Úplné znění pravidel spotřebitelské akce „ŠTEDRÝ PROSINEC V

Transkript

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce „ŠTEDRÝ PROSINEC V
Úplné znění pravidel spotřebitelské akce
„ŠTEDRÝ PROSINEC V AUTOGRILLU“
Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „ŠTEDRÝ PROSINEC V
AUTOGRILLU“ (dále jen „akce“).
1. ORGANIZÁTOR AKCE
Organizátorem akce je společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 21
Praha 9 – Kyje, IČ: 41189698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3595 (dále jen „organizátor“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Akce se koná v době od 1.12.2014 do 15.12.2014, popř. do vyčerpání zásoby příslušných losů, a to na území České
republiky, ve vybraných provozovnách Autogrill, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel (dále jen
„vybrané provozovny Autogrill“). Jestliže na konkrétní provozovně budou vyčerpány zásoby příslušných losů,
akce pro tuto provozovnu končí okamžikem vyčerpání příslušných losů.
3. ÚČASTNÍCI AKCE
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, s adresou pro doručování na území České republiky, která si zakoupí
(objedná a zaplatí) v době konání akce v některé z vybraných provozoven Autogrill alespoň 1 ks z následujících
Menu: „Picnic menu, Pasta menu nebo Vegie menu“ (dále jen „účastník“).
Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi a/nebo
společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce, jakož i osoby příbuzné k těmto osobám v řadě přímé,
jejich sourozenci a manželé.
4. JAK ZÍSKAT CENU
Základní podmínkou účasti na akci a získání ceny je zakoupení v době a místě konání akce alespoň 1 ks
z následujících Menu: „Picnic menu, Pasta menu nebo Vegie menu“ (dále jen „Menu“). Účastník obdrží od
obsluhujícího personálu součastně se zakoupeným Menu stírací los (1 ks za každý zakoupený Menu).
Setřením stíracího losu se účastník akce dozví o výherním symbolu, který mu oznámí nĕkterou okamžitou výhru –
cenu uvedenou v článku 5 tĕchto pravidel. Další podmínky získání okamžité garantované výhry - ceny jsou
následující:
 Cena „Nápoj 0,5 l PET dle výběru (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta pomeranč, Sprite)“ – postačuje
předložit obsluhujícímu personálu setřený los. Slevu je možné uplatnit do 31.12.2014 na vybraných
provozovnách Autogrillu v České republice.
 Cena „Sleva 50% na vybraná Menu“ – postačuje předložit obsluhujícímu personálu setřený los. Slevu je
možné uplatnit do 31.12.2014 na vybraných provozovnách Autogrillu v České republice.
 Cena „ Sleva l00% na vybraná Menu“ – postačuje předložit obsluhujícímu personálu setřený los. Slevu je
možné uplatnit do 31.12.2014 na vybraných provozovnách Autogrillu v České republice.
 Cena „Fondue Set“, „Kávovar“ a „Domácí pekárna“ – po předložení setřeného losu s uvedenou cenou
obsluhujícímu personálu, účtenky od koupeného Menu a správnému zodpovězení ústní otázky ze strany
obsluhujícího. Výherce může být vyzván personálem k předložení průkazu totožnosti. Bez prokázání
totožnosti mu výhra nemusí být vydána.
Ceny ihned předá účastníkům akce obsluhující personál (po předložení stíracího losu s odkrytým/setřeným
výherním symbolem, účtenky od zakoupeného Menu a po případném správném zodpovĕzení otázky).
Zakoupením Menu a převzetím/setřením stíracích losů se zákazník stává účastníkem akce s povinností dodržovat
stanovená pravidla.
5. CENY
Garantované ceny jsou:
 Fondue set - 1 ks
 Kávovar - 1 ks
 Domácí pekárna - 1 ks
 Sleva 100% na vybraná Menu – 80 ks
 Sleva 50% na vybraná Menu – 240 ks
 Nápoj 0,5 l PET dle výběru (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta pomeranč, Sprite) 1050 ks
Fondue Set, Kávovar a Domácí pekárna budou výhercům odevzdány na základě podepsaného protokolu.
Výherce je povinen si vyzvednou výhru - Sleva 50% na vybraná Menu, Sleva 100% na vybraná Menu a Nápoj 0,5 l
PET dle výběru do 31.12.2014 pouze na místě , které je napsané na výherním losu.
Výherce je povinen si vyzvednou výhru - Fondue Set, Kávovar a Domácí pekárna do 31.12.2014 pouze na místě,
kde zakoupili Menu.
Pokud si výherci ve organizátorem stanovené lhůtě a na organizátorem určeném místě své ceny nepřevezmou,
jejich nárok na cenu zaniká a organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.
Účastníci akce nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci, ani požadovat jakákoli jiná
plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.
Organizátor akce zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy.
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ
Účastí v akci projevuje každý účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých organizátorovi akce za účelem realizace a
vyhodnocení akce a dále k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu 5 let od
udělení souhlasu. Účastník dále souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a
uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech organizátora a provozoven Autogrill a též využívat jejich
jméno, příjmení a adresu pro reklamní, propagační a marketingové účely organizátora a provozoven Autogrill ve
smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích.
Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech
vyplývajících se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že
poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících
z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými
prostředky.
Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů.
7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.
Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci z důvodů hodných
zvláštního zřetele.
Organizátor nese odpovědnost za případné vady ceny v souladu s občanským zákoníkem. Organizátor tímto
nepřebírá vůči účastníků žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než
ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Nebezpečí škody na věci přechází na výherce okamžikem převzetí ceny.
Stírací losy, které budou jakkoli pozměněny, upraveny, příp. zfalšovány je organizátor oprávněn vyloučit z akce /
doprovodné akce, aniž by tím účastníkům vznikly jakékoli nároky vůči organizátorovi.
9. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
Pravidla této akce jsou k dispozici ve vybraných provozovnách Autogrill a na internetových stránkach www.cocacola.cz a www.vyaggio.com. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí hmotným právem České republiky.
Příloha č. 1:
K pravidlům spotřebitelské akce: „ŠTEDRÝ PROSINEC V AUTOGRILLU“
Seznam provozoven v spotřebitelské akci:
Acafé, Hlavní nádraží, Wilsonova 8, Praha
Picnic, Hlavní nádraží, Wilsonova 8, Praha
Foodissimo, Hlavní nádraží, Wilsonova 8, Praha

Podobné dokumenty

Úplná pravidla a podmínky soutěže NEJ-hvězda

Úplná pravidla a podmínky soutěže NEJ-hvězda Na získání výhry ani dárků není právní nárok. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alterna...

Více

1+5 ml - Esenciální oleje dōTERRA

1+5 ml - Esenciální oleje dōTERRA IPC Welcome Packet (Slovak) Family Physician Kit + Slim & Sassy (Slovak) Home essentials kit (Slovak) Cleanse and Restore kit (Slovak) Family Wellness Kit (Slovak) Natural Solutions Kit (Slovak) Oi...

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE Vychutnej si nápoj

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE Vychutnej si nápoj Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské akce „Vychutnej si nápoj Coca-Cola a ihned vyhraj hokejová fandítka“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uv...

Více

tyvek soft antireflex

tyvek soft antireflex předpisů a administrativních klauzulí členských států týkající se stavebních výrobků ("Evropská smernice stavebních výrobků"). Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů,...

Více