2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23

Transkript

2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
Strana: 1/11
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Jiné identifikační prostředky
1.2 Příslušná určená použití látky
nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli
bezpečnostního listu
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23
Obchodní označení PU 06/23
Nátěrová hmota jako složka povrchové úpravy kovů pro průmyslové,
profesionální a spotřebitelské účely
COLOR WEST s.r.o.
Konzumní 207/14, Plzeň 10
provozovna: Čelakovského 1051/II, CZ-337 01 Rokycany
tel.:+420 371 519 401
Odb. způsobilá os. za BL: [email protected]
Tel: +420 224 91 92 93, 224 91 54 02 (NON STOP)
Toxikologické informační středisko (TIS) v ČR,
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1,
128 00 Praha 2
2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
R10
Xn; R20/21
N; R51/53
úplné znění R-vět je uvedeno v oddíle 16
2.2 Prvky označení
Symbol a označení nebezpečnosti
R-věty
S-věty pro spotřebitele
S-věty pro průmysl
2.3 Další nebezpečnost
Kritéria pro látky PBT nebo vPvB
Nebezpečnosti, které nemají vliv na
klasifikaci
R10 - Hořlavý
R20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
S29 - Nevylévejte do kanalizace
S36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení
S56 - Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro
zvláštní nebo nebezpečné odpady
S23 - Nevdechujte páry/aerosoly
S36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S60 - Tento materiál a jeho odpad musí být zneškodněn jako
nebezpečný odpad
S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
nebo bezpečnostní listy
Směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB
Nejsou známy
3. Složení / informace o složkách
3.1 Látky
Nepoužije se (směs)
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
Strana: 2/11
Revize: 2
3.2 Směsi
Identifikátor výrobku
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23
a) látky představující nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí
Látka / Registrační číslo (jeli k dispozici)
xylen/012119488216-32
CAS
ES
1330-20-7
215-535-7
etylbenzen/012119489370-35
n-butyl-acetát/012119485493-29
100-41-4
202-849-4
123-86-4
204-658-1
2-butoxyethyl-acetát/012119475112-47-0000
1-methoxypropan-2-ol/022119752510-47-0000
Uhlovodíky C9, aromatické
112-07-2
203-933-3
107-98-2
203-539-1
2-metoxy-1metyletylacetát/012119475791-29
fosforečnan zinečnatý/012119485044-40-XXXX
108-65-6
203-603-9
7779-90-0
231-944-3
918-668-5
zařazení dle
67/548/EHS
R10
Xn R65
Xn R20/21 12,5 < 20 %
Xn R20/21, R38
>= 20 %
F; R11
Xn; R20
R10
R66
R67
Xn; R20/21
R10
R67
R10
Xi; R37
Xn; R65
R66
R67
N; R51-R53
(dle klasifikace
suroviny Solveso
100)
R10
Xi; R36
N; R 50-53
zařazení dle
1272/2008/EHS
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Acute Tox. 4 H312
Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
Koncentrace
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4 (*),H332
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336
1≤c<5
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336
Flam. Liq.3 H226
STOT SE3 H336
STOT SE3 H335
Asp. Tox.1 H304
Aquatic Chronic2 H411
(dle klasifikace suroviny
Solveso 100)
1≤c<3
Flam. Liq. 3 H226
Eye Irrit. 2; H319
5 ≤ c < 10
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
3 ≤ c < 10
10 ≤ c < 20
1 ≤ c < 10
1≤c<2
10 ≤ c < 20
b) látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí
Látka / Registrační číslo (jeli k dispozici)
CAS
ES
zařazení dle
67/548/EHS
zařazení dle
1272/2008/EHS
Koncentrace
ES
zařazení dle
67/548/ES
zařazení dle
1272/2008/ES
Koncentrace
c) látky, které jsou PBT nebo vPvB
Látka / Registrační číslo (jeli k dispozici)
CAS
úplné znění standardních vět o nebezpečnosti a R-vět je uvedeno v oddíle 16
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při styku s kůží
Při styku s očima
Při požití
Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch a
zabezpečte proti prochladnutí. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.
V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
označení z obalu.
Exponované místo opláchněte okamžitě velkým množstvím tekoucí vlažné
vody a mýdlem. Nepoužívejte organická rozpouštědla. Kontaminované části
oděvu vyměňte za čisté. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte označení z obalu nebo bezpečnostní list.
Otevřete víčko oka a okamžitě vyplachujte tekoucí vodou min. 15 minut.
Ihned vyhledejte očního lékaře a ukažte označení z obalu.
Nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou. Pokud postižený
zvrací, dbejte, aby nevdechl zvratky a nepodávejte nic ústy. Ihned zajistěte
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 3/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
4.2 Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
4.3 Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Revize: 2
lékařské ošetření a ukažte označení z obalu nebo bezpečnostní list.
Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem, podráždění očí a
dýchacích orgánů, podráždění pokožky, svědění.
Nejsou žádné zvláštní pokyny
5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná
Nevhodná
5.2 Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo směsi
5.3 Pokyny pro hasiče
Hasicí prášek. Hasicí pěna (odolná alkoholu). Oxid uhličitý.
Proud tlakové vody.
Rozkladné produkty obsahující oxidy uhlíku (oxid uhličitý, oxid uhelnatý),
uhlovodíky a jiné organické složky a tmavý hustý dým. Páry přípravku tvoří
výbušnou směs se vzduchem.
Nehořlavý zásahový oděv, izolovaný dýchací přístroj.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob,
ochranné prostředky a nouzové
postupy
6.2 Opatření na ochranu
životního prostředí
6.3 Metody a materiál pro
omezení úniku a pro čištění
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Při úniku je nutná lokální evakuace. Zamezte přístupu nepovolaným
osobám. Zamezte dalšímu úniku přípravku. Zamezte vdechování par.
Zamezte styku s očima a kůží. Používejte osobní ochranné pomůcky.
Odstraňte všechny zdroje zapálení – zákaz kouření. Zamezte vzniku výboje
statické elektřiny.
Zamezte úniku přípravku do kanalizace, povrchových a spodních vod.
V případě úniku informujte příslušné instituce.
Proveďte odsátí nebo záchyt na nehořlavém sorbentu. Kontaminovaný
přípravek uložte do označeného obalu a likvidujte podle regionálních
podmínek jako nebezpečný odpad např. spalováním – viz kapitola 13.
Ochranné pomůcky viz oddíl 8
7. Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné
zacházení
7.2 Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí včetně
neslučitelnosti látek a směsí
Pokyny pro množstevní limity:
7.3 Specifické konečné /
specifická konečná použití
Dodržujte obecné zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního
prostředí. Zacházení s přípravkem provádějte v dobře větraném prostoru.
Nevdechujte páry. V případě potřeby zabezpečte dostatečné odsávání.
Zamezte kontaktu s očima a kůží.
Přípravek hořlavý. Zamezte vzniku výboje statické elektřiny. Zacházení
provádějte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Proveďte
preventivní opatření proti jiskření a vzniku výbušné směsi par přípravku se
vzduchem.
Při zacházení s přípravkem a ředidlem nepoužívejte kontaktní čočky.
Sklad musí vyhovovat pro skladování hořlavin II. třídy nebezpečnosti.
Skladujte v originálních obalech na chladném a větraném místě mimo dosah
zdrojů zapálení při teplotě +5 °C až +20 °C. Obaly musí být pečlivě
uzavřené, zabraňte nežádoucím úkapům. Zamezte vzniku výboje statické
elektřiny. Skladujte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo
dosah kyselin, alkálií a oxidačních látek.
Používejte přípravek pouze z originálních řádně označených obalů.
Přepravní obaly 100 m3, kontejnery 500 m3.
Viz oddíl 1.2
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Vnitrostátní limity
Látka
xylen
ethylbenzen
butylacetát
1-methoxy-2-propanol
2-metoxy-1-metyletylacetát
PEL (mg/m3)
200
200
950
270
270
NPK-P (mg/m3)
400
500
1200
550
550
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 4/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
2-butoxyethyl-acetát
130
Revize: 2
300
Biologické mezní hodnoty
Ukazatelé biologických
expozičních testů v moči
8.2 Omezování expozice
Xylen: Methylhippurové kyseliny, limit 1400 mg/g kreatininu.
Ethylbenzen: Mandlová kyselina, limit 1500 mg/g kreatininu.
Zajistěte dostatečné větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální
odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování
limitů expozice.
8.2.1 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
a) Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít.
b) Ochrana kůže
- ochrana rukou Ochranné rukavice odolné rozpouštědlům odpovídající EN 374. Výběr
proveďte na základě zkoušek podle doporučení výrobce. Doporučený
materiál: nitrilkaučuk, tloušťka materiálu min. 0,4 mm nebo PVC, tloušťka
materiálu min. 0,7 mm.
- jiná ochrana Vhodný pracovní oděv. Kontaminované části oděvu vyměňte ihned za čisté.
c) Ochrana dýchacích cest Při nepřekročení expozičních limitů a krátkodobé expozici používejte
respirátor s filtrem proti parám organických rozpouštědel a prachu. Při
dlouhodobé expozici používejte izolační dýchací přístroj.
d) Tepelné nebezpečí
Hygienická opatření
Potřísněný oděv ihned odložte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte
plyny, páry a aerosoly. Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Před
pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
a) vzhled
Viskózní kapalina barevného odstínu podle typu
b) zápach
Charakteristický po rozpouštědlech
c) prahová hodnota zápachu
Nestanoveno
d) pH
Neuvádí se
e) bod tání / bod tuhnutí
Nestanoveno
f) počáteční body varu a
137 (°C)
rozmezí bodu varu
g) bod vzplanutí
30 (°C)
h) rychlost odpařování
Nestanoveno
i) hořlavost
Nestanoveno
j) horní/dolní mezní hodnoty
Dolní limit 1,1 % obj.,
hořlavosti nebo výbušnosti
Horní limit 7,0 % obj. (referenční látka xylen).
k) tlak páry
1,0 kPa (20 °C); 4,5 kPa při 50 °C (referenční látka xylen)
l) hustota páry
>1
m) relativní hustota
1,2 až 1,4 g/cm3 (podle odstínu)
n) rozpustnost
S vodou nemísitelný. Ředění se provádí ředidlem předepsaným pro
danou aplikaci.
o) rozdělovací koeficient: nNestanoveno; 3,15 pro xylen
oktanol/voda
p) teplota samovznícení
470 (°C)
q) teplota rozkladu
Nestanoveno
r) viskozita
U nátěrových hmot se stanovuje výtoková doba
100 až 140 s/20 °C (výtokový pohárek, tryska Ø 4 mm)
s) výbušné vlastnost
Páry tvoří výbušnou směs se vzduchem.
t) oxidační vlastnosti
Nestanoveno
9.2 Další informace
10. Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
10.3 Možnost nebezpečných
reakcí
10.4 Podmínky, kterým je třeba
Při doporučením použití není reaktivní
Při doporučeném použití se nerozkládá
Nejsou známy
Zdroje tepla a zapálení nad 60°C
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 5/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
zabránit
10.5 Neslučitelné materiály
10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
Silné kyseliny, silné zásady, oxidanty
Rozkladem vzniká směs oxidů uhlíku, oxidů dusíku aj. škodlivin
11. Toxikologické informace
11.1 Informace o
toxikologických účincích
a) akutní toxicita
xylen
Pro produkt nejsou dostupné toxikologické informace
ethylbenzen
LD50 (orálně, krysa): 3500 mg/kg (IUCLID)
LD50 (dermálně, králík): 17800 mg/kg (IUCLID)
n-butylacetát
LD50 (orálně, krysa): 13100 mg/kg (IUCLID)
LC50 (orálně, krysa): > 21,2 mg/L/4hod (IUCLID)
LD50 (dermálně, králík): > 17600 mg/kg (IUCLID)
2-butoxyethyl acetát
LD50 (orálně, krysa): 2400 mg/kg (IUCLID)
LD50 (dermálně, králík): ca. 1500 mg/kg (IUCLID)
1-Methoxypropan-2-ol
LD50(orálně, potkan) > 5000 mg/kg (IUCLID)
LC50(inhalačně, potkan / 4 h) > 6 mg/L (IUCLID)
LD50(dermálně, králík) ca. 13000 mg/kg (IUCLID)
2-metoxy-1-metyletylacetát
LD50 (orálně, krysa): > 10.000 mg/kg (IUCLID)
LC0 (inhalačně, krysa, 6 hod): 4345 ppm (IUCLID)
LD50 (dermálně, krysa): > 5000 mg/kg (IUCLID)
Pro jednotlivé složky
LD50 orálně, krysa: 4300 mg/kg
LD50 inhalačně, krysa: 6350 ppm / 4 hod
LD50 dermálně, králík: > 4350 mg/kg
12. Ekologické informace
12.1 Toxicita
xylen
Pro produkt nejsou dostupné ekotoxikologické informace
Pro jednotlivé složky
LC50 (Pimephales promelas / 96 hod) = 26700 µg /l (IUCLID)
LC50 (Gamarus lacustris / 96 hod) = 350 µg /l (IUCLID)
LC50 (Daphnia magna / 24 hod) = 150 000 µg /l (IUCLID)
2-metoxy-1-metyletylacetát
LC50 (Pimephales promelas / 96 hod): 161 mg/l (IUCLID)
EC50 (Daphnia magna / 24 h): > 500 mg/l (IUCLID)
ethylbenzen
LC50 (Pimephales promelas / 96 hod) = 12,1 mg/l (IUCLID)
LC50 (Daphnia magna / 24 hod) = 77 mg/l (IUCLID)
EC50 (Chlorella vulgaris / 3 hod) = 63 mg/l (IUCLID)
n-butylacetát
LC50 (Pimephales promelas / 96 h) 18 mg/L (IUCLID)
EC50 (Daphnia magna /24 hod) = 72,8 mg /l (IUCLID)
EC50 (Scenedesmus substitatus / 72 h): 674,7 mg/L (IUCLID)
2-butoxyethyl acetát
LC50 (Leuciscus idus / 48 h) = 80 mg/L (IUCLID)
EC50 (Daphnia magna /24 hod) = 81,9 mg /l (IUCLID)
EC50 (Scenedesmus substitatus / 72 h): > 500 mg/L (IUCLID)
1-methoxypropan-2-ol
LC50(Leuciscus idus / 96 h) = 4600 - 10000 mg/L (IUCLID)
EC50(Daphnia magna / 3 hod) > 500 mg/L (IUCLID)
12.2 Perzistence a
rozložitelnost
12.3 Bioakumulační potenciál
Pro produkt nejsou dostupné informace
Pro produkt nejsou dostupné informace
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 6/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
12.4 Mobilita v půdě
12.5 Výsledky posouzení PBT a
vPvB
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Revize: 2
Pro produkt ani pro složky nejsou dostupné informace
Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace
nebo do půdy. Viz oddíl 6.2
13. Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody likvidace látky
nebo přípravku
Vhodné metody likvidace
znečištěného obalu
Informace o bezpečném
zacházení
Důležitá ustanovení
Proveďte odsátí nebo záchyt přípravku na vhodném sorbentu, uložte do
samostatného obalu a likvidujte podle regionálních podmínek, např.
spalováním. Kód a název odpadu podle druhu použití, např. N 08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla.
Znečištěný obal po úplném vyprázdnění likvidujte ve spolupráci se
specializovanou firmou podle regionálních podmínek jako nebezpečný
odpad. Kód odpadu N 15 01 10 Obaly obsahující nebezpečné látky nebo
těmito látkami znečištěné.
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a spodních vod. Zákaz likvidace
společně s komunálním odpadem.






Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve
znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a
vyhlášky č. 168/2007 Sb.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005
Sb.
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o
obalech)
14. Informace pro přepravu
Pozemní doprava
GGVS/ADR/RID
14.1 Číslo OSN (kód UN)
14.2 Náležitý název pro zásilku
Proper shipping name
14.3Třída nebezpečnosti pro
přepravu
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečnost pro životní
prostředí
14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele
14.7Hromadná přeprava podle
přílohy II MARPOL73/78 a
předpisu IBC
Další informace
Identifikační číslo nebezpečnosti
Klasifikační kód
EmS; MFAG
PAX; CAO
Námořní přeprava
IMDG/GGVSee
1263
BARVA
PAINT
3
Letecká přeprava
ICAO/IATA
III
NE
Neuvádí se
Neuvádí se
30
F1
F-E; S-E; 307
305; 307
15. Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, ve znění souvisejících předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 7/11





































Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
Vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a
označování nebezpečných chemických směsí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění
souvisejících předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 698/2008, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění souvisejících předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých účinků, ve znění souvisejících
předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění souvisejících
předpisů
Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění souvisejících předpisů
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění souvisejících předpisů
Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování řživotního prostředí, ve znění souvisejících
předpisů
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí, ve znění souvisejících předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění souvisejících předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění souvisejících předpisů
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění souvisejících předpisů
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění souvisejících předpisů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění souvisejících předpisů
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění souvisejících předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění souvisejících předpisů
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve
znění souvisejících předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, vydané v srpnu 2003.
Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno
16. Další informace
Revize – změny v BL
oproti předchozí verzi
Klíč / legenda ke
zkratkám
Příloha Scénář expozice pro Uhlovodíky C9, aromatické
CAS: (Chemical Abstract Service) – číselný identifikátor chemických látek
(více na www.cas.org)
ES: číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a
NLP (více na http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)
67/548/EHS: Směrnice Rady Evropského hospodářského společenství ze
dne 27. června 1967
o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení
a označování nebezpečných látek
1272/2008/EHS: Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
PBT: látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB: látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
ČSN: Česká státní norma
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 8/11
Seznam R-vět a
klasifikace dle
67/548/EEC
Seznam H-vět,
případně doplňkových
EUH vět a klasifikace
dle 1272/2008
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
NPK-P: Nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním
prostředí
PEL: Přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí
IUCLID: (International Uniform ChemicaL Information Database) –
Mezinárodní databáze informací o chemických látkách
LD50: hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50% zvířat po jejím
podání
LC50: hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50% zvířat po
jejím podání
EC50: koncentrace látky, při které dochází u 50% zvířat k účinnému
působení na organismus
LOEC: nejnižší koncentrace látky, při které byl pozorován významný
účinek na organismus
IC50: polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází
k působení na organismus
CLP: Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení
chemických látek a směsí
CSR: Zpráva o chemické bezpečnosti
DNEL: Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při níž
nedochází k nepříznivým účinkům)
DPD: Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování
chemických směsí
DSD: Směrnice č. 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování
chemických látek
EINECS: Seznam obchodovaných látek
ELINCS: Seznam nových látek
GHS: Globálně harmonizovaný systém
MARPOL 73/78: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku
1973 ve znění protokoli z roku 1978
NLP: Seznam látek nadále nepovažovaných za polymery
OSN číslo: Čtyřmístné identifikační čílo látky (předmětu) převzaté ze
Vzorových předpisů OSN (UN- číslo)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při
které nedochází k nepříznivým účinkům)
SVHC: Látky vzbuzující mimořádné obavy
Xn - Zdraví škodlivý
Xi - Dráždivý
F - Vysoce hořlavý
N - Nebezpečný pro životní prostředí
R10 - Hořlavý
R11 - Vysoce hořlavý
R20 - Zdraví škodlivý při vdechování
R20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R37 - Dráždí dýchací orgány
R38 - Dráždí kůži
R51 - Toxický pro vodní organismy
R53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R46 - Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 - Opakovaná expozice může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže
R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Flam. Liq. 3
Hořlavá kapalina, kategorie 3
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Hořlavá kapalina, kategorie 2
Nebezpečná při vdechnutí
Akutní toxicita, kategorie 4
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie 1
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 9/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
H226
H304
H312
H319
H332
H315
H336
H335
H225
H411
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
Podráždění očí, kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice, kategorie 3
Nebezpečný pro vodní prostředí - chronický, kategorie 2
Hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Dráždí kůži.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Prohlášení:
Výše uvedené údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav znalostí výrobce,
který si vyhrazuje právo na změny v bezpečnostním listu podle stavu výzkumu, vývoje a
výroby. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu se vztahují pouze na výrobek
obchodního označení 2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23 a nemusí být
platné pro případy kombinace přípravku s jinými materiály nebo za jiných
technologických podmínek užití než je uvedeno v tomto dokumentu. Výrobce a
distributor nenesou proto žádnou odpovědnost za nesprávné použití přípravku.
Uživatelé výrobku 2K - Barva jednovrstvá polyuretanová PU 06/23 tím nejsou
zbaveni povinnosti dodržovat obecně platné zákony a nařízení platné v Evropském
společenství a v České republice, vztahující se k používání a skladování výše uvedeného
chemického přípravku.
Příloha - scénář expozice - uhlovodíky C9, aromatické
Oddíl 1 Název scénáře expozice
Název:
Použití v nátěrech - průmyslové
deskriptor použití
sektor(y) použití
SU3
Procesní kategorie
PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b,
PROC9
Kategorie uvolňování do
ERC4
prostředí
Specifická kategorie
ESVOC 4.3a.v1
uvolňování do
životního prostředí
Zohledňující procesy, úkoly, Vztahuje se na použití v nátěrech (barvy, inkousty, lepidla atd.)
činnosti
včetně náhodných expozic
během použití (včetně příjmu materiálů, skladování, přípravy a
přenosu z velkých nebo středně
velkých objemů, aplikace nástřikem, válečkem, rozmetačem,
ponořením, průtokem,
fluidizovanou vrstvou ve výrobních linkách a při tvorbě filmů) a
čištění zařízení, údržby a
souvisejících laboratorních úkonů.
Oddíl 2 Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik
Oddíl 2.1 Řízení expozice pracovníků
Vlastnosti produktu
kapalina
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 10/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
Délka, frekvence a množství
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
Vztahuje se na denní expozice po dobu až 8 hodin (není-li uvedeno
jinak)[G2]
Vztahuje se na procentuální podíl až 100 % látky v produktu[G13 ]
Další provozní podmínky
Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard
týkající se expozice
hygieny na pracovišti [G1]
zaměstnanců
Předpokládá použití při teplotě převyšující teplotu okolí o max. 20 °C
[G15]
Přispívající scénáře/Specifická opatření pro řízení rizik a provozní podmínky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazující bezpečné použití)
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) PROC1
Neidentifikována žádná specifická opatření.
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků Použití v uzavřených
systémech PROC2
Neidentifikována žádná specifická opatření.
Vytváření vrstvy - rychlé schnutí (50-100°C). sušení (>100°C). UV/EB ostrost záření
PROC2
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Mísící činnosti (uzavřené systémy) Všeobecná expozice (uzavřené systémy) PROC3
Neidentifikována žádná specifická opatření.
Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu PROC4
Neidentifikována žádná specifická opatření.
Příprava materiálu k použití Mísící činnosti (otevřené systémy) PROC5
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Rozstřikování (automaticky/řízený robotem) PROC7
Provádět ve větrané kabině s laminárním prouděním vzduchu.
Manuálně Rozstřikování PROC7
Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.
Materiálový transfer PROC8a
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Materiálový transfer PROC8b
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Použití válečkem, nástřikem a litím PROC10
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Ponoření a lití PROC13
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Laboratorní činnosti PROC15
Neidentifikována žádná specifická opatření.
Materiálový transfer Přečerpání sudu/množství Plnění od a litím z jímek PROC9
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Výroba přípravků* nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
PROC14
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky.
Oddíl 2.2 Řízení expozice životního prostředí
Vlastnosti produktu
Převážně hydrofobní.
Látka je komplexní látka s neznámým proměnlivým složením
(UVCB).
Délka, frekvence a množství roční tonáž stanoviště (tun/rok): 7600 tun/rok
Nepřetržité uvolňování
Emisní dny (dny/rok): 300 dny/rok
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0.1
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Maximální denní tonáž pracoviště (kg/d): 25000 kg / den
Regionální množství použití (tun/rok): 7600 tun/rok
Ekologické faktory
Místní sladkovodní zřeďovací faktor [EF1] 10
neovlivněné řízením rizik
Místní zřeďovací faktor mořské vody: [EF2] 100
Další provozní podmínky
Uvolnění frakce do ovzduší z procesu: 0.098
Bezpečnostní list
Datum vydání: 1.4.2013
Strana: 11/11
Název výrobku:
2K - Barva jednovrstvá polyuretanová
PU 06/23
týkající se expozice
životního prostředí
technické podmínky a
opatření na procesní rovině
(zdroji) k zabránění průsaku
Technické podmínky místa a
opatření k redukci a
omezení vývodů, vzdušných
emisí a uvolnění do půdy
Organizační opatření na
prevenci/omezení
uvolňování z pracoviště
Podmínky a opatření ve věci
komunálních čističek
Podmínky a opatření k
externímu zpracování
kanalizačního odpadu
Podmínky a opatření k
externímu zužitkování
odpadu
Oddíl 3 Odhad expozice
3.1. Zdraví
dle 1907/2006/ES, ve
znění 453/2010/ES
Datum revize: 21.10.2013
Revize: 2
Uvolnění frakce do půdy z procesu (pouze regionální): 0
Uvolnění frakce do odpadní vody z procesu: 0.0007
Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou
dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s
odpadní vodou na místě.
Pokud vypouštíte vodu do domácí čističky odpadních vod, musíte
dosáhnout požadované
účinnosti vyloučení odpadní vody v místě =: 0 %
Riziko expozice životního prostředí je podmíněno sladkovodní
sediment. Upravte emise do vzduchu, aby typická účinnost vyloučení
(nebo snížení množství?) byla: 90 %
Upravte odpadní vodu v místě (před vypuštěním vstupní vody), aby
požadovaná účinnost
vyloučení (nebo snížení množství?) byla =: 77.7 %
Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Zamezte vypouštění nerozpuštěných látek do odpadní vody nebo
získávání zpět z odpadní
vody.
Bahno z čističky spálit, uložit nebo zpracovat.
Předpokládaný odtok z domácí čističky odpadní vody je:[STP5] 2000
m3/den
Odhadované vyloučení látky z odpadní vody prostřednictvím domácí
čističky odpadní vody je:
93.6 %
Maximální přípustná tonáž pracoviště (MSafe) vycházející z
množství odtoku z domácí čističky
odpadních vod je: 88000 kg / den
Celková účinnost vyloučení z odpadní vody po opatřeních RM v
místě i mimo místo (domácí
čistička odpadní vody): 93.6 %
Externí úprava a likvidace odpadu by měla vyhovovat platným
místním a/nebo celostátním
předpisům [ETW3]
Externí regenerace a recyklace odpadu by měla vyhovovat platným
místním a/nebo celostátním
předpisům [ERW1]
V případě implementace určených opatření pro nakládání s riziky
odhadované expozice na
pracovišti pravděpodobně nepřesáhnou hodnoty DNEL.[G8]
3.2. Životní prostředí
Pro výpočet expozice životního prostředí pomocí modelu Petrorisk
byla použita metoda
hyperkarbonového bloku.[EE2]
Oddíl 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénářem expozice
4.1. Zdraví
V případě implementace jiných opatření pro řízení rizik/provozních
podmínek by uživatelé měli
zajistit řízení rizik alespoň na ekvivalentních úrovních.[G23]
4.2. Životní prostředí
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo
použitím na místě-cizích
technologií, buď sám nebo v kombinaci.

Podobné dokumenty