Zpracování dokumentů na PC

Komentáře

Transkript

Zpracování dokumentů na PC
PROJEKT: INOVACE VÝUKY A TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ
PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ
Zpracování dokumentů na PC
ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY
ING. PAVLÍNA PALOVÁ
ORLOVÁ 2010
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Řešitel projektu: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Učební pomůcka pro inovaci výuky v oboru Informační technologie
Název:
Autor:
Vydání:
Počet stran:
Náklad:
Tisk:
Zpracování dokumentů na PC - Elektronické pracovní listy
Ing. Pavlína Palová
první, 2010
20
Ediční středisko
© Ing. Pavlína Palová
© Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou správnost odpovídá autor.
ISBN 978-80-87113-89-9
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
1
CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY
 Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo evokace?
 Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo reflexe?
Po prostudování textu a při práci s textem si uvědomíte a
procvičíte:
 nejdůležitější témata, která se vyskytují v průběhu tří let
v předmětu zpracování dokumentů na PC
 hravou formou zvládnete krok po kroku formální úpravu
písemností
 ČSN 01 6910
 pravidla pro počítání chyb a úhozů
 pravidla pro psaní obchodních a osobních dopisů
 základní pravidla ze společenské etikety
Získáte
 ucelený náhled na úpravu písemností podle ČSN 01 6910
Budete schopni
 se dobře přizpůsobit podmínkám praxe
 správně vypracovat obchodní dopisy, osobní dopisy a jiné písemnosti,
které jsou nutné pro praxi
 ujasnit si všechny teoretické vědomosti
2
OBSAH
CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY.................................................................................................................................... 1
ÚVOD..................................................................................................................................................................... 5
1
POČÍTÁNÍ CHYB A ÚHOZŮ ................................................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
2
TABULKY ................................................................................................................................................. 13
2.1
2.2
2.3
2.4
3
EVOKACE ............................................................................................................................................ 49
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 50
REFLEXE ............................................................................................................................................. 52
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 52
PERSONÁLNÍ PÍSEMNOSTI................................................................................................................. 57
8.1
8.2
8.3
8.4
9
EVOKACE ........................................................................................................................................... 39
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 40
REFLEXE ............................................................................................................................................. 42
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 42
OSOBNÍ DOPISY ..................................................................................................................................... 49
7.1
7.2
7.3
7.4
8
EVOKACE ............................................................................................................................................ 33
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 34
REFLEXE ............................................................................................................................................. 36
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 36
OBCHODNÍ DOPISY............................................................................................................................... 39
6.1
6.2
6.3
6.4
7
EVOKACE ............................................................................................................................................ 25
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 26
REFLEXE ............................................................................................................................................. 27
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 28
ZAČÍNÁME PSÁT DOPIS....................................................................................................................... 33
5.1
5.2
5.3
5.4
6
EVOKACE ............................................................................................................................................ 19
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 20
REFLEXE ............................................................................................................................................. 21
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 22
ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 01 6910 ......................................................................................................... 25
4.1
4.2
4.3
4.4
5
EVOKACE ............................................................................................................................................ 13
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 14
REFLEXE ............................................................................................................................................. 15
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 16
KOREKTURY........................................................................................................................................... 19
3.1
3.2
3.3
3.4
4
EVOKACE .............................................................................................................................................. 7
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................... 8
REFLEXE ............................................................................................................................................... 9
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 10
EVOKACE ............................................................................................................................................ 57
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 58
REFLEXE ............................................................................................................................................. 59
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 60
VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI................................................................................................... 75
9.1
9.2
EVOKACE ............................................................................................................................................ 75
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 76
3
9.3
9.4
10
REFLEXE ............................................................................................................................................. 77
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 77
INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE A SPOLEČENSKÝ STYK .................................................. 81
10.1
10.2
10.3
10.4
EVOKACE ............................................................................................................................................ 81
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ ............................................................................................. 82
REFLEXE ............................................................................................................................................. 83
PRACOVNÍ LIST ................................................................................................................................... 84
11
VYSVĚTLIVKY........................................................................................................................................ 87
12
LITERATURA .......................................................................................................................................... 89
4
Úvod
5
ÚVOD
Milí studenti,
určitě jste se v průběhu školních let setkali s velkým množstvím knih, učebnic, časopisů.
Právě máte před sebou novou formu zpracování textu – digitální škola, zpracování textu
rozvíjení klíčových kompetencí v předmětu zpracování dokumentů na PC.
Digitální škola se zabývá úpravou a zpracování písemností obecně, a předpokládá se, že
všichni, kteří ji začnou číst, ovládají práci v libovolném textovém editoru.
Digitální škola obsahuje nejdůležitější témata, která se vyskytují v průběhu celé výuky v
předmětu zpracování dokumentů na PC. Všechny kapitoly jsou zpracovány podle
školního vzdělávacího programu se zaměřením pro rozvoj klíčových kompetencí ve
výuce.
V textu jsou obsaženy otázky k zamyšlení, kontrolní otázky a příklady a především
pracovní listy. Tento text nenahrazuje plně učebnici, (ani ji nahradit nechce), ale předkládá
mnoho pracovních listů pro lepší pochopení a ujasnění si učiva.
Pevně věřím že čas, který strávíte studiem, nebude ztracený a poskytne Vám dostatek
informací k tomu, aby studium v předmětu zpracování dokumentů na PC bylo pro Vás
přínosem a vědomosti, které získáte byly na určité odborné úrovni. Přeji vám hodně
úspěchů při studiu.
Pavlína Palová
Úvod
6
1 Počítání chyb a úhozů
7
POČÍTÁNÍ CHYB A ÚHOZŮ
1
Klíčová slova




Počítání chyb a úhozů
Vzorce pro výpočet čistých úhozů za minutu a procento chyb
Co je to chyba
Jak upravit text jako předlohu
Cíle
 Naučit se po napsání desetiminutového opisu si správně vypočítat počet čistých
úhozů za minutu a procento chyb
 Oba výkony jsou důležité pro celkové hodnocení desetiminutového opisu
 Studenti jsou seznámeni s výsledným hodnocením desetiminutového opisu.
 Slouží jako příprava ke státní zkoušce – část desetiminutový opis podle předlohy
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.1 Evokace
 Co si myslíte, jak můžeme vypočítat úhozy v textu, který jsme napsali?
 Co si myslíte, počítá se některý znak za více úhozů?
 Co si myslíte, co znamená pojem počet čistých úhozů za minutu a jak tento údaj
vypočítáte?
 Co víte nebo si myslíte o pojmu procento chyb?
 Co si myslíte, co všechno považujeme za chybu v opisu?
1 Počítání chyb a úhozů
8
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
1.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.





Jak se počítají úhozy v textu?
Co se počítá za jeden, dva, tři a čtyři úhozy?
Jak se vypočítá počet čistých úhozů za minutu?
Jaký je vzorec pro výpočet procenta chyb?
Co všechno považujeme za chybu?
1 Počítání chyb a úhozů
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
9
1 Počítání chyb a úhozů
10
1.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Tento text upravte do podoby předlohy k desetiminutovému opisu včetně
rozpočítaných úhozů.
Je to krajina vpravdě pekelná. Stačí vzít do rukou kamínky a
přesvědčíte se sami. Jsou tak horké, že je velmi rychle
upustíte. Poslední sopečné erupce byly na Lanzarote v roce
1824. Zdá se to dávno, ale ve skutečnosti je tu ještě dnes
pořádně horko. Na vyhlídkové jízdy po národním parku se
jezdí z vyvýšeniny Islote de Hilario, kde je panoramatická
restaurace. Svou architekturou trochu působí, jako by tu
přistál létající talíř z jiné planety. Pro pobavení
návštěvníků před restaurací zaměstnanci do jedné z trhlin v
zemi lijí kbelíky s vodou, která se hned změní v silný proud
páry, a do další průrvy vhodí dřevěné větvičky, jež horkem
vzplanou. Největší atrakcí parku je čtrnáctikilometrová
okružní trasa. Na tu se nemůžete vypravit sami, ale musíte
nastoupit do autobusu. Pozorujete bizarní krajinu a hru
barev. Běsnění sopek úplně změnilo tvář asi čtvrtiny ostrova
Lanzarote. Krajina, která tu vznikla, je tak nepodobná běžné
pozemské, že se právě tady natáčela sci-fi Planeta opic.
Vznikaly tu i další filmy. Ačkoli nezaměnitelný vzhled daly
Lanzarote hlavně sopky, velkým dílem přispěl k současné
podobě ostrova i místní slavný architekt. Prosadil, aby se
na ostrově nestavěly žádné vyšší budovy. Obával se, aby s
sebou turistická vlna nepřinesla i módu obřích hotelů.
Nápověda:
Je to krajina vpravdě pekelná. Stačí vzít do rukou kamínky a
přesvědčíte se sami. Jsou tak horké, že je velmi rychle
63
58
63
121
1 Počítání chyb a úhozů
11
Pracovní list č. 2
Tento text upravte do podoby předlohy k desetiminutovému opisu včetně
rozpočítaných úhozů.
Za posledních padesát let se naše společnost změnila možná víc
než za celé minulé tisíciletí. Plíživě a nenápadně nám do
života pronikla dosud neznámá síla, která dokáže ovlivnit naše
názory a změnit naše životní návyky. Tou silou jsou současná
masová média, tedy především televize, rozhlas, noviny a také
internet. A my tu stojíme po kolena a někdy možná až po pás ve
vodě a musíme se s danou situací nějak vyrovnat. Musíme se
nějak naučit plavat v médiích dříve, než se v nich utopíme. A
musíme to naučit hlavně naše děti, aby věděly, že ne vše, co
vidí v televizi, je vhodné k napodobování. Aby v proudu médií,
kterému jsou dnes a denně vystaveny, dokázaly ve zdraví
přežít. Možná si i myslíte, že největším nebezpečím moderních
médií je jejich schopnost zaplnit náš život násilím a
zprávami, které zveličují bezvýznamné děje, o nichž bychom se
jinak ani nedozvěděli. Tím nejpodstatnějším nebezpečím
moderních médií je především jejich schopnost budit zdání, že
věrně odrážejí okolní svět. Ovšem ve vztahu k okolnímu světu
jsou média zrcadlem malým a lehce pokřiveným. Ani dokonalým
objektivem neobsáhneme celý obzor. Navíc, čím širší bude náš
záběr, tím zkreslenější budou proporce blízkých detailů. A
když se zaměříme pouze na věrný detail, ztratíme informaci o
okolí.
Nápověda:
Textové pole pro zapsání úhozů vytvořte sami.
2 Tabulky
2
13
TABULKY
Klíčová slova




Tabulka ve Wordu
Tabulka v Excelu
Dodržování přesných pokynů
Znalost doporučení ČSN 01 6910
Cíle
 Zvýšení produktivity a kvality práce na počítači
 Vypracování písemnosti z hlediska věcné a logické správnosti
 Studenti budou schopni zpracovat tabulku ve Wordu nebo Excelu podle zásad a
doporučení ČSN 01 6910
 Naučí se postup vypracování tabulek podle normy
 Budou vypracovávat tabulky s jednoduchým i složitým záhlavím
 Jedná se o přípravu ke státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici, kdy
tabulka je součástí písemnosti.
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.1 Evokace








Co víte o obecných zásadách úpravy tabulek?
Co si myslíte, je nutné uvádět nadpis u tabulek?
Co si myslíte o úpravě záhlaví jednoduchých a složitých tabulek?
Co si myslíte o úpravě sloupců, mají svá pravidla?
Co si myslíte, je kladen nějaký důraz na ohraničení tabulek?
Co víte o poznámce a zdroji v tabulkách?
Co si myslíte, jak se hodnotí chyby? Je každá chyba hrubá?
Co si myslíte, jsou tabulky potřebné a kde jste se s tabulkami setkali?
2 Tabulky
14
 Co si myslíte, co je pro Vás výhodnější, vypracovat tabulku ve Wordu nebo v Excelu?
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
2.2 Nové informace a jejich uvědomění
Otázky se kterými budete pracovat při výkladu učiva.
2 Tabulky









15
Jaké jsou obecné zásady úpravy tabulek?
Jak je nutné psát nadpis?
Jak budeme postupovat při úpravě záhlaví, jednoduchých a složitých tabulek?
Jaké je správné uspořádání sloupců?
Je kladen nějaký důraz na ohraničení tabulek?
Kde a jak budeme uvádět poznámku nebo zdroj a jaká jsou pravidla?
Jakých chyb se často dopouštíme?
Kde se můžeme s tabulkami setkat?
Rozdíly při vypracování tabulek ve Wordu a v Excelu?
Pokyny pro učitele
Učitel rozdělí třídu do čtyřčlenných skupin a na základě stanovených otázek vysvětlí učivo
žákům.
Po výkladu učitele pracujte ve čtveřici a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden ze skupinky pak bude prezentovat závěry ke kterým jste
došli, případně si vyjasníte nesrovnalosti.
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
2 Tabulky
16
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování provede učitel společné
vyhodnocení.
2.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Vypracujte podle znalostí a doporučení ČSN 01 6910 následující tabulku.
Ze Statistické ročenky ČR 2006 máte k dispozici údaje o zahraničních hostech
z vybraných zemí v roce 2005. U hostů z Itálie bylo zaznamenáno 253 992 příjezdů, tj. 5,6
%, 735 937 přenocování, průměrná doba pobytu byla 3,9 dne. Německo – 1 397 581;
30,5; 5 462 525; 4,9. Nizozemsko – 190 887; 4,2 641 153; 4,4. Polsko – 318 272; 7,0;
729 815; 3,3. Slovensko – 211 274; 4,6; 591 341; 3,8. V. Británie – 286 746; 6,3; 782 651;
3,7. USA – 187 837; 4,1; 566 144; 4,0. Izrael – 105 281; 2,3; 338 278; 4,2. Vypracujte
tabulku.
Navrhněte, jaký zvolíte správný nadpis?
Návrh nadpisu
Proč?
Hledejte společně ve skupině, jestli jste na něco důležitého nezapomněli a jestli jste
dodrželi všechny zásady.
Navrhněte úpravu záhlaví
Budete vypracovávat jednoduché nebo složité záhlaví? A proč?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak zarovnáte údaje v záhlaví? Nezapomeňte na doporučení normy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nezapomeňte, že návrhem záhlaví již určujete co budete vepisovat do jednotlivých
sloupců. Co bude v prvním sloupci a jak se mu říká?
2 Tabulky
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A jakou úpravu zvolíte pro jednotlivé sloupce?
Jak dosazujeme údaje v levém sloupci? A proč?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak napíšete číselné údaje?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jakou zvolíte šířku jednotlivých sloupců?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhněte minimálně povinné ohraničení tabulky
Každý ve skupince navrhne alespoň jednu možnou úpravu ohraničení tabulky. Návrh
zapište do prvního sloupce . Poté všichni společně rozhodněte jestli je návrh přípustný,
své hodnocení zapište do druhého sloupce.
Návrh
(ANO/NE)
Poznámka nebo zdroj
Použijeme v této tabulce poznámku nebo zdroj? Zdůvodněte své vyjádření.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Má poznámka nějaká pravidla? Pokud ano, vypište si je.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A teď je ten správný čas, abyste vypracovali tabulku. Tabulku vypracujte ve Wordu a také
v Excelu, abyste viděli jednotlivé rozdíly.
2 Tabulky
18
Úkol č. 1
Podle doporučení a jednotlivých zásad, které jste si již osvojili, vypracujte prosím tabulku.
Můžete ji vypracovat ve Wordu nebo v Excelu. Po vypracování si vyberete jednoho žáka
ze skupiny a ten Vám tabulku ohodnotí a označí případné chyby.
Zalesňování
Ze statistické ročenky ČR 2005 máte údaje o zalesňování jehličnatými dřevinami v roce
2004. Smrkem byla zalesněna celková plocha 7 941 ha, podíl sadby na zalesňování byl
96,3 %, spotřeba sazenic činila 32 476 tis. kusů a spotřeba sazenic 526; 3 576. Borovice –
2 267; 99,2; 22 731; 10 027. Modřín – 417; 100,0; 1 612; 3 866. Ostatní – 35; 100,0; 992;
829. Zpracujte údaje do přehledné tabulky.
Rozbor chyb v tabulce
Jednotlivé části tabulky
Nadpis
Záhlaví
Sloupce
Ohraničení
Poznámka nebo zdroj
Věcná správnost
Celková úprava tabulky
Zarovnání tabulky
Chyby
3 Korektura
3
KOREKTURY
Klíčová slova


Korekturní znaménka
Sledování změn a komentáře
Cíle


v textu provádí vyznačené korektury
provádí korekturu textu pomocí sledování změn a komentáře
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.1 Evokace






Co si myslíte, kde se můžeme s korekturními znaménky setkat?
Co si myslíte, má používání korekturních znamének nějakou výhodu?
Co znamená slovo korektura?
Co víte nebo si myslíte, existují pravidla pro korigování?
Co si myslíte, že jsou korektorské značky?
Co si představujete pod pojmem sledování změn a komentáře?
Hledejte další otázky, které Vás k tématu zajímají.
19
3 Korektura
20
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
3.2 Nové informace a jejich uvědomění
Třebaže jsou dnes odborné časopisy plné článků o nejmodernějších trendech vedoucích k
efektivní výrobě tiskovin, řada problémů může nastat při té nejjednodušší komunikaci se
zákazníkem - při korekturách. Pokud jsou oboustranně dodržována určitá pravidla, lze
provádění korektur zrychlit a výrazně snížit počet nedorozumění mezi tím, co korektor
požaduje a jak je tento požadavek pochopen a proveden.
Co znamená slovo korektura?
Slovo pochází z latinského corriegere, což znamená opravovat, a samotný výraz korektura
pak znamená opravu zjištěných chyb, nepřesností a nesrovnalostí výtisku sazby a rukopisu
3 Korektura
21
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Otázky se kterými budeme pracovat






Kde se můžeme s korekturními znaménky setkat?
Má používání korekturních znamének nějakou výhodu?
Co je to korektura?
Jaká existují pravidla pro korigování?
Co to jsou korektorské značky?
Co je to sledování změn a komentáře?
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
3 Korektura
22
3.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
V pracovním listu máte normálním typem písma napsaný text, který budete opravovat a
kurzivou pokyny, co máte opravovat. Do rámečku vepište podle pokynů korektury.;
V současné době zaniká z nejrůznějších důvodů řada firem, proto
místo „řada“ spousta, místo „proto“ a tak
dochází k propouštění pracovníků. V některých regionech je
místo „pracovníků“ – zaměstnanců
procento nezaměstnanosti velmi vysoké a mnohde hrozí z toho
místo „procento“ – %
plynoucí sociální nepokoje. Někteří lidé jen trpěn přijímají podporu
„sociální nepokoje“ – tučně; místo „trpěn“ - trpně
v nezaměstnanosti navštěvují úřady práce a čekají, až se pro nějaké
za „v nezaměstnanosti“ patří čárka; „psáce“ – práce
místo uvolní. Úřady práce však nemohou každému nabídnout
žádná korektura
pracovní místo v hledaném oboru a navíc ještě v místě bydliště
žádná korektura
žadatele. Dojíždění do práce je častokrát komplikováno
místo „častokrát“ – často; místo „komplikováno“ - ztíženo
nefungujícím trhem s byty, dále vysokými náklady na dopravu i
slovo „dále“ – vypustit
nevhodným nebo zcela nemožným dopravním spojením. V době,
3 Korektura
„V době“ – nový odstavec
kdy o jedno pracovní místo se v české republice podle statistik
„české republice“ – České republice
uchází v průměru asi třináct lidí, kteří se ocitli na dlažbě, je třeba
místo „na dlažbě“ – bez místa
hledat jiné možnosti. Určitou šancí pro nezaměstnané, je
za „pro nezaměstnané“ – vypustit čárku
samostatné podnikání. Jestli se novopečený živnostník uchytí, to
„podnikání“ – zrušit mezeru
záleží především na jeho podnikatelském nápadu vůli vydržet
za „nápadu“ – doplnit čárku
první kroky třeba i s minimálními příjmy. S nezbytnou dávkou
žádná korektura
štěstí se vše může podařit. Založení živnosti není dnes po
žádná korektura
administrativní stránce nic zvláště složitého. Budoucí podnikatel
„zvláště“ - vypustit
vyplní jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě.
žádná korektura
23
3 Korektura
24
Úkol č. 5
upravte tabulku ve Wordu pomocí funkce sledování změn a komentáře
Gymnázia ve vybraných krajích ČR ve školním roce 2005/2007
(denní studium)
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Školy
58
33
24
14
8
24
13
Učitelé
2 205
1 123
783
533
298
746
413
Žáci
chlapci
10 134
5 145
3 627
2 550
1 357
3 441
2 037
Dívky
12 693
7 723
5 521
4 024
1 970
5 536
2 893
Poznámka: V počtu učitelé jsou zahrnuti pouze interní zaměstnanci včetně ředitelů
a jejich zástupců.
4 ČSN 01 6910
4
ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 01 6910
Klíčová slova






ČSN 01 6910 – obecné zásady
Příprava textu
Adresy
Členění textu a označování částí
Formáty papíru a obálek
Tituly
Cíle




Umí zpracovat dokument na základě vybraných pokynů pro psaní podle ČSN
dokáže vypracovat adresy
dokáže podle normy používat elektronickou poštu
posílá sdělení a dokumenty v příloze elektronickou poštou
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.1 Evokace
 Co si myslíte nebo víte o označení adresáta v dopisech určených podnikatelským
subjektům
 Co víte o označení adresáta v dopisech fyzickým osobám
 Co si myslíte nebo víte o mezerách?
 Co víte jak se píší členící (interpunkční) znaménka?
 Co víte o správném psaní pomlčky, spojovníku?
 Co si myslíte, jak se píší uvozovky, odsuvník, závorky?
 Co víte o zkratkách a značkách?
25
4 ČSN 01 6910
26
 Co si myslíte, jsou závazná pravidla pro psaní čísel a číslic?
 A co si myslíte o úpravě e-mailů?
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
4.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.
4 ČSN 01 6910









27
Označení adresáta v dopisech určených podnikatelským subjektům
označení adresáta v dopisech fyzickým osobám
Jak se píší mezery?
Jak se píší členící (interpunkční) znaménka?
Psaní pomlčky, spojovníku?
Uvozovky, odsuvník, závorky?
Zkratky a značky?
Pravidla pro psaní čísel a číslic?
Úprava e-mailů?
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
4 ČSN 01 6910
28
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
4.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Napište správně jednotlivé příklady. U některých výrazů je více správných možností
Orlová-Lutyně
Na tržnici prodávali drobní pěstitelé ovoce
– jablka, hrušky apod.
stránka
číslo popisné
kus
kapitán Josef Novák
Jana Krampolová, diplomovaná
specialistka
50 voltů
CZK 950,50
podle §29
Sto procent
0,5648 g zlata
130 tisíc.
Kovona, spol. s r. o., Karviná
(Každý lichý den v týdnu poskytujeme 20%
slevu na všechny hračky.)
zvláště
circa
4 ČSN 01 6910
29
inženýr Jan Novák
magistr Petr Rumpel, PhD
15 metrů
Kč 10.000,-§241
Hruška&Novák – oprava automobilů.
stoprocentní
1354000
30. prosince 2009 napište sestupně
Úkol č. 1
Upravte a vysázejte tento text podle pravidel českého pravopisu, normy a typografických
pravidel. Celý text je napsán s gramatickými a typografickými chybami.
Doktor práv Jan Novák kandidát věd pravil, „psací stroje Konsul jsou naší výroby.“
Krádeže se dopustil 14-ti letý hoch. Karosa,spol. s. r. o. Karviná. Zásilku zašlete do
stanice Havířov – Město. V Orlové – Městě byla 16. ledna t.r. v šest hodin ráno naměřena
teplota -15,5°C. Na zakoupené zboží byla poskytnuta sleva 5%. Za 14 denní zájezd jsme
zaplatili 15000,- Kč. Na trhu je nedostatek 6 V baterií. Problémem je pracovní doba 8-16
h. Pracovní dobu v Hypernově Orlová je nutné rozšířit na 8,00-21,00 h. Zápas SpartaBaník se bude konat v Ostravě na Bazalech.
(3+1)=2; 80 % účinnost; 20 krát; formát A 4; 10cm
Úkol č. 2
Otázky k textu:
1) Co je to mezislovní mezera?
2) Jaká pravidla a normy použijete, aby Váš dokument byl napsán správně a byl dobře
čitelný?
3) Jaké použijete závorky ve svém dokumentu a které nejsou povoleny?
4) Jaký je rozdíl mezi pomlčkou a spojovníkem?
4 ČSN 01 6910
30
Úkol č. 3
Pokyny pro vypracování

Písmo courier new, velikost č. 12.
Opište následující text správně
a) Ekom spol. s. r. o. Ostrava
b) Příchozí mluvil „páté přes deváté.“
c) Rychlík Praha – Brno, který má pravidelný odjezd ve 12
hodin 30 minut nejezdí od 10 do 20. září.
d) Vedle 12 % úroku zaplatil 3 procentní provizi.
e) Stávku ukončili se 14 denním zpožděním.
f) Vítězové získali věcné ceny v hodnotě 15300 Kč.
g) DIS. Karel Špaček, v oboru zubní laborant, nastoupil do
zaměstnání 1. 5. 2007.
h) Koupili jsme česko – německý slovník.
i) 14. května t.r. naměřili v Olomouci v 5h ráno teplotu – 2
°C.
j) Odvolání můžete podat do 15-ti dnů.
k) Prodáváme látky, nitě, knoflíky, apod..
l) Používáme měřítko 1 : 100
m) (a+b)
2
n) 6 měsíční kurz
o) č.j. 120
p) 3x4 m
q) 15.4.2007
r) §85
s) Na slavnostní odpoledne pozveme p Šmehlíka a pí
Šmehlíkovou
t) Platbu zašlete na účet 548 777 777/ 0100.
u) Jeho výkon byl 05:15:55:12.
v) Formát A 5
w) 20 krát
x) 10 násobek
y) 2,5555
4 ČSN 01 6910
31
z) Str. 122 - 24
Zadání k adrese
Doktor práv Jan Pokorný, odbor bytového hospodářství,
Purkyňova 2, Městský úřad Roztoky, vedoucí odboru, 252 63
Roztoky 6.
a) ze zadání vytvořte adresu určenou právnické osobě
b) ze zadání vytvořte adresu určenou fyzické osobě
Úkol č. 4
Nabízíme zájezdy do Chorvatska (květen – říjen). Písařka
napsala za 30 min 10056 hrubých úhozů. Schůze se konala
12.září t.r. v 16:30 hod v klubovně. Pořekadlo praví
:Chudákovi schází mnoho, avšak lakomci všechno“. Ranní teplota
se pohybovala kolem -1°C , odpoledne pak bylo +7°C .
8720-4235=4485; 21/3 l; 6
2
;1/4 z8% = 20%; H
2
SO
4
Odvolání můžete podat do 14dnů. Krádeže se dopustil 15-letý
hoch. Poskytneme Vám náhradu Kč 10.500,-.
4 ČSN 01 6910
32
5 Začínáme psát dopis
5
ZAČÍNÁME PSÁT DOPIS
Klíčová slova


Stylizace obchodních dopisu
Psychologie dopisu
Cíle

Naučí se správně používat zásady stylizace obchodních dopisů
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.1 Evokace
 Co si myslíte, že je psychologie obchodního dopisu?
 Co víte o stylizaci obchodního dopisu?
 Co si myslíte nebo víte o slohu obchodního dopisu?
33
5 Začínáme psát dopis
34
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
5.2 Nové informace a jejich uvědomění
Odesílaný dopis je vizitkou svého pisatele. Svědčí o kvalitě práce organizace, o
osobnosti jednotlivce. Má být správný po stránce věcné, slohové, pravopisné, strojopisné
a má být estetický upraven. Na individuálně napsaný dopis odpovíme vždy, i v záporném
případě. Sdělíme, že jsme dopis obdrželi a že nemůžeme vyhovět z těchto důvodů…Na
došlý dopis odpovíme ihned, nejdéle do jednoho týdne.
Nejdůležitější zásady psychologie dopisu
Na začátku dopisu se zmíníme o něčem, co bude pro adresáta příjemné. Dobře působí
taktně vyslovená pochvala: Oceňujeme jakost Vašich výrobků… V další části dopisu
máme na mysli stanovisko příjemce. Každý dopis má být napsán zdvořile. I
nepříjemná sdělení lze formulovat uhlazeně. V reklamacích, upomínkách a urgencích,
zejména pokud jde o první případ, má pisatel vycházet z předpokladu, že závada vznikla
bez zlého úmyslu, nedopatřením.Stanovisko pisatele má být vyjádřeno sice uhlazeně, ale
5 Začínáme psát dopis
35
důrazně. Vyhýbáme se nejistým formulacím v podmiňovacímu způsobu: „Chtěli
bychom Vás požádat…“ atd. Svá tvrzení nejlépe podpoříme důkazy. Odpověď na
stížnost, reklamaci nebo upomínku vyžaduje vždy pečlivou stylizaci. Dobrá vůle vyjít při
nápravě vstříc dovede usmířit odesílatele reklamace. Přátelský přístup a navázání
osobních kontaktů přispívá k dobrému a trvalému obchodnímu spojení.
Sloh obchodního dopisu
Má být přiměřený. Písemný styk se skládá z mnoha běžných případů, které se obvykle
vyřizují ustálenými frázemi. Sloh obchodního dopisu má být pravdivý, věcně správný,
logický, přehledný (kratší odstavce se čtou lépe než odstavce dlouhé), srozumitelný,
stručný, přirozený (příznivý dojem vyvoláme nestrojeným vyjadřováním).
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Pracujeme s těmito otázkami:
 Co je to psychologie obchodního dopisu?
 Jaká má být stylizace obchodního dopisu?
 Jaký má být sloh obchodního dopisu?
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí.
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5 Začínáme psát dopis
36
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
5.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Slohová úskalí
 Slova vybíráme pečlivě
Podtrhněte nebo zvýrazněte vhodnější slohový obrat. Zároveň označte chyby
v nevhodném slohovém obratu.
Příklady:
Objednávky adresujte na uvedenou adresu.
Objednávky zasílejte na uvedenou adresu.
Na pracovišti na zhotovování sítěk zatéká.
Na pracovišti, kde se zhotovují síťky zatéká.
Snížili jsme cenu o víc jak 5 procent.
Snížili jsme cenu o více než 5 procent.
Naše bižuterie má ohromný úspěch.
Naše bižuterie má velký úspěch.
Odpovídáme tímto na Váš dopis.
Odpovídáme na Váš dopis.
5 Začínáme psát dopis
37
Obchod byl nově renovován.
Obchod byl renovován.
Pracovní list č. 2
Pročtěte si pečlivě každý výrok a rozhodněte zda je vhodný nebo neobratný. Před číslo
napište zkratku V – vhodný nebo N – neobratný. Zároveň podtrhněte nebo zvýrazněte
chyby v neobratném výroku.
…..1.
…..2.
…..3.
…..4.
…..5.
Odpovídáme na Váš inzerát, ve kterém inzerujete pronájem pozemku.
Odpovídáme na Váš inzerát, ve kterém nabízíte pronájem pozemku.
Veškeré výrobky jsou vyrobeny z kůže.
Veškeré výrobky jsou zhotoveny z kůže.
Plnění harmonogramu žní bylo vlivem zpoždění vegetace splněno pouze na
70 procent.
…..6. Harmonogram žní byl vlivem zpoždění vegetace splněn pouze na
70 procent.
…..7. Dotazy faxujte na naše faxové číslo.
…..8. Dotazy faxujte na naše číslo.
…..9. Omlouváme pana Nováka, který se nemůže zúčastnit kurzu.
…..10.Omlouváme tímto pana Nováka z neúčasti na kurzu.
Pracovní list č. 3
Chcete-li umět dobře stylizovat, musíte stále doplňovat svou slovní zásobu. Každé české
slovo v levém sloupci spojte s přejatým slovem v pravém sloupci.
dovoz
jakost
rozbor
rozdíl
výbuch
výlučný
výroba
zvláštnost
specialita
produkce
exluzivní
exploze
diference
analýza
kvalita
import
6 Obchodní dopisy
6
39
OBCHODNÍ DOPISY
Klíčová slova







Poptávka
Nabídka
Objednávka
Kupní smlouva
Dodací list a faktura
Návěští zásilky a přepravní dispozice
Upomínka a reklamace
Cíle
Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku samostatně
stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní
postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu
práce.
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.1 Evokace









Co si myslíte, jak správně napsat obchodní dopis?
Co víte o záhlaví dopisu
Co víte o adrese příjemce
Co si myslíte, že jsou odvolací údaje
Co si myslíte nebo víte, jak se píše datum odeslání dopisu
Co si myslíte nebo víte o heslovitém vyjádření obsahu dopisu
Co si myslíte, jak se píše text dopisu
Co si myslíte, jak se píše pozdrav
Co si myslíte jakou roli má razítko a podpis
6 Obchodní dopisy
40
 Co víte o přílohách
 Co víte o rozdělovníku
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
6.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.
 Jak správně napsat obchodní dopis?
 Co je to záhlaví dopisu?
6 Obchodní dopisy









41
Jak má vypadat adresa příjemce?
Co to jsou odvolací údaje?
Jak se píše datum odeslání dopisu?
Co je to heslovitém vyjádření obsahu dopisu?
Jak se píše text dopisu?
Jak se píše pozdrav?
Jakou roli má razítko a podpis?
Jak se píší přílohy?
A jak se píše rozdělovník?
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 Obchodní dopisy
42
6.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
6.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Záhlaví obchodního dopisu
Adresa příjemce
Odvolací údaje
6 Obchodní dopisy
Datum odeslání dopisu
Heslovité vyjádření obsahu dopisu
Text dopisu – první odstavec
Text dopisu – druhý odstavec
Text dopisu – třetí odstavec
Pozdrav
43
6 Obchodní dopisy
Razítko a podpis
Přílohy
Rozdělovník
44
6 Obchodní dopisy
45
Pracovní list č. 2
Opravte chyby v dopisu do textového pole umístěného vpravo
VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Kornasová
TEL.: 232 333 222
FAX:
E-MAIL:[email protected]
Auto Richter, s. r. o.
Ing. Petr Richter
Jednatel společnosti
Estonská 2
101 00 PRAHA 10
DATUM: 2009-06-21
Upomínka
Vážený pane inženýre,
Předminulé pondělí, 4. června 2007 jsme Vám zaslali objednávku č. 34/2007 na měření
emisí vozového parku Naší dopravní společnosti Bleskodoprava., které mělo proběhnout
minulé úterý 12. června 2007.
Objednávka byla sice obratem potvrzena dopisem č. 89/2007, ale bez provedení
objednaných služeb. Tímto zpožděním ztrácíme značnou část tržeb, protože Náš vozový
park nemůže být plně využíván.
Hrozí nám, že Naši zákazníci přejdou ke konkurenci.
Proto vás žádáme o brzké provedení měření, nebo budeme nuceni objednávku zrušit.
S pozdravem
Antonín Navrátil
Vedoucí vozového parku
6 Obchodní dopisy
46
Úkol č. 1
Údaje o firmě Trestles
Pracujete jako hospodář/ka ve firmě Trestles, a. s., e-mail: [email protected] Před dvěma
týdny jste si na doporučení hygienika objednali čtyři ionizátory vzduchu – číslo
objednávky 120/07. Minulý pátek vám je dovezl pan Jaroslav Jelínek, řidič a. s. Systémy
(Českobudějovická 8, 373 72 Lišov) spolu s fakturou č. 125/07. Až do včerejšího dne bez
problémů fungovaly přístroje ve všech kancelářích. Dnes se vám však po výpadku proudu
nepodařilo uvést dva přístroje do provozu. Žádáte o uvedení nefunkčních přístrojů do
provozu nebo výměnu za nové, a to co nejdříve. Pro snazší orientaci dodavatele
přikládáte kopii objednávky. Fakturu uhradíte až po odstranění závad. Dopis odesílaný
pod značkou 152/07-TRE podepíše ředitel Ing. Miroslav Burkot. Vypracujte příslušnou
písemnost.
Úkol č. 2
Údaje o firmě Patrem Frediny limited cz, s. r. o.
Jako asistent/ka ředitele PATREM TRADING LIMITED CZ, s. r. o. – e-mail:
[email protected] napište dnes Ing. Janu Dvořákovi, obchodnímu řediteli a. s. Omega (
Masarykova 23, 460 01 Liberec), se kterým jste před týdnem (uveďte konkrétní datum) u
vás domluvili zahájení rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí ve vaší výrobní hale
na dnešní den v 8:00 h. Za celé dopoledne se k vám nikdo z Omegy nedostavil ani se
neozval. Na váš telefonický dotaz odpověděla pí Šestáková, že dnes i zítra budou všichni
pracovníci v budově liberecké radnice. Proto sdělte dodavateli, že vás tato situace
nepříjemně zaskočila, protože rekonstrukce je u vás spojena s nucenou dovolenou většiny
zaměstnanců. Vzhledem k termínovaným pracovním úkolů ji nemůžete zorganizovat
znovu. Rekonstrukce, jejíž objednávku potvrzenou dodavatelem před třemi týdny (uveďte
konkrétní datum) k dopisu přikládáte, však potřebujete provést co nejdříve. Podle vás už
zbývá jen víkendový termín. Požádejte dodavatele, aby se s vámi neprodleně spojil
k dojednání náhradního termínu rekonstrukce. Dopis odesílaný pod značkou 222/07TRE podepíše Váš nadřízený Ing. Jakub Sedlák.
Úkol č. 3
Údaje o firmě Baier Pavel
Majitel firmy pan Baier Pavel se rozhodl rozšířit své podnikání o další výrobnu lahůdek a
bezlepkového pečiva a zakoupil v místě Karviná-Hranice nemovitost čp. 256, katastrální
číslo pozemku 8956-589. Zakoupená budova je velmi zchátralá a je potřeba provést
rozsáhlou rekonstrukci. Dne 10. ledna 2007 majitel nemovitosti předal osobně na odboru
výstavby Městského úřadu v Karviné, Náměstí svobody 56, 735 06, žádost o povolení
6 Obchodní dopisy
47
stavby včetně všech potřebných dokladů. Referent Odboru výstavby Jan Opletal slíbil
žadateli, že povolení stavby bude vydáno nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Lhůta
pro vydání stavebního povolení uplynula a pan Baier dosud nemá doklad, na základě
kterého by mohl začít s rekonstrukcí nemovitosti. Dnešního dne proto písemně pobízí
pana Opletala. V dopisu popisuje situaci a upozorňuje na velmi špatný stav budovy, který
se výrazně zhoršil vlivem silné sněhové pokrývky v zimních měsících. Je narušena statika
střechy a je vážné nebezpečí zborcení. Vyzývá proto referenta stavebního úřadu
k urychlenému jednání, aby mohl zahájit stavební úpravy.
6 Obchodní dopisy
48
7 Osobní dopisy
7
OSOBNÍ DOPISY
Klíčová slova

Blahopřání

Pozvánka

Kondolence

Poděkování

Sponzorský dar
Cíle
Osobní dopisy (specifická úprava tohoto typu korespondence)
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.1 Evokace
 Co si myslíte, jak napsat správně osobní dopis?
 Co si myslíte nebo víte o formální úpravě osobního dopisu?
 Co si myslíte k jakým příležitostem se používají osobní dopisy?
49
7 Osobní dopisy
50
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
7.2 Nové informace a jejich uvědomění
Při zvláštních příležitostech píšou vedoucí pracovníci osobní dopisy, které mají výjimečný
charakter, používají se např. při jmenování do funkce, pro blahopřání, kondolence,
pozvání, doporučení, žádosti o finanční příspěvek aj. Osobní dopisy mohou také psát
fyzické osoby při zvláštních příležitostech.
Celková úprava má některé zvláštnosti:
 V datu se uvádí místo odeslání a měsíc se vypisuje slovy.
 Dopis má vždy oslovení.
 Používá se řádkování 1 ½. Dvakrát se řádkuje mezi oslovením a textem, mezi
odstavci a mezi posledním řádkem textu a pozdravem.
 Nové odstavce se odrážení od levé svislice.
7 Osobní dopisy
51
 Podpis je vždy vlastnoruční. Pod podpis se nepíše strojem jméno a funkce (je to
uvedeno nahoře).
 Na dopis se nedává razítko.
 Adresa příjemce se píše pod podpisem od levé svislice. Neuvádí se PSČ.
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.
 Jak napsat správně osobní dopis?
 Jaká je formální úpravě osobního dopisu?
 K jakým příležitostem se používají osobní dopisy?
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 Osobní dopisy
52
7.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
7.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Na jaký papír píšeme osobní dopisy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Popište rozdíl mezi stylizací obchodního a osobního dopisu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak se píše adresa odesílatele a proč?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaké použijete řádkování v textu dopisu a jaké v ostatní části dopisu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo odeslání a datum se píše vzestupně se zarovnáním vpravo. Je to pravda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napište možnosti, jak oslovíte svého kamaráda a jak svého třídního učitele?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Popište, jak správně napíšete adresu příjemce a kde ji umístíte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Osobní dopisy
53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozhodněte, jaký typ dopisu použijete u těchto příležitostí:
Příležitost
Dopis
Proč
Výpověď z pracovního poměru
Žádost o finanční příspěvek na
celorepublikovou soutěž
Pozvánka na poradu účetních
Blahopřání k ukončení studia
Pokus o smír
Žádost o místo
Kondolence
Jaký použijete papír na osobní dopisy, správnou možnost označte křížkem:
o
o
o
o
ruční papír formátu A4
ruční papír formátu A5
kancelářský papír formát A4
barevný papír formátu A4
Popište co napíšete do jednotlivých odstavců osobního dopisu.
1. odstavec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. odstavec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. odstavec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Osobní dopisy
54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní list č. 2 – popište formální úpravu osobního dopisu
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
..............................................
.............................................................,
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
7 Osobní dopisy
55
Vypracujte jednotlivé úkoly:
Úkol č. 1
Mgr. Josef Musil, ředitel Gymnázia Nové město na Moravě zasílá ing. Zdeňkovi
Balvínovi, řediteli a. s. Žďas, Žďár nad Sázavou osobní dopis, v němž žádá o finanční
příspěvek na celorepublikovou soutěž v lehké atletice, kterou Gymnázium každoročně
organizuje. Ředitel školy se odvolává na dlouhodobou vzájemnou spolupráci s firmou
Žďas a zároveň se zmiňuje, že by byl potěšen, kdyby pan ing. Balvín spolu s ním soutěž,
která se bude konat 3.1. 6.1. 2003, slavnostně zahájil.
Úkol č. 2
Ing. Oldřich Mrázek, ředitel a. s. OMNIA, Napajedla píše osobní dopis, v němž přeje
panu RNDr. Janu Rozsívalovi, řediteli firmy KOMA, s. r. o., Ostrava k vánočním
svátkům hodně pohody, štěstí a zdraví a do nového roku mnoho pracovních úspěchů.
Zároveň děkuje za dosavadní spolupráci a věří v další rozvíjení obchodních vztahů.
Úkol č. 3
Ing. Pavel Lukeš, ředitel firmy NOVA, s. r. o., Opava píše osobní dopis panu Lukášovi
Polertovi, zámecká ul. 16, Píšť, v němž mu u příležitosti jeho odchodu do důchodu chce
jménem svým i svých spolupracovníků poděkovat za práci, kterou pro podnik udělal.
Oceňuje jeho pomoc, obětavost a odpovědnost v době založení firmy. Přeje mu do
dalších let pevné zdraví, klid a spokojenost na zaslouženém odpočinku.
Úkol č. 4
JUDr. Ludvík Martinec, ředitel České pojišťovny, Olomouc blahopřeje RNDr. Milanu
Dostálovi, Dvořákova 10, Olomouc k úspěšnému zakončení studia na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity. Uvědomuje si, jaká úskalí musel v průběhu studia zdolávat
a jak náročné studium absolvoval. Děkuje mu za práci, kterou jako externí spolupracovník
České pojišťovny vykonal. Vyslovuje přesvědčení, že nově nabyté vědomosti jistě uplatní
v novém zaměstnání. Přeje mu mnoho pracovních úspěchů.
.
7 Osobní dopisy
56
8 Personální písemnosti
8
PERSONÁLNÍ PÍSEMNOSTI
Klíčová slova






Žádost o místo
Motivační dopis
Přihláška k přijímacímu řízení
Strukturovaný životopis
Europass
Evropský životopis
Cíle
Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro
kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. V oblasti personálních
kompetencí si žáci stanovují cíle a priority podle svých osobních schopností, přijímají
hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání.
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.1 Evokace








Co vím o tom, když chci pracovat!
Co si myslím nebo vím o přípravě, je nejdůležitější?
Co si vím o životopisu
Co si myslím o motivačním dopisu, žádosti o místo, přihlášce k výběrovému řízení
Co si myslím o přijímacím pohovoru
Co vím o přípravě na pohovor
Co si myslím o tom, jakou roli hraje empatie při pohovoru
Co si myslím o tom co si obléknu?!
57
8 Personální písemnosti
58
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
8.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.






Chci pracovat!
Příprava je nejdůležitější?
Jak vypadá správně napsaný životopis
Motivační dopis, žádost o místo, přihláška k výběrovému řízení
Přijímací pohovor
Příprava na pohovor
8 Personální písemnosti
59
 Empatie při pohovoru
 Oblečení k přijímacímu pohovoru?
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
8 Personální písemnosti
8.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
1. Chci pracovat – co mám dělat?
Co teď?
Co si obléknu?
Na co se mě budou ptát?
Chci vůbec takové místo?
Chci jít na pohovor?
2. Nejdůležitější je příprava - Dobrá příprava zvyšuje úspěšnost
Zodpovězte si několik otázek hned na začátku!
O jakou pozici se chci
ucházet?
Co chci dělat, jakým směrem
se vydám?
Zvládnu takovou práci?
Zajímá mě nabízená práce?
Vybírám si práci podle svých
schopností a dovedností?
Nápověda:
 Porovnáváte požadavky na pracovní pozici se znalostmi a zkušenostmi, které máte.
 To co firma požaduje je popis ideálního profilu kandidáta.
 Pokud jsou některé body označeny „výhodou“ a vy jim nevyhovujete, nebojte se
reagovat.
 Personalista je odborník, který správně odhadne Vaší kvalifikaci.
60
8 Personální písemnosti
61
3. Životopisy
Životopis – Curriculum Vitae (CV). Jeho obsah a forma vás bude reprezentovat. V praxi
se můžeme setkat s pojmy strukturovaný životopis, profesní životopis, evropský životopis
a europass.
Životopis musí být vytištěn na bílém papíře a bez chyb.
4. Motivační dopis, žádost o místo, přihláška k výběrovému řízení
Součástí životopisu je průvodní dopis – motivační dopis, žádost o místo, přihláška
k výběrovému řízení
5. Pozvali mě k přijímacímu pohovoru, ke konkurzu!
Telefonátem __________________________________________________________
Dopisem_____________________________________________________________
Mailem ______________________________________________________________
6. Připravuji se na pohovor
7. Získávám informace o firmě, o pozici
8. Jakou roli hraje empatie při pohovoru
Empatie = vcítění – porozumění emocím druhého
člověka. Jedná se o schopnost pochopit jak a proč člověk jednal tak, jak jednal. Je důležité
se oprostit od vlastních hodnot, pocitů a předsudků.
Empatie může být vrozená nebo ji můžeme studovat a naučit se ji používat. Empatii
využíváme v určitých situacích, především u osobního pohovoru a při ulehčení v určitých
pracovních pozicích.
9. Co si obléknu?!
Před každým přijímacím pohovorem se pro zvýšení úspěšnosti na schůzku pečlivě
připravte. Někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu u přijímacího
8 Personální písemnosti
62
řízení.
Na jednotlivé otázky odpovězte samostatně.
Jaké chci mít zaměstnání? ________________________________________________
____________________________________________________________________
Čeho chci dosáhnout?___________________________________________________
____________________________________________________________________
Existují ve firmě, kde se ucházím o místo závazná pravidla pro oblékání? ___________
____________________________________________________________________
Je můj styl v souladu s firemní kulturou podniku, kde se ucházím o místo? __________
____________________________________________________________________
Hodím se ke všem pracovníkům ve firmě? ___________________________________
____________________________________________________________________
Odlišuji se nějak? A jak? _________________________________________________
____________________________________________________________________
Chtěla bych v takovém prostředí pracovat?___________________________________
____________________________________________________________________
Jak chci působit? Seriózně? Kreativně? ______________________________________
____________________________________________________________________
Jakou barvu mám rád(a)? ________________________________________________
____________________________________________________________________
Hodí se moje oblíbená barva na oblečení k přijímacímu pohovoru? ________________
____________________________________________________________________
Co si vezmu na sebe?
8 Personální písemnosti
63
Je moje oblečení čisté? __________________________________________________
____________________________________________________________________
Z kolika barev se skládá moje oblečení k pohovoru? ____________________________
____________________________________________________________________
A co boty? Nejsou příliš obnošené? ________________________________________
____________________________________________________________________
Hodí se k celkovému oblečení? ____________________________________________
____________________________________________________________________
A co doplňky?
Hodí se brýle k celkovému vzhledu? ________________________________________
____________________________________________________________________
Jakou si vezmu kabelku? _________________________________________________
____________________________________________________________________
Mám vhodnou propisku se kterou si budu dělat poznámky? ______________________
____________________________________________________________________
Vytvořte si skupinu po 4 žácích a pracujte ve skupince. Pracujte ve skupinkách, a podle
svého uvážení zapište své myšlenky.
Zvolte správně další oblečení a doplňky k dámskému kalhotovému kostýmu:
Dámský kalhotový kostým šedé barvy
8 Personální písemnosti
64
Zvolte správně další oblečení a doplňky k pánskému obleku:
Pánský oblek, tmavě modrý s jemným proužkem
Prezentujte své návrhy a myšlenky. Vysvětlete důvody, které vás k tomuto zpracování
vedly.
Vyberte, které oblečení je vhodné pro ženy k přijímacímu pohovoru a které ne, a
zapište je do tabulky.
Tričko s hlubokým výstřihem, mini sukně, tmavě modrý kalhotový kostým, černé kalhoty,
bílá košile, červený kalhotový kostým, nátělník, plážové boty, rovná sukně ke kolenům,
sandály, svetřík v barvě slonové kosti, bílé lodičky, černé lodičky, modrá halenka.
Oblečení k přijímacímu pohovoru pro ženy
vhodné
nevhodné
Vyberte, které oblečení pro muže je vhodné k přijímacímu pohovoru a které ne, a
zapište je do tabulky.
Seprané džíny, bílá košile, triko s nápisem, kraťasy, béžový oblek, nátělník, sandály,
mokasíny, černé kalhoty, modrá košile s krátkým rukávem, sportovní kalhoty, boty na
šněrování,
8 Personální písemnosti
65
Oblečení k přijímacímu pohovoru pro muže
Vhodné
Nevhodné
Pracovní list č.
10. Zkuste si odpovědět na několik otázek, které Vás mohou potkat u pohovoru
Nejčastější otázky – pracovní zkušenosti
Máte nějaké doplňující otázky k životopisu
- pokud chcete něco upřesnit?
Zkuste nám o sobě něco říct – jakou máte
praxi – co máte uvedeno v CV
Pracujete raději sám(a) nebo v kolektivu?
Máte nějakou špatnou zkušenost v práci
v kolektivu?
Proč jste se přihlásil(a) na tuto pozici?
Proč jste si vybral(a) právě naši
společnosti_
Víte čím se zabýváme, kde máme závody,
pobočky, kde sídlíme:
Myslíte si, že splňujete všechny požadavky
na pozici …
Musel(a) jste již přijmout nějakou kritiku?
Víte jaké jsou zásady týmové práce?
Otázky související s pozicí, o kterou se ucházíte
Jaká je vaše cena na trhu práce
Jaké si představujete platové podmínky
8 Personální písemnosti
Co víte o naší společnosti?
Které další společnosti Vám připadají
zajímavé?
Jak dlouho hledáte práci?
Jak jste zjistil(a), že hledáme pracovníka na
tuto pozici?
Komunikační dovednosti
Popište zkušenost, kdy jste musel(a)
pracovat s někým, koho jste neměl(a) rád(a)
Jak trávíte volný čas?
Jaké jsou Vaše pracovní cíle? Co Vás k
těmto cílům motivovalo?
Popište situaci, kdy Vaše názory byly v
rozporu s názory některého člena týmu.
Jak jste situaci vyřešili? Ovlivnil se tím
nějak Váš pracovní vztah?
Jaké jsou Vaše nejlepší schopnosti?
Jak důležitá je na Vaší současné pozici
komunikace?
11. Ukázky nabídky práce
Ukázka č. 1 – PROXIMA, a. s. – účetní
Ukázka č. 2 –KOFOLA Holding, a. s. – asistentka, recepční
Ukázka č. 3 – OSSZ Karviná – pracovník(ce) oddělení důchodového pojištění
66
8 Personální písemnosti
67
Ukázka č. 1
PROXIMA, a. s., Za Drahou 1405, 757 01 Valašské Meziříčí
Ředitel akciové společnosti vyhlašuje výběrové řízení č. 104/2009 na obsazení
pracovního místa:
účetní
Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: PROXIMA, a. s., Valašské Meziříčí
Charakteristika vykonávané práce: Samostatně přezkoumává účetní doklady, vede
účetnictví společnosti v programu WINDUO, zpracovává měsíční a roční uzávěrky a
daňová přiznání.
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - zaměření
ekonomické výhodou
Požadavky: Praxe ve vedení účetnictví výhodou – není nutná, uživatelská znalost práce
na PC (MS Office, Internet), znalost daňové evidence a účetnictví, řidičský průkaz
skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, flexibilita,
ochota vzdělávat se, příjemné vystupování.
Požadované doklady:
a) profesní životopis
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody.
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul,
místo trvalého pobytu, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na sekretariát akciové společnosti PROXIMA,
Za Drahou 1405, 757 01 Valašské Meziříčí do 24. 4. 2009 v zalepené obálce s označením
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 104/2009 – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky
doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Předpokládaný termín
rozhovorů s vybranými uchazeči, případně písemné testy, se uskuteční 30. 4. 2009. Přesný
termín bude uveden v pozvánce.
Valašské Meziříčí: 16. dubna. 2009
Ing. Daniel Hanák
ředitel
8 Personální písemnosti
68
Ukázka č. 2
Asistentka/Recepční Kofola Holding a.s.
Náplň práce:
 zajištění činností recepce: zejména příjem návštěv, telefonátů, příjem a rozdělování
pošty, rezervace ubytování, jízdenek a letenek, nákup občerstvení, organizační
zabezpečení chodu kanceláří a jednacích místností, zajišťování dopravy návštěv
managementu společnosti
 příprava prezentací a podkladů k jednáním, zápisů z porad, vedení úkolů z porad,
rozesílání pozvánek a programu porad
 zajišťování servisu služeb. automobilů, kanc. techniky, kávovarů
 zajišťování překladu dokumentů
 plnění operativních úkolů zadaných managementem
Požadujeme:






SŠ vzdělání
praxe na obdobné pozici
znalost AJ na komunikativní úrovni
velmi dobrou znalost PC (Word, Excel, PowerPoint)
znalost polského jazyka výhodou
vyzrálou zodpovědnou osobnost s výbornými komunikačními a organizačními
schopnostmi
 samostatnost, příjemné vystupování, loajální a proaktivní přístup
 chuť a schopnost rychle se učit, spolehlivost, flexibilitu
 ŘP sk. B
Nabízíme:




zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející společnosti
možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
motivující finanční ohodnocení
zaměstnanecké benefity
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis emailem do pátku
13.2.2009
Kontaktní osoba: Jana Novotná – HR manager
e-mail: [email protected]
8 Personální písemnosti
69
Ukázka č. 3
Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná , nám. Budovatelů 1333/31
přijme na pozici :
Pracovníka(ci) oddělení důchodového pojištění
Požadujeme:

středoškolské vzdělání s maturitou

znalost práce na PC

komunikační schopnosti
Nabízíme:

trvalý rozvoj odborných schopností

platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb.
Nástup : 1. 2. 2009
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu OSSZ Karviná,nám.
Budovatelů 1333/31 Karviná-Nové Město
Bližší informace na tel.: 596 333 544
8 Personální písemnosti
Pracovní list č. č – Struktura dopisu
Co už znám – označte fajfkou ; je to pro mě nová informace – označte smajlíkem;
; chci se o tématu dovědět víc – označte otazníkem ?
Adresa odesílatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa příjemce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Heslovité vyjádření obsahu dopisu
Zdvořilostní oslovení
První odstavec ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druhý odstavec ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Třetí odstavec----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdvořilostní fráze na konec dopisu
Přílohy
70
8 Personální písemnosti
71
Rozbor na základě ukázek
Adresa odesílatele
Adresa příjemce
Ukázka č. 1
Datum
Heslovité vyjádření obsahu dopisu
Ukázka č. 1
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3
Zdvořilostní oslovení
Ukázka č. 1
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3
8 Personální písemnosti
První odstavec
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Druhý odstavec
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Třetí odstavec
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Zdvořilostní fráze na konec dopisu
Ukázka č. 1
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3
Přílohy
Ukázka č. 1
72
8 Personální písemnosti
Ukázka č. 2
Ukázka č. 3
73
8 Personální písemnosti
74
Jana Nováková
Polní 9864
735 14 ORLOVÁ-LUTYNĚ
e-mail: [email protected]
mobil: 654 444 444
Obchodní akademie Orlová
příspěvková organizace
Ing. Miroslava Šromková
ředitelka
Polní 964
735 14 ORLOVÁ-LUTYNĚ
Orlová 14. února 2008
Zájem o místo učitele anglického jazyka
Vážená paní ředitelko,
dovoluji si Vás požádat o místo vyučujícího anglického jazyka. Ráda bych se podílela svou
prací na dobrém jménu Vaší školy, která má mezi veřejností a odborníky velmi dobrou
pověst.
Mohu Vám nabídnout svoji loajálnost, kreativitu, organizační schopnosti a pedagogické
zkušenosti, které jsem získala praxí jako lektorka anglického jazyka. Na počátku letošního
roku se mi podařilo zařídit akreditaci pro vydávání mezinárodních certifikátů a současně
jsem koordinátorkou a lektorkou, která připravuje studenty a zájemce na tyto mezinárodní
zkoušky v anglickém jazyce.
Mám rovněž zájem se nadále vzdělávat ve své profesi, proto se chci v příštím školním
roce přihlásit na distanční formu doktorského studia.V příloze posílám životopis v jazyce
českém i anglickém.
Věřím, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na tuto pozici. Bude mi
potěšením pracovat ve Vaší škole.
S pozdravem
Přílohy
Strukturovaný životopis v českém jazyce
Strukturovaný životopis v anglickém jazyce
9 Vnitropodnikové písemnosti
9
VNITROPODNIKOVÉ PÍSEMNOSTI
Klíčová slova






Pracovní porady
Pozvánky na porady
Evidence přítomných
Zápisy z porad
Pracovní cesty
Ostatní písemnosti
Cíle
Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro
kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce.
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.1 Evokace




Kterou vnitropodnikovou písemnost považujete za nejdůležitější?
Uveďte kolik dní před poradou zasíláte pozvánku
Které části zápisu jsou nejdůležitější?
Proč nemusí být v zápisu jmenovitě uvedeni všichni přítomni
75
9 Vnitropodnikové písemnosti
76
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
9.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.
 Kterou vnitropodnikovou písemnost považujete za nejdůležitější?
 Uveďte kolik dní před poradou zasíláte pozvánku
 Které části zápisu jsou nejdůležitější?
 Proč nemusí být v zápisu jmenovitě uvedeni všichni přítomni
Pokyny pro učitele
9 Vnitropodnikové písemnosti
77
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
9.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Zápis z porady
Navrhněte, které náležitosti by zápis měl mít a proč:
9 Vnitropodnikové písemnosti
Proč musí mít zápis z jednání pořadové číslo?
_______________________________________________________________
A co říkáte na prezenci účastníků, je důležitá?
_______________________________________________________________
Kdo zápis podepíše a kdo bude zápis schvalovat?
_______________________________________________________________
Úkol č. 1
Určete si ve skupině:
- kdo bude poradu řídit
- zvolte některou z třídních akcí, např. školní výlet
- vedoucí navodí situaci jednání
- o diskuzi zpracujte zápis z jednání
Pracovní list
Cestovní příkaz
Co je to cestovní příkaz
Kdy se cestovní příkaz vyhotovuje a proč?
78
9 Vnitropodnikové písemnosti
79
Pracovní list č.
Cestovní příkaz
Firma - razítko
NEWGATE, s. r. o., Olomouc
CESTOVNÍ PŘÍKAZ
Osobní
číslo
Útvar
Telefon,
linka
1. Příjmení, jméno, titul
2. Bydliště
Jan Pavlík
Poštovní 10, Olomouc
Počátek cesty (místo, datum, hodina)
Normální pracovní doba
od
Místo jednání
Účel a průběh cesty
Praha
veletrh počítačové techniky
Olomouc,6. 1. 2010, 5:20 h
do
Konec cesty (místo, dat.)
Olomouc, 7. 1.2010
3.
Spolucestující
4. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, obsah válců)
5. Předpokládaná částka výdajů Kč
6. Povolená záloha Kč
vyplacená
dne
2.500
Podpis pokladníka
5.1.2010
VPD1
pokl. doklad číslo
Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty
VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY
9.1.2010
7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne
Se způsobem provedení souhlasí:
Datum a podpis odpovědného pracovníka
VPD1
8. VÝDAJOVÝ A PŘÍJMOVÝ DOKLAD číslo
Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na
Účtovací předpis
Má dáti
Dal
Částka
Středisko Zakázka
Kč
Vyplacená záloha
Doplatek - Přeplatek
2.500
Kč
Kč
Poznámka o
zaúčtování
Slovy:
Datum a podpis pracovníka,
který upravil vyúčtování
Datum a podpis pokladníka
Datum a podpis
(průkaz totožnosti)
Schválil (datum a podpis)
9 Vnitropodnikové písemnosti
80
v hod.
1
6.1.
Odjezd
Příjezd
6.1.
Odjezd
Příjezd
Odjezd
7.1.
Příjezd
Odjezd
7.1.
Příjezd
2
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
5:20
9:45
9:45
10:05
7:50
6:10
20:20
23:35
3
R
Počátek
Vzdálenost v km 3)
Odjezd - příjezd
Místo jednání podtrhněte
Datum
PRACOVNÍ
počet hodin ztráty
času
1)
Použitý dopr.
prostředek 2)
VYÚČTOVÁNÍ
pracovního
4
5
6
CESTY
Jízdné
a konec
a míst.
přeprava
Nutné
Stravné
Nocležné
vedlejší
Celkem
výkonu
(hodina)
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
7
600
8
9
10
11
12
Metro
18
Metro
18
R
600
1800
1000
Odjezd
Příjezd
Stravování bylo poskytnuto bezplatně:
ne
Pobírám odlučné:
ne
Celkem
Záloha
Doplatek - Přeplatek
2.500
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně.
O - osobní vlak
AUS - auto služební
R - rychlík
AUV - auto vlastní
A - autobus
MOS - motocykl služební
Upraveno
výdaje
L - letadlo
1)
Dobu odjezdu a příjezdu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního řádu.
2)
Uvádějte ve zkratce.
3)
Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného doprav. prostředku
Datum a podpis pracovníka
Sazby náhrad cestovních výdajů jsou zveřejňovány ve Sb. zákonů podle systému § 8 zák. 119/92 Sb.
Stravné podle vnitropodnikové směrnice 5-12 hod – 69,-; 12-18 hod – 106,-; nad 18 hod – 165,-
10 Interpersonální komunikace a společenský styk
81
10 INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE A
SPOLEČENSKÝ STYK
Klíčová slova





Vytváření prvního dojmu
Řeč těla
Interpersonální vztahy
Asertivita
Společenská etiketa – pravidlo společensky významnějšího, zdravení, podávání ruky,
oslovování, jména a tituly
Cíle
Učí se pracovat a jednat zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě. Žák si
vytváří odpovědný přístup k plnění svých povinností a respektuje stanovená pravidla.
Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování,
jednání a chování.
Použitá literatura a zdroje
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10.1 Evokace





Jak se naučíme poznávat lidi?
Co je to první dojem?
Co je to verbální a neverbální komunikace?
Co si představujete interpersonální vztahy?
Jaká jsou základní pravidla společenského styku?
10 Interpersonální komunikace a společenský styk
82
Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi
Co si myslím, že vím?
Co vím?
Pokyn pro učitele
Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli
10.2 Nové informace a jejich uvědomění
Pokyn pro učitele
Učitel rozdělí třídu do dvojic
Otázky se kterými budete pracovat.





Jak se naučíme poznávat lidi?
Co je to první dojem?
Co je to verbální a neverbální komunikace?
Co si představujete interpersonální vztahy?
Jaká jsou základní pravidla společenského styku?
10 Interpersonální komunikace a společenský styk
83
Pokyny pro učitele
Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou.
Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si
zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.
Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím
zástupců skupin – doplňování a korekce odpovědí,
Poznámky:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10.3 Reflexe
Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce Tgrafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak
v závěru.
S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.
10 Interpersonální komunikace a společenský styk
84
10.4 Pracovní list
Pracovní list č. 1
Pokuste se mezi sebou neverbálně komunikovat. Vyberte si jednoho spolužáka a vašim
úkolem bude abyste poznali co vám sděluje. Můžete si vybrat mezi těmito situacemi:







Stojí rozkročený, ruce má spojené za zády
Stojí rozkročený, ruce má za zády, drží se za předloktí
Stojí rozkročený,ruce má spojené volně před tělem
Sedí ustolu, ruka částečně uzavřená se dotáká tváře,
Sedí u stolul, mne si bradu, ukazovákem a palcem
Sedí u stolu, napnuté prsty jedné ruky tlačí proti napnutým prstům druhé ruky.
Dva spolužási si podají ruce a jeden z nich položí svou levou ruku na hřbetní část ruky
partnera
Pracovní list č. 2
Zahrajte si mezi sebou, využijte asertivního chování:
Požádejte svou spolužačku, aby umyla tabuli, které je odvčerejšího dne popsaná. Příští
hodinu bude vaše spolužačka zkoušená a žádá vás, abyste ji napovídala – řeknete ne?
Proveďte si rozbor svého rozhodnutí .
Pracovní list č. 3
Podávejte si mezi sebou ruce a snažte se o pevný stisk. Zopakute si, co prozrazují na
člověka různé stisky rukou.
Pracovní list č. 4
Procvičte si správná oslovení
 Oslovte vašeho vyučujícího
 Oslovte svého lékaře
 Oslovete známého umělce
 Oslovte rektora vysoké školy v běžném styku a při slavnostní příležitosti
 Oslovte shromážeění rodičů na třídní schůzce
10 Interpersonální komunikace a společenský styk
85
Pracovní list č. 5
Procvičte si představování:
 Představte se svému vyučujícímu
 Představte svému vyučujícímu jednu ze svých spolužaček
 Představte celé třídě svého vyučujícího
Pracovní list č. 6
Procvičte si vcházení do dveří
 Jdete s vyučujícím a vcházíte s ním do třídy
Úkol č. 1
Vypracujte projekt
Znáte zásady slušného chování na společenské či kulturní akci? Najděte co nejvíce
informací o správné etiketě na společenském večeru s rautem. Rozdělte se do skupin a
správné zásady etikety aplikujte ve scénkách, kde v rámci zadané kulturní či společenské
akce nejprve předvedete, jak by se lidé rozhodně chovat neměli, ve druhé scénce se
chovejte podle zásad
11 Vysvětlivky
11 VYSVĚTLIVKY
Klíčová slova
Cíle
Použitá literatura - zdroj
Evokace
T-graf
Pokyn
Informace
Poznámky
Reflexe
Úkol k textu
Nápověda
Pracovní list
Klíč - řešení
87
11 Vysvětlivky
88
12 Literatura
89
12 LITERATURA
1. ČSN 01 6910, Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem,
Český normalizační institut, duben 2007
2. PhDr. Olga Kuldová, PhDr. Emílie Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné
písemnosti, vydalo roku 2007 nakladatelství učebnic Fortuna
3. RNDr. Helena Zlámalová, CSc., Úvod do distančního vzdělávání, vydala Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 2001
4. RNDr. Helena Zlámalová, CSc., Tutor distančního vzdělávání, vydala Univerzita
Palackého v Olomouci, Olomouc 2001
5. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání,
vydala Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2001
6. Pavlína Palová, Jana Olchavová, Úprava dokumentů, učební text pro distanční formu
vzdělávání, Obchodní akademie Orlová, Orlová 2006
7. Ing. Miroslava Bakešová, Doc. PhDr. Ferdinand Koudelka, CSc., Management a
marketing distančního vzdělávání, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
2001
8. Ing. Miroslava Bakešová, Doc. PhDr. Ferdinand Koudelka, CSc., Ekonomika distančního
vzdělávání, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2001
9. Doc. PhDr. Vladimír Jochmann, Doc. PhDr. Ferdinand Koudelka, CSc., Logistika
distančního vzdělávání, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2001
10. PhDr. Jiří Vrba, CSc., Mgr Jiří Vrba, Moderní technologie ve vzdělávání, vydala
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000
11. Mgr. Jiří Vrba, Mgr. Monika Všetulová, Multimediální technologie ve vzdělávání, vydala
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003

Podobné dokumenty