r.oo 65 88s.oo 65 88s.oo

Transkript

r.oo 65 88s.oo 65 88s.oo
OBJEDNAVKA
oBJ11
-
1
aislo
ODBERATEL
-
LI I Ll5
objednivky
DODAVATEL
faKuraini adresa
eeski bitnski 0fad
ESET software spol. s r.o.
Kozi 4
Jankovcova 103249
170 00 Praha 7
fesk6 republika
110 01 Praha 1
eesk6 republika
Ie
00025844
Typ
Organizaani sloika stiitu
Nejsme ptetci DpH
lll
Datum vystaveni
05.01.2015 i
6isto jeanaci
Smlouva
Poiadujeme !
Termin dodSni
zposob dopraw
Zp0sob platby
Splatnost
Pololka
MJ
piikaz k lhradE
fakbry
21
Mno:sM
dnfl
MJ
Cena/MJ
Cena celkern
88s.oo
65 88s.oo
ProdlouZeni( 1 rok) ESET Endpoint Antivirus - 150 stanic, v cetkovd cend 65.885,- Kt vdetnC DpH.
Neisme pl6tci DPH.
dsO -
esgr
r.oo
Vystavil(a)
Piibliin6 celkov5 c€na
Raritko a podpis
uviidEnd cena je vtetnd DPH.
Platn6 elektronickd podplsy:
05.01.2015 11:27:07 - Moravcovd Jana Mgr.- eBf prdha - phkazce operace
06.01.2015 13:17:48 - H0lovii Milus€ Ing. - eBU praha - spr5vce rozpoitu
@ MUZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz
65
65 8a5.OO t(a

Podobné dokumenty

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Rokytá konaných ve

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Rokytá konaných ve c) celkorni podet platnjrch hlasri pro jednotriv6 volebni strany a pro jednotliv6 kandid6ty, hranice po6tu hlasri pro zm6nu poiadi kandid6ta pro piidEleni mand.6tu: Vofebni strana d. 1 - SdruZenl n...

Více

26 - Aromaterapie

26 - Aromaterapie VI. roÿník – ÿíslo 26 léto 2010

Více

Příloha k závěrce 2011

Příloha k závěrce 2011 a s~enky uz. samospr.ce1kt1 uzem:;-;.ich cel:<,; At AO 063,253 a osta::.d2.ul::opisy a s:ne::ky vei,

Více

Zpráva o městysi Senomaty k ukončení volebního období 2010-2014

Zpráva o městysi Senomaty k ukončení volebního období 2010-2014 Od 31. 12. 201 0 do 31. 12. 2013 se poiet obyvotel mdstyse zvy'5il o 92 osob. Udoie stotistick6ho 0iodu zo rok2O14 budou k dispozici oi v bieznu 2015. Piesto ie z evidence obyvotel potrn6, 2e i v t...

Více

kopie z www.dsagro.cz

kopie z www.dsagro.cz 00128911, lehoZ jm6nem tedna piedseda piedstavenstva podzirneK, nar. pan Ing. Jaroslav

Více

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí o?*rjlt1:.'jg.".bL respekrovarrozhodnutiKrajsk€hodraduplzeiiskdhokaje, lj:,1"11 !l^* ocrborudopravyaj. DSfVl49l0i09 ze dne 26.t1.2O09 o povoieniripravypiipojenimfstnich komunikacf k silnicil/26. 28...

Více