Coopex dýmovnice

Transkript

Coopex dýmovnice
Coopex dýmovnice
Coopex dýmovnice je přípravek pro profesionální použití určený k hubení širokého spektra škodlivého hmyzu v
uzavřených prostorech.
Účinná látka
Obsah: permethrin 25/75
135 g/kg
POZOR!
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: permethrin (EC 258-067-9), chlorečnan draselný (EC 223-289-7).
nebezpečný pro životní prostředí
zdraví škodlivý
R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek používejte jen podle návodu!
Účinnost na škůdce
Přípravek hubí veškerá pohyblivá stadia širokého spektra létajícího i lezoucího hmyzu. Hmyz hyne po přímém
kontaktu s kouřem ve velmi krátké době, ale nemá reziduální působení.
Návod k použití
Přípravek Coopex dýmovnice je určen k použití ve skladech, silech, objektech potravinářského průmyslu,
soukromých i veřejných budovách, obchodech, kuchyních, hotelech, restauracích, nemocnicích a dalších
uzavřených prostorech..
Před zadýmováním prostoru odstraňte potraviny, zvířata včetně akvárií a zamezte přístupu lidí. Vypněte
klimatizaci, uzavřete okna, dveře, větráky a utěsněte jakékoliv další otvory, aby nedošlo k úniku vyvíjeného
kouře. Hotové výrobky, suroviny a krmiva v originálním balení, s výjimkou mléčných, masových a vaječných
výrobků, je možné v ošetřovaném prostoru ponechat.
Jednotlivé dýmovnice rozmístěte v potřebném množství rovnoměrně v ošetřovaném prostoru na nehořlavé
podložky ( min. 30 x 30 cm). Poté sejměte víčko a zápalkou nebo zapalovačem zapalte vyčnívající konce
bezpečnostního zapalovače dýmovnice. Při zapalování postupujte od konce místnosti směrem ke dveřím, abyste
nepracovali v dýmu.
Dávkování
Lezoucí hmyz:
brouci, housenky zavíječů (molů), švábovitý hmyz,
synantropní hmyz (blechy, štěnice, mravenci)
3 dýmovnice na 200 m3
Létající hmyz:
Dospělci zavíječů (molů), much a
komárů
l dýmovnice na 500 - 1000 m3
Při hubení komárů a much se provede opakování zásahu dle potřeby, u zavíječů po 14 dnech, aby se zachytilo
celé údobí výletu dospělců, v prašných objektech i častěji.
Nechte působit minimálně 2 hodiny, optimální doba expozice proti lezoucímu hmyzu je 4 - 6 hodin.
Bezpečnostní opatření
S24 zabraňte kontaktu s pokožkou.
- Coopex dýmovnice - str. 1/2
S37 Noste vhodné rukavice.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.
Při zapalování dýmovnic používejte ochranný pracovní oděv (typ 3), ochranné brýle (ČSN EN 166, oblast
použití 5), respirátor s vložkou proti organickým parám (ČSN EN 140), typ A nebo ekvivalent, kožené boty a
nitridové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Neošetřujte prostory osídlené
koloniemi netopýrů. Zásah provádějte bez přítomnosti dalších osob, vstup do ošetřovaných prostor je možný až
po důkladném odvětrání. V případě, že v ošetřovaném prostoru pobývají osoby, které trpí chronickým
onemocněním dýchacích cest, a mohla by proto u nich nastat alergická reakce, je možno dýmovnic použít pouze
v případě, že tyto osoby budou dlouhodobě mimo ošetřovaný objekt. Místa kde se manipuluje s potravinami před
zásahem zakryjte a po zásahu omyjte. Po práci a před jídlem si umyjte ruce a obličej teplou vodou a mýdlem.
Příznaky otravy
Vzhledem k velmi nízké toxicitě permethrinu 25:75 pro teplokrevné živočichy, nejsou příznaky otravy známé.
Při přímém styku očí a sliznic s dýmem může dojít ke dráždění.
První pomoc
Při požití - vypláchněte ústa vodou. Nic nejezte a nepijte, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařské ošetření.
Zvracení vyvolejte pouze v případě, že je postižený plně při vědomí, lékařská pomoc není ihned k dispozici,
došlo k přijmutí většího množství (více než jedno polknutí) a doba od požití přípravku je kratší než 1 hodina
(zvratky se nesmí dostat do dýchacího ústrojí).
Při zasažení očí - vyplachujte min. 15 minut proudem čisté vody (po prvních 5 minutách vyjměte kontaktní
čočky pokud jsou používány). Vyhledejte lékařské ošetření pokud podráždění přetrvává.
Při potřísnění pokožky - odstraňte potřísněný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem.Ošetřete pokožku
krémem s vitamínem E. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává.
Při nadýchání aerosolu - opusťte zamořený prostor. Zůstaňte v klidu a v teple. Vyhledejte lékařské ošetření
pokud obtíže přetrvávají.
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze:
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2249 19 293.
Skladování
Skladujte v původních, nepoškozených obalech v chladných, suchých a uzamčených skladech, odděleně od
poživatin, krmiv, zdrojů vznícení a mimo dosahu dětí. Chraňte před vlhkem. Při teplotě do 25 °C je doba
použitelnosti přípravku Coopex dýmovnice 3 roky ode dne výroby.
Likvidace obalů
Prázdné obaly od přípravku (vypálené dýmovnice) se uloží na vyhrazené skládce. Případné zbytky přípravku se
spálí ve schválené spalovně.
Vyrábí: Bayer Environmental Science SAS, Lyon, Francie
V ČR registruje: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 190 21 Praha 5, 266101111
Číslo oznámení: REG-3371-21.03.03/8305
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu
Balení:
12 ks
- Coopex dýmovnice - str. 2/2