STAVBA ATOMU - otázky k procvičování :

Transkript

STAVBA ATOMU - otázky k procvičování :
OBECNÁ CHEMIE–L 1/4
STAVBA ATOMU - otázky k procvičování :
1)
2)
3)
4)
Proč má jádro kladný a obal záporný náboj?
Proč je nesloučený atom elektricky neutrální částice?
Proč je téměř veškerá hmotnost atomu soustředěna v jádru?
Určete elementární náboj částice o složení:
a) 1p, 1e
c) 17p, 18e, 18n
b) 8p, 10e, 9n
d) 13p, 10e, 14n
5) Doplňte:
prvek
protonové číslo Z
nukleonové číslo A
+
p
fluor
počet
n0
19
75
33
berylium
4
29
e9
5
34
6) Určete počet protonů, neutronů, nukleonů a elektronů v atomech: 613C, 1632S, 2654Fe.
7) Zapište pomocí protonového a nukleonového čísla u značky prvku:
a) izotop vodíku, v němž je shodný počet protonů, elektronů i neutronů
b) izotop olova, který obsahuje 126 neutronů
c) izotop ? prvku, který obsahuje 31 nukleonů, z nichž je 15 protonů.
8) Pokuste se sestavit uranovou rozpadovou řadu, ve které následují rozpady v tomto pořadí: α, β-, β, α, α, α, α, α, β-, α, β-, β-, β-, α.
9) Zapište chemickou rovnicí:
a) 239Np se záchytem elektronu mění na 240Np, který se emisí záření β- mění na Pu
b) 31P se záchytem neutronu mění na 32P, který se emisí záření β- mění na S
10) Napište fúzní reakci, při které vzniká jádro vodíku se třemi nukleony reakcí svou vodíků se dvěma
nukleony.
11) Vysvětlete hlavní rozdíl mezi Bohrovým a kvantově mechanickým modelem atomu.
12) Jakých hodnot může nabýt l, je-li n=1; n=3.
13) Kolik stavů elektronu v atomu přísluší hodnotě l=2 a l=3 a čím se tyto stavy liší?
14) Kolik elektronů může být na hladině d?
15) Kolik možných kombinací všech 3 kvantových čísel existuje pro n=2 a n=3?
16) Které z uvedených zápisů jsou chybné: 2p, 3f, 4d, 1p, 2s, 5s?
17) V jakém pořadí se zaplňují orbitaly 3p, 3d, 4s?
18) Kolik elektronů mohou maximálně obsahovat slupky M, N, O v atomu?
19) Nakreslete rámečkové diagramy pro atomy prvků O, Cl, Na v základním stavu a pro Se, Br
v excitovaném stavu.
20) Napište elektronovou konfiguraci atomu železa a iontů Fe2+ a Fe3+.
21) Pokuste se vysvětlit, proč ionizační energie klesá v řadě Li, Na, K.
1
zdravotnické lyceum
OBECNÁ CHEMIE–L 2/4
PSP - otázky k procvičování :
1) Vyhledejte v PSP tyto dvojice prvků a rozhodněte, zda mají či nemají shodné chemické vlastnosti: a)
dusík, kyslík; b) uhlík, křemík; c) zinek, měď; d) stříbro, zlato.
2) Pomocí PSP určete: a) která skupina obsahuje nejvíce prvků; b) která perioda obsahuje nejméně a
která nejvíce prvků; c) které peridy obsahují shodný počet prvků.
3) Z následujících prvků: S, P, Na, Cl, K, Ca, Al, Ba, O, vyberte ty, které patří mezi: a) vzácné plyny, b)
halogeny, c) chalkogeny, d) kovy alkalických zemin, d) alkalické kovy, e) nepatří do předešlých
skupin.
4) U následujících atomů 4Be, 9F, 12Mg, 16S, 20Ca, 38Sr:
a) zapište zkráceným zápisem jejich elektronové uspořádání
b) určete počet valenčních elektronů
c) vyberte atomy, které mají shodný počet valenčních elektronů v týchž typech orbitalů
d) vyhledejte jejich umístění (číslo periody a označení skupiny) v PSP.
5) Z atomů Al, Si, Zn, B, C, Sn vyberte ty, které mají: a) shodný počet elektronových vrstev, b) shodný
počet valenčních elektronů v týchž typech orbitalů.
6) Určete a vysvětlete počet prvků v 1., 3. a 5. periodě.
7) Doplňte následující tabulku:
název prvku
symbol prvku
protonové číslo
Z
číslo periody
označení
skupiny
1.
VIII.A
počet
valenčních e
vodík
5
C
2.
7
3.
1
10
hliník
Si
3.
3.
V.A
6
argon
19
4.
2
8) Uveďte co nejvíce skutečností vyplývajících z PSP o těchto prvcích: a) síra, b) hliník, c) vápník.
9) Uveďte název a symbol prvku 4. periody, jehož atomy:
a) mají 7 valenčních elektronů v orbitalech 4s a 4p
b) obsahují 35 protonů
c) obsahují celkem 40 protonů a elektronů
d) valenční elektrony mají v orbitalu 4s2.
10) Rozhodněte, která z následujících tvrzení jsou správná zdůvodněte:
a) Draslík a vápník jsou umístěny v téže skupině PSP.
b) Atomy uhlíku a křemíku obsahují 4 valenční elektrony.
c) Atomy prvků 5. periody mají elektrony umístěny v 5 elektronových vrstvách.
2
zdravotnické lyceum
OBECNÁ CHEMIE–L 3/4
CHEMICKÁ VAZBA – procvičování:
1) Vysvětli, co je vazebná energie a délka vazby a zda mezi těmito veličinami existuje nějaká
souvislost.
2) Za jakých podmínek je pravděpodobná existence volných atomů jiných prvků než vzácných plynů?
3) Který systém má menší energii: a) dva volné nebo b) dva navzájem vázané atomy vodíku?
4) Urči nejsilnější vazbu: a) H-H Ev= - 436 kJ.mol-1
b) O-H Ev= - 460 kJ.mol-1
c) H-F Ev= - 569 kJ.mol-1
d) H-N Ev= - 368 kJ.mol-1
5) Na čem je založena chemická vazba: a) na gravitačních silách, b) na přitahování elektrických nábojů
nebo c) na magnetických silách?
6) Jaký význam při tvoření vazby má sdílený elektronový pár?
7) Čím se liší kovalentní a iontová vazba?
8) Následující sloučeniny: HCl, NaCl, KF, F2, IBr, BaCl2, CF4, CH4, PCl3, H2O, NH3, SiH4 rozděl
podle typu vazby na: a) nepolární;
b) polární; c) iontové sloučeniny.
9) Jaký je rozdíl mezi vazbou σ a vazbou π?
10) Nakresli elektronové strukturní vzorce: Cl2, HCl, H2S, PH3, CO2, SiH4, H2Se, C2H6, C2H4, C2H2.
11) Nakresli schéma struktury molekul = geometrický vzorec: BCl3, CO2, H2S, NH4+, CCl4, BeH2, PF3.
12) Která z následujících molekul je polární (má nenulový dipólový moment): HCl, O2, NH3, CHCl3,
CCl4, CO2, H2O.
13) Popiš druhy vazeb v molekulách: a) N2, b) CO2, c) C2H2, d) NH4+, e) H2O, f) C2H4.
14) Z uvedených sloučenin vyber tu s největším a nejmenším vazebným úhlem:
a) CO2 b) SO2 c) NO2 .
15) Odhadni vazebné úhly v molekulách těchto sloučenin:
a) H2S b) BCl3 c) CCl4 d) NO2 e) CH4 f) PH3 .
16) Z uvedených dvojic vyber látku s vyšším bodem varu a řešení zdůvodni:
a) CH3OCH3, CH3CH2OH b) NH3, PH3 c) H2S, H2O d) HF, HBr e) CH3COOH , CH3COOCH3.
17) Vyber látky, mezi jejichž molekulami mohou existovat vodíkové můstky:
a) HF b) HCOOH c) SiH4 d) H2O e) SO2 f) H2 .
18) Z uvedených látek vyber sloučeninu, která bude vytvářet nejsilnější vodíkové můstky:
a) CH4 b) HF c) HBr d) PH3 e) H2S f) SiH4 .
19) Urči typ hybridizace orbitalů centrálního atomu a prostorové uspořádání těchto molekul a iontů:
a) CO2
b) SO2
c) SO42d) SO2Cl2
e) ClO3f) POCl3
g) SnBr2
h) COCl2
i) XeF4
j) BrF3
k) [PCl6]
l) [BF4]-
Výsledky:
3) b; 4) c; 5) b; 6) poutá dva prvky k sobě; 8a) F2, CH4; 8b) HCl, IBr, CF4, PCl3, H2O, NH3, SiH4; 8c) NaCl, KF, BaCl 2 12) HCl,
NH3, CHCl3, H2O; 13a) nepolární, trojná, 1xσ, 2xπ; 13b) polární, dvojné, 1xσ, 1xπ; 13c)C-C: nepolární, trojná, 1xσ, 2xπ; C-H:
téměř nepolární, jednoduchá, σ; 13d) polární, jednoduchá, σ, jedna z nich vznikla jako koordinačně kovalentní; 13e) polární,
jednoduché, σ; 13f) C-C: nepolární, dvojná, 1xσ, 1xπ; C-H: téměř nepolární, jednoduchá, σ; 14) největší a), nejmenší b); 15a)
menší než 109°28´; 15b) 120°; 15c) 109°28´; 15d) v ětší než 120°; 15e) 109°28´; 15f) menší než 109°28´; 16) CH 3CH2OH,
NH3, H2O, HF, CH3COOH – díky existenci vodíkových můstků; 17) a,b,d; 18) b; 19a) sp, lineární; 19b) sp 2, lomená; 19c) sp 3,
tetraedr; 19d) sp 3, deformovaný tetraedr; 19e) sp 3, trigonální pyramida; 19f) sp3, deformovaný tetraedr; 19g) sp 2, lomená; 19h)
sp2, trojúhelník; 19i) sp3d2, čtverec; 19j) sp3d2, tvar písmene T; 19k) sp3d2, oktaedr; 19l) sp3, tetraedr.
3
zdravotnické lyceum
OBECNÁ CHEMIE–L 4/4
CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA – procvičování:
1) Rozhodněte, které z následujících reakcí jsou exotermické a které endotermické a zapište
termochemickými rovnicemi příslušné zpětné reakce:
kJ
a) 2 SO3(g) → 2 SO2(g) + O2(g) ∆Hr0 = + 197 mol
b) H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) ∆Hr0 = – 185
kJ
mol
2) Určete správná tvrzení:
a. při reakce kyseliny s hydroxidem se uvolňuje teplo – reakce je exotermická;
b. hoření síry na vzduchu nebo vodíku v chloru jsou exotermické reakce, protože probíhají
samovolně;
c. při exotermických reakcích vznikají látky s větší vazebnou energií, než měly látky výchozí;
d. endotermická reakce je taková, při níž je nutné dodávat reagujícím látkám tepelnou energii;
e. zahříváním oxidu rtuťnatého vzniká kyslík a rtuť. Jestliže přestaneme látku zahřívat, reakce
neprobíhá, je to tedy reakce exotermická.
3) Urči reakční teplo ∆Hr0 reakce:
2 NaOH (aq) + CO2(g) → Na2CO3(aq) + H2O(l) ∆Hr0 = x kJ.mol-1
z těchto termochemických rovnic: NaOH (aq) + CO2(g) → NaHCO3(aq)
∆Hr0 = +37 kJ.mol-1
NaHCO3(aq) + NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + H2O(l) ∆Hr0 = –146 kJ.mol-1
4) Vypočítej reakční teplo ∆Hr0 reakce: 4 FeO(s) + O2(g) → 2 Fe2O3(s) ∆Hr0 = x kJ.mol-1
z těchto termochemických rovnic:
4 Fe(s) + 2 O2(g) → 4 FeO(s) ∆Hr0 = - 1072 kJ.mol-1
4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s) ∆Hr0 = - 1662 kJ.mol-1
5) Urči hodnotu reakčního tepla při vzniku 6,5mol vodíku. Reakce probíhá dle rovnice:
Mg(s) + 2 HCl(l) → H2(g) + MgCl2(aq) ∆Hr0= - 456 kJ.mol-1
Výsledky:
1a) endot.; 1b) exot.; 2) abd; 3) -109 kJ.mol -1; 4) -590 kJ.mol -1; 5) – 2964 kJ.mol -1.
4
zdravotnické lyceum

Podobné dokumenty

Atom

Atom 11) Která tvrzení jsou chybná? A) V jádře atomu se vyskytují protony a neutrony. B) Protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost. C) Z protonového čísla atomu prvku můžeme určit po...

Více

Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR

Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR Nevracejte zařízení nebo díly bez vyplněného návratového listu, který Vám poskytnou všichni prodejci nebo servisní střediska výrobce. Informativně popište problém, nápravné činnosti, jestliže jsou ...

Více

1 Vouilloz, Nicolas FRA FRA19760208 23 1166 2

1 Vouilloz, Nicolas FRA FRA19760208 23 1166 2 Carrick-Anderson, Crawford McCarroll, Sean Engstrom, Johan Voreis, Kirt Warner, Rob De Bever, Bas Herin, Corrado Kirkcaldie, John Klausmann, Marcus Lundmann, Jan King, Mike Oulego Moreno, Ivan Erik...

Více

Nepfftomni - omluveni : J. Chudoba, L. Slanaiov6 Nepiitomni

Nepfftomni - omluveni : J. Chudoba, L. Slanaiov6 Nepiitomni Nadm6rn6nakladyna prynov6vyt6p6niknihovny, zalepleni.

Více

nabídka laboratorních a technických chemikálií

nabídka laboratorních a technických chemikálií NABÍDKA LABORATORNÍCH A TECHNICKÝCH CHEMIKÁLIÍ Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kov...

Více

1 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

1 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 1) Vyhledejte v periodické soustavě prvků následující dvojice prvků a rozhodněte, zda mají podobné chemické vlastnosti: a) dusík, kyslík b) uhlík, křemík c) zinek, měď d) stříbro, zlato 2) Z násled...

Více

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu a) NaCl chlorid sodný (kuchyňská sůl, kamenná sůl) – doluje se nebo se získává odpařováním či vymrzáním mořské vody, v lidském těle je v slzách, v potu, v krvi, v moči, ve tkáňovém moku, v tělních ...

Více

Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití

Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití Tím ale rozhodně snažení matematiků neskončilo. Každá další generace matematiků hledala klíč k nalezení součtu vyšších mocnin přirozených čísel. V 17. století si P. Fermat spolu s B. Pascalem uvědo...

Více