ke stažení zde - Vítkovice v Krkonoších

Transkript

ke stažení zde - Vítkovice v Krkonoších
VÍTKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 3
Ročník IX
Prosinec 2015
Vážení spoluobčané,
ano, je tu opět ten krásný vánoční čas. Čas, kdy lidé více otevírají svá srdce a jsou si opět
alespoň na krátký čas o něco bližší. Čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou lásku a úctu. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou
tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoce jsou krásný sen, který nás naplní radostí. Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, o které se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto si tento čas
vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích. Naši nejmenší se
již jistě nemohou dočkat vánočního stromku a dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět spolu a všichni prožijeme krásné chvíle.
Další kalendářem vymezená etapa dospěla do svého závěru a nabízí se tak jednak možnost vyhodnotit rok uplynulý a jednak si popřát hodně štěstí do roku budoucího. Na pravidelných zasedáních Zastupitelstva jste měli příležitost postupně se seznamovat
s investičními záměry, s pokračováním stavebních prací i s akcemi, které jsou ve fázi projektových příprav. Podařilo se nám dokončit řadu investičních aktivit v obci, i výčet kulturních a sportovních akcí byl pestrý a každá z nich si našla své příznivce a návštěvníky.
O jejich uskutečnění se postaraly místní spolky a sdružení. Poděkování též patří zaměstnancům Služeb Vítkovice s. r. o. , kteří se starají o vzhled naší krásné obce.
Věříme, že tak jako obci, tak i vám, občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo a případné překážky byly zdolány k vaší spokojenosti. Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných
úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci a ochotě se dohodnout
či najít společný kompromis. Do nového roku si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy a trpělivosti s každou, byť sebemenší výzvou. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas
stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života
často přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.
Všem spoluobčanům bych chtěl závěrem popřát příjemné prožití vánočních svátků, které
budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se Vám v roce 2016 vše
daří k vaší spokojenosti.
Milan Rychtr, starosta
2
Zápis z osmé schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 17. října 2015
1) Schválit změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 7, viz. příloha.
2) Schválit hospodaření obce Vítkovice k 30. 6. 2015, viz. příloha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje hospodaření obce Vítkovice ke dni 30. 6. 2015, viz Příloha.
3) Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
4) Schválit žádost o finanční příspěvek na Vikr Bike 2015, návrh 5 000 Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje žádost o finanční příspěvek na Vikr Bike 2015 ve výši
5 000 Kč.
5) Schválit ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní sezónu
2015/2016, viz příloha.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje ceník jízdného a jízdní řád ve skiareálu Aldrov na zimní
sezónu 2015/2016, viz. příloha
6) Schválit žádost manželů Petrových o možnost parkování vedle hasičské zbrojnice
v zimní sezóně 2015/2016, za stejných podmínek jako v loňské zimní sezóně.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Petrových o možnosti parkování vedle
hasičské zbrojnice za stejných podmínek jako v loňské zimní sezóně,
a to od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016 za částku 5 000 Kč.
7) Schválit pověření starosty k jednání o koupi pozemku p. č. 306/5 o výměře 236
m2 a p. č. 306/2 o výměře 271 m2 vše v k. ú. Vítkovice a k vyhotovení smlouvy.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Vancl M. ).
Usnesení: OZ pověřuje starostu jednáním o koupi pozemku p. č. 306/5 o výměře
236 m2 a p. č. 306/2 o výměře 271 m2 vše v k. ú. Vítkovice a vyhotovením smlouvy
3
8) Schválit nabídku daru – pozemek p. p. č. 418/8 od paní Pohořelé Jany s tím, že
na tomto pozemku obec Vítkovice na vlastní náklady vybuduje a uvede v používání komunikaci k přilehlým pozemkům.
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 1 (Volejník J. ).
Usnesení: OZ neschvaluje nabídku daru – pozemek p. p. č. 418/8 od paní Pohořelé Jany s tím, že na tomto pozemku obec Vítkovice na vlastní náklady
vybuduje a uvede v používání komunikaci k přilehlým pozemkům.
9) Schválit návrh obecního znaku.
Tento bod je odložen na další zastupitelstvo. Pan starosta je pověřen zjištěním
dalších možností.
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ pověřuje pana starostu zjištěním dalších možností návrhů u jiných
heraldiků
Zápis z deváté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
1) Schválit změnu rozpočtu č. 8, viz. příloha
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 8, viz. příloha
konané dne 7. října 2015
2) Schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1477/1 v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
manželům Lískovým
Pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1477/1 v k. ú. Vítkovice
v Krkonoších manželům Lískovým
3) Schválit návrh obecního znaku:
od heraldika pana Jana Severy
od heraldika pana Miroslava Paulů
Usnesení: OZ bere tento bod na vědomí a přesouvá ho na další zastupitelstvo
z důvodu oslovení dalšího heraldika.
4) Schválit opakovanou nabídku daru – pozemek p. p. č. 418/8 od paní Pohořelé
Jany.
Usnesení: OZ bere tento bod na vědomí a přesouvá ho na další zastupitelstvo.
5) Schválit slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov.
Pro 7, proti 1 (Navrátilová I. ), zdržel se hlasování 0
4
Usnesení: OZ schvaluje slevu celosezonní karty ve skiareálu Aldrov pro trvale
bydlící občany ze 3 500 Kč na 2 500 Kč, pro ostatní z 6 000 Kč na
5 500 Kč a na vleku Jizerka z 5 000 Kč na 4 500 Kč , dětská z 4 000 Kč
na 3 500 Kč při koupi karty v době od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015. Na
jednu osobu může být uplatněna pouze 1 slevová karta a je nepřenosná.
6) Schválit žádost o umístění sídla Mysliveckého spolku Krakonoš Vítkovice na
adrese OÚ Vítkovice.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje žádost o umístění sídla Mysliveckého spolku Krakonoš
Vítkovice na adrese OÚ Vítkovice.
7) Schválit žádost o umístění sídla Sportovního spolku hraběte Jana Harracha na
adrese OÚ Vítkovice.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje žádost o umístění sídla Sportovního spolku hraběte Jana
Harracha na adrese OÚ Vítkovice
8) Schválit žádost o umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH
Vítkovice v Krkonoších na adrese OÚ Vítkovice
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1(Vancl M. )
Usnesení: OZ schvaluje žádost o umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – SDH Vítkovice v Krkonoších na adrese OÚ Vítkovice
9) Schválit žádost Tomáše a Lenky Johnových o pronájem objektu v bývalém areálu
Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 (John T. )
Usnesení: OZ schvaluje žádost manželů Johnových o pronájem objektuv bývalém areálu Státního statku Vítkovice pro sklad balíkového sena. Nájem
se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017 za
cenu 2 000 Kč + DPH. V případě potřeb obce, bude objekt navrácen
dříve.
10) Schválit komisí vybranou firmu (ze tří nabídek) SOFIST GRANT s. r. o, Praha
4, na zpracování žádosti o finanční podporu (dotaci) z operačního programu životního prostředí na akci „Kanalizační přivaděč bytovky nová ČOV“
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje firmu SOFIST GRANT s. r. o, Praha 4 na zpracování žádosti o finanční podporu (dotaci) z operačního programu živ. prostředí na akci „Kanalizační přivaděč bytovky nová ČOV“.
5
Zápis z desáté schůze Zastupitelstva obce Vítkovice
konané dne 9. listopadu 2015
1) Schválit změnu rozpočtu č. 9, viz příloha.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje změnu rozpočtu č. 9, viz příloha.
2) Schválit plán inventur na rok 2015, viz příloha.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje plán inventur na rok 2015, viz příloha.
3) Schválit návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice, viz příloha.
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Vítkovice, viz příloha.
4) Vzít na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok
2015
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Vítkovice za rok 2015.
5) Vzít na vědomí možnost pořizování záznamů z veřejných jednání zastupitelstva
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení: OZ bere na vědomí možnost pořizování záznamů z veřejných jednání
zastupitelstva a do příštího zastupitelstva zjištění dalších informací
6) Schválit žádost o souhlas s prozatímním (zkušebním) umístěním plechové garáže.
Pro 0, proti 6, zdržel se hlasování 1 (Vancl M. )
Usnesení: OZ neschvaluje žádost o souhlas s umístěním plechové garáže.
7) Schválit opakovanou nabídku daru – pozemek p. p. č. 418/8 od paní Pohořelé
Jany.
Pro 1 (Spilka), proti 4 (Uhlířová, Rychtr, John, Hniková), zdržel se hlasování 2
(Navrátilová, Vancl).
Usnesení: OZ neschvaluje opakovanou nabídku daru – pozemek p. p. č. 418/8 od
paní Pohořelé Jany.
8) Schválit nájemní smlouvu s firmou Melida a. s. , na provoz parkoviště na Horních Mísečkách na zimní sezónu 2015/2016 za stejných podmínek jako v loňském roce.
6
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení: OZ schvaluje nájemní smlouvu s firmou Melida a. s. , na provoz parkoviště na Horních Mísečkách na zimní sezónu 2015/2016. Výše nájemného činí 700 tis. Kč + DPH. Částka bude uhrazena ve dvou
splátkách, a to 350 tis. Kč + DPH do 10. 12. 2015 a 350 tis. Kč +DPH
do 10. 4. 2016.
Diskuse: Prodej dřeva – cca 30 m3 buk
Oprava stávající místní komunikace p. č. 2944/1 v k. ú. Vítkovice
Oznámení obecního úřadu
Možnost telefonické objednávky, dle sněhových podmínek:
Volejník Jindřich 604 818 569
Zimní údržba
Ceník:
Unimog – fréza
Traktor – fréza
Traktor – pluh
25 Kč/min.
25 Kč/min.
25 Kč/min.
Upozorňujeme majitele automobilů, že v zimní sezóně musí své vozidlo zaparkovat
nebo odstavit na místech vyhrazených tak, aby byl zajištěn plynulý provoz a průjezd
vozidel pro úklid a údržbu (pro průjezd údržbového vozidla je nutné zajistit volný
jízdní pruh o šířce minimálně 3m). Pokud toto nebude dodrženo, bude problém řešen
s městskou policií.
8 míst
Cena:
12 Kč/km (hradí se i kilometry bez cestujících)
Cena od 21 hod. : 15 Kč/km (po telefonické domluvě)
Ostatní:
smluvní ceny
Mobil:
739 203 223
Ceník SKI TAXI sezóna 2015/2016
Obecní úřad děkuje paní Hejnalové za Mikulášské balíčky pro děti z mateřské
a základní školy ve Vítkovicích, které byly rozdány při rozsvícení vánočního stromu.
Poděkování
Na Štědrý den 24. 12. 2015 se bude konat svatá půlnoční mše v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích. Začátek v 17. 15 hodin.
Půlnoční mše
7
Provozní doba OÚ o svátcích
Po
Út
St
Čt
Pá
21. 12. 800–1200
1300–1700
00
00
22. 12. 8 –12
1300–1500
23. 12.
ZAVŘENO
24. 12.
ZAVŘENO
25. 12.
ZAVŘENO
Po
Út
St
Čt
Pá
28. 12. 800–1200
1300–1500
00
00
29. 12. 8 –12
1300–1500
00
00
30. 12. 8 –12
1300–1500
31. 12.
ZAVŘENO
1. 1.
ZAVŘENO
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
730–1700
730–1700
730–1700
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
800–1600
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
730–1700
730–1700
730–1700
730–1700
ZAVŘENO
730–1700
800–1600
Po
Út
St
Čt
Pá
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
1200–1500
1200–1500
1200–1500
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Po
Út
St
Čt
Pá
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
1200–1500
1200–1500
1200–1500
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Prodejní doba v „Obchůdku U Buráka“ o svátcích
Kolektiv obchodu přeje Všem zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví a pohody.
Provozní doba pošty o svátcích
Společenská rubrika
V měsíci září oslavil své životní jubileum pan Hanuš Jaromír, v měsíci říjnu pan
Josef Mejsnar, paní Květa Fleissigová, paní Radmila Richtrová, pan Hanč Miroslav
a pan Jaroslav Toman, v měsíci listopadu paní Ing. Zdeňka Krčmářová, pan Karel
Prosický, paní Blanka Pospíšilová, paní Jarmila Rychtrová a v měsíci prosinci Ing.
Milan Krčmář, pan Jiří Nechanický, pan Alfréd Rychtr a pan Miloš Pazderník.
Významná životní jubilea
V měsíci říjnu nás opustila paní Marie Mejsnarová a pan Ivan Špulák. Pozůstalým rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
Úmrtí
8
VÍTKOVICKÁ KARTA HOSTA
Obecní zastupitelstvo schválilo 15% slevu na vícedenní jízdné ve skiareálu Aldrov pro všechny hosty místních ubytovatelů na zimní sezónu 2015/2016. Sleva platí
pro jízdenky 3, 4, 5 a 6ti denní a jízdenky 3 ze 6, 4 ze 6 a 5 ze 7 dní. Karty hosta je
možné vyzvednout u svého ubytovatele.
Pro ubytovatele jsou karty hosta připraveny k vyzvednutí na OÚ.
Podmínky pro vydání karty hosta :
» Ubytovatel bude včas, tzn. 2× ročně, předkládat ubytovací knihu a platit poplatky
s tím spojené
» Karty, které ubytovatel převezme, budou vykázány formou jmenného seznamu
hostů, kterým byly karty předány. Tento seznam bude vždy ubytovatel předávat
na OÚ při vyzvednutí dalších karet a na konci sezóny budou seznamy kontrolovány s ubytovací knihou. V případě, že hosté nebudou uvedeni v knize, OÚ předá
záležitost finančnímu úřadu jako podklad k dalšímu řízení.
» V případě nedodržení výše jmenovaných podmínek nebudou ubytovateli karty
vydány minimálně po dobu další zimní sezóny
» Slevu mohou uplatňovat ubytovaní ne ubytovatelé.
NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ
DAŇOVÉ EVIDENCE • ÚČETNICTVÍ
MZDOVÉ AGENDY
A VEDENÍ PERSONALISTIKY
vyúčtování daní ze závislé činnosti
daňových přiznání daně z příjmů, DPH, daně silniční
ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ NA ÚŘADECH
GARANTUJI PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
A POŽADOVANOU KVALITU
Alexandra Olaszová Rokytnice nad Jizerou 737 967 426
9
10
11
12
13
Zprávičky ze školky
Letošní podzim byl nezvykle teplý a slunečný a tak jsme se po pár letech zase vydali na rozhlednu Žalý, ale bohužel už byla v týdnu zavřená, ale myslím, že nám to
bylo líto jen chvilku a užívali jsme si volnosti a barev, které podzimní příroda nabízí.
I letos jsme využili nabídku vrchlabského KRNAPu na akci, kterou každoročně pořádá, a nese název „Louka plná dětí“, která je právě zaměřena na děti předškolního
věku a její snahou je v nich probouzet vztah k přírodě.
Děti procházejí jednotlivými stanovišti, kde jsou motivovány zábavnými úkoly
a hrami. Letos se zamýšlely nad tím, na co si dát v přírodě pozor, co by nám mohlo
ublížit a jak tomu všemu předejít. Z rostlin je to vraní oko, které je podobné borůvce
a shodou okolností jsme se s ním setkali i v našem lese a pro děti asi nejvíce známá
muchomůrka červená. Ze zvířecí říše je to zmije a klíště, formou puzzlí měly skládat obrázky.
V dalším úkole se děti „přeměnily“ ve zvířátka a pohybovaly se charakteristickým pohybem pro dané zvíře, například jako čáp, rak, žába, ptáček. Na dalším stanovišti dostaly masku veverky a měly co nejdříve sesbírat oříšky. A v posledním
úkole se děti seznámily s životem motýla, a co vše předchází, než se z něho stane ten
krásný motýl, bez kterého si neumíme představit rozkvetlou louku.
Před třemi lety jsem poprvé navštívila v Trutnově Dům pod Jasanem, který je otevřen pro každého, kdo má zájem o lidová řemesla. Také provozuje tkalcovské muzeum a zároveň pořádá programy pro školy a školky. A to mě velmi zaujalo, aby
i „naše“ děti mohly zažít tu atmosféru tvorby, osahat si kolovrátek, tkalcovský stav.
A povedlo se letos na podzim, kdy jsme se, společně s beneckou školkou, vydali
právě tam. Vybrali jsme si téma „Len“. Každý dostal malý svazeček lnu, kterou jsme
nejdříve museli pomačkat, jako čáp v pohádce O krtkovi a jeho vysněných kalhotkách, dále jsme svazeček třeli, česali jsme ho na hustém hřebenu, zvaném „vochle“
a stočili do provázku, provlíkli
dřevěný korálek a dílo bylo
hotovo. Také nám paní Poliaková, duše Domu pod Jasanem, ukázala zpracování vlny
na kolovrátku a tkaní na stavu.
Děti si samozřejmě s velkým
zájmem mohly vše vyzkoušet.
A ještě bylo jedno krásné propojení – jak se dříve lidé starali o svá hotová díla.
Vyzkoušeli jsme si praní na
valše a poměřili jsme si sílu
s železnou žehličkou, děti se
14
dozvěděly, že se ještě musela nahřát na kamnech, aby s ní lidé mohli lidé žehlit.
Za odměnu, že byly tak pracovité, si vyrobily mýdlo, které si odvezly domů jako
vzpomínku na tento den.
Advent jsme přivítali návštěvou muzea ve Vysokém nad Jizerou. U vchodu nás
přivítala velká sbírka Krakonošů od malinkatých až po toho největšího.
Za jemné hudby a klapání nám před očima ožil betlém se svými darovníky, kteří míří
se svými dary za Ježíškem, aby ho obdarovali. Mohli jsme pozorovat všední život
obyvatel při jejich každodenních činnostech od kováře, truhláře, provazníka, pekaře,
dokonce i řezníka a dalších.
Další expozice připomíná lyžařství na Vysocku, vystavené lyže dokládají starší vývoj
lyží, například kdy se na počátku chůze do kopce využívala tulení kůže, která lyžím
umožňovala, že se neklouzaly. Proč už se tulení kůže dávno nepoužívá, i o tom jsme
s dětmi povídali.
V horním patře je mimo jiné i expozice, která seznamuje s řemesly širého okolí,
např. krejčím, pekařem, klempířem, bednářem, zámečníkem, řezníkem i méně známými hřebenářem, bačkorářem, mydlářem, který vyráběl nejen mýdlo, ale i svíčky,
barvířem, náčinkářem, pilníkářem.
Kdo se chce alespoň na chvilku vrátit do „starých“ časů, vřele mu návštěvu muzea doporučujeme.
Doba adventu začíná, kde hlavní je, podle mého, předat tradice a zvyky, a o to se
v naší školce pokusíme.
Nezapomínejme na své kořeny… Bez kořenů nelze růst…
Přeji Vám do dalších dnů lásku, radost, poklid, bezpečí.
Dana Pištorová
15
Zprávičky ze školy
Konec října jsme tradičně věnovali vydlabávání dýní. Letos se
nám sešly dýně různých velikostí
i tvarů. Některé se vyřezávaly
jedna radost, jiné nám svojí tvrdou
slupkou daly docela zabrat, ale nakonec se podařilo vyřezat
všechny. Podle staré irské pověsti
se vyřezaná dýně nazývá Jackova
lucerna (Jack o´Lantern ), podle
Lakomého Jacka, který nevedl
zrovna vzorný život a chtěl svou
duši zachránit přelstěním ďábla.
Po jeho smrti však nechtěli jeho
duši ani v nebi ani v pekle, tak
musela jeho duše navěky bloudit
po světě s uhlíkem zasazeným do
vydlabaného tuřínu (=kořenová
krmná zelenina podobná cukrové
řepě). Lidé si potom dávali do oken světýlka z brambor, tuřínu nebo dýní, které měla
chránit dům před Jackem a všemi zlými silami.
Dýňové hraní
Děti 3. a 4. třídy nedávno dokončily 10 lekcí plaveckého výcviku v jilemnickém
bazénu, pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Letošní teplé léto ke koupání přímo vybízelo a tak se
všechny děti zařadily rovnou mezi
plavce. Během několika týdnů si
děti vylepšily techniku plavání ve
3 základních plaveckých stylech,
nabyly jistotu při potápění, splývání i skákání do vody a měly
možnost vyzkoušet si spoustu plaveckých pomůcek. Příznivé podzimní počasí nás ušetřilo nemocí
a nachlazení, takže si děti užily
kurs prakticky v plném rozsahu.
Letošní kurs plavání už je úspěšně za námi
16
Tedy aspoň doufáme, že opravdu je, protože už se moc těšíme, až vyrazíme na
běžky. Loňská sezóna byla pro nás příznivá, takže si přejeme, aby sněhu bylo tak
akorát a mohli jsme brzy vyrazit do stopy.
Běžky dáme do pohotovosti a uvidíme… Zatím alespoň malá vzpomínka z loňska.
Zima je za dveřmi
Jménem dětí a učitelek základní školy
přejeme všem krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví, radosti
a důvodů k dobré náladě v roce 2016.
17
MOTOCYKLOVÁ OLYMPIÁDA
V PODÁNÍ KRAKONOŠE
Vrchol letošní soutěžácké sezony, tedy Mezinárodní šestidenní motocyklová soutěž enduro, se odehrál ve dnech 7. –12. září na Slovensku. Hostitelským městem se
staly Košice.
AK Krakonoš Jilemnice vyslal do bojů dva tříčlenné celky do soutěže klubových
družstev. První tým tvořil zkušený Miroslav Hanč, jenž se postavil na start této slavné
soutěže již posedmé. Doplnil jej mladý a rychlý Matěj Hanuš a terénní univerzál
Mirek Škaloud. Ve druhém týmu se sešli nadšenci Václav Bína a Michal Kava. Doplnil je z postu náhradníka povolaný Marek Votoček. Ale nejen v klubácích měli jilemničtí zastoupení. Lukáš Kučera prokazoval během celé sezony výbornou formu
a odměnou mu byla nominace do juniorského trophy teamu ČR.
Dostat na start oba dva jilemnické klubové celky nebylo vůbec jednoduché. Zpočátku zájem klubů z ČR výrazně převyšoval kvótu přidělenou slovenským pořadatelem. Nicméně i tak se první tým objevil v původní nominaci. Postupně se podařilo
zástupcům AČR vydolovat další místečka ve startovním poli a tak se dostalo i na
druhý celek.
Směrem Košice se jezdci a nejužší doprovod vydali již v úterý 1. září. Měli před
sebou perný program. Stavba zázemí v hlavním padocku, formální přejímka, finální
příprava motocyklů a následně jejich předání přes technickou přejímku do uzavřeného parkoviště. Volné chvilky mezitím věnovali pěšímu průzkumu rychlostních
zkoušek. Někteří se nechali slyšet, že tolik kilometrů nenachodí za celý rok jako tady
za pár dní. Ono přece jen, když se jeden test jde i přes dvě hodiny, tak vzdálenost naskakuje.
V sobotu 5. září bylo na programu slavnostní zahájení celé soutěže. Na to už dorazili i další členové krakonošovy výpravy. Zahájení proběhlo na krásně opravené
košické Hlavní třídě. Předtím ovšem musel průvod účastníků projít částí města
a zvláště z katedrály byl na pestrobarevného „hada“ krásný pohled. Na připraveném
pódiu se pak vystřídali všichni jezdci, manažeři a nejužší doprovod. Pak následovalo
povídání prezidenta FIM, představitelů slovenské motocyklové federace, pořádající
agentury a primátora města. Vše zakončil kulturní program.
Neděle byla teoreticky volným dnem. Ve skutečnosti však finišovaly přípravy,
hledaly se nejoptimálnější cesty do časových kontrol, rozděloval se materiál na jednotlivé časovky a nesmělo se zapomenout natankovat všechny kanystry. Pak ještě
proběhla porada klubových jezdců. Určila se taktika, padlo poslední upřesnění pravidel jak pro jezdce, tak i mechaniky.
V pondělí ráno už to naostro vypuklo. První den a Krakonoš mohl hned počítat
ztráty. Míra Hanč utrpěl ošklivý pád a přivodil si spíše větší než menší otřes mozku.
A od té chvíle začal mít problémy se zrakem, které ho provázely celých šest dní.
Vašek Bína měl nejprve nezaviněnou kolizi s jedním ze soupeřů, při níž si pochrou18
Sestava, foto Michala Janoušková
mal nohu. A zanedlouho trefil ramenem strom. Dokázal jaký je tvrďák. Dojel, připravil si motorku na další den a v úterý startoval dále.
Druhý den také nebyl zrovna z růžového snu. Hned na prvním testu se rozbil nejrychlejší dravec prvního dne, Matěj Hanuš. Prokousl si ret a utrhl kšilt na přilbě. Ale
dojel až do cíle. Ten již bohužel neviděl Vašek Bína. Ale nebylo to vinou zranění
z předcházejícího dne, nýbrž následkem technických problémů. U motoru jeho motocyklu se dostal olej do chladicí kapaliny a bylo vymalováno. Díky pomoci bozkovského Standy Doubka se Vašek dostal včas do padocku a mohl opravovat.
Motorku předal do parkoviště a následující den využil možnost restartu.
Středa byla servisním dnem. V cíli prvního kola měnila většina jilemnických
jezdců motorový, resp. převodový, olej. Mírovi Škaloudovi se rozpadl zadní tlumič
pérování, takže on měnil centrálu a olej si nechal až do prefiniše. U motorky Matěje
Hanuše začal téct chladič. Naštěstí se jej podařilo utěsnit speciálním přípravkem. Vaškovi Bínovi motorka zdánlivě držela a on dokázal zajíždět solidní časy.
Ve čtvrtek však bohužel jeho naděje nadobro skončily. Opět se opakoval technický problém , který již nebylo možno opravit. Opravdu velká škoda. Tím se však
rozpadl i sen o slušném výsledku druhého jilemnického týmu. Za každý den se místo
Vaškova času připočítávaly 3 hodiny. U Míry Škalouda naplno propukl zánět v předloktí pravé ruky. Dost ho to omezovalo a byli jsme rádi, že dojel až do cíle.
Pátek ráno začal hororově. Mirkovi Škaloudovi se přes noc zánět ještě zhoršil
19
Miroslav Hanč přezouvá pneu, foto M. Janoušková
a tak zvažoval, zda vůbec
nastoupí. Pokud by skončil, pravděpodobně by ho
následoval i Míra Hanč,
který od pondělního pádu
jel na „morál“ a pod tíhou
týmové odpovědnosti. Naštěstí oba nastoupili a,
i když toho měl Škali plné
„brejle“, dojeli až do cíle.
Své si užil i Michal Kava,
který si ráno v předstartovním prostoru všiml dírky
ve spojkovém víčku. Bleskově zalepil, odstartoval,
v časovkách dolepoval
a v cíli prvního kola víko
vyměnil. Mimo to jej začala trápit bolest v zápěstí
a dlani pravé ruky. Ale dobojoval až do cíle.
Sobota byla ve znamení
krátkého přejezdu do motokrosového areálu Kechnec, kde se odehrálo finále
v podobě závěrečného motokrosu. Nejvíce z našich
se těšil Mirek Škaloud
a navzdory bolestem ruky
všem ukázal, že motokros
je tou jeho nejsilnější disciplínou. A právě po jeho
dojezdu již mohly naplno vypuknout oslavy.
Při pohledu do výsledkové listiny nás velmi těší umístění prvního týmu. Ten si
z hodně nečekané a výtečné 30. příčky po prvním dnu polepšil na konečné 23. místo
v cíli. Druhý tým byl hodně zatížen penalizacemi za odstoupení Vaška a tak z toho
je 62. příčka v poli 96 startujících klubových celků. Je to docela škoda, kluci se mohli
reálně pohybovat v první čtyřicítce.
Z jednotlivců byl nejrychlejší bez problémů jedoucí Marek Votoček. Ve třídě C1
je v konečné klasifikaci na 28. příčce a jen těsně mu unikla zlatá medaile (jezdci
podle celkové procentuelní ztráty na vítěze kategorie dostávají medaile za dojetí).
20
Ve stejné třídě startující Matěj Hanuš je 32. a rovněž má stříbro. V C2 jel Míra Hanč,
který dokončil jako 65. Získal bronzovou medaili, ale věřím, že pro něho má cenu
zlata. V kategorii C3 se Míra Škaloud prosadil na 19. příčku a získal stříbro. Škoda
toho zánětu, myslím, že by byl schopen bojovat i o desítku… Za Škalim na 44. pozici je klasifikován Michal Kava, který získal bronz.
Ovšem Šestidenní není jen o jezdcích. Za nimi stál dobře fungující doprovodný
tým, jehož členové si pokoukání na nejlepší jezdce světa zrovna neužili. Strávili téměř
veškerý čas v časových kontrolách a přípravami na následující dny. Jmenovitě vyzdvihnu pouze masérskou dvojici Zuzka Hanušová a Tomáš Kuřík. Večerní uvolňující masáže a ranní tejpování nejvíce opotřebovaných míst přišlo opravdu vhod.
Všem zúčastněným patří obrovský dík za spolupráci a skvělou reprezentaci jména AK
Krakonoš Jilemnice. A co dál? Příští rok „šestku“ hostí Španělsko…
Tomáš Macháček
VYVRCHOLENÍ ENDUROSPRINTU
POD TAKTOVKOU KRAKONOŠE
O závěrečný podnik Mezinárodního mistrovství a Přeboru ČR disciplíny endurosprint se postaral AK Krakonoš Jilemnice. Stalo se tak ve dnech 26. - 27. září. Místem konání byla tradiční lokalita na pomezí Jilemnice, Mříčné a Peřimova.
Pro všechny v klubu to byla v mnoha ohledech nová zkušenost. V novodobé historii
klubu byly pořádány vždy „jen“ podniky na regionální úrovni a navíc typu cross
country. Nějaké obavy tedy panovaly (depo a zázemí na zelené louce, 14 dní po Šestidenní, …), ale nakonec všechno klaplo.
Co pořadatele úplně nepodrželo, bylo počasí. Sice si všichni přáli na závody
pěkně a slunečno (což se vyplnilo), ale také bylo potřeba, aby před závody, nebo přes
noc, zapršelo. To se nestalo a tak nejen jezdci po celý víkend bojovali s oblaky prachu. Naštěstí pofukoval vítr a tak to ještě bylo relativně únosné. Nicméně auta a stany
v depu i zázemí byla pokryta slušnou vrstvou. Na trati se pak vyjížděly místy hluboké
prachové koleje.
Starty byly jak v sobotu, tak v neděli, stanoveny na 8:30. V sobotu se nejprve na
start postavili jezdci MMČR a kategorie PČR Veterán 1. Dohromady se jich na trati
pohybovalo 42. Přeborníci startovali přesně v poledne. Na startu se jich sešlo 63 (z
toho dvě ženy) Den pak uzavřel samostatný závod hobby jezdců bez licencí. Těch
bylo nakonec nejvíce, konkrétně 66.
Ve výsledcích se z pohledu AK Krakonoš jednoznačně nejvíce vyjímá vítězství
Lukáše Kučery v MMČR třídy E3. Ve stejné kategorii dojel Vašek Bína sedmý.
V MMČR E1 startoval Matěj Hanuš a dokončil jako desátý. Milan Macháček to po
delší, zdravotními problémy vynucené, pauze opět zkusil v MMČR E2, ale bohužel
21
Lukáš Kučera, foto Michala Janoušková
záda řekla po pěti kolech dost a tak Milan nedokončil. Další zástupce měl Krakonoš
v přeboru. Ve třídě E3 nedal nikomu šanci Míra Škaloud, zaslouženě zvítězil. Ve
dvojkových veteránech se na bronzový stupínek prosadil Jirka Salač. V céčkách bronz
22
o kousek utekl Michalu Hanušovi, skončil čtvrtý. Nejvíce jilemnických startovalo
v "hobících". V E1 dojel pátý Tadeáš Danihelka a sedmnáctý Pavel Jindřišek. Nutno
dodat, že pro Pavla to byly první závody a navíc jel mezi stopětadvacítkami na osmdesátce. Třída E2 nám přinesla více vavřínů. Přemožitele nenašel Adam Erlebach,
Olda Novotný dojel třetí, Jarda Šourek pátý, Tomáš Macháček desátý a Tomáš Kuřík
dvanáctý. V E3 dosáhl na bronzový stupínek Tomáš Holec, kterému krátce před startem vypověděl službu jeho motocykl a tak byl rád za velkorysou nabídku Lukáše
Kučery. Nezvykle tak tedy jel na dvoutaktu. Radim Kava byl osmý a Jarda Křapka
bohužel cíl nespatřil.
Jak již bylo řečeno, i v neděli se začínalo o půl deváté. Jen pořadí startů se vyměnilo. Hned ráno začínal přebor od jedenácti hodin si své rozjížďky odzávodily děti
a v pravé poledne se na start dostavili mistráci s jedničkovými veterány. Startovní
pole trochu prořídlo, ráno jsme viděli 46 přeboráků, odpoledne 33 mistráků s mladšími veterány a mezi tím 13 dětí. A právě u dětí se na chvíli zastavme. Jejich zápolení se započítávalo do seriálu MOTOAKADEMIE, jehož to byl třetí a poslední díl.
Poprvé se jezdilo při sprintu v Radvanicích a následně v Bílině. Děti byly rozděleny
do kubatur do 50ccm a do 65ccm. Za celým projektem, který je podporován Autoklubem ČR a Olympijským výborem ČR, stojí paní Květa Živná. Na příští rok je slíbeno pokračování seriálu při každém mistráku endurosprintu.
Řečí výsledků dopadla neděle následovně. U Kučerů se mohlo pořádně slavit.
Lukáš dokázal zopakovat sobotní vítězství a tak poprvé v kariéře opanoval podnik
Mezinárodního mistrovství ČR! Vašek Bína poskočil na šestou a Matěj Hanuš na devátou pozici. V přeboru opět potvrdil svou suverenitu Míra Škaloud (s přehledem
první), Michal Hanuš tentokrát na stupně dosáhl a to hned na stříbro. Jirka Salač nestartoval. Mezi dětmi se slušným výkonem prezentovala Lucka Novotná v padesátkách. Dojela třetí.
Celkově vládla po celý víkend dobrá atmosféra. Stánky s občerstvením byly tradičně dobře zásobeny, párty stan pro posezení i skákací hrad pro děti byly stále v permanenci. V sobotu večer se posedělo u táboráku, kde se o hudbu na kytaru a zpěv
starala Kristýna Holcová.
Tým lékařů a sester byl, díky Bohu, po oba závodní dny takřka bez práce a nemusel řešit (mimo nějakých odřenin) žádná zranění.
Velký dík patří celému pořadatelskému týmu, který i dle vyjádření zástupců AČR
odvedl velmi dobrou práci. AK Krakonoš Jilemnice současně děkuje všem vlastníkům pozemků, kteří vyšli této akci vstříc. Celkově převládají kladné reakce od
jezdců, zástupci Autoklubu ČR jsou taktéž spokojeni a lámou pořádající klub na stabilní spolupráci v následujících letech.
Hned po dojezdu posledního závodníka pořadatelé odstranili značení trati a ve
sváteční pondělí zarovnali dotčené pozemky. Co bude za rok, to se teprve uvidí….
Tomáš Macháček
23
Jiskra Vítkovice
Padesát až sedmdesátá léta minulého století byla zlatými časy našeho klasického
lyžování. Podkrkonošské a jizerské podhůří se hemžilo stovkami žáčků a dorostenců,
i v malých vesničkách se trénovalo a závodilo. Dnes už jen pravověrní pamětníci
mají uloženy reminiscence na vynikající práci a výkony jezdců Jiskry Vítkovice, Sokola Malé Svatoňovice, Slavoje Kořenov, Baníku Rtyně, TJ Dvůr Králové a mnoha
dalších v lokalitách, kde startovní čísla leží už drahnou řádku let pod vrstvou prachu
ve skladech škol a sokoloven.
Ve Vítkovicích, vsi rozložené pod Mísečkami, se mezi válkami tumloval německý lyžařský spolek HDW, pyšnící se můstkem na stráni nad říčkou Jizerkou. Po
pětačtyřicátém přijeli noví osadníci; někteří našli práci v lese, další v textilce Kapnar, ostatní dojížděli do kraje. Zpočátku se organizovaně nesportovalo, až v roce 1950
přišlo terno – na školu byl umístěn mladý kantor Čestmír Kožíšek, ročník 1923, aprobace TV–ČJ–OV. Byl sem převelen ze základky v Harrachově a po ročním angažmá
na jednotřídce ve Štěpanické Lhotě vlastně na „převýchovu“. Soudruzi mu jaksi nechtěli prominout jeho silně aktivní práci v Sokole, který byl byrokraticky začleněn
po únoru 1948 do sjednocené lido-demo tělovýchovy.
Ve Vítkovicích novo- i starousedlíci nevěřícně čučeli na blázna, který se po vyučování oblékal do tepláků a běhal po okolí. Pro ně to byl zkrátka šok, když pan učitel na kanoi sjížděl Jizerku a jen co napadl sníh, pokukoval a ohmatával terén nad
školou. Netrvalo dlouho a ve starých dokumentech, uložených v zapomenuté školní
skříni, objevil plány starého německého můstku. Stával pod školou a bývala to pětatřicetimetrová šance.
A tehdy to začalo. Obec čítala nějakých 400 obyvatel, ale škola praskala ve
švech. Dítek školou povinných bylo kolem 130! Do školy se dostávala z Benecka,
Míseček, Roudnice, Křížlic. V zimě, jinak to nešlo, na lyžích. Po roce otrkávání
a sbližování se sousedy vlétl tělocvikář Kožíšek do pohybových aktivit školáčků na
plný plyn. Jinak to ani neuměl. Basket, odbíjená, kolo, plavání, pádlování, lyžařina,
všechno nadoraz. Brigády, stavby, tratě, můstky, hřiště, kurty, multifunkční gymnastické nářadí v přírodě. Za těch 18 let, které pan (vlastně soudruh) učitel ve Vítkovicích kantořil, toho stihl tolik, kolik plejáda normálních učitelských nezvládne za celý
život. Nejen na sebe, nýbrž i na osazenstvo školy a dorostence, vracející se po učení
domů, byl nesmlouvavě náročný a přísný. Děti si při jeho dílenských praxích, samosebou i na víkendových brigádičkách rodičů a prarodičů postavily krátce po sobě
pět skokanských můstků. Dva malé – 6 m a 12 m – stály v údolíčku naproti škole.
Dvacítka, třicítka a čtyřicítka kousek od místa, kde před válkou trápili své skokačky
závodníci HDW. Nebylo to jednoduché, dvacítka měla ocelovou konstrukci nájezdu,
třicítka umělý buben, čtyřicítka byla dvakrát přestavěna. Zprvu dřevěný buben a stůl
s přírodním nájezdem, který se po stráni při pomalém sněhu prodlužoval až o 50 m.
Po pár sezonách se k dřevěnému stolu přivezla po ližinách 16 metrů vysoká nájez24
Skokan Jiskry Vítkovice za hranou místní třicítky
dovka. Ta se čtvrtý rok po instalaci poroučela pod ohromnou masou napadaného mokrého sněhu.
Žít, pracovat a trénovat skijáky před více než padesáti lety vůbec nebylo jednoduché. Elektrika ve vsi ještě nebyla, rozvod vody v domku, kde Kožíškovi přebývali, také
ne, chodilo se pro ni do koryta před dům. Sportovním, hlavně lyžařským novotám, nebylo u školy konce. Tělocviky na lyžích (vyráběl je benecký truhlář Ludvík Erlebach),
závodní tratě s unikátním toboganem, skokanské můstky, sdruženařina, atletika, přespoláky, odbíjená, basket. U školy, na hřišti, na můstcích bylo denně živo až do tmy.
Ono zvládnout výuku a přípravu 130 školáků, tréninky dvacítky nejlepších žáků a 15
dorostenců jednou osobou nepatří k procházkám růžovým sadem. A učitelský Kožíšek
neslevil. Kdepak! Jak výstižná byla jeho přezdívka „kruťas“!
Dokázal toho moc! Dnes, kdy chodí do vítkovické školy pouhých 14 dětí, už je to jen
nostalgie. Vždyť péčí jediného kantora vyrostla z jedné generace vesnických špuntů
řada juniorských i dospělých reprezentantů republiky, dva z nich několikrát reprezentovali na zimních olympijských hrách. Skokan Ladislav Divila, 8. na ZOH v Grenoblu,
Honza Fajstavr v bězích. A mnoho, mnoho dalších. Při rozhovoru se Česta rozpovídal
o Divilovi: „Talent od pánaboha, ale línej jako prase! Kdyby se přinutil trénovat běh,
měli bychom sdruženáře světové třídy!“ Jan Fajstavr dojížděl do vítkovické devítiletky
z Benecka. Možná tady byly kořeny jeho mimořádných vytrvalostních výkonů. Vždyť
drží cyklistický rekord lyžaře u nás. Dokázal v rámci individuálního tréninku jet na kole
nonstop z Piešťan do Liberce. Bratru 400 km. Následující sezona však byla výkonnostně v tahu, Fajstavrovi se na lyžích vůbec nedařilo. Jeho rodiče byli velmi nábožensky založeni a učiteli Kožíškovi dlouho zazlívali, že syna pohltil lyžařský běh.
25
Vítkovičtí lyžaři, běžci, skokani
a sdruženáři v dresu místní Jiskry
měli tak skvostnou výkonnost, že
byli v celostátním žebříčku klubů
ČSR mezi padesátkou týmů sedmí,
a přitom neměli žádné ženy ani
muže. Ve vsi se v Kožíškově éře konaly desítky závodů – od místních
až po celostátní. Účast i několika
stovek lyžařů nebyla zvláštností. Tělocvikář zvládal téměř vše; zpočátku
i ochotničil, učil plavat na potoce
v Mrklově maličkého Jardu Honců,
který se později stal úspěšným reprezentačním trenérem běžců (Henych, Beran, Jarý, Štefl, Šimon
Fajstavr, Peřina). Skvělých sportovců a skvělých lidí vychoval Kožíšek nepočítaně. I přes velké
obtíže, mezi něž patřilo přejíždění
a hlídání v 60. letech už dost frekventované silnice z Jilemnice na
Mísečky. To když se trénovalo a závodilo na čtyřicítce – nešlo to jinak,
než přejíždět silnici tam i zpátky Pan učitel Kožíšek u startu svých svěřenců
pod můstek.
Mezi talenty talentů patřil Jenda Karaš. Štíhlý, do bronzova opálený kluk, černé kudrnaté vlasy a odraz a odpich, jak když kopne kůň. Silová výbava neskutečná. Činky,
se kterými zápolili jeho vrstevníci obouruč, nadhazoval bez mrknutí oka jednoruč.
Přijel do Harrachova na kontrolní závod nejlepších dorostenců. V prosinci měl ještě
běžky od loňského klistru zabalené do Rudého práva. Však se také tu sezonu stal absolutním dorosteneckým šampionem republiky – vyhrál běh, skok i závod sdružený.
Budoucího olympionika Tomáše Kučeru z Harrachova porážel, kdy si vzpomněl.
K jeho kratochvílím patřila docházka do školy na dvoumetrových chůdách z Benecka
přes Levínek zkratkou do Vítkovic a po vyučování zase zpátky do kopce domů. Bohužel u něj vyhrál alkohol a milionový talent v něm utopil své ambice.
Jak se v těch 50. a 60. letech dostávali vítkovičtí lyžaři na závody? Všelijak. Skákat do Špindlu, to byl čtyřdobý taneček. U školy se na autobus se zahrádkou na střeše
naložily skokačky a dvoje velké saně, vyjelo se na Mísečky (přes Hrabačov a Vrchlabí
to stálo fůru peněz), tam se lyže svezly na saních. Zpět se vytlačily na Mísečky, závodníci sjeli do Vítkovic na skokačkách, trenér na saních. Progresivní dopravou byl
26
Školní tělocvik pod Rovinkou, v pozadí svahy nad Vítkovicemi
skijöring. Aut tehdy ve Vítkovicích moc nebylo. Pár hošanů se do nich vešlo a ti, na
které už místo nezbylo, se nechali za hůlky přivázané k nárazníku táhnout po silnici
do Jilemnice na běžkách. To byl fofr. Jiskra Vítkovice měla i mistra ve čtyřkombinaci – slalomu, sjezdu, skoku a běhu; jmenoval se František Tryzna a sjezdovou techniku získával ve sjezdech z Benecka, pochopitelně na běžkách.
Špičkových závodníků vyrostlo v lyžařském vítkovickém oddíle habaděj: reprezentanti S. a J. Fajstavrovi, L. Divila, J. Trojan, bratři Holmanovi, Tůmovi, M.
Šimůnková, I. Kynčlová, J. Řehořek, Novotný, Antoš, Tryzna, Neuman, Tangelmajer, Kitler, Skala, Nožička, Erlebach. Jejich trenér, Česta Kožíšek, se trenéřině vyučil
u Tondy Lenemayera v Harrachově, cenné rady mu dával československý reprezentant, sdruženář Franta Šimůnek ze Zlaté Olešnice.
Velikou radost a zadostiučinění cítí emeritní vítkovický trenér a učitel Kožíšek
z faktu, že dnes jsou trenéry jeho žáci Joska Trojan, Pepík a Láďa Holmanovi a syn
Čestmír. Po odchodu do Tanvaldu v roce 1968 neosiřela vítkovická závodiště docela,
v běžecké práci s mládeží pokračovala Eva Benešová-Paulusová, učitelka, vychovatelka a běžkyně z Jilemnice. Dnes už jsou tratě zcela pusté, skokanské můstky v obci
porostlé keři a náletem, před školou už v zimě nespatříte stovku párů běžek, snad jen
pár dětských bobů a dvoje sjezdovky. A tak nezbývá, než před Vámi, vítkovickými
závodníky nedávné minulosti, a před Vámi, Pane učiteli Kožíšku, hluboce smeknout
lyžařskou čapku a v duchu si přát, aby se opět, a nejenom ve Vítkovicích, objevili
v podhorských školách zapálení trenérští nadšenci. Pak bychom se o úroveň našeho
lyžování nemuseli chvět.
Převzato z časopisu Krkonoše – Jizerské hory
Aleš Suk
27
Co se chystá?
Sobota 23. ledna 2016
SPORTOVNÍ BÁL
v KD ve Vítkovicích
Sobota 5. března 2016
DĚTSKÝ KARNEVAL
v KD ve Vítkovicích
Sobota 27. března 2016
PŘÍJEZD KRAKONOŠE
Skiareál ALDROV
Vydavatel: Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších
Adresa: Vítkovice 243
IČO: 276260
Periodicita vydávání: třikrát za rok
Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E 17732
Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků
a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem.
Tisk: Gentiana Jilemnice
Náklad: 300 ks
Uzávěrka příštího čísla je 31. března 2016.

Podobné dokumenty