Žádost o grant Program MLÁDEŽ Akce 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU

Transkript

Žádost o grant Program MLÁDEŽ Akce 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU
Žádost o grant
Program MLÁDEŽ
Akce 1
MLÁDEŽ PRO EVROPU
Výměny mládeže
Část I. Identifikace a shrnutí projektu
Číslo projektu
Vyplní národní agentura, národní koordinátor nebo Evropská
komise
datum přijetí / razítko příchozí pošty
Název navrhovaného projektu
Uveďte prosím krátký název vašeho projektu.
SKAUTI POD SLOVANSKÝM NEBEM
(Scouts under the slavish heaven)
Druh aktivity
Zaškrtněte prosím políčka odpovídající typu výměny, pro kterou podáváte tuto žádost.
Tento projekt je
výměnou mládeže
následujícího druhu:
(zaškrtněte pouze
jeden čtvereček)
X dvoustranný projekt (2 země programu)
trojstranný projekt (3 země programu)
mnohostranný projekt (více než 3 země programu)
přeshraniční spolupráce (dvoustranný, trojstranný, mnohostranný projekt)
mnohostranný projekt s partnerskými zeměmi ze Středomoří
mnohostranný projekt s jinými třetími zeměmi
Žadatel:
(zaškrtněte pouze
jeden čtvereček)
X bude hostit jednu či několik skupin
vyšle skupinu do jiné země
bude koordinovat putovní projekt
Doba trvání projektu
Uveďte prosím celkové trvání projektu od přípravné fáze až po vyhodnocení (odpovídá období pro započitatelné projektové
náklady uvedenému v bodě B.5 Uživatelské příručky), uveďte také datum zahájení a ukončení vlastních aktivit.
Zahájení projektu (nejdříve tři
měsíce po uzávěrce) :
01/ 07 / 2006
Začátek vlastních aktivit:
04 /08 / 2006
Ukončení projektu (nejpozději dva
měsíce po ukončení aktivity) :
Konec vlastních aktivit:
Celková doba trvání aktivit, bez cesty (ve dnech) :
Adresa místa
(míst) konání:
EVROPSKÁ KOMISE
30 / 11 / 2006
20 /08 / 2006
16
Doloplazy, 783 56 Doloplazy, Česká republika
verze platná od 1. ledna 2003
Část I. Identifikace a shrnutí projektu (pokračování)
Hlavní témata aktivit
Zaškrtněte prosím nejvýše 2 možnosti.
Umění a kultura
Životní prostředí
X Ochrana kulturního dědictví
X Problémy se začleněním do společnosti (obecně)
Opatření proti delikvenci
Informovanost mládeže
Rozvoj venkova
Politika vůči mládeži
Rozvoj města
Volný čas mládeže
Rovné příležitosti
Sportovní aktivity mládeže
Aktivity proti rasismu a xenofobii
Media a komunikace
Zdraví
Informovanost o Evropě
Aktivity proti zneužívání drog a návykových látek
Jiné
Shrnutí náplně projektu
Uveďte prosím stručné shrnutí náplně vašeho projektu (zhruba 50 slov). Toto shrnutí by mělo být vyplněno v angličtině,
němčině nebo francouzštině bez ohledu na to, jakým jazykem vyplňujete zbývající části této žádosti.
Our project should help to young people with understanding of lifes ethnical and national
minorities. We would show to young people how to accept them and how is possible to
learn something from each minority. We want to show them how important is holding the
own language, culture and traditions, which are factors for enrichment eachone and no for
dividing people.
Integrace mladých lidí s omezenými příležitostmi a související informace
Zahrnuje váš projekt mladé lidi s omezenými příležitostmi (ze znevýhodněného kulturního, geografického, socioekonomického prostředí nebo postižené) a/nebo zvláštními potřebami (omezená pohyblivost, zdravotní péče atd.)?
Pokud ano, prosím popište.
Naše partnerská skupina patří k národnostní menšině lužických Srbů žijících na území
východního Německa. Tato menšina si přes složitý historický vývoj uchovala svoji
kulturu, jazyk, zvyky a obyčeje. V poslední době však dochází k zavírání srbských škol a
snížení popularity srbštiny. Protože lužičtí Srbové nemají přímý kontakt se slovanským
prostředím, hrozí této menšině postupná germanizace a zánik.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 2
Část II. Žadatel
A. Detaily o žadatelské organizaci / skupině
Název
19.středisko Junáka Velký Týnec (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Ulice
Čechovice 76
PSČ
783 72
Město
Velký Týnec
Region
Olomoucký kraj
Stát
Česká Republika
E-mail
[email protected]
WWW
http//intranet.velkytynec.cz/skaut/
Telefon
+420605129522
Fax
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy jménem žadatele (jednatel nebo zákonný zástupce)
Příjmení
(p./pí.)
Voráč
Jméno
Jan
Jméno
Karel
vůdce střediska
Pozice / funkce
Vedoucí projektu (kontaktní osoba)
Příjmení
(p./pí.)
Tomeček
Pozice / funkce
vůdce 3.oddílu Doloplazy
E-mail
[email protected]
Telefon
777 613 058, 739 030 141
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Fax
Žádost Strana 3
B. Profil žadatelské organizace / skupiny
Typ žadatelského subjektu
Status
X organizace nebo asociace
vládní
Úroveň činnosti
X místní
skupina
X nevládní
regionální
národní
jiná
mezinárodní
nevládní organizace na evropské úrovni
(s členskými organizacemi alespoň v 8 zemích programu)
Uveďte prosím krátký popis vaší organizace/skupiny (pravidelné aktivity, jste členem... atd.):
3. oddíl Junáka Doloplazy je součástí 19. střediska Junáka Velký Týnec, jehož jménem
z důvodu právní subjektivity podává tuto žádost. Oddíl vznikl v roce 1990 a v roce 2006 je
registrováno 55 členů z toho 13 členů je ve věku 15-25 let. Oddíl je koedukovaný.
Součástí oddílu jsou i družiny Svišťů a Pand, kteří mají v letošním roce společný program,
jehož vyvrcholením bude příprava programu a samotný pobyt skupiny lužickosrbských
skautů. Tyto dvě družiny se schází jednou týdně a jednou za měsíc podnikají větší akci.
Program oddílu se sestává z klasických skautských činností jako jsou pobyt v přírodě,
ochrana přírody a kulturního dědictví (Obnova poutního místa Stará Voda) s důrazem na
rozvoj znalostí a dovedností jedince pro odpovědný přístup k vlastnímu jednání. Kulturní
vědomí se oddíl snaží podporovat spoluprácí s hanáckým národopisným souborem
Olešnica.
Organizovala již vaše organizace/skupina podobné aktivity nebo jste již obdrželi grant od Evropské komise?
X Ne
3. oddíl Doloplazy ještě podobnou akci neorganizoval ani neobdržel žádný grant
Ano, program MLÁDEŽ – uveďte číslo poslední smlouvy:
Ano, jiné - upřesněte:
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 4
Část III. Partnerské organizace / skupiny
Vyplňte, prosím, tuto stránku pro každou partnerskou organizaci / skupinu.
Rovněž podali žádost na tento projekt u své
národní agentury:
ano
X ne
nevíme
nejsou oprávněni
A. Detaily o partnerské organizaci / skupině
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Název
Serbscy skawća „Alojs Andricki“
(Cyrill-Methodius-Verein e.V.,
Sorbische Pfadfinder „Alojs Andricki“)
Ulice
Při Pětrowej cyrkwi / An der Petrikirche 7
PSČ
D – 02625
Město
Budyšin / Bautzen
Region
Łužica / Lausitz
Stát
Němska / Deutschland
E-mail
-
WWW
www.skawt.de (www.tcm-kp.de)
Telefon
+49/3591/31180
Fax
+49/3591/311833
Osoba zodpovědná za projekt (kontaktní osoba)
Příjmení
(p./pí.)
Hrjehor / Rehor
Jméno
Pozice / funkce
-
E-mail
[email protected]
Telefon
+49/1738777921
Fax
Rolf
+49/173508777921
B. Profil partnerské organizace / skupiny
Typ organizace
X organizace nebo
asociace
Status
vládní
Úroveň činnosti
místní
skupina
X nevládní
X
regio
nální
národní
jiná
mezinárodní
nevládní organizace na evropské úrovni
(s členskými organizacemi v alespoň 8 zemích Programu)
Uveďte prosím krátký popis vaší organizace (pravidelné aktivity, jste členem... atd.):
Serbscy skawća „Alojs Andricki“ je skawtski zwjazk Łužiskich Serbow, słowjanskeje narodneje
mjeńšiny na teritoriju dźensnišeje Němskeje.
Woni přisłušeja jako korporacija Towarstwu Cyrila a Metoda z.t., narodneje a nabožneje
organizacije katolskich Łužiskich Serbow.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 5
C. Předběžný souhlas partnerské organizace / skupiny
Já, níže podepsaný, jménem (zopakujte jméno partnerské organizace /skupiny)
potvrzuji naši vůli podílet se na přípravách, realizaci a vyhodnocení projektu výměny mládeže (zopakujte název
projektu jak je uveden v Části I)
jakož i náš závazek zviditelnit podporu Evropské unie, kterou poskytla na tyto aktivity a/nebo na výrobu
výstupních materiálů, a motivovat účastníky k iniciování nových mládežnických aktivit.
Jméno tiskacími písmeny:
Rolf Rehor
Místo, datum:
Budyšin/Bautzen,
dnja 20.3.2006
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Podpis:
Žádost Strana 6
Část IV. Účastníci projektu
Upozorňujeme, že programu MLÁDEŽ se mohou účastnit zpravidla jen mladí lidé ve věku mezi 15 a 25 let.
A. Informace o MLADÝCH LIDECH přímo zapojených do projektu
Zde uveďte informace o složení skupiny mladých lidí účastnících se projektu podle země, ze které pocházejí (bez vedoucích).
Celkový počet
mladých lidí
Země
Rozdělení podle pohlaví
Muži
Ženy
Rozdělení podle věku
< 15
15-17
18-25
3
Česká Republika
11
4
8
8
Německo
12
7
5
12
24
11
13
20
Mezisoučet
> 25
4
B. Informace o VEDOUCÍCH přímo zapojených do projektu
Upozorňujeme, že vedoucí by měli být uvedeni pouze v této tabulce, nikoliv v tabulce A.
Rok
narození
Pohlaví
(m/ž)
Země
Ovládané
jazyky
Karel Tomeček
1983
M
Česká Republika
A, N, It
19.středisko Junáka Velký
Týnec, 3.oddíl Doloplazy
Zuzana Tomečková
1982
Ž
Česká Republika
A,N
19.středisko Junáka Velký
Týnec, 3.oddíl Doloplazy
Rolf Hrjehor
1964
M
Německo
N, Srb
Towarstwo Cyrila a
Metoda z.t., Serbscy
skawca „Alojs Andricki“
Jméno
Organizace
Mezisoučet
3
Účastníků CELKEM: (mladí lidé a vedoucí)
26
C. Zvláštní skutečnosti a jiné informace
Pokud výměna zahrnuje účastníky pod 15 nebo nad 25 let, odůvodněte prosím jejich účast.
Zde napište cokoliv dalšího, co si přejete uvést o vaší skupině a/nebo projektu.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 7
Část V. Popis projektu
Přečtěte si, prosím, část C.4 Uživatelské příručky.
Následující body jsou míněny jako vodítko pro váš popis navrhovaných aktivit. Požadované informace jsou velice důležité pro
výběr a později pro běh projektu. Zejména prosím uveďte, jak se mladí lidé podílí v každé fázi projektu: přípravy, realizace a
vyhodnocení.
A. Kontext a motivace
Mezi obcí Doloplazy a Sulčecy (Sollswitz) proběhlo několik vzájemných výměn v letech 1970-1995 v rámci
folklórních sdružení těchto obcí. Přátelské vztahy několika rodin přetrvaly až dodnes. Před třemi lety jsem po
dlouhé době opět navštívil své přátele ze Sulčec. Dozvěděl jsem se o problémech, které trápí menšinu
lužických Srbů žijící ve východním Německu. Mezi nejpalčivější témata patří ztráta vědomí příslušnosti
mladých lidí ke slovanské komunitě.
Dozvěděl jsem se o právě začínajícím skautském oddílu, jehož členové jsou děti a mládež z okolí Sulčec.
Napadlo mě, že vzájemná spolupráce skautských oddílů by mohla být oboustranně velmi prospěšná. Na
straně lužickosrbských skautů by mohla přinést uvědomění si a oživení svých slovanských kořenů, na straně
naší naopak rozšíření obzorů a cestu k našim západním sousedům přes slovanský most. S těmito představami
jsem se rozhodl k uskutečnění tohoto projektu.
B. Přípravy
V rámci příprav na výměnu je činnost soustředěna na rozvoj práce v kolektivu a komunikaci i v cizím jazyce
(A, N). Pro lepší stmelení kolektivu a podrobnou přípravu programu akce bude uuspořádána víkendová akce.
V červenci loňského roku přijal naše pozvání pan Rolf Hrjehor (Rehor) a přijel s celou svou rodinou na
folklórní slavnost Jízda králů v Doloplazích. Folklórní kořeny tohoto projektu budou akci prostupovat a
obohacovat po celou dobu jeho trvání. Při této příležitosti jsem panu Hrjehorovi nastínil plán výměny
skautských oddílů. Tuto iniciativu uvítal a ihned jsme se dohodli na dalším průběhu. Ještě v srpnu jsme
společně se třemi skauty z našeho oddílu vyrazili na třídenní průzkummný pobyt na tábor lužických skautů.
Na tomto táboře jsme se ujistili o zájmu druhé strany a seznámili jsme se s místními zvyklostmi. Na náš tábor
na konci srpna zase přijeli dva skauti ze Sulčec, kteří by měli být hlavními iniciátory projektu mezi skauty
z okolí Sulčec.
Předběžná plánovací návštěva proběhne 15.-17.4.2004. Opět pojedu s několika dalšími skauty, či skautkami
do Sulčec, abychom domluvili podrobnosti společného programu. Mělo by proběhnout také setkání
s účastníky projektu a předání kontaktů na české účastníky, aby se mohla rozběhnout komunikace mezi
samotnými účastníky formou emailu, ICQ, aj… Lužickosrbští skauti plánovací návštěvu do České republiky
neplánují.
Konzultovali jste Váš projekt s regionálním zástupcem programu Mládež?
Ano X Ne
Pokud ano, uveďte prosím jeho jméno:
C. Zapojení mladých lidí
Členové hostitelské skupiny mají bydliště v Doloplazích u Olomouce. Všichni jsou studenty středních škol
nebo učilišť v Olomouci nebo blízkém okolí. Někteří z nich pochází ze sociálně slabších rodin. Lužickosrbští
skauti patří do stejné věkové skupiny, tudíž všichni rovněž studují střední školy. Region Lužica leží ve
východním Německu a patří k oblastem s největší nezaměstnaností v Německu, proto i v hostující skupině se
najdou zástupci sociálně slabších.
a) PŘÍPRAVY
Všichni členového hostující skupiny se podílí na přípravě společného programu. Nástin programu a jeho
hrubá fáze byla promyšlena vedoucími obou skupin. Členové družiny jsou rozděleni do malých skupinek a
každá z nich má na starost jinou fázi projektu. Každá skupinka má rovněž svého vedoucího z řad starších a
zkušenějších členů, který je za činnost skupiny zodpovědný. Jsou to tyto skupiny:
1. skupina Program
• příprava programu pobytu srbských skautů
• příprava společných her a výletů, materiální zajištění těchto činností
2. skupina Logistika
•
hledání a výběr nejvhodnějšího způsobu dopravy
•
plánování způsobu stravování během celého průběhu akce
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 9
3. skupina Komunikace a Finance
•
komunikace s partnerskou stranou
•
zajištění finančních prostředků, jejich spravování a účtování
Vždy jedna část každotýdenní schůzky je zaměřena na přípravu akce. Zejména na společném víkendu
určeném pouze pro přípravu akce budou potom na každém bodě intenzivně pracovat jenotlivé skupinky,
proběhne také hodnocení dosavadní činnosti a plán věcí, jež jsou třeba ještě udělat.
b) REALIZACE
1. skupina Program
• starost o program pobytu srbských skautů
• řešení případných komplikací zajištěním alternativního programu
2. skupina Logistika
•
zajištění nejvhodnějšího způsobu dopravy
•
zajištění způsobu stravování během celého průběhu akce (nákupy, vaření, ..)
3. skupina Komunikace a Finance
•
starost o pokladnu akce, vedení pokladní knihy a harmonogramu čerpání prostředků
•
zajištění foto a video dokumentace a její zpracování
c) VYHODNOCENÍ A NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
1. skupina Program
• vyhodnocení programu, jeho úspěšnosti, atraktivnosti a vyvození patřičných závěrů
• spolupráce s partnerskou organizací na přípravě programu druhé části výměny, tj. pobytu českých
skautů v Německu
2. skupina Logistika
•
vyhodnocení efektivnosti použitého způsobu dopravy
•
výběr způsobu dopravy pro výjezd do Německa
•
tvorba prezentace celého projektu
3. skupina Komunikace a Finance
•
vyúčtování akce
•
vypracování Závěrečné zprávy
D. Téma
Jak jsem již v úvodu podotkl naše partnerská skupina pochází z nevelké národnostní menšiny, která si
uprostřed naprosto odlišného národa dokázala udržet svoje zvyky, svůj jazyk a kulturu. I přes nejrůznější
překážky, které minulost přinesla, lužičtí Srbové neztratili svoji identitu. Přitom se dokázali vžít do
německé společnosti, respektovat její zákony, začlenit se do společenského života a to vše přirozenou
cestou bez násilností. Stali se součástí německé společnosti, ale se svojí vlastní identitou. V posledních
letech zejména vlivem migrace obyvatel východního Německa za prací dochází především u mladé
generace k postupné ztrátě vědomí příslušnosti ke slovanskému národu. Dochází k zavírání srbských škol,
v médiích se mluví pouze německy, srbština jako jazyk je stále méně používána a mladí Srbové necítí
potřebu rozvíjet svou vlastní kulturu. Existuje opodstatněná obava, že lužickosrbská menšina v budoucnu
zanikne.
Ztráty vlastní národní identity se obávají i někteří obyvatelé ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU. Na
příkladě lužických Srbů bychom se mohli poučit, aby se tak nestalo a podpořit správné vnímání Evropy.
Proto se hlavním tématem naší výměny by se dalo formulovat otázkou: KDO JSEM A KAM PATŘÍM?
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 10
E. Cíle
1. SEBEvědomí
Aby se člověk mohl plně identifikovat s nějakou skupinou, musí si nejprve uvědomit svou vlastní
hodnotu, hodnotu svého vlastního já. Prvním a základním cílem našeho projektu je, aby si jeho účastníci
uvědomili hodnotu své bytosti. Vždyť právě v tomto věku člověk nejvíce tápe v hledání smyslu světa a
života a často se ubírá od extrému k extrému, od pocitů marnosti a bezcennosti k bezbřehému narcismu.
Zdravé sebevědomí je základem pro další rozvoj lidské osobnosti.
2. DRUHAvědomí
Pokud poznám a uznám svou vlastní hodnotu, je třeba se naučit dívat na druhého jako bych to byl já. Další
metou našeho snažení je přispět k vytvoření zdravých vztahů mezi jednotlivými účastníky, tak aby se i v
budoucnu snažili vytvářet zdravé vztahy s ostatními lidmi. Zdravá buňka je potřeba, ale teprve až se spojí
s ostatními, vznikne tkáň.
3. Sounáležitost
Aby tkáň mohla správně fungovat a tvořit práce schopný orgán, musí se skládat ze stejných buněk. Dalším
krokem je tedy, aby účastníci pochopili, že náleží ke svému etniku a to má právě takovou hodnotu, jakou
mají oni sami. Aby pochopili význam udržování zvyků, tradic, jazyka a kultury jako takové. A hlavně aby
na svoji menšinu nebo národ byli hrdí.
4. Spolupráce
Tak jako si dva orgány mohou být navzájem prospěšné, spolupracovat, tak i dva národy nebo etnika si
mohou pomáhat a obohacovat se navzájem právě otevřeností jednoho k druhému. Aby tato spolupráce byla
plně funkční, musí obě strany být perfektně zdravé, nesmí mít problémy se svou vlastní identitou.
Vzájemné obohacování zkušenostmi partnerských skupin je neopomenutelnou složkou naší výměny. Má-li
být evropské společenství životaschopné je třeba tento návyk rozšiřovat a zdokonalovat mezi všemi jeho
členy. Začít se ovšem musí od těch nejmenších jednotek.
5. Evropa je naše
Již v předchozím bodě jsem se zmínil o Evropě, a proto bych vytyčením tohoto cíle chtěl povzbudit vztah
účastníků k Evropě jako ke svému kontinentu. Tak jako v bodě 3. tohoto oddílu je zdůrazněna
sounáležitost se svým národem nebo etnikem, dalším cílem je podpora vědomí , že patříme do Evropy.
Ani Evropa nesmí ztratit svou identitu a neztratí ji tehdy, pokud ji neztratí evropské národy a naučí se
chovat podle prvních čtyřech bodů. Princip je stále stejný, jenom jsme postoupili o úroveň výš.
6. Hej, na světě je přece krásně!!!
Posledním stupněm a cílem našeho projektu je probudit v mladých lidech pocit, že každý z nás je důležitou
částí naší planety a každý z nás ji ovliňuje a utváří, ať chce nebo nechce, stejně jako v lidském těle má
každá buňka svoje místo a svůj smysl. Mladí lidé se často bouří proti stavu světa, společnosti, národa, na
vše se dívají kritickým pohledem, chtějí změnu k lepšímu. Proto je třeba zdůraznit správný postup.
Nemůžeme chtít měnit svět, pokud sami žijeme v chaosu. Kdyby výsledkem projektu bylo, že jeho
účastníci pochopí jenom tohle, jeho význam by byl naplněn.
F. Program aktivit
Hlavní téma není jednoduché a naplnění stanovených cílů předpokládá práci s postoji a psychikou
jednotlivých účastníků. V této části výměny bychom se rádi zaměřili především na cíle 1 až 4. Posledních
dvou se sice v programu taky dotkneme, ale spíše okrajově. K těmto cílům se snad dostaneme v příštích
projektech.
K sebeuvědomění jsme zvolili fyzicky i psychicky náročné činnosti (speleologie, lanové aktivity,
horolezectví, hry zaměřené na logické myšlení, rozhodnost), ve kterých člověk v sobě objeví, až nečekané
schopnosti. Samozřejmě s ohledem na schopnosti všech účastníků musí být podmínky ve všech činnostech
nastaveny tak, aby je většina byla schopna zvládnout a aby každý zvládnul většinu činností. Pokud někdo
něco nezvládne, alespoň pozná, co je třeba vylepšit. Na téma Hodnota osobnosti budeme také diskutovat
s duchovním z Blanska.
Některé z uvedených činností podporují i kolektivní spolupráci. Na spolupráci vedoucí až k synergii je
zaměřená naším oddílem již velmi osvědčená hra: „Všechno špatně, zpátky na stromy.“ Dvojice pro větší
efekt smíšené (Čech a Srb) musí s pomocí lan přečkat 24 hodin v korunách stromů.
Návštěvy kulturních památek s vhodným komentářem budou sloužit k uvědomění si důležitosti vlastní
kultury a tradic. K tomuto tématu přispějí i společné večery. Náš oddíl je díky spolupráci s folklórním
souborem Olešnica Doloplazy laděn spíše tanečně, v Lužici se zase více zpívá, při večerních setkáních se
budeme tedy obohacovat lidovým uměním.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 11
Součástí projektu bude taky připomenutí důsledků opaku naší snahy, a to zejména 2. světové válce. Před
negativní minulostí nelze zavírat oči a nikdy se na ni nesmí zapomenout. Proto uctíme památku našich
bratrů-skautů popravených nacisty u jejich památníku Ivančena, připomeneme také hrůzy způsobené
válkou přímo v našem regionu.
Abychom si lépe uvědomili hodnotu lidské práce, tím spíše hodnotu historických památek, pojedeme
pomoci s opravou poutního místa Stará Voda, jež bylo zdevastováno Rudou a Českou armádou.
Pro podtržení celkového dojmu a znásobení výsledného efektu budeme používat moderní techniku.
Skupinka Komunikace bude mít na starost provádění foto a video dokumentace a její zpracování. Každý
večer, kdy to bude technicky možné, tyto záznamy shlédneme a zhodnotíme uplynulý den, téma a motto.
Dojmy z uplynulého dne ještě umocní film nebo dokument týkající se tématu daného dne ( např.: Muž,
který sázel stromy, Bílé peklo, Schindlerův seznam, Touching the void). K některým zásadním tématům
bude zpracována powerpointová prezentace. Věříme, že právě vizualizace daného problému, nám pomůže
se ho zhostit zodpovědně, aby některé důležité myšlenky a poznatky nevyšuměly jen naprázdno.
Nejefektivnějším způsobem pro naplnění tématu, resp. jeho druhé části ( „..,kam patřím), je bezpochyby
samotná komunikace mezi účastníky. Srbština, jakožto slovanský jazyk je češtině poměrně podobná, a
proto dorozumívání bude probíhat zejména česko – srbsky. Při pobytu v rodinách, na táboře a při jiných
aktivitách budou skauti pracovat a pobývat ve smíšených dvojicích. Výběr těchto dvojic bude zajištěn ještě
před začátkem projektu, kdy hostující skupina pošle hostitelské skupině seznam účastníků, spolu s jejich
zájmy a zálibami a kontakty. Členové hostující skupiny si budou moci vybrat člověka s podobnými
zálibami a ještě před jeho příjezdem se s ním seznámit prostřednictvím internetu. Oživení srbštiny podpoří
pocit sounáležitosti se slovanskými národy. Stejně tak rozvoj schopnosti komunikace se pozitivně projeví i
u naší skupiny.
Jednotlivý členové skupiny se budou sami aktivně podílet na tvorbě konkrétního programu a jeho zajištění,
což by je mělo nadchnout pro aktivní přístup k životu. Totiž, že pocit z vlastní dobře vykonané práce, je
lepší než všechny požitky, jež pro nás připraví jiní. Důležitý je také fakt poznání, že věci se sami od sebe
nezmění a pokud chceme něčeho dosáhnout, nezbývá než přiložit ruku k dílu.
G. Dopad na místní úrovni
Část pobytu stráví lužickosrbští skauti v hostitelských rodinách. Doufáme, že se podaří vytvořit dobré
vztahy mezi českými a lužickosrbskými rodinami, které se se skončením projektu začnou rozvíjet, vytvoří
mezi oběma regiony pevnou a stálou vazbu, jako tomu bylo před dvaceti lety.
Celý projekt by měl také zatraktivnit činnost skautské organizace a ukázat její hlubší význam. Samotné
účastníky by měl projekt povzbudit k další aktivitě a angažovanosti ve skautské organizaci a veřejném
životě a pozitivně ovlivňovat společenské dění v dané místní komunitě.
H. Interkulturní dimenze
V našem případě bude právě komunikace tou nejefektivnější aktivitou vedoucí ke stanoveným cílům.
Komunikace bude probíhat především česko-srbsky. Obě řeči jsou si podobné a navzájem srozumitelné.
Mnohdy je třeba hledat pro jednu věc více názvů, a najít ten, který je srozumitelný v druhém jazyce. Tento
fakt je pro obě strany přínosný rozvojem komunikace a slovní zásoby.
Interkulturní dimenze se projeví při společných večerech (český a srbský večer). Největší význam budou
mít folklórní prvky, se kterými máme dobrou zkušenost. V letošní části výměny budeme především
představovat českou kulturu. Zajímavé bude také představení a srovnání českého a srbského pojetí
skautingu.
Vzájemné porozumění a respekt k druhé skupině bude podpořen při samotných aktivitách. Z dřívějších
zkušeností víme, v čem vyniká naše skupina a co jde lépe skautům z východního Německa. Zařazením
činností obou typů povede ke vzájemnému respektu a jedna skupina od druhé se bude učit. Otázka
tolerance a rasismu bude otevřena společně s otázkou 2. světové války, k této problematice bude také
zpracována prezentace samotnými účastníky, popř. bude promítnut vhodný film.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 12
I. Navazující aktivity a vyhodnocení
Každý večer bude probíhat hodnocení každého dne, pokud to bude technicky možné i pomocí vizualizační
techniky. Hodnotit budou jednak vedoucí, ale hlavně samotní účastníci svou vlastní práci.
Po skončení projektu bude zpracována závěrečná zpráva, fotodokumentace a video dokumentace. O
projektu bude sestavena prezentace, kterou budou samotní účastníci prezentovat mezi ostatními skauty.
Pokud bude zájem, tak také ve škole svým vrstevníkům.
Další částí této výměny bude pobyt české skupiny v okolí Sulčec, který by se měl nést v podobném duchu.
V ideálním případě zůstanou česko-srbské dvojice nezměněny i v příštím roce. V předchozím bodě je již
zmíněno, že bychom rádi znovu oživili propojení obou regionů skrze přátelské vztahy mezi jednotlivými
skautskými rodinami.
V dlouhodobějším plánu bychom chtěli pokračovat v naplňování cílů 5 a 6 spoluprácí s další skupinou ze
zcela jiného kulturního prostředí a pokusit se zorganizovat mnohostranný projekt.
Program MLÁDEŽ Akce 1 Výměny mládeže
Žádost Strana 13

Podobné dokumenty