Úvod do Farm.péče - Farmaceutická fakulta

Transkript

Úvod do Farm.péče - Farmaceutická fakulta
Lékárenská péče
Farmaceutická péče
PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.
- jedná se o zdravotnickou péči poskytovanou
především při prevenci, terapii a doléčování
nemocí a úrazů, vrozených i získaných vad,
mírnění jejich průběhu a vlivu na funkční,
somatické i psychické vlastnosti organismu
člověka a zvířete.
Ústav aplikované farmacie
Farmaceutická fakulta VFU Brno
Lékárenská péče
- definována zákonem 20/1996 Sb. O péči a zdraví lidu
-Lékárenskou péčí se rozumí zejména obstarávání,
příprava, kontrola, uchovávání a výdej potřebných léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků při současně
poskytované odborné informaci nemocnému, pokud mu
nebyly poskytnuty přímo při výkonu léčebně preventivní
péče.
Léčivé přípravky nemocnému vydá na lékařský předpis
lékárna nebo zařízení k tomu určené.
Lékárenská péče
Poskytování lékárenské péče je vázáno na
místo - zařízení lékárenské péče (lékárna,
odloučené
oddělení pro
výdej
léčiv
a
zdravotnických prostředků, výdejna zdravotnických
prostředků) a odborně erudovanou osobu s vysokoškolským vzděláním v oboru farmacie lékárníka, nebo s úplným středním odborným
vzděláním v oboru farmaceutický asistent
(laborant).
Farmaceutická péče
Jedná se o péči, kterou
poskytuje lékárník pacientovi,
aby bylo dosaženo optimální
farmakoterapie (léčby),
tzn. kvalitní, bezpečné,
účinné, chronologicky
sledované a monitorované.
Co je to dispenzační minimum?
poskytování
informací
souvisejících
s
farmakoterapií, které mají zajistit úspěšnou a
bezpečnou léčbu konkrétního pacienta
dispenzační minimum by nemělo být zaměřeno
jen na určitý lék, ale mělo by zohlednit pacienta
jako jednotlivce, tedy přizpůsobit se konkrétní
situaci
podaná informace by měla být vždy správná,
jasná, srozumitelná a jednoznačná
1
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Dispenzační minimum by mělo
zahrnovat
1. správné pojmenování léčivého přípravku
2. objasnění účinku léku a nežádoucích účinků,
které by se mohly během terapie objevit a
případně i rada, jak jim předejít
Dispenzační minimum by mělo
zahrnovat
5. upozornění o správném uchovávání léčiv, době
jak dlouho lze přípravek používat
6. poskytnutí písemných informací, pokud to
pacient vyžaduje
3. poučení pacienta jak léky užívat, aby si sám
neměnil dávku ani dávkování, rizika plynoucí z
vynechání…
4. sdělení o předpokládané délce terapie
Poskytování lékárenské péče je
spojeno
s mnohými specifickými aspekty, které ji zcela a
zásadně odlišují od jiných služeb:
1. léčivo je speciální produkt, vyžadující osobité
zacházení
2. speciální pregraduální a
vzdělání farmaceutického směru
„Chemik“
postgraduální
Lékárník
3. kontrola úrovně poskytované lékárenské péče
kromě orgánů státní správy, ze zákona je dále
zajišťována řády profesní komory
Farmaceut
Lékárna - farmakoterapeutické
poradenské centrum
- představuje ve vývoji lékárenství novou
generaci, protože přichází s novou profesní
filozofií, založenou na snaze o optimalizaci lékové
terapie, kdy práce s lékem nekončí pouhou
manipulací s ním, ale přerůstá do osobních vztahů
mezi lékárníkem a pacientem.
- z farmaceuta (distributora léčiv) by se měl stát
navíc distributor informací o léčivech, poradce
v lékových záležitostech, znalec účinků léčiv i
doplňků stravy, ale navíc i praktický psycholog.
Proč farmaceutická péče?
Studie ukazují, že téměř 10 % všech
hospitalizací je důsledkem nesprávného užívání
léků
Lékaři nemají dostatek času věnovat se
pacientům při poradenství týkajícího se doplňků
stravy či užívání všech léčiv
Ekonomická úspora pro pacienta i pro systém
zdravotního pojištění
Pacienti vyžadují stále více informací
2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Zásady farmaceutická péče
Prospěch pacienta je na prvním místě
Hlavní činností lékárníka je zabezpečit pacienty
léčivými přípravky ověřené kvality, poskytnout jim
potřebné informace a monitorovat jejich terapii
Farmaceut by měl přispět k tomu, aby se léčiva
předepisovala racionálně, i s ohledem na
ekonomické hledisko, a také užívala vhodným
způsobem
Poskytování farmaceutická péče
- individuální poradenství
Farmaceutická péče
primární: péče je poskytována nehospitalizovaným
pacientům, v lékárně, hlavním cílem je zajistit
správné užívání správného léku
sekundární: péče je poskytována hospitalizovaným
pacientům, zde se uplatní klinický farmaceut, je
nutná dobrá komunikace mezi lékařem a
farmaceutem
terciální: klinický farmaceut spolu s lékaři pečuje o
pacienty
v
kritickém
stavu,
většinou
hospitalizované na JIP, provádí se monitorování
farmakokinetických parametrů a laboratorních
hodnot
Evropská síť farmaceutické péče
(Pharmaceutical Care Network Europe PCNE)
Vznikla v roce 1994
Členy je 18 států včetně ČR
Prioritou je rozvoj farmaceutické péče se
zaměřením na konkrétní projekty, které probíhají
ve zúčastněných zemích jako jsou např. terapie
astmatických
pacientů,
terapie
seniorů,
diabetických pacientů a problematika samoléčení.
Farmaceutická péče - výuka
Farmaceutická péče - výuka
Interdisciplinární předmět shrnující a prakticky
aplikující znalosti z těchto oborů :
Od roku 2004 povinný a profilový předmět na
Farmaceutické fakultě v Brně, od roku 2006 i
v Hradci Králové
Psychologie a komunikace s pacientem
Výuka probíhá ve dvou semestrech
Farmakologie
Kombinace teoretické výuky a praktických
seminářů
Farmakognosie
Výuka probíhá i ve Fakultní lékárně
Farmaceutická technologie (způsoby užívání
jednotlivých lékových forem)
Klinická farmakologie a farmacie
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Typy lékových problémů
Lékové problémy
Hlavním smyslem farmaceutické péče je
prevence, identifikace a řešení problémů
souvisejících s léky, označované někdy jako
drug related problems (DRP)
Důsledkem lékových chyb je neefektivní terapie,
riziko pro pacienty a také velké finanční ztráty
Je patrná vzrůstající tendence vzniku lékových
problémů
neléčená indikace
zbytečná terapie - nepotvrzená indikace, závislost
pacienta, léčba nežádoucích účinků, kterým lze
předcházet
nevhodná dávka – nízká dávka, předávkování
lékové duplikace
lékové interakce
selhání terapie
nežádoucí účinky, alergické reakce
non-compliance (špatná spolupráce pacienta)
chyba na receptu
Typy lékových problémů
Předpokladem pro odhalení a řešení lékových
problémů je fungující mezioborová spolupráce mezi
jednotlivými lékaři, např. odbornými a obvodními
lékaři, ale také mezi lékaři a farmaceuty.
Lékové záznamy
Mnoha lékovým problémům lze předejít, pokud jsou
odhaleny včas. Velký přínos v této oblasti může mít
vedení lékových záznamů pacienta, tedy kontinuální
databáze medikace.
Ideální pro poskytování poradenství
Nezbytné pro lékaře
Lékárny ???
Umožní poskytnutí lepší péče a více informací
pro konkrétního pacienta
Sníží výdaje pacienta i ze zdravotního pojištění
Omezí souběh užívání stejných léčiv
Snadná kontrola, zda pacient daný lék užívá
Lékové záznamy umožňují
Lékový záznam pacienta
vést databázi léčiv i doplňků stravy užívaných
pacientem
monitorovat compliance
odhalit nežádoucí účinky léčiv
odhalit interakce a kontraindikace léčivých
přípravků
potvrdit nečitelné údaje
ověřit si správnost medikace při opakované
terapii
Jméno : Jan Novák
RČ: 342565 \ 1234
Anamnéza: hypertenze
časté bolesti zad
Datum
Název
přípravku
Účinná
látka
10.5.2006
Agen 5mg
amlodipin
A
30 tbl.
1-0-0
digoxin
A
30 tbl.
1-0-0
10.5.2006 Digoxin 125 mg
Byl vydán Velikost Dávkování
na
balení
recept?
10.5.2006
Koenzym Q10
30 mg
koenzym
Q10
N
30 tbl.
0-0-1
17.5.2006
Silnox 10mg
zolpidem
A
20 tbl.
0-0-1
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Medikační profil pacienta
Léčivo
Dávkování
leden
únor
březen
duben
květen
Lékové záznamy
červen
1. Lékové karty u lékařů
Anopyrin 100mg 0 – 1 - 0
Mucosolvan
3 x 4ml
Tenormin 50mg
1-0-0
Glyvenol
1–0-0
Simgal 20mg
0–0-1
x x
x x
2. Lékové karty pacienta vedené v lékárně
3. Lékové záznamy, které vlastní pacient
4. IZIP - internetový přístup ke zdravotnickým
informacím pacienta
Jméno : Petra Nováková
RČ: 44 25 25 1234
1. Lékové karty u lékařů
Každý lékař si je vede individuálně a navzájem
si jejich kopie přeposílají poštou nebo
prostřednictvím pacienta
Obsahují velké množství informací
2. Lékové karty v lékárně
Lékové karty lze definovat jako komplexní
databázi léčiv na lékařský předpis i léčiv volně
prodejných, včetně základních klinických informací
nezbytných pro stanovení farmakoterapie u
jednotlivého pacienta
Ne vždy je pacienti předají lékařům
Lékárníci k nim nemají přístup
Tato databáze je vytvářena a uchovávána
lékárníkem v počítači dané lékárny
2. Lékové karty v lékárně
Lékárník zaznamenává léčiva vydaná a
prodaná konkrétnímu pacientovi.
Na základě těchto záznamů může zabránit vydání
léčiv, jejichž kombinace by byla pro pacienta
nevhodná nebo by ho mohla dokonce poškodit.
Pacienti velmi často neinformují lékaře o
přípravcích, které si sami koupili v lékárně.
Není to ani nutné, pokud tuto informaci má jejich
lékárník!
2. Lékové karty pro pacienty
Název
přípravku
RÁNO POLEDNE VEČER NOC
Poznámka
Agen 5mg
1
-
-
-
Digoxin 125
1
-
-
-
Simgal 10mg
-
-
1
-
Po jídle
Silnox 10mg
-
-
-
1
15 minut před
spaním
5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Zahraničí
3. Lékové záznamy, které vlastní pacient
Mateřské lékárny - pacient navštěvuje pouze
konkrétní lékárnu, která o něm vede veškeré
záznamy
Lékárník provádí kontrolu všech přípravků, které
pacient užívá i těch, které si chce zakoupit
Vzorem může být Nizozemí
Minimalizace nežádoucích účinků a lepší servis
pro pacienty + finanční úspora
záznamy, které pacient obdrží v lékárně
záznamy, které pacient neodevzdá lékaři
záznamy o provedených očkováních
onemocnění a události které byly vyléčeny
pomocí samoléčení a o nichž nebyl informován
lékař (chřipka, pobodání hmyzem,...)
4. IZIP
4. IZIP - výhody pro pacienta
Internetový přístup ke zdravotnickým informacím pacienta
pacient je informován o zdravotní péči, má přehled o
výsledcích vyšetření i léčbě
- elektronická zdravotní knížka (dokumentace) dostupná
prostřednictvím internetu
zlepšuje se komunikace mezi pacientem a lékařem
- může jí vlastnit každý pojištěnec
pacient může předejít opakování některých vyšetření,
vyhne se zbytečnému užívání léků různých názvů, ale se
stejným účinkem, které mohou uškodit
- lze do ní vstoupit z jakéhokoliv počítače, ale pacient může
určit kdo do ní smí nahlížet
zrychluje se stanovení diagnózy a léčba je zahájena bez
zbytečných odkladů
informace ve zdravotní knížce jsou zabezpečeny proti
zneužití
4. IZIP - výhody pro odborníky
4. IZIP - výhody pro veřejnost
zlepšuje se komunikace mezi lékaři, lékárníky
lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o
zdravotním stavu pacienta
informace má včas a v době, kdy je pacient právě v
ordinaci
lékař ušetří čas
nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření
či předepisovat léky, které byly předepsány jiným lékařem
může lépe pracovat s různými limity a regulacemi
kontrola užívaných léčiv a dávkování
zkvalitňuje se poskytovaná zdravotní péče
předchází se provádění nadbytečných a duplicitních
zdravotních úkonů
brání se nekoordinovanému předepisování léků
v systému veřejného zdravotního pojištění dochází k
významným úsporám
IZIP podporuje využívání informačních technologií ve
zdravotnictví
citlivé zdravotní informace jsou v systému
dokonaleji chráněny před ztrátou či zneužitím
IZIP
6
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
4. IZIP
Kontakt:
Nejlepší současný zdravotní informační systém
Mohou jej užívat všichni lékaři i lékárníci
Ústav aplikované farmacie
Konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 15.00
EU jej doporučila převzít a rozšířit ve všech státech
Výhodný pro všechny zúčastněné
E-mail:
Tel.:
[email protected]
775 553 623
Znamená omezení vyšetření, nadměrnému užívání léků
Ušetří obrovské částky pacientům i pojišťovnám
7
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

(CPS, SOCiOterAPeutiCKé PrACOviště) je nízkoprahové zařízení

(CPS, SOCiOterAPeutiCKé PrACOviště) je nízkoprahové zařízení   trénink práce s penězi, organizace práce,   struktura času, dochvilnost, zodpovědnost,   komunikace se zákazníky, kolegy i nadřízenými,   základní hygienické návyky,   spolupráce s neziskovými or...

Více

Za květen 2015

Za květen 2015 A12AX - vápník, kombinace s jinými léčivy p.o.

Více

Za duben 2011

Za duben 2011 Seznam doporučených plně hrazených léčivých přípravků v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách (zdroj: Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný SÚKL) Léčivé přípravky, ...

Více

Za srpen 2012

Za srpen 2012 Seznam doporučených plně hrazených léčivých přípravků v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách (zdroj: Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný SÚKL) Léčivé přípravky,...

Více

OPATROVNÍKA

OPATROVNÍKA příjem jídla a tekutin úměrně povaze léčebné operace/vyšetření a pooperačnímu stavu. Vhodné jsou menší porce tekutin a lehčích jídel, nejdříve 3-4 hodiny po zákroku. Pokud nebyly ordinovány léky pr...

Více

Za červen 2012

Za červen 2012 Seznam doporučených plně hrazených léčivých přípravků v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách (zdroj: Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný SÚKL) Léčivé přípravky,...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 otázek a organizaci vyplňování, což mělo za následek skokový nárůst počtu studentů, kteří se ankety zúčastnili, takže hodnocení má nyní výrazně větší vypovídací schopnost. Anketa běží stále v rámci...

Více