Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho

Komentáře

Transkript

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
OZNAMHNf
o dokondeni obnovy katastr6lniho oper6tu a jeho vyloieni k veiejn6mu narhl6clnuti
nemovltosti
obecni 0iad v Libouchci podler ustanoveni $ 45 odst. 2l zAkona c.',25612013 So. o katastru
(katastrdlni z6kon), a na zdrklad6 ozn6nreni Katastr6lniho 0iadu pro Ustecky kraj,.. l'latastr6lni
oznamuje, jie v budov6
ijirl,rristc U;ti ;;lj lloem (ddle jen,,katastrSlni 0ia<1") d.j. oo-3/:1014-510 vldyvp'racovnichdnech
Stavebnihouiadu,voznacendrmistnosti,vobdobiod'1.6.2015do111.6.2015
od 8 do 1'1 hod, ve dnech 1.6. 3.6., 8.6. a 10 6.2015 oc 8:00 do 16:30 hod'
veiejn6mu nahl6dnuti katastriilni oper6t obnovenf pieprracovilnim na
fzemi
digitalizovanou katastrilni nrapu (ddrle jern "obnovenf katastrAlrri oper6t") v kat;astriilnim
bude vyloZen
k
Cermn6 u Libouchce obce Libouchec.
katastr6lniho
Ve dnech 1.6.,3.6.,8.6. a 10.6. bude veierjn6mu nahl6dnuti piitomen zam[stnanec
nebo osoba
obce
fiiadu, v ostainich dnech brude poZadovane fdaje poskytov-at zamdstnanec
pov6ien6 obci (d6le jen ,,zam6stnanec obce"i. V piipad6, Ze zamdstnaner; obce nebude
pii nepiitomnosti zam6stnince katastrdlniho 0iaclu schopen proskytnout z6jernci poZadovan6
ridaje'o jeho vlastnictvi, bude moZn6 po piedch-ozi dohod6 nahl6rjnout tlo obnoven6ho
oper6tu je
Xatastratnitro oper6tu na k,atastr6lnim piacoviSti. Do obnovttn6ho k:rtastrfi.lniho
fiadu
Ces;kdrho
strdnk6ch
webcvfch
i
na
jeho
nahl6dnout
vylo2eni
soucasnd moZn6 po dobu
http://n;rhlizenidokrU:uzk.czllfyberKatastnlnfo'aspx'
na
adrese:
katastr6lniho
zem6m6iick6ho a
zapsana
1) Obnovou katastr6lniho oper6tu nejsou dotdena vlzrstnickd ani jirr6 pr6va k nemovitoslenl
v katastru nemovitostf ($ 43 katastrSlniho z6kona)'
parcely je evidovdrna s piesnos,ti-danou metodami, kterr!mi byla z,i5t6na;.ie1im zlriesnbnim
2)
-' Vlm6raobtdeny
ho z6kona].
[r6vnivztahy k pozemku [g 2 pism. g) katastr6ln
'i6jsou
,r/
mapa z')bra:zenim hranic
platnd
k:ttastrdrlni
je
rlopln6na d,:sud
3) obnovenem katastrdlnirn operirtu
slgyc-e5.V do vetSich
a
neexistuli
v
terenu
lsou
hranicer
pozimku
zemed6lskycn r"inicn
ieji;hZ
zcbrazeni v g,raflck6m oper6tu diivej5i pozemkov6
pt,O.iin ce'iXir, "pokuO to umoZnuje tivatita lejich
'pritom
evidence (g 4b katastrdLlniho 2afonal,
J{o parcel'y jsou zpravidla oznatletry nov!m.1
duplicit8 a ne<lo5lo pii m;rjetkopr6vnich pievodech k z6m6nO
p"riltni1-11i'Ei*rv,
"oy.",i"oraniio
oarcel.
lni ode dne,
4) Vlastnici mohou b6hem vyloZenf obnoveneho katastrdrlniho oper'6tu a ve lhirte do
' 1oy ixondilo jeho
ndmitky proti_obsahu.obrnoveneho katastrdlnih<l oper5tu O
"Vi.Z.iii-p"dai
k:atast,6lni'ulad (S a5 o-dst. l].liatastrdrlniho z6krrna) V't6to dob6
podanych namitXacn'roliroOule
piipadnou
zm6nu osobniifr [dajir doloZenou prukazem totoznosti. Nefcast
mohou vlastnici ohlasit
vlastnik0ajinllchopri,n6nychpiiuyloZenioper6tunenip'iek62kouprov'1h165;erriplatnosti
''15
obnoven6ho katast16lnihcr operatu.
Nebude-li
5) Katastr6lni [iad vyhlasi platnost obnrveneho kiltastrdlniho o1:erdtu drrem vyhlarsit platnost
je
oprdvn6n
0iad
katastriilrri
pravomocn6 rozhodnuto o nekterlch n6mitkdrch,
Po nabyli pr6vni moci
obnoven6ho xatastrainihg operdrtu i tirn Ze tuto okolnost vyzna,:i v katastru'
($
46
odst. 1 katastrdlniho
rozhodnuti o n6mitk6ch katastr6lni (riad toto upozorndni odr;trani
zdkona).
6)' Dnem vyhl65eni platnosti obnoven6ho katastr6lniho oper6tu se dosavadni katastrdlni operit
st6vd
neplatnVm a naOite se pgu2iv6 obnoveny katastrdtlnioper6t (Si46 odst.2 katastrdrlnihozdkona)'
Sb
Toto ozn6meni se doruduje i,eiejnou vyhlZrskou v souladu s ustano'lenim $ 2:5 zitkorta c.5C0/2004
sprdvni i6d, ve zn6nl pozddjilich piedpisir
r
.
'
v5em vlastnik0m, kteii majirr obci trvaly pobyt nebo sidlo'
t6m vlastnik0m, u kterych reni katastr6lnimu uiadu zn6m jejich trvalf pobyt nebo sidlo
a kterym i uvejenfch lirvo<j0 nemilZe katastralni riiild dorucil toto ozn6meni podle $ 45
odst. 2 katastrdlniho zakona
Ozn6meni vyvd5eno dne:
27 r,r-, 2015
Ozndmeni siato dne

Podobné dokumenty

pjg_cnr ofad

pjg_cnr ofad O podanych leho namitkach rozhoduje katastralni uiad(S16 odst.3 katastralniho zakona). 6) Protirozhodnuti katastralniho Ufaduo n6mitkach budemoznopodatodvolanik Zememefick6mu a katastralnimu inspek...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení l'(ratkodobc podmirrenc zavazky z duvodu u2i,tani c)ziho majetku na zaklad,! smlouvy o vypulice 965 Dlouhodobe podrnin6ne zAvazky z cuvodu u2ivani ciziho majetku na zaklace smlouvy o vypuj:c 966 Sl...

Více

gFH€ruI f,8ffiAB /

gFH€ruI f,8ffiAB / Oznamujeme, Ze katastralniUfaddokon6ilobnovusouborupopisnycha geodeticklchinformaci obnoven6hokatastralnihooper6tu katastru nemovitostipiepracov6nims dopln6nim parcelami zjednodu5en6 (v prostoru ev...

Více

Spencer Johnson - Kam se poděl můj Sýr?

Spencer Johnson - Kam se poděl můj Sýr? Těší mě, že vám mohu říci, jak vznikla kniha „Kam se poděl můj Sýr?“, neboť to znamená, že byla konečně napsána a že si ji všichni můžeme přečíst a radovat se z ní. Na tento okamžik jsem čekal od t...

Více