23070 / 23072 Digitální Fotoaparát

Komentáře

Transkript

23070 / 23072 Digitální Fotoaparát
23070 / 23072 Digitální Fotoaparát
Příručka uţivatele
© 2007 Sakar International, Inc.
© 2007 Crayola
Windows a Windows logo jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation.
Všechny další obchodní známky jsou majetkem příslušných společností.
1
Obsah
........................................................................................................................ 3
Úvod
Obsah balení ………………................................................................................................. 3
Poţadavky na hardware ………........................................................................................... 3
........................................................................................ 4
Rychlý přehled o fotoaparátu
Příprava k pouţití ................................................................................................................ 5
Spuštění ……………............................................................................................................ 6
Reţimy fotoaparátu.............................................................................................................. 8
Instalace software ……………........................................................................................... 10
Odistalace software………………...................................................................................... 11
Instalace ovladačů …………….......................................................................................... 12
Stahování snímků do PC.................................................................................................... 13
Funkce webkamery ......................................................................................................... 16
Údrţba ……………............................................................................................................ 20
Technická podpora............................................................................................................. 20
...................................................................................................... 20
Záruční list
.......................................................................... 21
Dodatek A: Technické specifikace
Dodatek B: Řešení potíţí ………….................................................................................... 22
2
Úvod
Děkujeme za zakoupení fotoaparátu Crayola. Před pouţitím přečtěte prosím celý návod, aby jste maximálně
vyuţili všechny moţnosti aparátu. Pro uţití dětmi do 10 let doporučujeme dohled rodičů.
Obsah balení:
Fotoaparát Crayola
Instalační CD se software a ovladači
USB kabel
Příručka uţivatele
Poutko na krk
Požadavky na hardware:
Pro stahování fotek do Vašeho PC budete potřebovat minimálně následující konfiguraci:
Windows 2000/XP
Procesor Intel Pentium (nebo ekvivalentní)
200 MB volného prostoru na pevném disku a 128 MB or more RAM
Dostupný USB port
CD-ROM
Barevný monitor (16 bit nebo vyšší)
Rozlišení obrazovky 1024 X 768 bodu
3
Rychlý přehled fotoaparátu
Spoušť
Blesk
Hledáček
Čočka
Úchyt pro
ruce
obě
Baterie
Levé tlačítko
Zapnutí / Vypnutí
LED
USB vstup
LCD obrazovka
Pravé tlačítko
Rozlišení/Smazat
4
Příprava k použití
Vložení baterie
Fotoaparát je napájen 3 AAA bateriemi, které musí být vloţeny následovně:
Za pouţití šroubováku odstraňte spodní kryt pro baterie.
Vloţte baterie správně podle vyobrazení polarity (+/-) na krytu.
Zacvakněte kryt a zašroubujte.
Jakmile dojde k poklesu kapacity baterií, LCD obrazovka začne blikat. Vyměňte tedy baterie.
Stahujte fotografie do PC vţdy, kdy to bude moţné. Při vybití baterií hrozí ztráta fotografií v přístroji.
5
Vloţte baterie do přístoje a zašrobujte kryt.
Poznámka: Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím bateri.
Zabráníte ta vytečení baterií a následné korozi.
Varování:
Před výměnou baterií prosím stáhněte všechny fotky do PC.
Otevřením krytu baterií dojde ke smazání fotek, které jsou uloţené v paměti přístroje.
Spuštění
Zmáčněte tlačítko
POWER (zapnutí/vypnutí) pro spuštění přístroje. Fotoaparát zahraje krátkou melodii
pro potvrzení, ţe je připraven k pouţití.
6
Fotografování
1. Zaměřte objekt hledáčkem. (ideální vzdálenost objektu od fotoaparátu je cca. 1,5 m.)
2. Drţte fotoaparát ve stabilní pozici a následně zmáčněte spoušť pro zachycení snímku.
3. Zbývající počet fotografíí, které lze uloţit do paměti přístroje se ukazuje na obrazovce.
Kaţdým následným zmáčknutím spouště se hodnota o jeden sníţí.
Pokud se jiţ počet volných fotek nesniţuje, nebo je na obrazovce vyobrazeno“000", paměť
je uţ plná. Dokud nestáhnete fotografie do PC a neuvolníte tak místo v přístroji, není moţné dále fotit.
Poznámka: Počet zbývajích snímků je vyobrazen na obrazovce fotoaparátu.
7
Režimy focení
Náhled
Základní reţim.
Umoţňuje focení s automatickou podporou blesku. Také je v tomto reţimu moţné měnit rozlišení.
Focení
Můţete celkem přesně zaměřit objekt focení, buď pomocí obrazovky, nebo hledáčku.
Volba rozlišení
Pro změnu rozlišení zmáčkněte tlačítko ROZLIŠENÍ. Fotoaparát nabídne moţnosti změny rozlišení.
Pokud si přejete nastavit zvolené rozlišení, opětovně zmáčněte tlačítko ROZLIŠENÍ do 3 sekund.
Pokus se přejete změnu zrušit, počkejte 3 sekundy, rozlišení se obnoví na původní hodnotu..
★=QVGA ROZLIŠENÍ
★★= VGA ROZLIŠENÍ
Blesk
Fotoaparát je vybaven vestavěným bleskem, který se automaticky aktivuje v případě potřeby.
Není moţné nastavit funkci blesku pomocí speciálního tlačítka.
Poznámka:
Termín VGA, (Video Graphics Array), odpovídá fotce s rozlišením 640×480 pixelu. VGA
režim umoţňuje uloţit celkem 24 snímků do paměti přístroje. QVGA, (Quarter VGA), odpovídá fotce s rozlišením
320 x 240 pixelu. QVGA režim umoţňuje uloţit do paměti přístroje aţ 93 snímků.
8
Režim přehrávání
Tento reţím umoţňuje prohlíţet fotky uloţené ve Vašem fotoaparátu na obrazovce přístroje.
Tento reţim spustíte zmáčknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO.
Tento reţim je moţné prohlíţet dvěma způsoby:
1.
Prohlíţení snímku směrem dopředu:
Opakovaným zmáčknutím tlačítka VPRAVO docílíte prohlíţení snímku po jednom v pořadí, tak jak jste je nafotili.
Také můţete mazat fotky po jedné zmáčknutím tlačítka SMAZAT. Jakmile se objeví snímek, který chcete smazat,
Zmáčkněte tlačítko SMAZAT. Snímek bude smazán a volba potvrzena krátkým pípnutím. Opětovným zmáčknutím
tlačítka SMAZAT tuto volbu potvrdíte a fotografie bude smazána z přístroje.
2. Prohlíţení snímku směrem dozadu:
Opětovným zmáčknutím tlačítka VLEVO docílíte prohlíţení fotek proti časovému sledu, ve kterém byly
zaznamenány. Také můţete snímky mazat zmáčknutím tlačítka SMAZAT.
Postup je stejný jako u předchozí volby.
Vypnutí
Pro vypnutí fotoaparátu zmáčkněte a podrţte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
Úsporný režim:
Aby nedocházelo ke zbytečnému vybití baterie, tak se fotoaparát po 30 sekundách bez aktivity fotoaparát automaticky vypne.
9
Instalace software:
Vloţte CD do CD-ROM mechaniky.
Pokud je umoţněna funkce automatického přehrávání na obrazovce se objeví následující instalační obrazovk a.
Zmáčkněte "Install Color Genie Software".
Dojde ke spuštění instalace, která bude zakončena zprávou "Installation complete". Pro otevření nově
Nainstalovaného Color Genie programu, musíte nejprve ukončit instalační obrazovku zmáčknutím tlačítka
Exit.
10
Na Vaší ploše se objeví zástupce programu s názvem, "Shortcut to Color Genie.exe". Dvojitým kliknutím na ikonu
spustíte program.
Pokud je vypnutá funkce automatického spuštění CD, jděte do nabídky START menu a následně Sp ustit…,
Procházet…, vyberte mechaniku CD-ROM a klikněte na "Install.exe". Dojde ke spuštění instalace.
Od instalace software
Vloţte CD do mechaniky CD-ROM. Pokud je umoţněna funkce automatického přehrávání, spustí se opět
Instalační nabídky automaticky. Pokud ne, postupujte stejně jako v případě instalace.
Klikněte na"Uninstall Color Genie Software", dojde ke spuštění odinstalace. Proces bude ukončen zprávou
"Uninstall complete".
11
Instalace ovladačů
Klikněte na “Install Digital Camera“.
Zmáčkěte “Next” pro postup instalece. Jakmile dojde k nainstalování ovladače, budete muset restartovat PC.
12
Úspěšně jste nainstalovali ovladač fotoaparátu.
Stahování snímků do PC
Jakmile jste úspěšně nainstalovali ovladač fotoaparátu, můţete začít stahovat fotky z přístroje do PC.
Ty pak můţete následně upravovat v programu Color Genie.
Postup jak stáhnout fotografie z přístroje do PC::
1. Zapojte fotoaparát do PC za pouţití USB kabelu
(součást balení). Mělo by dojít k rozpoznání přístroje.
2. Najděte sloţku 913D Camera na ploše a otevřete ji.
3. Otevřete aplikaci 913D Camera dvojitým poklikem na ikonu.
4. Pro prohlíţení fotek aktuálně uloţených v přístroji klikněte na
Tlačítko DOWNLOAD (malá červená ikona fotoaparátu).
Pokud máte v přístroji uloţeny nějaké fotografie, dojde k načtení snímků.
13
5. Zvolte snímky, které chcete stáhnout na plochu a klikněte na tlačítko SAVE PHOTOS. Pokud si přejete stáhnout
všechny fotky, klikněte na tlačítko SELECT ALL pak teprve na SAVE PHOTOS.
Po kliknutí na tlačítko SAVE PHOTOS se systém zeptá, kam chcete snímky uloţit
6. Vytvořte a pojmenujte sloţku, do které si přejete snímky uloţit a volbu potvrďte.
7. Snímky budou zkopírovány do Vámi zvolené sloţky. Nyní mohou být importovány do programu
Color Genie.
8. Odpojte fotoaparát a zavřete aplikaci 913D Camera.
Začínáme:
Nejprve musíte přidat fotky do programu. Klikněte na tlačítko ADD PHOTOS pro přidání smínků.
Nyní můţete prohlíţet, tisknout a upravovat fotky, dále hrát hry s jejich vyuţitím, popř. vytvořit
obrázkovou knihu!
Přídávání fotografií
Pro přidání snímků do programu klikněte na tlačítko ADD PHOTOS. Pokud se přejete přidat pouze
Jednu fotku, klikněte na tlačítkoIMPORT SINGLE PHOTO. Pomocí dialogového menu zvolíte umístění
snímku, potvrdíte OK. Pokud si přejete přidat celou sloţku, zvolte IMPORT FOLDER OF PHOTOS.
Vyberte sloţku, kterou chcete přidat a potvrďte OK. Program neukládá kopie smímku, takţe pokud
snímky přejmenujete, přesunete nebo smaţete původní soubor z pevného disku, jiţ nebudou v programu
dostupné.
Prohlížení a volba snímků
Pro výběr fotky jednoduše klikněte na náhled. Jakmile jste vybrali 1 snímek, můţete ho dále upravovat,
tiskout, exportovat nebo odstranit.
Pro zrušení volby jednoduše vyberte jiný snímek kliknutím na náhled.
14
Fotky lze prohlíţet ve více velikostech náhledu. Velikost náhledu změníte kliknutím na velké zelené tlačítko
v pravém dolním rohu programu. Ţluté tlačítko ukazuje aktuální pohled. Pokud aktivní sloţka obsahuje více
souborů, neţ je moţné zobrazit v okně, posuňte se ve sloţce kurzorovými šipkami.
Prezentace
Pokud si přejete zobrazit snímky jako prezentaci, zvolte nejprve sloţku, která obsahuje snímky
pro Vaši prezentaci. Pak klikněte na tlačítko SLIDE SHOW. Všechny snímky ze sloţky se budou zobrazovat
v reţimu celé obrazovky. Pro ukončení prezentace klikněte kdekoliv na obrazovku.
Úprava smínku
Nejprve zvolte snímek, který si přejete upravit. Klikněte na tlačítko EDIT. Tím se dostanete do menu úpravy
fotek a můţete do nich kreslit, ořezávat a přidávat speciální efekty.
Tisk
1. Zvolte snímek kliknutím na jeho náhled.
2. Klikněte na tlačítko PRINT.
3. Zvolte, zda chcete tisknout vodorovně nebo svisle.
4. Vyberte, zda chcete tisknout 1 fotku na stránku (FULL), 4x6, nebo 3x5 fotek na stánku.
5. Zmáčkete tlačítko PRINT.
Export
Fotku lze exportovat buď uloţením na disk, nebo posláním emailem:
1. Zvolte fotku
2. Klikněte na tlačítko EXPORT. Objeví se vyskakovací dialogové okno.
3. Pojmenujte soubor.
4. Zvolte formát souboru (.jpg nebo .pdf).
15
5. Vyberte, kam chcete soubor uloţit.
6. Za pouţití posuvného okna upravte velikost výstupního souboru.
(pokud si přejete fotku poslat emailem, doporučujeme maximálně velikost do 1 MB)
7. Klikněte na tlačítko EXPORT.
Odstranění smínku:
Nejprve zvolte fotku kliknutím na náhled, zmáčkněte tlačítko REMOVE. Pokud chcete odstanit pouze
jednu zvolenou fotku, klikněte na REMOVE SELECTED. Pokud si přejete odstranit celou sloţku, klikněte
na REMOVE ENTIRE FOLDER. Pro zušení vymazání klikněte na tlačítko CANCEL.
Poznámka: Fuknce odstraní snímek pouze z programu, nevymaže původní soubor.
Funkce webkamery
Poznámka: Ujistěte se prosím, že máte nainstalovaný ovladač fotoaparátu, než spustíte tuto funkci.
1. Nahrávání AVI souborů pomocí software 913D
1. Zapojte přístroj do PC pomocí přiloţeného USB kabelu.
2. Otevřete sloţku 913D Camera
na vaší ploše.
3. Klikněte na PC Cam.
4. Zvolte Preview v menu programu pro náhled znímku na vašem PC.
16
5.
Vyberte “Start Capture” v menu Capture pro start nahrávání AVI souboru a zvolte sloţku,
kam chcete výstupní soubor uloţit.
6. Pro ukončení nahrávání AVI souboru zvolte “Stop Capture” v menu Capture.
17
7. Po ukončení nahrávání můţete AVI soubor přehrát v programu Media Player.
2. Chat v programu MSN
Váš digtální fotoaparát lze použít jako webovou kameru, když se bavíte s přáteli přes MSN.
1. Spusťte MSN a přihlaste se.
2. Propojte správně fotoaparát s PC pomocí přiloţeného USB kabelu.
3. V hlavním okně MSN, zvolte
[Akce]\Video]\ [Zahájit audiovizuální
volání].
4. Zvolte osoby, se kterým chcete vést tento hovor
a potvrďte “OK”.
18
5. Pro pokračování zmáčkněte “Next”.
6. Pro příjem zvuku od osoby, se kterou hovoříte
zvolte pouţité reproduktory a upravte jejich
hlasitost (repro není součástí balení).
Postupujte v nabídce kliknutím na “Next”.
7. Pro posílání zvuku osobě, se kterou hovoříte, zvolte pouţitý mikrofon a upravte hlasitost mikrofonu
na Vašem PC (mikrofon není součástí balení). Postupujte v nabídce kliknutím na “Next”.
8. Zmáčkněte tlačítko “Finish” pro ukončení nastavení.
Nyní múţete s přáteli mluvit přes webovou kameru.
19
Údržba
Váš Crayola fotoaparát má pogumovaný povrch pro zvýšení odolnosti, ale není to hračka – prosím zacházejte
s ním opatrně.
Technická podpora
Pro technickou podporu navštivte prosím naši webovou stránku www.sakarhelp.com. Najdete tam návody,
software a odpovědi na FAQ (často kladené otázky). A pokud nemůţete ani tak najít odpověď?
Vyplňte online otázku a náš tým Vám na ni odpoví. Také nám můţete zdarma zavolat na linku
(877) 397-8200 a probrat Vaši otázku po telefonu s naším pracovníkem.
Záruční list
Záruka kryje chyby přístroje a jejich správnou funkci za předpokladu NORMÁLNÍHO POUŢITÍ, na vady
materiálu a zpracování. Záruka kryje původního koncového zákazníka a je nepřenosná. Přístroj bude opraven
zdarma, bez příplatku za náhradní díly nebo práci, po dobu jednoho roku od nákupu.
Co není kryto zárukou:
1. Poškození nebo chyby fotoaparátu nevyvolané chybou materiálu nebo zpracování
2. Poškození nebo chyby způsobené nesprávným pouţitím, neatorizovanou opravou, porušení pečetě, změnami
přístroje nebo nehodou.
Co dělat, když je nutný servis:
Kdyţ vracíte vadný produkt (poštovné hradí odesilatel) do reklamace, balení by mělo obsahovat:
1. Kopii faktury
2. Detailní popis důvodu reklamace.
3. Zpáteční adresu a telefonní číslo.
20
Odešlete na adresu uvedenou níţe:
Sakar International
Attention: Service Department
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
Tel: 732-248-1306
Také můţete navštívit náš web na adrese www.sakar.com. Rádi Vám poradíme jak postupovat dále.
Popřípadě volejte zdarma na (877) 397-8200.
Příloha A: Technické specifikace
Senzor: CMOS
Panel: CSTN (barevná obrazovka)
Rozlišení: VGA (640x480 pixelu) a QVGA (320x240 pixelu)
Vestavěná paměť: 8MB SD RAM
Počet snímků: VGA: 24 fotek, QVGA: 93 fotek
Napájení: 3 x AAA (1.5V) baterie
Automatické vypnutí: 30 sek.
PC rozhraní: USB 1.1
Operační systém: Windows 2000 nebo XP
21
Příloha B: Řešení potíží
?: Nafotil jsem snímky, ale můj počítač hlásí, "No photos in camera." (Ţádné foto) Co mám dělat?
Prvně se ujistěte, ţe jste snímky opravdu nafotil. Zmáčkněte párkrát spoušť, nafoťte pár zkušebních snímků
a zkuste připojit fotoaparát znovu. Pokud se po propojení s PC stále neobjevují ţádné snímky, znamená to,
ţe ovladače fotoaparátu nebyly správně nainstalovány, nebo ţe Vaše PC nesplňuje minimální poţadavky.
Systémová poţadavky:
Pentium II 300 MHz, AMD Athalon 300 MHz, nebo Celeron 400 MHz processor a vyšší, nejméně 128 MB
RAM. Starší procesory jako AMD K6 nejsou dostatečné. Pokud máte snímky nafocené a systém splňuje
minimální poţadavky na hardware, postupujte následovně a reinstalujte ovladače fotoaparátu.
Reinstalace ovladačů:
1. Odinstalujte stávající ovladač. Klikněte na menu Start, zvolte Nastavení, Ovládací panely a následně
Přidat/Odebrat programy. Musíte odstranit stávající ovladač „913D camera driver“. Pak restartujte PC.
Odpojte fotoaparát.
2. Reinstalujte ovladač fotoaparátu. Vloţte CD-ROM, který je součástí balení. Na úvodní obrazovce klikněte
na “Install Digital Camera Driver” a pak se řiďte podle pokynů Install Shield Wizard programu.
3. Restartujte PC.
4. Zapojte znovu fotoaparát znovu do USB portu.
5. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu "Počítač". Zvolte Vlastnosti.
V menu vyberte Správce zařízení.
22
Pokud je ovladač správně nainstalován, bude uveden v kategorii "Zařízení pro zpracování obrázků".
Rozkliknutím na tlačítko "+" by mělo ukázat Váš fotoaparát. Pokud ne, pravděpodobně bude zmíněn jako
"Digital Still Camera" pod záloţkou "Další zařízení" s výstraţným znamením vedle, které indikuje, ţe zařízení
nepracuje správně.
Pravým tlačítkem klikněte na nefunkční zařízení a odinstalujte ho. Potvrďte OK.
6. Restartujte znovu PC. Vás fotoaparát by měl být teď správně nainstalován.
?: Jak se ujistím, ţe nepřijdu o důleţité snímky?
Fotoaparát pouţívá flash paměť, která vyţaduje neustálý přísun elektrického proudu, aby udrţel fotografie. Pokud
ztratí napětí (např. při vybití baterie, nebo při jejich výměně), všechny snímky v přístroji budou vymazány.
Doporučujeme co nejčastěji zálohovat snímky do PC. Vyhnete se tak ztrátě dat.
?: Pracuji s počítačem včetně systému od firmy Apple (MAC), bude s ním fotoaparát fungovat?
Bohuţel ne. Systémové poţadavky pro tento fotoaparát jsou operační systém Windows. Pro Mac nejsou
aktuálně dostupné ovladače.
23
24

Podobné dokumenty

GeoPlan - geometrplan.cz

GeoPlan - geometrplan.cz V této příručce jsou uvedeny systémové požadavky, postup instalace produktu Geoplan, nastavení databáze, vytvoření potřebných DB tabulek a instalace HW klíče. Dále jsou též uvedeny informace o stru...

Více

PDF průvodce

PDF průvodce Tím ovšem přehrabování hlíny na Kašparáku nekončí. Podle pověsti, kterou nám svěřil Petr Randus, ukryli v roce 1640 obyvatelé nedaleké Skalice před Švédy svoje drahocennosti do měděného kotle a zah...

Více

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf)

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf) situaci řešit máme v nďem okolí několik. Tak třeba při rekonstrukci silnice Rokýnice, nejdříve do vyb)oubenýcll příkopů byly p)oženy drenáže a po příkopové Žlaby, které se dobře čistí,nezanrišejíse...

Více

Kniha ke stáhnutí ZDARMA zde

Kniha ke stáhnutí ZDARMA zde důvodu mnohá jména a pojmy zcela chybí (např. Newyorská škola). Jména jsou individuálně vybraná a slouží pouze jako rozcestníky při samostudiu.

Více

Příručka - Letohradské soukromé gymnázium

Příručka - Letohradské soukromé gymnázium Programy, jejichž licenci si musíte koupit už před prvním použitím ........................................................ 27 Počítačové viry a ochrana proti nim .....................................

Více

trekker outback

trekker outback Vždy se ujistěte, že jsou kufry správně usazeny. Při umístění na nosič musí kufry při dosednutí cvaknout (obrázek B) a posuvné ukazatele na nosiči PL musí být zelené (obrázek D). Pokud cvaknutí neu...

Více

Havoline® Energy - OLEJE a MAZIVA TEXACO

Havoline® Energy - OLEJE a MAZIVA TEXACO Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS). Zdraví, bezpe...

Více