2. Kritéria pro v˘bűr v˘suvu 1. Úvod 2.1 V‰eobecné technické údaje

Transkript

2. Kritéria pro v˘bűr v˘suvu 1. Úvod 2.1 V‰eobecné technické údaje
1. Úvod
Teleskopické v˘suvy Accuride® pfiedstavují ideální fie‰ení pro pfiístup do úzk˘ch prostor.
Teleskopické v˘suvy jsou k dostání v rÛzn˘ch provedeních, které se li‰í délkou v˘suvu,
moÏnostmi pouÏití ãi montáÏními prostfiedky. Standardní produkty jsou pro Vás kdykoliv
pfiipraveny k odbûru na skladû. Teleskopické v˘suvy Accuride® nacházejí uplatnûní mj.
v lékafisk˘ch pfiístrojích, dodávkov˘ch vozech, pfienosn˘ch pfiístrojích, elektronick˘ch
skfiíních ãi v komunikaãních modulech.
2. Kritéria pro v˘bûr v˘suvu
vlastnosti
typ
2728 2007 2132 0204 2601 3832 3832SC 3832DO 0305 5517 0330 3308 0301 3607 5322 5321 9301 0522 0115
max. nosnost na pár (kg)
20
25
‰ífika teleskopického v˘suvu (mm)
9,5
9,5 12,7 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7 19,1 17,5 19,1 12,7 19,1 19,1 20,7 19,1 19,1 26,5 60,3
•
75% v˘suvnost
•
35 59
•
34
50 50
50
59 60
65
68 80 124 120 180 227 230 68
•
•
100% v˘suvnost
•
100%+ v˘suvnost
•
vyjímateln˘ vnitfiní díl
odpor proti vysunutí
(hold-in)
odpor proti zasunutí
(hold-out)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aretace v zasunuté poloze (lock-in)
•
aretace ve vysunuté poloze (lock-out)
•
•
•
•
self-close (samouzavírací)
•
tlumiãe nárazu
•
nerezová ocel
•
ocel
úhelníky k dostání
17
technické údaje na stranû
•
•
•
•
•
•
18
19 20
•
21
•
•
•
•
•
•
•
•
22 23
24
•
25 26
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28 29
30 31 32
•
•
•
33
35
36
2.1 V‰eobecné technické údaje a materiálové specifikace
Teleskopické v˘suvy
Kuliãková pouzdra
Kuliãková loÏiska
Mazivo
•
•
•
•
za studena taÏená ocel a 1.4301 X5 CrNi 1810 nerezová ocel pro typy 0330
za studena taÏená ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel
chromová loÏisková ocel nebo nerezová ocel
mazivo pro nízké a vysoké teploty (pfii standardním pouÏívání není tfieba po dobu Ïivotnosti
v˘robku dodateãného mazání)
Pokud není uvedeno jinak, platí pro lineární rozmûry montáÏních otvorÛ tolerance od ± 0,8 mm a od ± 0,2 mm.
6
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
2.2 Informace k nosnosti
• Hodnoty maximální nosnosti platí pfii vzdálenosti v˘suvÛ 450 mm.
• Hodnoty maximální nosnosti platí vÏdy pro pár.
• Osa zatíÏení je shodná se stfiedem vysunuté ãásti teleskopického v˘suvu. (viz obr. 1).
• Hodnoty vycházejí z v˘sledkÛ dynamick˘ch testÛ pfii 10.000 opakování.
• Pro statické zatíÏení ve vysunuté poloze platí souãinitel bezpeãnosti 100%.
• Pokud jsou teleskopické v˘suvy zatûÏovány horizontálnû, zb˘vá 25 % z uveden˘ch hodnot pro nosnost. (viz obr. 2).
• K dosaÏení uveden˘ch hodnot musí b˘t vyuÏity v‰echny upevÀovací body.
• Pfii speciálních aplikacích, které pfiedpokládají napfi. extrémní pohyby nebo tvrdé zacházení, mohou platit jiné hodnoty!
PoÏádejte na‰e pracovníky o dal‰í informace, pokud by v˘‰e uvedená situace mûla nastat.
100%
obr. 1
25%
obr. 2
2.3 MontáÏní rozmûry
Pokud jsou teleskopické v˘suvy stlaãeny, nefungují optimálnû. Prostor urãen˘ pro montáÏ by mûl b˘t vÏdy ‰ir‰í neÏ samotné
teleskopické v˘suvy. Pro správné rozmûry montáÏního prostoru Vám doporuãujeme dbát následujícího pravidla:
Prostor potfiebn˘ pro montáÏ (viz obr. 3) = ‰ífika teleskopického v˘suvu x 1,03
obr. 3
2.4 V˘suvnost
V závislosti na Va‰ich potfiebách si mÛÏete vybrat mezi teleskopick˘mi v˘suvy Accuride® s v˘suvností 149 mm aÏ
1524 mm. Na následujícím obrázku (obr. 4) jsou znázornûny rÛzné rozsahy v˘suvnosti.
75 %
= ãásteãn˘ v˘suv
100 %
= plnov˘suv
100 % + = plno+ v˘suv
obr. 4
v‰echny rozmûry v mm
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
7
2.5 Speciální vlastnosti
Vyjímateln˘ vnitfiní díl
Po stisknutí uzávûru je moÏno vyjmout vnitfiní díl teleskopického v˘suvu. Tato vlastnost doplÀuje celkov˘ uÏivatelsk˘ komfort
produktu. Jednotlivé ãásti konstrukce se tak dají rychle nahradit ãi opravit.
obr. 5
Odpor proti vysunutí (hold-in)
Plastová souãástka vytváfií lehk˘ odpor a zamezuje tak vysunutí teleskopického v˘suvu. K otevfiení je zapotfiebí vyvinout lehk˘
tah. Tato vlastnost zabezpeãuje stabilní uzavfienou polohu.
obr. 6
Odpor proti zasunutí (hold-out)
Plastová souãástka vytváfií lehk˘ odpor a zamezuje tak teleskopickému v˘suvu v zajetí. K zasunutí teleskopického v˘suvu je
zapotfiebí vyvinou lehk˘ tlak. Tato vlastnost zabezpeãuje stabilní polohu pfii v˘suvu a proto se hodí pfiedev‰ím k pouÏití ve
spojení s klávesnicemi.
obr. 7
8
v‰echny rozmûry v mm
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
Aretace v zasunuté poloze (lock-in)
V zasunuté poloze následuje automaticky uzamãení. Tato vlastnost spojuje funkce zasouvání a aretace.
obr. 8
Aretace ve vysunuté poloze (lock-out)
Ve vysunuté poloze následuje automaticky uzamãení. Tato vlastnost spojuje funkce vysunování a aretace.
obr. 9
Tlumiãe nárazu
Díky tvrzen˘m ocelov˘m ãepÛm nemá teleskopick˘ v˘suv v zasunuté pozici Ïádnou vÛli. Tato vlastnost pfiedurãuje tyto
teleskopické v˘suvy pro mobilní aplikace, které citlivû reagují na vibrace a dynamické zátûÏe.
obr. 10
Nerezová ocel
Teleskopické v˘suvy jsou zhotoveny z 1.4301 X5CrNi 1810 nerezové oceli. Díky tomu se hodí pfiedev‰ím do medicínského a
potravináfiského prÛmyslu a pro venkovní aplikace.
v‰echny rozmûry v mm
HEYMAN® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
9

Podobné dokumenty

Product index Indeks produktów Rejstřík produktů

Product index Indeks produktów Rejstřík produktů Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na z...

Více

Katalog DIZ 2016 ke stažení [PDF | 4 MB]

Katalog DIZ 2016 ke stažení [PDF | 4 MB] – poradenská sluÏba architekta – zpracování návrhÛ a realizaãních v˘kresÛ – zamûfiení prostoru u zákazníka Kuchynû b˘vá v moderním interiéru souãástí velkého obytného prostoru. Na‰i projektanti a ar...

Více

Montáž automobilových kolových ložisek

Montáž automobilových kolových ložisek Vበzákazník usly‰í hluk z loÏiska uÏ po krátké dobû provozu na silnici. Pfiinejmen‰ím to znamená nespokojeného zákazníka a moÏná také nutnost provést práci znovu a na va‰e náklady. LoÏiskové jednot...

Více

Normalizovaný válec

Normalizovaný válec Snímaãe na válci uÏ nevyãnívají Vnûj‰í obrys válce je souãasnû maximálnû nezbytn˘ zástavbov˘ prostor. Snímaãe typu SME-8 nebo SMT-8 na válci jsou zasunuty do profilové dráÏky tak, Ïe nevyãnívají. P...

Více

Kamerové systémy k prohlížení potrubí Mini SeeSnake® a

Kamerové systémy k prohlížení potrubí Mini SeeSnake® a Systémy potrubí SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 300 mm (12”). Systémy potrubí Mini SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 200 mm (8”). Tyto kamerové systémy se mo...

Více

Sestava 1

Sestava 1 OdraÏení se ode dna musí zaãít jasn˘m definováním toho, co od ní spoleãnost oãekává a jaké prostfiedky na fie‰ení zadání bude mít k dispozici. Dal‰ím stále naléhavûj‰ím úkolem je vyfie‰ení problémÛ se...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Servisní dílny, náhradní díly a záruka ...................... 26-27 Hledání poruch .................................................................. 27 V˘tah ze seznamu náhradních dílÛ ..............

Více

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake® Flatpack

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake® Flatpack Systémy potrubí SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 300 mm (12”). Systémy potrubí Mini SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 200 mm (8”). Tyto kamerové systémy se mo...

Více

Motip Dupli, s.r.o._Popuvky_informace pro verejnost

Motip Dupli, s.r.o._Popuvky_informace pro verejnost chemick mi látkami nebo chemick mi p ípravky a o zm n zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kter ch souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , a zákona . 320/2002 Sb....

Více

Interiérové vybavení

Interiérové vybavení Interiérové vybavení

Více