mestsky urad kl

Transkript

mestsky urad kl
fuÍ
ĚSTSKÝ
CAS
2
nlpq''\n KLffi#ÁNY
aasr*
PŘÍloHv
g,
'12, zffl$
ODtsOR
MESTSKY URAD KL ]CANY
V.'Y
PSC
pť}Č"t*lsrŮ
telefon 284 890 737
2s0 67
stavební úřad Klecany
Dne21.12.2070
Č1. t+otlstl2OIO
Voštová Eva, PruběŽná180Il49, 100 00 Praha 10
(zastoupení: BIoWA S.r.o., Zemědělská 108, 250 66 Zďiby)
xÁvnH vÝRoKU RoZHoDNUTÍ
Městský úřad Klecany, stavební úřad (dále jen,,stavební úřad"), jako věcně i místně
příslušnýsprávní otgánpodle $ 13 odst. 1písm. g)zákonač. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném zněni, (dále jen ,,stavební zákon"), posoudil ve
zjednodušeném územnímŤízenižádost o umístění stavby, kterou dne Í5.12.2010 podala
Voštová Eva, PruběžnáI80Il49' Praha 10, zastoupení: BIoWA S.r.o'' Zemědělská 108,
Zďiby (dále jen ,,žadatel") anazákladě toho vydávápodle $ 95 odst' 1 stavebního zákona
úzernnírozhodnutí o umístěnísta'vby
domovní Čov na pozemkup.ě. 67lI10, katastrální územíPřemyšlení'
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví týo podmínky:
1. Druh a účelumísťovanéstavby: domovní CoV.
2' Stavba bude umístěna na pozemku p'ě. 67lli0, k.ú' Přemyšlení.
3. Stavební povolení nebo ohlášení stavby vydá Městský úřad Brandýs n.L.
Boleslav' odbor Životního prostředí.
-
Stará
Účastníkem Ťízenípodle$ 27 odst. 1 správního řádu je Voštová Eva, nar. 23'I2.I972,
b1tem Pruběžná I80Il49, Praha 10'
Tento návrh výroku rozhodnutí musí být r1věšen po dobu 15 dnů.
Podpis osoby' která potvrzuje rrywěšení a sejmutí návrhu výroku rozhodnutí.
proti zjednodušenému územnímu
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků
Íízenílze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu' pňpomínky veřejnosti
Izepodat ve stejné lhůtě pouze za předpokladl, že by mohla bý ohrožena ochrana veřejného
zži1mu podle zvláštních předpisů.
UčastníciÍ1zení mohou nahIížetdo podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, ve
dnech pondělí a středa, 8 - 18 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
ať6iý
Doručíse:
I. Úěastník řízenidle $ 85 odst. 1 stavebního zákona(doručení jednotlivě)
Obec Zdiby
II.
Účastníciřízeni dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona(doručení veřejnou vyh1áškou)
1. Sušanková Václava, VeletrŽní 196117 ,170 00 Pruha7
2. Kocourek Bohumil Ing.,Zelený pruh 1051/49,147 00 Praha 4
3. Kocourková Věra, Ze|ený pruh 105Il49,147 00 Praha 4
4. MenčíkPetr' Přecechtělova 2500136,155 00 Praha 5
5' Kaiser Pavel, U Skalky 109, Přemyšlení, 250 66 zdtby
6. Kotlářová Hana, Jablonecká 7I8l3,190 00 Praha 9
III. Dotčenéorgány (doručení jednotlivě)
Městsý
úřad Brandýs n.L' _ Stará Boleslav, pracoviště Praha,
IV. Vyvěšení na úřední desce (doručeníjednotlivě)
i. Městský úřad Klecany
2' obecní iŤadZdiby
oZP

Podobné dokumenty

O zahájení územního řízení o umístění stavby a

O zahájení územního řízení o umístění stavby a s.r.o.(IČ- 21566943)' se síd|em Dne 3l.l0.2007podalžadatel fi. KrakovanyDevelopment, stavby59 rodinnýchdomůvčetně územního rozhodnutí o umístění StaréMěsto, 110 00 Praha 1 žádosto vydríní kanalizac...

Více

Předávací protokol 3091

Předávací protokol 3091 předa| soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Vlčkovi dne 15.9.2015 vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona8.sgetzotz Sb., kteým se mění zákon ě. g9l1963 Sb.' občans\ý soudní řád, spis v...

Více

Rozhodnutí

Rozhodnutí nnĚsrsrÝ ÚŘao KLECANY PSČ 250 67

Více

Vyjádření k podaným odvoláním - komunikace I/36

Vyjádření k podaným odvoláním - komunikace I/36 Ředitelství siinic a dálnic CR' IČ 659933sŮ. ]ría Pankráci 546, Nr:sle, 140 ${i Fraha 4' které na z;ákladě plné moci z*tstupuje sptr}ečnost Transco*s*lt, S.ť"o., IC -{7:1.55392, Nerudova 37' Hradec...

Více