Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems

Transkript

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems
www.ig-alliance.com
www.terra.cz
[email protected]
+420 548 423 811
Automatický duplikátor optických disků
Delta
Uživatelský návod
Automatický duplikátor optických disků
Delta
Uživatelský návod
Verze 1.21
Revize 20. Duben 2007
Pro modely Delta 3 a Delta 5
TERRA computer systems
Olomoucká 81, 627 00 Brno
tel.: 548 423 811
fax: 548 423 810
www.terra.cz [email protected]
LICENČNÍ PODMÍNKY
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zkopírována, přenesena na jiné médium, změněna nebo překládána do jiného jazyka, a ani do jiné
formy, bez písemného svolení fy TERRA computer systems.
Sdělení v tomto dokumentu jsou poskytnuta bez záruky a mohou být změněna bez upozornění.
Všechny uvedené značky a jména produktů jsou chráněné jejich ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou jejich držitelů.
Použití tohoto zřízení nasvědčuje že souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami.
Programy dodané k tomuto zařízení smí být použity jen na jednom počítači, spolu s dodaným zařízením.
Pořízení záložní kopie programů dodaných s tímto zřízením se řídí platným zákonem.
TERRA computer systems neposkytuje záruku na to, že funkce zařízení bude splňovat vaše požadavky, nebo že bude nepřerušeně v činnosti,
nebo že bude bez závad.
TERRA computer systems výslovně popírá všechny ostatní záruky, včetně předpokládané nebo odvozené, ale neomezuje platnou záruku
použitelnosti pro zvlášní účely a obchod. Zákazník nebo uživatel není zbaven vlastní zodpovědnosti kontrolovat použitelnost tohoto zařízení
pro jeho účely.
V žádném případě vám nebude fy TERRA computer systems zodpovědná za poskytnutí náhrady škody, náhrady za ušlý zisk, komerční
poškození nebo další náhrady nahodilé nebo následné škody vyvstávající z použití nebo neschopnosti používat toto zařízení, a nebo pro jiný
požadavek další strany.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Zařízení je určeno pro provoz v kancelářských podmínkách, tj. v bezprašné místnosti s teplotou 180C až 350C a vlhkostí 60 až 80%
• Zařízení se nepokoušejte opravovat sami. Jeho otevřením či odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem či
jiným rizikům a můžete tím zrušit platnost záruky. Veškeré opravy přenechejte odbornému servisu, vyjma oprav uvedených v návodu.
• Do zařízení se nikdy nesmí dostat tekutina. Nesmí být vystaveno dešti nebo vlhku. Pokud bylo zařízení vystaveno jakýmkoliv z výše uvedených vlivů, kontaktujte odborný servis nebo vašeho dodavatele.
• Zařízení používejte ve vodorovné poloze a na stabilním povrchu.
• Nevystavujte zařízení vysokým nebo extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu svitu. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení a následně k
závažnému poškození.
• Zajistěte volný prostor alespoň 20 cm kolem zařízení pro obsluhu a jeho provoz a možnost okamžité intervence v případě poruchy.
• Pokud nastane jedna z následujících situací, odpojte zařízení od elektrické sítě a požádejte o opravu v odborném servisu:
1. Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny.
2. Do zařízení se dostala tekutina.
3. Na zařízení nebo do něj spadl jakýkoliv předmět.
4. Zařízení spadlo na zem nebo bylo poškozeno.
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
• Chcete-li zlikvidovat toto zařízení, nevyhazujte je do kontejneru pro běžný odpad! Za recyklaci tohoto zařízení je zodpovědný majitel tohoto
zařízení. Prosím odkládejte zařízení na místě určeném pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení.
• Informace o likvidaci tohoto zařízení a o místě jejch zpětného odběru si můžete vyžádat u místního úřadu, podniku který se zabývá likvidací odpadu nebo u vašeho prodejce, který vás bude informovat o přebírání zařízení nazpět.
• Při likvidaci zařízení může být na vás požadován poplatek za náklady spojené s převzetím a recyklací.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Toto zařízení s označením CE odpovídá směrnici EMC 89/336/EEC a směrnici 73/23/EEC „Direktiva pro elektrická zařízení nízkého
napětí“, upraveným směrnicí 93/68/EEC, které stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti.
ADRESA VÝROBCE, KONTAKTY
TERRA computer systems
Olomoucká 81
627 00 Brno
Česká republika
Tel.: 548 423 811
Fax: 548 423 810
© TERRA computer systems
www.terra.cz
[email protected]
marking
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobu ve znění zákona 71/100 Sb.
My, TERRA computer systems s.r.o.
Olomoucká 81
627 00 Brno
Česká republika
IČO 60722193
prohlašujeme na svou zodpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických
předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá
opatření, kterými zajišťujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.
Výrobek:
Typ:
Výrobce:
Automatický duplikátor
Delta 3, Delta 5
TERRA computer systems s.r.o.
Olomoucká 81, 627 00 Brno
Výrobek je určen pro všeobecné použití.
Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zákona č. 22/1997 Sb.
Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami:
Bezpečnostní:
ČSN EN 60950:92 +A1 +A2
EMC:
ČSN EN 55022:99 třída B, ČSN EN 50082-1
ČSN EN 61000- 4-2,
ČSN EN 61000- 4-3,
ČSN EN 61000- 4-4
a nařízením vlády
pro bezpečnost: č. 168/1997 Sb
pro EMC:
č. 169/1997 Sb
Místo a datum vydání:
Brno, 13.12.2004
Jméno: Ing. Jan Neštický
Funkce:Jednatel společnosti
Podpis
Automatický duplikátor Delta
Děkujeme Vám za zakoupení duplikátoru CD/DVD médií s automatickým podavačem. Tato
sestava je unikátní svým řešením a vyznačuje se velmi jednoduchým a přívětivým ovládáním.
Sestava je navržena pro duplikování nebo archivaci na zapisovatelná CD/DVD média. Sestava
doplněná o tiskárnu umožňuje v jednom pracovním cyklu vytvořit finální CD/DVD médium.
Technologie a standardy kompaktních disků se mimořádně rychle vyvíjejí a mění. Trh CD-ROM
je velice silný, výrobu ve velkých počtech kusů zajišťují profesionální výrobci lisováním CDROM, avšak běžné každodenní požadavky na duplikaci malých množství nebo různých typů
vyžadují použití média CD-R a duplikátoru CD-R. Na trhu existuje mnoho druhů software pro
tvorbu CD a zapisovačů CD, které se mohou použít pro vytvoření master disků, je-li však nutno
duplikovat menší dávku, tak není použití softwaru pro nezkušeného člověka snadné a navíc i
zdlouhavé. Proto je tu uzavřený systém Delta, aby Vám pomohl vyhovět těmto požadavkům.
Tato uživatelská příručka vysvětluje použití duplikačního systému Delta 3 a Delta 5. Tento
manuál obsahuje všechny nezbytné informace, které potřebujete znát při ovládání, jednoduché
diagnostice a možných potížích, možnosti aktualizace software, up-grade a údržbu.
Chcete-li získat další informace, které nejsou obsaženy v této uživatelské příručce, spojte se
prosím se svým prodejcem nebo oddělením servisu pro zákazníky u výrobce TERRA computer
systems, kontaktni adresa [email protected]
TERRA computer systems
i
Automatický duplikátor Delta
OBSAH
1. Základní výklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1 Manipulace s CD/DVD médii . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1.1 Manipulační nástroje pro CD a DVD . . . . . . . .1
1.1.2 Jak používat manipulační nástroje . . . . . . . . . .1
1.2 Rozdíl formátů u CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.1 Audio CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.2 CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) .2
1.2.3 CD-R (Compact Disc-Recordable) . . . . . . . . . .2
1.2.4 DVD / DVD-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.5 Struktura CD-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.2.6 Metoda zápisu na CD-R . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.3 Jaká používat média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.4 Právní stánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2. Představujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1 Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.2 Přehled operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.3 Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.4 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
3. Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.1 Prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.2 Instalace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.2.1 Identifikace dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.2.2 Připojení kabelů k duplikátoru Delta . . . . . . . . .10
3.2.3 Instalace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.2.4 Připojení tiskárny ODP 200 . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.3 Instalace software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4. Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.1 Nastavení zapisovačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.2 Nastavení tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.3 Nastavení simulace zápisu . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.4. Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.4.1 Zobrazení teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.4.2 Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5. Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
5.1 Čtení master CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
5.2 Vytvoření tiskového souboru (prn file) . . . . . . . . .14
5.3 Duplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ii
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Delta
6. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.1 Čištění duplikační sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.2 Údržba hlavy podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.3 Obsluha chybových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.4 Tiskárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
7. Kalibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.1 Kalibrační program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.2 Spuštění kalibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.3 Nastavení konfigurace podavače . . . . . . . . . . . . .18
7.4 Módy zásobníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.5 Hlavní Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.6 Ofset hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
7.7 Speciální funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
7.8 Kalibrace vstupního a výstupního zásobníku . . . .21
7.8.1 Kalibrace zásobníku pro vadná média . . . . . . .22
7.8.2 Kalibrace zapisovačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
7.9 Kalibrace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
7.10 Upgrade firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
8. Příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P1
P1. Popis chybových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P3
P2. Technická specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P4
P3. Zapojení kabelů duplikátoru Delta . . . . . . . . . . . .P5
P4. Příslušenství duplikátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P6
TERRA computer systems
iii
Automatický duplikátor Delta
Prázdná stránka.
iv
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
1. Základní výklad
1.1 Manipulace s CD/DVD médii
• Nechytejte CD/DVD média tak, aby jste zanechali otisky prstu na spodni straně média. Važte
si dat uložených na CD/DVD médiu.
• Na přenášení médií používejte picker1. Na odložení používejte spindl1. Viz další text.
• Jednotlivá média berte tak, že ukazováček prostrčíte středním otvorem média a prostředníkem a palcem jej uchopíte za okraj, ale tak, aby nedošlo k otisku prstů na spodní (zápisovou) stranu média.
• Nikdy nepoužívejte kuličkové pero, nebo obyčejnou tužku k psaní na CD/DVD média.
• CD/DVD média uchovávejte v tmavé a nepříliš teplé místnosti.
• Před vložením disků do zásobníku podavače zajistěte jejich uvolnění, viz další text.
1.1.1 Manipulační nástroje pro CD a DVD
Pro snadnou a bezpečnou manipulaci s CD a DVD médii můžete používat pomocné nástroje.
obr.A1
obr.A2
obr.A3
obr.A4
• Picker - nástroj pro braní a přenášení CD a DVD disků, viz obr.A1.
• Spindle - nástroj pro odkládání CD a DVD disků, viz obr.A2.
• Základna - nástroj pro dočasné odložení CD a DVD disků, viz obr.A3.
obr.A5
obr.A6
obr.A7
obr.A8
1.1.2 Jak používat manipulační nástroje
• Vezměte balení CD nebo DVD disků a nasuňte je na spindl, až na distanční kroužek, obr.A4.
• Odstraňte ochranný plastový obal, viz obr.A5. Při páci používejte látkové rukavice.
• Prstem přejeďte po kraji disků - uvolníte tak případně slepené disky, viz obr.A6.
1) Volitelné položky, nejsou součástí dodávky
TERRA computer systems
1
Automatický duplikátor Gamma
• Položte picker špičkou na špičku spindlu a stiskněte tlačítko na pickeru.
• Distančním kroužkem nasuňte disky na picker tak, aby kroužek byl na pickeru i na spindlu.
• Uvolněte tlačítko na pickeru a kroužek pusťte dolů. Disky zůstanou na pickeru.
• Vložte disky na pickeru do zásobníku podavače. Stiskněte tlačítko pickeru a vyjměte jej, (viz.
obr.A8 na předchozí straně).
1.2 Rozdíl formátů u CD/DVD
Původně bylo CD médium vyvinuto pro ukládání hudby. Nové formáty CD byly vyvinuty tak, aby
se ně dalo uložit co nejvíce dat. DVD médium je další generace optických disků a poskytuje
možnost ukládání velkého množství dat.
1.2.1 Audio CD
V roce 1980 firmy Sony a Philips definovaly všechny nezbytné detaily pro výrobu audio disků.
Tento standard byl publikován v knize s červenými deskami a tak se nazývá tato norma dodnes
- Red Book.
1.2.2 CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)
V roce 1983 firmy Sony a Philips definovaly všechny nezbytné detaily standardu pro CD-ROM.
Tato norma se nazývá Yellow Book. Norma poskytuje místo pro uložení 650MB dat na médium. Toto médium není zapisovatelné. Existující data na médiu lze jen číst.
1.2.3 CD-R (Compact Disc-Recordable)
Na základě Yellow Book byla vytvořena norma Orange Book pro zapisovatelná média. Data lze
jednou zapsat. Dále se mohou jen číst a nejdou smazat. Přehled a použití formátů:
Norma
Red
Book
Yellow Book
Green Book
Orange Book
Použití
Audio
CD-ROM
CD-I
Zapisovatelné CDs
1.2.4 DVD / DVD-R
DVD médium má oproti CD-R daleko větší kapacitu pro uložení dat. Typicky 4,7 GB/strana &
vrstva. DVD médium může být použito pro všechny druhy dat (např.: video, audio, data, atd.)
DVD-R a DVD+R jsou jednou zapsatelná média, obdobně jako CD-R.
1.2.5 Struktura CD-R
Existují CD-R média s odlišnou barvou zápisové vrstvy (zlatá, sříbrná, zelená, modrá). Tyto
barvy vznikají při výrobě použitím různých chemikálií. Tato vrstva se jmenuje day a nachází
se mezi vrstvou polykarbonátu a reflexní vrstvou. Na reflexní vrstvě, z horní strany, je nanesen ochranný lak.
2
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
Zápis dat je prováděn do daye. V místě zápisu se změní reflexní faktor. Laser pak při čtení
rozezná místa se změněným reflexním faktorem. Takto jsou uložena data na optických discích.
Data jsou ukládána ve spirále z vnitřní strany směrem k okraji média. Šířka stopy je 0,6 µm,
délka jednoho zápisu (pitu) je 1,6 µm. Celková délka stopy je 7 km.
Dojde-li k poškození reflexní vrstvy, daye, nebo polykarbonátu stane se médium nečitelné.
1.2.6 Metoda zápisu na CD-R
• Single session: Médium je vytvořeno v jednom zápisovém cyklu. Všechna data jsou zapsána
najednou včetně TOC (Table Of Contents). Každé audio CD je single session.
• Multi session: Médium je vytvořeno v několika zápisových cyklech. V každé session (stopě)
jsou zapsána nejdříve data a teprve potom je zapsaná TOC, která spojí oddělené bloky dat. Audio CD nemuže být zapsáno jako multi session, protože
bude chybět finálni TOC definovaná v Red Book.
1.3 Jaká používat média
Pro bezproblémové použití v automatických duplikátorech musíte dávat pozor při výběru použitých médií. Je velmi důležité používat média se správnými rozměry a tolerancemi.
1.3.1 Rozměry CD a DVD disků
Standardní CD a DVD disky mají průměr 120 mm. Vnitřní otvor je 15 mm. CD a DVD disky
jsou vyrobeny z 1.2 mm tenkého polykarbonátu. obr.A9 ukazuje základní rozměry a tolerance disku.
obr.A 9
1.3.2 Popis disku
Kompaktní disky jsou vyrobeny z 1.2 mm tenkého polykarbonátu. Na tento plastový kotouč je
nanesena tenká vrstva dye (zápisová vrstva). Nad touto vrstvou se nachází velmi tenká reflexní vrstva, která je shora chráněna tenkou vrstvou laku nebo potištitelnou vrstvou. Rozložení jednotlivých vrstev můžete vidět na obr.A10.
TERRA computer systems
3
Automatický duplikátor Gamma
1
2
3
4
5
6
7
-
Vnitřní otvor
Polykarbonátový disk
Spodní kroužek
Horní kroužek
Dye (modře)
Reflexní vrstva (žlutě)
Ochraná vrstva
obr.A 10
1.3.3 Důležité rozměry CD a DVD disků
Zde jsou důležité rozměry CD a DVD disků:
A - Poloměr vnitřního otvoru
B - Šířka spodního kroužku
D - Výška spodního kroužku
E - Tloušťka disku
F - Šířka horního kroužku
G - Hloubka horního kroužku
H - Osy spodního kroužku
obr.A 11
Hlavní rozměry a tolerance:
• Poloměr disku (poz. C), tj. průměr disku 2 x C = 120 mm + 0,3 / - 0.1 mm
• Tloušťka disku (poz. E) 1.2 mm, ± 0.05 mm
• Poloměr vnitřního otvoru (pos. A), tj. průměr otvoru 2 x A = 15 mm ± 0.1 mm
• Výška spodního kroužku (poz. D), minimální hodnota je 0,2 mm. Toto je nejdůležitější rozměr
na kterém závisí správná činnost hlavičky automatického duplikátoru, viz. obr.A12.
• Osy mezi horním a spodním kroužkem (poz. H). Oba kroužky nesmí být v ose. Toto je také
velmi důležtý rozměr. Platí, že musí být H => ± 0.5F, viz obr.A13.
Obrázky A12 až A17 na následující straně ukazují co se stane při dodržení nebo nedodržení
správné vzdálenosti os horního a spodního kroužku. Tato vzdálenost je důležitá jen pro použití disků v automatických duplikátorech.
4
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
obr.A 12
Obr.A12 ukazuje disky položené na sobě.
Při dodržení správné rozteče os horního a
spodního kroužku se vytvoří mezi disky
dostatečná mezera. Hlavička automatického duplikátoru spolehlivě vezme jeden disk.
obr.A 13
Obr.A13 ukazuje disky položené na sobě
při nedodržení správné rozteče os horního
a spodního kroužku. Není tak vytvořena
dostatečná mezera pro odebrání disku.
Automat tak vezme dva nebo žádný disk.
1.3.4 Jak automat bere disk
Následující obrázky ukazují, jak bere hlavička automatického duplikátoru disky ze vstupního
zásobníku a jaký vliv mají rozměry disků na úspěšnost vzetí disku.
obr.A 14
obr.A 15
obr.A 16
obr.A 17
obr.A14 a obr.A16 ukazují vzetí jednoho disku. obr.A15 a obr.A17 ukazují vzetí dvou disků,
nebo žádného disku protože je mezi nimi vytlačen vzduch a disky jsou slepené.
TERRA computer systems
5
Automatický duplikátor Gamma
1.3.5 Záznamová rychlost
Maximální záznamová rychlost není nijak omezena, ale TERRA computer systems doporučuje všem svým zákazníkům používat zápisovou rychlost 32X pro zápis dat a zápisovou rychlost
16x pro zápis audio CD. Je to pro vyšší spolehlivost záznamu a menší možnost zničení disku
během zápisu při plné rychlosti (48x a 52x). Zápisovou rychlost nastavujte vždy ručně podle
zápisové rychlosti doporučené pro použité CD nebo DVD disky.
1.4 Právní stánka
Duplikace chráněných médií (copy protection) nebo nestandardních médií, a nebo médií s
daty, ke kterým nemáte oprávnění pro nakládání s nimy je nelegální. Prosím, dávejte pozor
na autorská práva k datům, která hodláte duplikovat. Prodejem duplikátoru firma TERRA
computer systems nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv ze
strany kupujícího. Je na straně kupujícího zajistit při duplikaci vše co vyžaduje autorský
zákon (§ 14 Zák.21/2000 Sb).
6
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
2. Představujeme
2.1 Vlastnosti
Automatické duplikátory Delta 3 a Delta 5 jsou inovované, komplexní, robusní, spolehlivé
a rychlé systémy, určené k záznamu dat a potisku CD/DVD médií pro malé a střední objemy. Nové duplikátory Delta kombinují inovaci s rychlostí a spolehlivostí pro všechny Vaše
duplikační požadavky. Duplikátory obsahují dvě zapisovací mechaniky u Delta 3 a čtyři
zapisovací mechaniky u Delta 5. K duplikátorům Delta je možnost připojit několik typů
tiskáren pro přímý potisk CD/DVD médií. Se vstupní kapacitou zásobníků pro 375, resp.
600 médií a výkonem 45/90 CD/hod., jsou duplikátory Delta správná volba pro zahájení
profesionální, duplikační a tiskové činnosti.
2.2 Přehled operací
Duplikátor Delta umožňuje zápis Vašich vlastních CD/DVD médií. Můžete se rozhodnout pro duplikaci vlasních dat, která vytvoříte přiloženým programem, nebo můžete duplikovat již vytvořené
CD/DVD. Po startu duplikace se podavač rozběhne automaticky. Podavač vezme médium ze vstupního zásobníku a vloží jej do traye prvního zapisovače. Po vložení je spuštěn automaticky zápis na
médium. Mezitím podavač pokračuje dál a vloží postupně média do všech mechanik duplikátoru.
Počet vložených médií závisí od počtu zadaných kopií a počtu zapisovacích mechanik v duplikátoru.
Jakmile zkončí zápis v některé mechanice, podavač si otevře tray této mechaniky, vezme médium a
vloží jej do výstupního zásobníku. Případné špatné médium vloží do zásobníku pro špatná média.
Tyto činnost opakuje podavač tak dlouho, dokud nejsou všechna média hotová, nebo dokud nedojdou média ve vstupním zásobníku. Pokud je k podavači připojena tiskárna a je vyžadován potisk
médií, vezme podavač zapsané médium z mechaniky a vloží jej do tiskárny. Po tisku je vezme z tiskárny a vloží do výstupního zásobníku. Do vstupního zásobníku lze vložit 125 prázdných CD/DVD
médií pro Deltu 3 a 600 CD/DVD médií pro Deltu 5.
2.3 Hardware
Pro činnost duplikátoru nepotřebujete žádný doplňující hardware.
Výrobce doporučuje připojit celý systém na nepřerušitelný zdroj napájecího napětí (Uninterrupted
Power System - UPS) o výkonu nejméně 1000W. (Hodnota 1000W zaručí, že při výpadku napájení duplikátor dokonči právě prováděné operace.)
2.4 Software
V současné době je pro ovládání automatického duplikátoru Gamma řízeného z PC/AT dodáván program CD Disc Manager. Tento program sestává z několika programových modulů
• CD Disc Manager
• CD Label Designer
• Nero
- řízení automatického podavače
- program pro jednoduchý návrh grafiky pro tisk na printable CD
- CD / DVD mastering
Podrobné informace o použití najdete v manuálu na CD nebo v helpu jednotlivých produktů.
TERRA computer systems
7
Automatický duplikátor Gamma
3. Instalace
Tato kapitola popisuje instalaci autmatického podavače Delta. Prosím přečtěte si tuto kapitolu pozorně dříve, než začnete duplikátor sestavovat. Vyhnete se tak možným problémům.
Nejste-li si jisti, jestli postupujete správně, kontaktujte vašeho dodavatele.
3.1 Prostředí
Tento systém může být používán v uzavřené místnosti s teplotou v rozmezí 15°C až 28°C a s relativní vlhkostí 15% až 85% Systém položte na rovnou, pevnou a stabilní plochu. Okolo systému musí
být alespoň 20 cm volné místo pro zajištení bezproblémové ventilace vzduchu a obsluhy při provozu. Za provozu systém nevypínejte, nejdříve ukončete veškerou činnost a teprve potom můžete systém vypnout. Při opakovaném zapnutí počkejte nejméne 30 sec., než systém znovu zapnete.
3.2 Instalace systému
3.2.1 Identifikace dílů
Celkový pohled
Následující obrázky (obr.1 až 2), poskytují celkový pohled na setavený duplikátor. Názvy jednotlivých dílů a části popsaných na tomto a v následujících obrázcích budeme používat v dalším textu.
1 - Vstupní zásobníky
8 - Lifter
9 - Hlavička
10 - Tiskárna
11 - Tray tiskárny
12 - Tray zapisovače
13 - Tlačítko EJECT
14 - Bad bin
15 - Výst. zásobníky
16 - Ovládací panel
Obr.1a - Pohled zepředu
8
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
Ovládací panel
Tlačítka ovládacího panelu ovládejte lehkým a krátkým stiskem. Pouze tlačítko Power (7)
musíte držet stisknuté asi 5 sec. pro vypnutí duplikátoru.
Obr.1b - Ovládací panel
1 - Zobrazení času - hodiny, ukazují aktuální čas.
2 - HDD - kontrolka aktivity disku - svítí nebo bliká když je pevný disk v činnosti
FAN - kontrolka aktivity ventilátoru - svítí když je ventilátor chlazení v činnosti
3 - Displej teploty. Ukazuje teploty zařízení ve skříni duplikátoru: teplotu CPU, teplotu HDD a teplotu zapisovačů.
4 - Kontrolky CPU, HDD a REC signalizují která teplota je zobrazena na displeji (3)
5 - Šipka dolů (). Tlačítkem lze změnit zobrazenou teplotu. V módu nastavení přepíná mezi číslicemi času.
6 - Tlačítko PARK. Po stisknutí nastaví hlavičku do neutrální polohy a rožne kontrolku (9). Lze pak jednoduše
vložit nebo vyjmout disky z/do zásobníků. V módu nastavení mění údaj o času v nastaveném segmentu.
7 - Tlačítko POWER. Zapnutí a vypnutí duplikátoru. Pro vypnutí držte stisknuté asi 3 sec.
8 - Šipka nahoru (). Tlačítkem lze změnit zobrazený čas ve vybrané pozici.
9 - Kontrolka signalizuje natočení hlavičky do parkovací polohy.
10 - Kontrolka zapnutí duplikátoru. Po zapnutí duplikátoru svítí červeně, po inicializaci zeleně.
Pohled zezadu
1 - USB tiskárny
2 - napájení tiskárny
3 - vypínač duplikátoru
4 - zásuvka 230V/50Hz
5 - konektor pro myš
6 - konektor pro klávesnici
7 - řízení tiskárny, (do 10)
8 - řízení podavače, (do 14)
9 - tlačítko RESET
10 - řízení tiskárny, (do 7)
11 - network
12 - dvojice konektorů USB
13 - monitor
14 - řízení podavače, (do 8)
15 - dvojice konektorů USB
16 - šroubky krytu tiskárny
Obr.2 - Pohled zezadu
TERRA computer systems
9
Automatický duplikátor Gamma
Zapisovače - jsou mechaniky, kam rameno podavače vkládá média a zapisovač na ně uloží data.
Rameno podavače - zajišťuje transport média ze vstupního zásobníku do zapisovačů, dále do
tiskárny a do výstupního zásobníku nebo do zásobníku pro vadná média.
Tlačítko vysunutí traye - slouží k manuálnímu vysunutí traye zapisovací mechaniky. Za provozu je tray plně ovládán automatickým podavačem a toto tlačítko se nepoužívá.
Input Bin - vstupní zásobník. Nachází se na levé straně automatického podavače.
Případně jako další vstupní zasobník může být použitý i jeden zásobník na pravé straně.
Výška zásobníku určuje, kolik médií se vejde najednou do zásobníku. Může to být 125
médií pro Deltu 3, nebo 200 médií pro Deltu 5, do jednoho zásobníku.
Output Bin - výstupní zásobník. Nachází se na pravé straně automatického podavače. Jeho výška
určuje, kolik médií se vejde najednou do zásobníku. Množství je stejné jako u vstupního zásobníku.
Reject bin - zásobník pro vadná média. Lze na něj uložit 10 - 12 médií.
Sériový port - je na zadní straně Delty (pozice 10 a 14). Tento port slouží k řízení pohybu automatického podavače.
USB - je na zadní straně počítače a na zadní straně tiskárny. Propoji se vhodným USB kabelem. Tento port slouží k přenosu dat do tiskárny.
Printer Control Port - je na zadní straně tiskárny - konektor Mini DIN pozice 7 a na zadní
straně duplikátoru - konektor Cannon 9 - pozice 10. Vzájemně se propojí vhodným kabelem.
Tento port slouží k ovládání tiskárny - vysouvání a zasouvání traye.
Síťová zásuvka - je na zadní straně Delty. Slouží k jeho napájení z rozvodné sítě 230V / 50Hz.
3.2.2 Připojení kabelů k duplikátoru Delta
1. Ujistěte se, že je duplikátor Delta vypnutý a nechte jej vypnutý do doby než bude automatický podavač Gamma plně propjen s počítačem.
3. Připojte kabel sériové linky. Tento kabel zpravidla bývá připojen od výrobce. Připojuje se
mezi konektory v pozici 8 a 14, viz obr. 2.
4. Připojte myš do konektoru v pozici 5 na zadní straně Delty, viz obr. 2.
5. Připojte klávesnici do konektoru v pozici 6 na zadní straně Delty, viz obr. 2.
6. Připojte monitor do konektoru v pozici 13 na zadní straně Delty, viz obr. 2.
7. Připojte síťový kabel do zásuvky v pozici 4 na zadní straně Delty, viz obr. 2.
8. Pokud máte systém včetně tiskárny, postupujte podle instrukcí v následujících kapitole.
10
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
3.2.3 Instalace tiskárny
Instalaci inkoustové tiskárny ODP-200 ukazují následující obrázky. Odšroubujte dva
šroubky vzadu na horním krytu Delty v pozici 16 a sejměte kryt. Tiskárnu umístěte na
horní část skříně se zapisovači. Přesná poloha tiskárny je dána dvěma trny, na které se
tiskárna nasadí. Viz šipky na obr.3.
Obr.3 - trny pro umístění tiskárny
Obr.4 - otvory pro trny u ODP200
3.2.4 Připojení tiskárny ODP 200
1. Připojte kabel s konektorem mini DIN do tiskárny, pozice 7. Druhý konec s konektorem Cannon 9 do konektoru v pozici 10, viz obr. 2.
2. Připojte USB kabel jedním koncem do konektoru na zadní straně tiskárny, v pozici 1, a druhý
konec do konektoru na zadní straně počítače, horní konektor dvojice v pozici 15, viz obr. 2.
3. Připojte síťový kabel do adaptéru a výstup adaptéru do tiskárny, do pozice 2, viz obr. 2.
3.3 Instalace software
Není pořeba instalovat žádný software. Vaš systém je plně instalován výrobcem duplikátoru.
TERRA computer systems
11
Automatický duplikátor Gamma
4. Nastavení
Nastavení vysvětlená v této kapitole jsou potřebná pro bezproblémovou práci duplikátoru Delta.
4.1 Nastavení zapisovačů
Nastavení najdete v Disc Manageru v záložce Setup/Preferencis, viz Disc Manager User’s
Manual. Zapisovače musí být seřazeny v sestupné sekvenci. První nahoře, poslední dole.
Umístění zapisovače můžete nastavit kliknutím na Setup/Preferencis/Check v kalibračním
programu.
4.2 Nastavení tiskárny
Nastavení je odlišné pro každou tiskárnu. Bez ohledu na typ musí být tiskárna vždy připojena
přes datový kabel - USB nebo Centronics a přes ovládací kabel Cannon 9 / mini DIN. Vlastní
nastavení tiskárny lze udělat ve vlastnostech tiskárny v počítači.
4.3 Nastavení simulace zápisu
Při simulaci zápisu se duplikátor Delta tváří, jako že zapisuje, ale vlastní zápis se neprovede.
Data jsou přenášena z pevného disku do zapisovače až do laseru, ale laser není aktivován,
takže nedojde k zápisu na disk. Tento test vám dovolí otestovat konfiguraci systému bez
reálného zápisu. Při použití tiskárny je to bez potisku média vloženého do tiskárny. Tento mód
můžete nastavit v kalibračním programu.
4.4. Ovládací panel
Ovládací panel vás informuje o okamžité teplotě CPU, pevného disku a o teplotě zapisovačů. V případě, že dojde k upozornění na problém během provozu duplikátoru, snažte se
problém ihned odstranit.
12
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
4.4.1 Zobrazení teploty
Opakovaným stisknutím tlačítek šipka dolů (5) nebo šipka nahoru (8) na kontrolním panelu přepínáte zobrazení teploty mezi CPU / HDD / REC. Při bežném provozu se měřené teploty přepínají mezi sebou v časovém intervalu tří sekund.
Význam symbolů:
CPU - teplota procesoru, doporučená teplota je do 65oC
HDD - teplota pevného disku, doporučená teplota je do 55oC
REC - teplota zapisovačů, doporučená teplota je do 30oC
Při překročení uvedených limitů teplot doporučujeme ukončit činnost duplikátoru a počkat až
vychladne. Nejlepším řeším je používat duplikátor v klimatizované místnosti s teplotou do 28oC.
Při překročení uvedených teplot není zručena správná funkce duplikátoru. Je dobré věnovat
větší pozornost sledování měřených teplot obzvláště v letních měsících.
4.4.2 Nastavení hodin
Podržte současně stisknuté tlačítka šipka dolů (5) a šipka nahoru (8) na kontrolním panelu
na dobu 3 sec. a dostanete se do módu nastavení času.V módu nastavení času pohasne jas
displeje. Plným jasem bude svítit pouze první číslice (první zleva) zobrazení času (1). Opakovaným stisknutím tlačítka šipka nahoru (8) nastavíte požadovanou hodnotu času na této číslici.
Stisknutím tlačítka šipka dolů (5) přejdete na nastavení další číslice (druhá zleva). Po jejím
nastavení opět stisknete tlačítko šipka dolů (5) a nastavíte další číslici. Vše zopakujete i pro
poslední číslici. Po nastavení poslední číslice stiskněte tlačítko šipka dolů (5) a přejdete z módu
nastavení času do běžného provozu.
Poznámka: Čas zobrazovaný na displeji je zálohován baterii umístěnou uvnitř duplikátoru. Pro
případnou výměnu této baterie kontaktujte vašeho dodavatele duplikátoru nebo
přímo servisní oddělení výrobce TERRA computer systems www.terra.cz.
TERRA computer systems
13
Automatický duplikátor Gamma
5. Provoz
Tato kapitola popisuje běžnou, každodenní obsluhu duplikátoru Delta. Zapněte automatický duplikátor Delta. Tiskárna se zapne sama při spuštění programu Disc Manager.
Prázdná média pro záznam vkládejte do vstupního zásobníku vždy zápisovou stranou
dolů. Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte média ze zásobníku, když je automatický podavač Delta v činnosti, ale jen když nepracuje. Jinak můžete způsobit chybu podavače.
5.1 Čtení master CD/DVD
Již existující médium CD/DVD, které lze duplikovat, nazýváme Master CD nebo Master DVD.
1. Vložte Master CD/DVD do vstupního zásobníku.
2. Spusťte Disc Manager kliknutím na ikonu na ploše obrazovky.
3. Pro vytvoření obrazu z Master CD/DVD klikněte v menu Soubor na položku Číst image nebo
na tlačítko Číst image v liště nástrojů.
4. V otevřeném okně zvolte mechaniku, ze které se bude Master CD číst. Dále zadejte jméno
souboru, pod kterým bude image uložen a zadejte cestu, kam bude uložen. Stiskněte Start.
5. Obraz je uložen na disku a můžete jej používat v programu Disc Manager. Pro rozpoznání
obrazu si pamatujte, že má příponu (*.nrg).
Pro více informací si pozorně přečtěte uživatelský návod pro Disc Manager, nebo jeho Help.
5.2 Vytvoření tiskového souboru (prn file)
Pokud potřebujete při duplikaci média současně potisknout, musíte si předem připravit tiskový
soubor (prn file, *.prn). Ten získáte vytisknutím vašeho návrhu z vámi používaného grafického
programu do tiskového souboru, který je vhodný pro instalovanou tiskárnu. Tiskový soubor
musíte mít připraven před spuštěním duplikace. Pro rozpoznání tiskového souboru si pamatujte, že má příponu (*.prn). Pro vlastní návrh a tvorbu tiskového souboru lze použít mnoho grafických programů. Například Corel Draw + šablony pro média, nebo Adobe Photoshop, nebo
jiný grafický program. Jen si musíte uvědomit, že potřebujete šablony pro přesné umístění
motivu na potištitelné médium. Pro program Corel Draw si můžete potřebné šablony stáhnout
z našeho webu http://www.terra.cz/ V návodu se zaměříme s odkazy na program Label Designer, který je součástí Disc Manageru.
1. Spusťte Label Designer kliknutím na ikonu na ploše nebo z menu Start.
2. Otevřete již vytvořený návrh potisku. Na liště menu klikněte na Soubor/Otevřít/MojeFoto.dml
3. Netiskněte přímo na tiskárnu, ale jen do souboru. Na liště menu klikněte na Soubor/Tisk,
v otevřeném okně zvolte tiskárnu, nastavte její vlastnosti a zatrhněte políčko Tisk do souboru. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Nyní budete dotázáni na jméno souboru, a můžete
zadat i cestu, kam se má tiskový soubor uložit.
4. Ukončete program Label Designer.
14
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
Pro více informací si pozorně přečtěte uživatelský návod pro Label Designer nebo jeho Help.
Pokud nehodláte archivovat PRN soubory vytvořené v programu Label Designer, můžete
použít druhou možnost - při vytváření Jobu v programu Disc Manager zadáte místo tiskového (PRN) souboru přímo soubor z Label Designeru (*.dml). Disc Manager si pro tento Job
vytvoří dočasný PRN soubor, který po skončení Jobu smaže.
5.3 Duplikace
Pro duplikaci musíte mít již vytvořený obraz (kap. 5.1), případně tiskový soubor (kap. 5.2).
1. Spusťte Disc Manager.
2. Vytvořte nový job. Klikněte na ikonu Job Editor. V okně Job Editoru klikněte na tlačítko
Přidat. V otevřeném okně zadejte Název úlohy (jméno jobu), v záložce Vypalování zatrhněte vypalování a nalistujte obraz pro zápis. Také nastavte rychlost zápisu. Pokud budete tisknout, tak v záložce Potisk zatrhněte políčko Potisk a nalistujte tiskový soubor.
3. Klikněte na tlačítko Přidat v okně Job Scheduler. V otevřeném okně vyberte jméno jobu a
zadejte počet kopií. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK. V okně Job Scheduleru se nyní
zobrazí nová úloha (nový job).
4. Klikněte na ikonu Start - úloha je spuštěna.
Pro více informací si pozorně přečtěte uživatelský návod pro Disc Manager nebo jeho Help.
TERRA computer systems
15
Automatický duplikátor Gamma
6. Údržba
6.1 Čištění duplikační sestavy
Pro čištění duplikátoru používejte měkký hadřík, který nepouští chloupky a je lehce navlhčený.
Jako čistící tekutinu je nejlepší používat “Čistící roztok na plasty”. Čištění provádějte, jen když
je Delta vypnutá a jsou vyjmutá všechna média ze zásobníků a mechanik.
6.2 Údržba hlavy podavače
Údržba po každých 5000 médií
Plastová hlava tuto údržbu nevyžaduje. Kovová hlava (hliníková) vyžaduje vyčištění kužele a
segmentů. Pro čištění použijte přípravek ve spraji WD-40 a špejle s hustě namotanou vatou.
Postupujte následovně:
1. Stříkněte trochu WD-40 na vatu na špejli.
2. Přitiskněte špejli s vatou na kužel 19 a otřete jej. Stejně očistěte i segmenty 20.
Obr.5 - detail kužele a segmentů
Obr.6 - Čištění
Údržba po každých 100000 médií
Po každých 100000 CD/DVD disků dejte vyčistit hlavu podavače vašemu dodavateli nebo
přímo výrobci - TERRA computer systems. Kontakt lze nalézt na adrese www.terra.cz
6.3 Obsluha chybových hlášení
Při startu automatického podavače nebo v průběhu používání se mohou vyskytnout mechanické nebo elektronické problémy.
Elektronické problémy mohou být způsobeny závadou na sériovém rozhraní, v kontroléru nebo
zdroji podavače, a nebo v připojovacích kabelech vně duplikátoru. Nejdříve prosím zkontroluj16
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
te kabely a správnost jejich zapojení. Při chybě na sériové lince mezi sebou nemohou komunikovat počítač a podavač, který tak neodpovídá na příkazy z počítače. Pokud tato chyba není
v kabelu, kontaktujte prosím vašeho dodavatele.
Při výskytu mechanických problémů nejdříve zkalibrujte duplikátor - vstupní a výstupní zasobník, zapisovače a tiskárnu. Pokud problém trvá, obraťte se na vašeho dodavatele.
Pokud nelze načíst Master CD/DVD nebo vypadává příliš mnoho médií, může být závada v
zapisovačích nebo počítači. Nejdříve si prosim ale ověřte, že teplota v místnosti nepřesahuje
28 stupňů. Nad tuto teplotu může dosahovat vnitřní teplota v zapisovačích přes 45 stupňů a
může způsobit chybnou funkci zařízení. Dále prosím zkontrolujte kabely a správnost jejich
zapojení. Pokud problém trvá, obraťte se na vašeho dodavatele. Popis chybových hlášení
naleznete v Příloze manuálu.
6.4 Tiskárna
Na neuspokojivý tisk může mít vliv mnoho faktorů. Přesvědčete se, že používáte správné
nastavení tiskárny (rozlišeni, vlastnosti tiskového média) viz následující tabulka. Přesvědčte
se, že vám nedošel inkoust v tiskové kazetě tiskárny. Vyčistěte tiskovou hlavu, případně
vyměňte tiskovou kazetu. Pro vyčištění, případně výměnu inkoustové kazety postupujte
podle návodu k tiskárně.
Kvalita/Mód :
Standard
Premium
Photo
Normal
(rychlý tisk)
Rychlý tisk a
testovací tisk
Text a grafika
Jednoduché fotky
Best
Text a jednoduchá
grafika
Náročný text a
grafika
Fotografie a jednobarevné
pozadí
Maximum DPI
(optimalizováno)
(4800x1200 dpi)
Vysoké rozlišení
pro jednoduchý
text a grafiku
Tisk textu a grafiky
ve velmi vysokém
rozlišení
Tisk fotografií a jednobarevných pozadí ve velmi
vysoké kvalitě
Doporučené nastavení tiskárny podle tisknutého motivu
TERRA computer systems
17
Automatický duplikátor Gamma
7. Kalibrace
7.1 Kalibrační program
Kalibrační program umožňuje nastavení všech mechanických pozic a dalších důležitých nastavení, která mohou ovlivňovat podavač duplikátoru. Kalibrace slouží k nastavení správné činnosti a spolehlivosti. Kalibraci proveďte po instalaci a také vždy při zjištění mechanických
nepřesností, které se mohou v průběhu času objevit. Včasnou a pečlivou kalibrací si zajistíte
dlouhodobě bezchybnou funkci celého systému.
7.2 Spuštění kalibrace
Spusťte program kalibrace z lišty ve Windows - kliknutím na tlačítko Start/Spustit a nalistujte
program calibration.exe. Nebo kliknutím na ikonu Kalibrace na ploše obrazovky.
7.3 Nastavení konfigurace podavače
Po spuštění kalibrace zvolte v otevřeném okně (obr.7) COM port, ke kterému je připojen podavač (typicky COM1). Dále zvolte uspořádání zásobníků - jenoduché nebo dvojité. U duplikátoru Delta jsou vždy použité dvojité zásobníky. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Program automaticky načte aktuální nastavení podavače, které nyní můžete změnit. Všechny změny provádějte prosím uvážlivě a dodržujte postupy při kalibraci.
Obr.7
7.4 Módy zásobníků
Mód 1 - jeden vstupní a jeden výstupní zásobník. Tento mód zásobníků není u duplikátorů
Delta podporován. Delta má vždy dva dvojité zásobníky.
18
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
Mód 2 - dva dvojité zásobníky.
Tři vstupní a jeden výstupní zásobník. Nejdříve se naplní zásobníky
(1), (2), a (3) (viz. obrázek vpravo). Podavač bere prázdná média ze
zásobníku (1) a zapsaná ukládá do zásobníku (4). Až je zásobník (1)
prázdný, začne brát ze zásobníku (2) a vkládat do vyprázdněného
zásobníku (1). Po vyprázdnění zásobníku (2) začne podavač brát
média ze zásobníku (3) a zapsaná média ukládá do zásobníku (2).
Podavač skončí při vyprázdnění posledního zásobníku (3).
Obr. 8
Mód 3 - dva dvojité zásobníky.
Dva nezávislé vstupní a dva nezávislé výstupní zásobníky. Toto je specíální mód, který
musí podporovat řídící systém. Vstupní zásobníky (1) a (2) jsou nalevo a výstupní zásobníky (3) a (4) jsou napravo. Rozdíl mezi tímto módem a módem 2 je v tom, že v módu 3
má každý zásobník vlastní nezávislou adresu, takže systém může kontrolovat vstupní a
výstupní zásobníky sám. V módu 2 má systém jen dvě možnosti – vstupní/výstupní zásobník a skutečná pozice je řízena podavačem. Mód 3 může být použit pro speciální systémy,
které používají jeden vstupní a jeden výstupní zásobník pro CD a druhý vstupní a druhý
výstupní zásobník pro DVD.
7.5 Hlavní Menu
Po spuštění kalibračního programu uvidíte okno s hlavní nabídkou všech dostupných nastavení:
Obr.9
Jsou dostupné dvě hlavní nabídky, Menu a Setting positions:
Menu
- zde si můžete vybrat speciální funkce. Tyto funkce jsou vypsány níže v další
kapitole.
Set positions - umožňuje přesné mechanické nastavení pohybu ramena podavače od výchozí pozice (např. zásobník, zapisovač), až po cílovou pozici (např. zásobník,
zapisovač). Pokud je CD/DVD uchopeno nebo položeno nepřesně, lze tuto
nepřesnost kalibrací odstranit.
TERRA computer systems
19
Automatický duplikátor Gamma
1. Výběrem tlačítka v oddíle Set position hlavního menu se vpravo ukáže obrázek se zvýrazněnou oblastí, které se nastavení pod vybraným tlačítkem týká. Vyberte pozici ke kalibraci zmáčknutím levého tlačítka myši.
2. Po volbě tlačítka (části pro kalibraci) se rameno podavače posune do výchozí pozice a ukáže
se nové okno pro nastavení (kalibraci) polohy ve zvolené části (zásobník, zapisova, tiskárna,...)
Šipkami na klávesnici (nebo šipkami na obrazovce) můžete pohybovat hlavou v malých krocích nahoru dolů, doleva nebo doprava až do dosažení cílové pozice. Při současném stisknutí klávesy Shift můžete provádět kroky 25x větší. Po nastavení klikněte na tlačítko OK. Nová
pozice ramena podavače a hlavy se uloží do paměti podavače.
3. Při prvním uvedení do provozu nebo po přenesení systému, zkalibrujte všechny pozice podavače. Při pozdější kalibraci stačí nastavit jen část, kde se vyskytuje mechanický problém nepřesnost umisťování média nebo špatná dráha pohybu (např. v zásobníku).
Poznámka: při prvním uvedení do provozu je vhodné zkontrolovat správnou pozici hlavy ve vstupním zásobníku bez média a nastavit pozici vlevo/vpravo pohledem shora přes hlavu. Následně je
nutné zkalibrovat vstupní zásobník. Vždy, když budete brát podavačem médium ze vstupního
zásobníku, budete na tuto skutečnost upozorněni. Po zkalibrování vstupního zásobníku již můžete využít funkce Get CD, která umožní brát podavači média ze vstupního zásobníku.
7.6 Ofset hlavy
Ofset hlavy (head offset) je jediná hodnota v hlavním menu, která se nastavuje odlišným způsobem. Klikněte na tlačítko Head, zobrazí se okno Setting head offset, kde je na obrázku schématicky znázorněna hodnota, o kterou se jedná obr.25. Na obr.25 jsou i detaily pro skutečné
hlavy. Jak pro kovovou tak pro plastovou hlavu.
Obr.10 - Nastavení ofsetu hlavy a detail pro kovovou a plastovou hlavu
Smyslem je nastavit takovou pozici hlavy, aby byla ve správné vzdálenosti nad médiem předtím, než zareaguje sensor uvnitř. Když je hodnota větší, hlava se víc přiblíží k médiu před jeho
uchopením. Když je hodnota příliš velká, hlava se před uchopením příliš přitiskne na médium
a může se stát, že vezme dvě média. Pokud máte problémy při braní média, protože hlava
není dostatečně blízko média, zvyšte tuto hodnotu o chybějící vzdálenost. Standardní hodnota je pro X1 = 8 – 12 mm a pro X2 = 3 - 6 mm, v závislost na délce pinu senzoru. Typické
hodnoty jsou X1 = 8,6 a X2 = 3,4
20
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
7.7 Speciální funkce
V hlavním Menu můžete zvolit speciální funkce pro testování základních vlastností:
Get CD
Put CD
Head Test
Loader Reset
Default Values
- vezme médium ze vstupního zásobníku
- vrátí médium zpět do vstupního zásobníku
- aktivuje krátce solenoid, uslyšíte-li ... klik ... klik ..., je hlava v pořádku
- resetuje program v podavači
- uvede všechna nastavení do výchozí pozice dané výrobcem
7.8 Kalibrace vstupního a výstupního zásobníku
Vstupní a výstupní zásobník u Delty není potřeba kalibrovat. Kalibrace je nastavena již při
výrobě podavače a není potřeba zásobníky kalibrovat. Je ale potřeba kalibrovat polohu hlavy
v zásobnících. Pro kalibraci polohy postupujte následovně:
1. Spusťte kalibrační program.
2. V kalibračním programu zmáčkněte tlačítko příslušného vstupního nebo výstupního zásobníku. Hlava se nastaví do dolní pozice zvoleného zásobníku (obr.11 až 14).
Obr.11 - Chybná pozice
Obr.12 - Centrování hlavy
Obr.13 - Správná pozice
Obr.14 – Spodní pozice hlavy
3. Zkontrolujte polohu hlavy pohledem shora na zásobník (obr.11).
TERRA computer systems
21
Automatický duplikátor Gamma
4. Pomocí šipek vlevo a vpravo v kalibračním programu vycentrujte hlavu (obr.12, 13).
5. Pomocí šipek nahoru a dolů v kalibračním programu nastavte dolní polohu hlavy (obr.14).
6. Stiskem tlačítka OK uložíte nastavení a vrátíte se v kalibračním programu do hlavního menu.
7. Vložte jedno médium CD/DVD do vstupního zásobníku.
8. Stiskněte tlačítko Get CD v kalibračním programu. Hlava vezme médium ze vstupního
zásobníku a nastaví se do horní pozice.
Obr.15 - Chybná pozice CD
Obr.16 - Správná pozice CD
9. Stiskněte tlačítko Input bin v kalibračním programu. Otevře se nové okno Move head pro
ovládání pohybu liftru a hlava s médiem se nastaví do spodní pozice vstupního zásobníku.
10. Tiskněte opakovaně tlačítko Up + Shift a nastavte hlavu do horní pozice zásobníku.
11. Zkontrolujte polohu média pohledem shora na zásobník (obr.15).
12. Pomocí šipek vlevo a vpravo v kalibračním programu vycentrujte médim v zásobníku tak,
jak je to na obr.16.
13. Zopakujte kroky 2 až 12 pro přesné nastavení zásobníku pro všechny vstupní a výstupní
zásobníky. Při správně seřízeném zásobníku nesmí hlava s médiem při pohybu dolů nebo
nahoru drhnout o tyče zásobníku.
14. Zásobníky jsou nastaveny. Stiskněte tlačítko OK, dále tlačítko Put CD hlava položí médium
zpět do vstupního zásobníku. Tlačítkem Exit ukončíte kalibrační program.
7.8.1 Kalibrace zásobníku pro vadná média - Reject bin
Při kalibraci zásobníku pro vadná média - Reject bin, postupujte podle následujících bodů:
1. Spusťte kalibrační program.
2. V menu kalibračního programu stiskněte tlačítko Reject bin. Hlava podavače se nastaví dolů
nad zásobník - Reject bin. Také se otevře nové okno pro ovládání pohybu hlavy.
3. Pohledem zkontrolujte pozici hlavy oproti trnu zásobníku. Musí být v ose.
4. Pomocí šipek vlevo a vpravo vycentrujte hlavu (obr. 17).
22
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Gamma
Obr.17 - Chybná pozice hlavy
Obr.18 - Správná výška hlavy
5. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte dolní pozici hlavy (obr.18).
6. Stiskem tlačítka OK uložíte nastavení a vrátíte se v kalibračním programu do hlavního menu.
7. Tlačítkem Exit ukončíte kalibrační program.
7.8.2 Kalibrace zapisovačů
Zapisovče u Delty není potřeba kalibrovat. Kalibrace je nastavena již při výrobě podavače a
není potřeba zásobníky kalibrovat. Je ale potřeba kalibrovat polohu hlavy v zapisovačích. Pro
kalibraci polohy postupujte následovně:
1. Spusťte kalibrační program.
2. Vložte jedno médium do vstupního zásobníku.
3. Stiskněte tlačítko Get CD v kalibračním programu. Podavač vezme médium ze vstupního
zásobníku a zastaví v horní pozici.
4. V menu kalibračního programu stiskněte tlačítko Recorder, nař. Recorder 1. Otevře se tray
zvoleného zapisovače a hlava podavače s médiem se nastaví nad otevřený tray (obr.19).
Pomocí šipek nahoru a dolů v menu kalibrace můžete pohybovat hlavou nahoru a dolů.
Vzdálenost mezi médiem a trayem mechaniky má být v rozmezí 0 - 1 mm (obr.20).
Obr.19
TERRA computer systems
Obr.20
23
Automatický duplikátor Gamma
5. Zkontrolujte pohledem shora pozici média nad vysunutým trayem. Správnou polohu nastavte pomocí šipek doprava a doleva (obr.21 a 22).
Obr.21 - Cybná pozice média
Obr.22 - Správná pozice média
6. Stiskem tlačítka OK uložíte nastavení a vrátíte se v kalibračním programu do hlavního menu.
7. Nastavení podle bodů 4 - 6 opakujte pro všechny instalované mechaniky.
8. Tlačítkem Exit ukončíte kalibrační program.
7.9 Kalibrace tiskárny
Při kalibraci tiskárny postupujte podle následujících bodů:
1. Zvedněte přední plastový kryt Delty a stranovým klíčem povolte dva šrouby na podstavci
tiskárny (obr.23). Uvolněné šrouby umožní pohybovat s tiskárnou, (obr.24).
Obr.23 - Uvolnění aretačních šroubů
Obr.24
2. Spusťte kalibrační program.
3. Vložte jedno médium do vstupního zásobníku.
4. Stiskněte tlačítko Get CD v kalibračním programu. Podavač vezme médium ze vstupního
zásobníku a zastaví s ním v horní pozici.
5. V menu kalibračního programu stiskněte tlačítko Printer. Vysune se tray tiskárny a hlava
podavače s médiem se nastaví do otevřeného traye. Také se otevře nové okno pro ovládání
24
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Delta
pohybu hlavy. Pomocí šipek nahoru, dolů, vlevo a vpravo, můžete pohybovat hlavou příslušným směrem. Vzdálenost mezi médiem a trayem tiskárny má být 0 - 1 mm (obr.25).
Obr.25 - Správná výška média nad trayem tiskárny
Obr.26 - Centrování média v trayi
6. Zkontrolujte pohledem shora pozici média nad vysunutým trayem tiskárny. Správnou polohu
nastavte pomocí šipek doprava a doleva (obr.26).
7. Pohledem shora zkontrolujte polohu média na hlavě podavače proti trayi tiskárny. Posunem
celé tiskárny vpřed nebo vzad nastavte správnou polohu traye pod médiem (obr.27).
Obr.27 - Centrování média v trayi
Obr.28 - Dotažení aretačních šroubů
8. Stiskem tlačítka OK uložíte nastavení a vrátíte se v kalibračním programu do hlavního menu.
9. Utáhněte aretační šrouby tiskárny na podložce tiskárny (obr.28). Použijte stranový klíč.
10. Tlačítkem Exit ukončíte kalibrační program.
TERRA computer systems
25
Automatický duplikátor Delta
7.10 Upgrade firmware
Před vlastním provedením upgrade firmware si přečtěte tuto kapitolu velmi pozorně. Můžete
tak předejít případnému uvedení podavače mimo provoz. Máte-li pochybnosti, nebo si nejste
jisti, kontaktujte vašeho dodavatele.
Pomocí této funkce můžete zavést do podavače Delty nejnovější verzi firmware. Při upgrade
firmware postupujte podle následujících bodů:
1. Spusťte kalibrační program.
2. Stiskněte tlačítko Update firmware.
3. Zadejte cestu k souboru pro upgrade firmware podavače nebo jej nalistujte (obr.58).
4. Stiskněte tlačítko Upload. Firmware se přehraje do vnitřní paměti flash.
Obr.29
Poznámka: Při přenosu souboru do podavače buďte velmi opatrní na přerušení seriové linky,
nebo na výpadek proudu. Může to způsobit uvedení podavače mimo provoz. V takovémto
případě kontaktujte vašeho dodavatele pro urychlené uvedení do provozu.
26
Výrobce doporučuje připojit duplikátor k záložnímu zdroji UPS s minimálním
výkonem 1000W. Tento výkon zaručí, že se zahájenou operaci při přerušení
dodávky elektrického proudu podaří dokončit.
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Delta
8. PŘÍLOHA
TERRA computer systems
P1
Automatický duplikátor Delta
Prázdná stránka.
P2
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Delta
P1. Popis chybových hlášení
Seznam chybových hlášení:
Chyba
00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
40
41
80
81
90
91
A0
C0
C1
C2
D0
FE
Popis
OK
loader jammed
lost CD
lift block
arm block
drop CD error
can’t get if hold
no CD to get
can’t grip CD
hitch or lift limit
input hopper empty
Chyba
40
41
80
81
90
91
A0
C0
C1
C2
D0
FE
Popis
sequence error
get after get
calibration error
EEPROM problem
disk stuck
lost CD on way
output bin full
CD in wrong place
no tray on way
reject way blocked
reject hopper full
unrecognized error
OK
- po dokončení zvolené operace
Zablokovaný podavač
- podavači něco brání v pohybu
Ztracené CD
- ztracení média po vyjmutí ze zdoje
Zablokovaný liftr
- liftru něco brání v pohybu nahoru nebo dolů
Blokované rameno
- ramenu něco brání v pohybu
Chyba CD
- špatné médium
Nepustí, když drží
- médium drží na hlavě, i když je hlava pustí
V zásobníku není CD
- hlave nemůže vzit médium ze zásobníku
Nelze uchopit CD
- hlava nemůže uchopit disk
Překážka nebo posuv
- rameno má v cestě překážku, nebo se posouvá
liftru mimo limit
mimo zkalibrovanou oblast
Vstupní zásobník je prázdný
- vstupní zásobník je prázdný
Chyba posloupnosti
- je vykonána operace v jiném pořadí, než má
Vezmi disk po vezmi disk
- hlavička drží disk a přišel příkaz vzít disk
Chyba kalibrace
- špatně zkalibrovaný podavač, nebo jeho jedna část
EEPROM problém
- špatné údaje v EEPROM, špatný kontrolní součet
Přilepený disk
- nelze vzít disk, tvaří se jako přilepený
Ztráta CD
- ztráta média během přepravy od zdoje do cíle
Plný výstupní zásobník
- plný výstupní zásobník, nelze dát další médium
CD na špatném místě
- médium je mimo polohu pro vzetí hlavou
Žádný tray po cestě
- v cestě hlavy není otevřený žádný tray
Blokovaná cesta ke špatným CD - něco brání hlavě v přístupu k zás. pro špatná média
Plný zásobník špatných CD
- plný zás. pro vadná média, max 10 až 12 médií
Nespecifikovaná chyba
- neznámá chyba, může se vyskytnout jako
kombinace několika chyb současně
Vyskytne-li se problém, stiskněte pro jeho odstranění „ Enter“ . Pokud problém přetrvává,
kontaktuje vašeho dodavatele.
TERRA computer systems
P3
Automatický duplikátor Delta
P2. Technická specifikace
Kapacita zásobníků
Delta 3
Delta 5
375 CD/DVD ve třech zásobnících po 125
600 CD/DVD ve třech zásobnících po 200
Režim zásobníků:
konfigurovatelné jako vstupní/výstupní
Maximální konfigurace
Delta 3
Delta 5
2 CD / DVD mechaniky, 1 tiskárna
4 CD / DVD mechaniky, 1 tiskárna
Síťové připojení
LAN
Podporovaný Client
OS Windows 2000, XP
Podporovaný Host
OS Windows 2000, XP
Software
Disc Manager, Label Designer,
Disc Manager Net Client
Hardware
Integrované PC, os Windows XP
Delta 3: 2 x 512MB RAM, HDD 160GB + 2x 74 GB HDD (raid)
Delta 5: 2 x 1GMB RAM, HDD 160GB + 2x 150 GB HDD (raid)
Rozměry
Delta 3
Delta 5
v
x š x h
480 x 460 x 640 mm
580 x 460 x 640 mm
Váha Delta 3
Váha Delta 5
30 kg
35 kg
Napájení
230 V AC / 50 – 60 Hz
Příkon Delta 3
Příkon Delta 5
400W
460W
Záruka
2 roky
Prohlášení o shodě
13.12.2004
Výrobce
TERRA computer systems
Pracovní podmínky
Provozní
Teplota
Vlhkost
5 až 35 °C
0 až 80 %
P4
Skladovací
- 20 až 50 °C
10 až 90 %
TERRA computer systems
Automatický duplikátor Delta
P3. Zapojení kabelů duplikátoru Delta
1. USB konektor tiskárny, propojte kabelem s horním konektorem z dvojice konektorů v pozici 15.
2. Napájení tiskárny - sem připojte výstup ze síťového adaptéru. Druhý konec zasuňte do
zásuvky rozvodné sítě 230V/50Hz.
3. Vypínač duplikátoru. Zapnutí / vypnutí duplikátoru.
4. Zásuvka pro připojení napájecího napětí do duplikátoru z rozvodné sítě 230V/50Hz
5. Konektor pro připojení myši.
6. Konektor pro připojení klávesnice.
7. Konektor pro připojení ovládaciho kabelu tiskárny. Druhý konec zapojte do konektoru v pozici 10.
8. Konektor pro připojení podavače. Druhý konec zapojte do konektoru v pozici 14.
9. Tlačítko RESET počítače.
10. Konektor pro připojení ovládaciho kabelu tiskárny. Druhý konec zapojte do konektoru v pozici 7.
11. Konektor pro připojení datové sítě (NETWORK).
12. Dvojice konektorů USB.
13. Konektor SVGA pro připojení monitoru.
14. Konektor pro připojení podavače. Druhý konec zapojte do konektoru v pozici 8.
15. Dvojice konektorů USB. Do horního konektoru zapojte USB kabel k tiskáně. Druhý konec
zapojte do pozice 1.
16. Šroubky horního krytu tiskárny. Před sejmutim krytu povolit.
TERRA computer systems
P5
Automatický duplikátor Delta
P4. Příslušenství duplikátoru
1
2
3
4
-
Ovládací kabel, připojení ovládání tiskárny z duplikátoru (pozice 7 a 10, viz str. P5)
Síťový kabel, přpojení napájení k duplikátoru (pozice 4, viz str. P5)
Stranový klíč pro kalibraci tiskárny.
Picker pro snadnou manipulaci, viz. kapitola 1.1.1 Manipulační nástroje pro CD a DVD
P6
TERRA computer systems

Podobné dokumenty

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems • Zařízení se nepokoušejte opravovat sami. Jeho otevřením či odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiným rizikům a můžete tím zrušit platnost záruky. Veškeré o...

Více

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems vytvoření master disků, je-li však nutno duplikovat menší nebo větší dávku, tak není použití softwaru pro nezkušeného člověka snadné a navíc i zdlouhavé. Proto je tu kompaktní systém Omega, aby Vám...

Více

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems

Manuál ve formátu PDF - TERRA computer systems 2.3 Sestavení duplikátoru Duplikátor postavte na pevný a rovný stůl dostatečně vzdálen od zdrojů tepla, vlhka a elektromagnetického rušení. Velikost požadované pracovní plochy je přibližně 85 x 55 ...

Více

Digipacky DVD - FERMATA, a.s.

Digipacky DVD - FERMATA, a.s. (2. chlopeň), vůle ve hřbetu pro vložení tužky 1 x CD tray 4,3 mm (2. chlopeň) nad trayem místo pro vlepení pastelek, DDVD 3/1 P-E průsek na booklet do 24 str. (3. chlopeň) průsek na pivní tácek (1...

Více

Katalog exponátù ke stažení ve formátu PDF

Katalog exponátù ke stažení ve formátu PDF květen 2009). Později vitríny používány k promo akcím, stolní stojánky rozmístěny do maloobchodní sítě po celé ČR (20 top prodejních míst). Charakteristika: Záměr zadavatele bylo vytvoření luxusně ...

Více