12.9.2012

Transkript

12.9.2012
Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012
Kontrola zápisu:
1. Den spirometrie: Dnes se uskutečnila schůze v poslanecké sněmovně za účasti členů
výboru, zástupců ČARO, ČIPY, poslanců a dalších. Během akce bylo u nás vyšetřeno
více než 1000 osob spirometrií, z nich mělo 10% patologické hodnoty, celosvětově se
vyšetřilo více než 60 000 osob z nich mělo 23% patologické nálezy.
2. Atestační kurz: program je připraven ( Homolka) , kde se kurz uskuteční se ještě neví,
Homolka o tom bude včas informovat.
3. Předatestační kurz na jaře 2013 bude v Olomouci od 25.3 -12 4.2013.
4. Komise SOR: změna délky předatestačního kurzu nebude jednoduchá, žádáme předsedu
SOR Peška aby napsal na MZ ČR a jednal o zkrácení kurzu ze současných 100 hodin na
66. V této věci budeme podnikat různé kroky včetně dotazů na fakultách jednotlivých
členů výboru
5. Spolupráce ČPFS a ČOPN: Předseda ČOPN Kos je omluven proto tento bod
neprojednáváme
6. Zadávání nemocných do registru IPF byl zahájen, zatím je v něm 128 pacientů s IPF,
Vašáková o tom bude referovat na MSPD v Ostravě
7. Přednáška prof. Lighta se uskutečnila na Pneumologické klinice FN Motol 7.9.2012
8. Příští výbor bude 4.10 od 15 hodin v hotel Park Inn, Ostrava
9. Výbor jedná o postupu při vynucení léčby u nemocných s nakažlivou formou tbc. Je
potřeba připravit právně podložený postup pro pneumology a po diskuzi a odsouhlasení
by se měl vyvěsit na náš web. Situace je zatím taková, že krajský hygienik posílá
rozhodnutí o nutnosti léčby nemocnému. Pokud si ji však nemocný nepřevezme teprve
po 10 dnech může žádat hygienická služba policii o dohledání nemocného. Vašáková
doplňuje, že lékař, který stanovil diagnózu nakažlivé tbc a nemocného hodlá izolovat
proti jeho vůli (nemocný nechce podepsat informovaný souhlas s hospitalizací) má žádat
soud o stanovení předběžného opatření- nařízení izolace infekčního nemocného bez jeho
souhlasu
.
10. Překrývání akcí: v roce 2014 se nebudou překrývat Hradecké dny a Brněnské
onkologické dny.
11. Plán vědecko-vzdělávacích akcí ČPFS v roce 2013:
Karlova Studánka, 18. RAPPL 23.-26.1.2013. Témata: kašel, infekce, TBC, laváže,
koordinátor: Kolek
Luhačovické dny: Koordinátorka Eva Šabová, 22-23.3.2013, témata: Nemoci s bronchiální
obstrukcí, varia
Brněnské onkologické dny 18.4.-20.4.2013. pneumoonkologický blok bude 2 hodiny, 18-20
dubna, koordinátorka Skřičková požádá organizátory BOD, zda by pneumoonkologický blok
nemohl proběhnout ve středu 18.4. nebo ve čtvrtek 19.4.20132
12. Mezikrajský moravský seminář , Jihlava 12.4-13.4. koordinátoři Snížek, Kolek,
Skřičková, Roubec, Řihák
XVIII. Hradecké pneumologické dny 19 - 20.4.2013, koordinátor Salajka
Seminář 5ti krajů (kolikátý) , Ústí nad Labem 30.5-1.6., koordinátor Pavel Reiter
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice bude pořádat svůj jednodenní
kongres 6.6., tentokrát nikoli ve Štiříně - XVIII. Setkání pneumologů a hrudních chirurgů
v Emauzích. Datum 6.6.- místo konání Emauzy, téma:
Hrudní chirurgie a intervenční
pneumologie, obstrukce DC, IPP, koordinátor Vašáková
XI. Mezikrajský seminář pneumologů Deštné, 7. - 8.6. koordinátor Salajka
Slovensko-Český kongres XVIII. 12.6- 14.6. 2013 Tatry, Nový Smokovec, Hotel Bellevue
MSDP XXII 4-5.10 Brno, koordinátoři Skřičková, Kolek, Roubec
Pneumoonkologické dny Darová 7-9.11.2013, koordinátor Pešek
Kasuistické sdělení v pneumologii, 6.12. 2013 Homolka
Termíny významných mezinárodních akcí:
ATS. Filadelfie 17.5-22.5.2013
ACCP, Chicago, 26.10-31.10.2013
Evropský kongres paliativní medicíny – Praha – 30.5.-2.5.2013
ASCO 30.5.-5.6.2013
WASOG, Paříž, Sorbona 6.6 -7.6. 2013
ERS 3.9.-4.9.2013 Barcelona
WLCC (Světový kongres – karcinom plic) Sydney 27.10.-31.10. 2013
ESMO 27.9.-1.10.2013 Amsterdam
12.EFIM , Praha 2. -5. října 2013
12. Hermes: Koblížek absolvoval všeobecnou zkoušku (výsledek bude za měsíc). Názory na
formy postgraduálního vzdělávání jsou v rámci EU různé. Hermes je jako atestace zcela
akceptován (zatím) jen v Holandsku. Počet zemí akceptujících tuto zkoušku bude však
narůstat. V rámci 17.hradeckých dnů proběhne worhshop pro zájemce o více informací o
této vzdělávací aktivitě ERS spolu s přípravnými testy. Případní zájemci se již nyní
mohou hlásit sekretářce Plicní kliniky či V.Koblížkovi /počet účastníků bude omezen/.
13. Navýšení příspěvků do ČPFS: Výbor souhlasí. O přesné výši poplatků budeme
diskutovat na příštím zasedání výboru
14. Lékařské listy: připravená témata jsou již většinou zaslaná Kolkovi. Již poslali:
Vašáková, Skřičková, Marel. Koblížek, Sedlák a Hobzová zašlou do týdne
15. Jednání s firmou Medica Health World: Výbor navštívil pan Látal a informuje o
připravované akci podzim 2012. Jde o propagaci CHOPN v 6 obchodních centrech v ČR.
Pan Látal je zástupce firmy, která podniká v této oblasti. Vstoupil v jednání s předsedou
ČOPN Kosem v květnu 2012. Sděluje , že firma Medica Health World již pracuje
v oblasti astmatu, nyní chtějí své aktivity rozšířit o i CHOPN.
Má se jednat o osvětovou akci ve stáncích v 6 obchodních centrech v ČR. Na „ stánku“
by měl být vždy přítomen lékař, sestra se spirometrem. Kos přislíbil zajištění lékařů
v jednotlivých centrech. 13.11. 2012 by se měla uskutečnit tisková konference o CHOPN
v Hotelu Jasmín v Praze za účasti zástupců ČPFS, ČOPN a Společnosti pro odvykání
kouření ( doc. Králíková).
Dnešní program
1.Evropský Internistický kongres EFIM, ( 2. – 5. září 2013- dle webu nejde o září ale o
říjen!!!): nejdříve jsme dostali přidělenou k našim sdělením 1 hodinu. V dalším jednání
s prof. Čéškou jsme požadovali více, náš požadavek byl přijat. S prof. Češkou Kolek
domlouval přednášky zástupce ERS. Bylo projednáno s presidentem ERS prof Blassim a
požadavek byl zaslána na sekretariát ERS. Prof Češka souhlasil a bude aktivně řešit další
spolupráci .
Nově máme přislíbené dva bloky: 1. blok: astma, CHOPN a pneumonie a druhý s tématy
praktickými např. inhalační léčba, bronchologie, spirometrie aj (bude upřesněno po
domluvě)
2. Šnorek pneumocytologie: Máme nadále sdílené kódy s patology, podmínkou je přítomnost
pneumologa s funkční licencí pneumologické cytodiagnostiky na pracovišti, prof. Ryška
přislíbil bezproblémovou spolupráci při případné společné akreditaci laboratoří s patology
v rámci nemocnic. Budeme i nadále provozovat cytologii a vykazovat diagnostické kódy.
Nově máme svůj vlastní cytologický kód, a to kód rychlé cytologické diagnostiky, pro který
není třeba zázemí akreditované laboratoře, ve výkonu je zahrnuto i zhotovení preparátu.
Vzdělávání v pneumocytologii: většina fakultních pracovišť je schopna zajistit výuku
pneumocytologie. Chceme, aby dosavadní požadavky na výuku byly napsány ( Měřička,
Helbich předají Šnorkovi, paralelně připraví text kolektiv kolem Vašákové), ideální by bylo
mít „sylabus“ požadavků ke zkoušce s pneumocytologie. Zároveň je třeba schválit
pracoviště, která budou výuku realizovat.
Jde o to vytvořit koncepci postgraduálního vzdělávání pneumocytologie a předložit ji ke
schválení ČLK s možností udělování licencí. Předseda pneumocytologické sekce je nadále i
doc. Měřička
3. výbor navštívily zástupkyně firmy Boehringer+ Pfizer (ing. Plecitá a Mgr. Moravcová ) a
představily projekt sledování diagnostiky a léčby nemocných s CHOPN. Spolupráce, tedy
možnost se zapojit do tohoto sledování, bude nabídnuta všem členům ČPFS s internetovými
adresami. Jde o to posoudit reálně podávanou léčbu s léčbou vyplývající ze současně
platných doporučení. Pilotní studie se účastnilo 8 pneumologů ve Středních Čechách.
Plánuje se od každého lékaře zařadit 10 po sobě jdoucích ambulantně sledovaných
nemocných se stabilní CHOPN, (ne v exacerbaci). Organizace se ujme externí firma
používající internetový portál Vesalia. Organizátoři očekávají 50% účast, tedy cca 300
pneumologů a zařazení asi 3500 nemocných. Nabídku k zapojení do akce rozešleme všem
pneumologům v ČR, od kterých máme tč emailovou adresu. Odměna za zařazení 10
nemocných bude 2000 Kč.
Akce proběhne v říjnu a listopadu 2012 (od 1.12. by se měl „ rozběhnout“ hlavní registr
CHOPN). S firmou Boehringer Pfizer byla také uzavřena smlouva o spolupráci pro podporu
mladých pneumologů.
4.Projekt napojení členů ČPFS na intranet Internistické společnosti. Výbor je seznámen
s možnostmi internistického intranetu. Intranet představila Mgr. Přibylová s Medica Health
World. Po napojení na něj by bylo možno čerpat informace z jiných subspecializací interny i
z časopiseckých portálů. Jedná se o prestižní komunikační kanál, ke kterému se připojili
diabetologové. Intranet umí přenášet i přednášky on line, má i právní poradnu, slovník,
možnost chatování, umí najít požadovaný článek apod. Nic by nás to nestálo, soudíme že by
to bylo pro členy ČPFS velmi výhodné . Členům bude nabídnuto intranet využívat
5. Nová koncepce oboru se postupně realizuje. Pešek dodatečně pošle kapitolu Vzdělávání,
Teřl s ambulantními pneumology kapitolu ambulantní složky oboru. Asi budeme mít dvě
pracovní verze, jednu „ maximalistickou“ pro naše pneumology a kratší do věstníku kde
budou odkazy na platné vyhlášky.
6. Registr CHOPN: Koblížek referuje. Registr je před dokončením, plánuje se odměna
1000 Kč za „ vložení dat“ od jednoho pacienta za 5 let při kontrole á ½ roku a při zhoršení.
Půjde o registraci nemocných s CHOPN III a IV stadia. Centra: Hradec Kr., Brno,
Olomouc, Praha Motol, Praha Krč, Plzeň a možná další. Projednávají se korigované možnosti
konkrétní spolupráce s IBA. Zařazování pacientů a výběr center budou specifikovány.
Předpokládané zahájení činnosti Registru v prosinci 2012.
7. Návrh českých „ guidelines“ CHOPN je třeba přečíst a do 4 týdnů poslat reakce
Koblížkovi ([email protected]), zatím má 33 stran (což koresponduje s jinými
našimi standardy například onkologickými).
8. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší publikace za rok 2011. Budou tři kategorie do a nad 35
let pro originální články ( ne přehledové) a jedna pro monografie. Deadline nahlášení
Marelovi do 15.10. , články budou zasílané v PDF podobě. Hodnotit bude celý výbor, ceny
by měly být ve výši 20, 10 a 5 tisíc.
9. Cestovní granty, ERS kurzy , pro mladé pneumology: Vašáková se ujme přípravy
vyhlášení soutěže, podmínkou je věk pod 35, členství v ČPFS (možno i studenti, lékaři i
fysioterapeuti). Podmínkou zvažování cestovního grantu je potvrzení o odeslání abstraktu.
10. Úhrady léků: Onbrez plus Spiriva je možno podávat společně od 3. stadia, odsouhlaseno
naším výborem. Ještě to ale není možné předepisovat, mělo by to být akceptováno a vstoupit
v platnost do konce roku.
11: Byl vytvořen seznam esenciálních léků mezi nimiž je i 5 AT plus náhradní AT, dále
BCG vakcina a tuberkulin. Seznam vyjde ve formě věstníku. NAC u IPF by měl být
dostupný pro tyto nemocné s minimální úhradou. Bude se jednat i o pirfenidonu.
12. Kolek reagoval na požadavek přiznání centrové léčby pemetrexedem pro mesoteliom.
VZP zatím nechce jako centrový tento lék proplatit v této indikaci.
.
13. Na začátku výborové schůze proběhlo hlasovaní o podpoře udělit doc. Štastnému státní
vyznamenání: (navrhující prim. MUDr. J.Votruba) z přítomných 8mi členů výboru bylo 5
pro, 3 se zdrželi
14. Kolek sděluje nové úspěšné pozice našich členů. Mgr. K. Neumannová se stala členkou
ERS boardu připravujícího náplň HERMES pro plicní rehabilitaci. Dr.V.Kašák je
v předsednictvu KPLP , dr.M. Hobzová členkou pracovní sekce Spánek a kardiovaskulární
nemoci, Skřičková je členkou pracovní skupiny ERS pro přípravu vzdělávání
v pneumoonkologii (HERMES Thoracic oncology), dále je členkou pracovní skupiny ERS,
která se věnuje kvalitě diagnostiky a léčby karcinomu plic v Evropě (Quality Management in
Lung Cancer Care - EIQMLCC).
Kniha Pneumologie získala cenu Internistické společnosti a 1. Cenu České lékařské
společnosti za nejlepší publikaci v r. 2011.
14. Chlumský se 26.7. účastnil jednání s pojišťovnami o úhradách zdrav. pomůcek…
Výsledky jsou příznivé. Od roku 2014 budeme moci předepisovat tracheální kanyly na
žádanky o zdrav.pomůcky, inhalátory ( zdarma) a nově i soupravy pro ambulantní hrudní
drenáž.
16. Centru prof .Koláře nedovolujeme sdílení spirometrických kódů, což vyplynulo z
jednání sekce pro patofysiologii dýchání.
16. Skříčková. - při setkání pracovní skupiny ERS (EIQMLCC) byly prezentovány
předběžné výsledky projektu EaLuCa, Česká republika se počtem zařazených nemocných
umístila na 5. místě. Účastnily se všechny země Evropy. Dále pokračuje dotazníkovou
formou jednání o rozsahu znalostí v rámci (HERMES Thoracic oncology).
17. Marel se účastnil advisory boardu týkající se indikací pneumokokových vakcin. Za
ČPFS doporučujeme vakcinaci dle GOLDu u CHOPN, tedy u všech nad 65 let, a bez ohledu
na věk u všech s FEV1 pod 45%. Dále v souladu s SPC u konjugovaných vakcín souhlasíme
s jejích preventivní aplikací u osob nad 50 let.
18. Pešek zve do Darové na Pneumoonkologickou konferenci Západočeské
pneumoonkologické dny ve dnech 7.11. (večer) – 9.11.2012
19. výbor souhlasí, aby Marel a Pešek byli zástupci pro vzdělávání v našem oboru při ČLK
20. Vašáková …pirfenidon- zatím do konce září možno zařazovat pacienty v rámci patientnamed programu- zadarmo, paralelně zkoušíme žádat o úhrady léku pojišťovnami, čekáme
pak centrální jednání o mechanismu úhrad pirfenidonu u těchto pacientů (mírná a středně
pokročilá IPF)
Vakcinace .. očkuje se dosti, 60% po půl roce života, stále se nabízí revakcinace v 11 letech
a dále v Praze jsou i nadále rodiče vyzývání, aby dětem nechali udělat Mx test a na základě
toho k revakcinaci
21.Ivana Čierná- přednáší požadavek SSPF o předání registračních listů k našim kódům.
Výbor souhlasí s jejich poskytnutím ale až po jejich schválení, tedy až po podpisu ministra.
Jejich platnost bude asi od ledna či spíše od června 2013.
22. Salajka- se dotazuje, zda-li mohou akreditovaná pracoviště či lékařské fakulty pořádat
vzdělávací akce. Výbor soudí, že ano
Zapsal Marel

Podobné dokumenty

5.10.2012

5.10.2012 Karlova Studánka, 18. RAPPL 23.-26. 1. 2013. Témata: kašel, infekce, TBC, laváže, koordinátor: Kolek, budu žádat 8 kreditů, Luhačovické dny: Koordinátora Eva Šabová, 15.-16. 3. 2013, témata: Kašel ...

Více

6.5.2015

6.5.2015 našem webu. Vašáková sděluje, že se připravuje na samostatnou akreditaci své laboratoře, neboť jinak nebudou moci vykazovat kódy zpracování vzorků a diagnostiky. V navržených akreditačních podmínká...

Více

23.4.2013

23.4.2013 11/ Kolek informuje o jednání s alergology, se kterými se účastníme vědecko-vzdělávací schůze 29. - 30. 11. 2013 v Táboře. Byli jsme docentem Petrů požádáni o 6 přednášek, Teřl poslal (Lehké poříze...

Více

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické RTG S+P- rtg vyšetření srdce a plic RVD- ramus ventriculáris dexter RZP- rychlá zdravotnická pomoc RVSWI –práce pravé komory RVP-tlak v pravé komoře (right ventricular pressure) ŘV- řízená ventilac...

Více

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce specializa ního vzd

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce specializa ního vzd 1. ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 2. ČSN EN ISO 15 189. Zdravotnické laboratoře - Zvláštní...

Více

23.4.2015

23.4.2015 jsou akceptováni za ČPFS Teřl a dále Vašáková a Kolek, do správní rady byli akceptováni Řihák, Peterová-Čierná a Bártů. 5. 5. 2015 bude dopoledne Den astmatu v Národním domě na Vinohradech. Odpoled...

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO

NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO Tyto učební texty Vám můžeme posílat až do vyčerpání zásob na dobírku a také na fakturu. Objednávky adresujte:

Více

Přístupové a metropolitní optické sítě – Anton Kuchar

Přístupové a metropolitní optické sítě – Anton Kuchar • Přístupová část MANu (“poslední míle”, GbE přípojky) agreguje provoz sbíhající se z jednotlivých objektů • E-MAN je považováno za dedikované Ethernetové řešení, nebo jako součást většího uzlu MAN...

Více