KUMSP00TITKL t-MSKáme /pnu - Aplikace | Moravskoslezský kraj

Komentáře

Transkript

KUMSP00TITKL t-MSKáme /pnu - Aplikace | Moravskoslezský kraj
KUMSP00TITKL
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava
Vyřizuje: Zdeněk Fixa
Telefon: 725884409
e-maií: [email protected]
(kontakty provozovatele
nebo jeho zástupce)
=>*ví,/íii*ii(/.ife/-iSi.íškáf
Splněn,
D0Ěb;
29. 02. 2016
t-MSKáme /pnu
Lis(y:_
Datum: 18.2.2016
l
Sk.zn.flh
JPřííahy..
Žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Žádáme Vás tímto o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2
d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší na akci:
1.1.
písm.
Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo
žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě
pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem: a dále identifikační číslo
osoby, bvlo-li přiděleno:
Identifikační údaje provozovatele zdroje:
provozovatel:
Demolice Recyklace HB s.r.o.
sídlo:
Chlístov 36, 58001 Havlíčkův Brod
IČO:
288 13 952
Identifikace zdroje znečišťování ovzduší:
Název zdroje:
mobilní recyklační a třídící linka na pásech
Adresa zdroje:
mobilní linka s působností po celém Moravskoslezském kraji
Umístění (k.ú.):
Moravskoslezský kraj
ORP:
Moravskoslezský kraj
Zařazení zdroje dle přílohy č. 2 (vyjmenované zdroje) k zákonu č. 201/2012 Sb.:
5,12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu
vyšším než 25 m3/den
Stručný popis předmětu žádosti:
Mobilní drtič RM100GO, Mobilní drtič RM80, Mobilní třídič EXPLORER 1500 3D, závěsný ťřfdic MS100
Podrobnější popis viz provozní řád
- 2 1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných
právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti: soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší
provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů a výduchů:
Předchozí správní řízení vedené v předmětné věci:
a) správním orgánem ochrany ovzduší
b) orgánem posuzování vlivů na ŽP (č.100/2001 Sb.)
Ne
ne
Předmětem žádosti je vydání povolení k provozu:
a) nového zdroje ano*)
b) stávajícího zdroje ne*)
c) dle § 41 zákona č. 201/2012 Sb. - obnova (revize) povolení ne*)
1.3. Projektová dokumentace pro příslušné územní a stavební řízení, jiná obdobná dokumentace, která
umožní posoudit předmět žádosti (ti. odborný posudek, rozptylová studie, protokol z měření emisí,
technická zpráva atd.):
a)
údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
jedná se o mobilní recyklační linku, která nemá pevné umístění. Pohybuje se dle zakázek v rámci celého
Moravskoslezského kraje.
b)
technickou zprávu,
c)
podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů,
které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a
jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich
typy, výrobce, parametry),
viz provozní řád
d)
technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,
projektovaná maximální kapacita mobilní recyklační linky je 200t/h
e)
hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje a
způsob dalšího nakládání s nimi.
1.4. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu
stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující pachový viem. U stávajících zdrojů uvést
informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu:
Tuhé znečišťující látky
1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaie o počtu a umístění měřících míst pro
kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a ieiich hmotnostního toku:
Na tomto zdroji nemusí být prováděno měření emisí v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.
1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku
v popelu a ve strusce. vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití
vyrobeného tepla: *)
Nejedná se o tepelné zpracování odpadu
- 3 -
1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost mít
zpracován PŘ:
Viz příloha
1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o
provoz stacionárního zdroje podle 5 10 odst. 3 (smogová situace): *)
Zvláštní podmínky nejsou stanoveny
Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy žadatele):
Zdeněk Fixa
Termesivy 71
580 01 Havlíčkův Brod
Zdeněk Fixa, v plné moci
Demolice Recyklace HB s.r.o.
Přílohy: *)
Návrh provozního řádu
Plná moc
Výpis z obchodního rejstříku

Podobné dokumenty

KUMSP00P9LpL MgKdfff /2014 - Aplikace | Moravskoslezský kraj

KUMSP00P9LpL MgKdfff /2014 - Aplikace | Moravskoslezský kraj kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy n . Jedenkrát za rok je prováděna kontrola systému rekuperace etapy II pracovníkem servisní organizace.

Více