhodnocení: Vladimír Franz
S podporou Nadace Český fond umění
Mikoláš Axmann, * 1955, Česká republika
Vladimír Franz, * 1959, Česká republika
Galina, * 1961, Česká republika
Patrik Hábl, * 1975, Česká republika
Robert Makar, * 1970, Slovenská republika
Eva Ploczeková-Lazuri, * 1965, Slovenská republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Veronika Rónaiová, * 1951, Slovenská republika
Csaba Szegedi, * 1960, Maďarsko
2003 (7. – 17. července)
Závěrečné zhodnocení: Vladimír Franz
S podporou Nadace ČFU a Jihomoravského kraje
Mikoláš Axmann, * 1955, Česká republika
Andrea Forsterová, * 1958, Česká republika
Vladimír Franz, * 1959, Česká republika
Aleš Havlíček, * 1974, Česká republika
Aleš Hudeček, * 1973, Česká republika
Paulína Chrenková, * 1976, Slovenská republika
Vladimír Popovič, * 1939. Slovenská republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Jiří Surůvka, * 1961, Česká republika
Katarína Szanyiová, * 1974, Česká republika
2004 (6. – 15. července)
Závěrečné zhodnocení: Vladimír Franz
S podporou Nadace ČFU a Jihomoravského kraje
Mikoláš Axmann, * 1955, Česká republika
Kristýna Boháčová, * 1978, Česká republika
Daniel Brunovský, * 1959, Slovenská republika
Stano Černý, * 1956, Slovenská republika
Vladimír Franz, * 1959, Česká republika
Petr Lysáček, * 1961, Česká republika
Libor Lípa, * 1963, Česká republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Jiří Surůvka, * 1961, Česká republika
2005 (7. – 14. července)
Závěrečné zhodnocení: Vladimír Franz
S podporou Nadace ČFU a Jihomoravského kraje
Mikoláš Axmann, * 1955, Česká republika
Daniel Bednář, * 1969, Česká republika
Stefan Emmelmann, * 1954, Rakousko
Vladimír Franz, * 1959, Česká republika
Eva Hradil, * 1965, Rakousko
Mariana Látalová, * 1977, Česká republika
Moje Menhardt, Rakousko
Kamil Mikel, * 1964, Česká republika
Jan Pospíšil, * 1952, Česká republika
Zdeněk Tománek, * 1958, Česká republika
Markéta Zlesáková, * 1976, Česká republika
***
Výstavy obrazů vzniklých na sympoziu
1993 – Galerie Slováckého muzea v Uh. Hradišti
1995 – Státní zámek Kroměříž v rámci Forfestu
1997 – Galerie výtvarného umění v Hodoníně
1999 – Galerie výtvarného umění Most
2001 – Zámek Veselí nad Mor. – výtvarný podzim
2002 – Zámek Veselí nad Mor. – výtvarný podzim
2004 – Důl Michal Ostrava – Galerie Michal
2005 – Zámek Bzenec – Bzenecký výtvarný podzim
2008 – Městské muzeum a galerie Břeclav
2008 – foyer Městského divadla Zlín
2008 – Galerie ARS Brno
2015 – Regionální muzeum v Mikulově
Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zničená díla z mezinárodního malířského sympozia
BŘECLAVSKO: Vzniklá škoda je přes čtyři a půl milionu korun.
Valtice - Zničeno celkem 58 obrazů od devětatřiceti autorů a vzniklá škoda ve výši
4.661.000 korun - právě takový je závěr dosavadního šetření v případu
poškozených uměleckých děl z mezinárodního malířského sympozia „Velký formát“.
Sympozia se konala v barokní jízdárně valtického zámku v letech 1992-1996, 20012005.
Břeclavští policisté v těchto dnech zahájili trestní stíhání proti 38letému muži, který
na zámku vykonával funkci kastelána. Je obviněn z přečinu poškození cizí věci,
jehož se měl dopustit tím, že nařídil zaměstnancům likvidaci obrazů. Umělecká díla
byla uskladněna v zámeckých prostorách.
Celý případ se rozjel 8. března 2014, kdy jsme na linku 158 přijali oznámení, že na
zámku chybí umělecká díla. Policisté z obvodního oddělení se události začali ihned
věnovat a nelezení několika poničených rámů pouze potvrdilo, že s obrazy není něco
v pořádku. Případ si následně převzali kriminalisté, kteří ještě v dubnu 2014 zahájili
úkony trestního řízení. Rozplétání případu bylo velmi složité. Spolupracovali jsme
např. s Národním památkovým ústavem, abychom zjistili smluvní závazky, a v první
řadě jsme museli ustanovit přesné seznamy uměleckých děl i autorů, kteří pocházejí
nejen z naší republiky, ale také ze zahraničí.
Vynaložené úsilí se kolegům vyplatilo. Ve středu 1. dubna 2015 jsme zadrželi
podezřelého muže a zároveň jsme podali podnět k návrhu na vzetí do vazby. Jak
jsme již uvedli – kastelána viníme z trestného činu poškození cizí věci. Vzhledem
k tomu, že jeho rozhodnutím vznikla značná škoda, hrozí mu trest odnětí svobody
v délce od šesti měsíců až na tři roky.
Vyšetřování kauzy nadále probíhá, a proto se nebudeme vyjadřovat k dalším
podrobnostem. Pro doplnění pouze uvádíme, že obviněný muž byl včera odpoledne
předveden k soudci, který rozhodl o jeho stíhání na svobodě.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 4. dubna 2015
Zdroj:
PČR-Břeclav
http://www.policie.cz/clanek/znicena-dila-z-mezinarodniho-malirskeho-sympozia.aspx
20150403,16:26
Fotografie z instalace v 1. patře mikulovského zámku
Seznam vystavených obrazů
Ve větším rozlišení si foto můžete stáhnout na www.art-visual.cz/velkyformat
nebo vám je na vyžádání můžeme zaslat e-mailem.
Miroslav Adámek, ČR, 1994, Kousek od pokladu, olej, plátno
Bohumil Bača, ČR, 1995, Trojice, akryl, plátno
Aho Björn, Finsko, 1993, bez názvu, akryl, laťovka
Jan-Pieter Cornelis, Belgie, 1993, Rozbřesk, akryl, laťovka
Josef Fantura, ČR
2005 – fotodokumentace sympozia
Závěr sympozia, hovoří Jan Pospíšil a Vladimír Franz
Vladimír Franz, ČR, 1996 – mimo katalog, Pramen, akryl, plátno
Jana Hanáčková, ČR, 1995, bez názvu, akryl, plátno
Jaroslav Hovadík, Německo, 1994, Před tím a potom, akryl, plátno
Zdeněk Hůla, ČR, 1996, Den, Noc I, akryl, plátno
Zdeněk Hůla, ČR, 1996, Den, Noc II, akryl, plátno
Hans Jandl, Rakousko,1994, Modrý oheň, olej, plátno
Vladimír Kokolia, ČR, 1992, bez názvu, olej, plátno
Vladimír Kokolia, ČR, 1992 – mimo katalog, bez názvu, olej, laťovka
Jan Krtička, ČR, 1995, bez názvu, akryl, plátno
Anna Macleod, Irsko, 1992, Pasivní rezistence, olej, laťovka
Eimutis Markunas, Litva, 1992, Ve spánku, olej, laťovka
Hejkki Marila, Finsko, 1994, bez názvu, akryl, plátno
Marie Molová, ČR, 1996, Tři moduly, akryl, plátno
Pavel Mühlbauer, ČR, 1996, Krajina, akryl, plátno
Marek Ormandík, Slovenská republika, 1996 – mimo katalog, bez názvu,
akryl, plátno
Eduard Ovčáček, ČR, 1996, Idea-Deo-Geo-Deo, akryl, plátno
Mikko Pakkola, Finsko, 1993, bez názvu, akryl, laťovka
Jan Pospíšil, ČR, 1992, Přeplněný svět, olej, laťovka
Jan Pospíšil, ČR, 1993, Tajemství, akryl, plátno
Jan Pospíšil, ČR, 2002, Vážka, akryl, plátno
Tomáš Rossí, ČR, 1992, Staveniště, olej, laťovka
Vladimíra Sedláková, ČR, 1994, Charakteristika, akryl, plátno
Svatopluk Slovenčík, ČR, 1994, bez názvu, akryl, plátno
Jan Tichý, ČR, 1994, Podzim – osecká krajina, akryl, plátno
Anna Vančátová, ČR, 1994, Interiér zámku, akryl, plátno
Andrew Vass, Velká Británie, 1992, Staveniště, olej, laťovka
Katalog všech ročníků sympozia:
www.art-visual.cz/velkyformat
Další informace o sympoziu a o sbírce obrazů:
www.art-visual.cz/velkyformatvaltice

Podobné dokumenty

Velký formát Valtice - deset roèníkù - výstava a CD

Velký formát Valtice - deset roèníkù - výstava a CD Miroslav Adámek, Björn Aho, Mikoláš Axmann, Bohumil Bača, Daniel Bednář, Kristýna Boháčová, Daniel Brunovský, Jan-Pieter Cornelis, David Čárský, Stano Černý, Jozef „Danglár“ Gertli, Stefan Emmelman...

Více

Katalog - mikulov

Katalog  - mikulov sympozia v ateliéry, sešlo šest umělců. Se zkušenostmi z ročníku minulého tu byl již zmíněný kurátor sympozia malíř Oldřich Tichý, stejně jako vloni připravený řadou prací na papíře zaznamenávající...

Více

Vlhkoměr CS Návod k obsluze

Vlhkoměr CS Návod k obsluze je obzvláště důležité, když zpracováváte velké množství zrní. Pokud nebyl vlhkoměr po nějakou dobu používán, proveďte následující kroky: - vyměňte baterii (další podrobnosti jsou uvedené v oddílu 5...

Více

Správná hračka 2011 - Unie výtvarných umělců ČR

Správná hračka 2011 - Unie výtvarných umělců ČR Lze hrát na čas, tj. kolikrát jedna dvojice dokáže přejít hada, např. za 5 minut. Při chybě se hráči ve dvojici „chodec a házeč“ vystřídají, vrací se na první pole (ocas) a startují znovu. Pravidla...

Více