zde - PS Tažní ptáci

Transkript

zde - PS Tažní ptáci
Strana 1 z 8
Základna KETAPANG
Brána bohyně ESET
Podrobná informace z průběhu letního tábora v Meziboří
9. - 23. 8. 2003
Pořádal: PS Tažní ptáci Brno, turistický oddíl Černý delfín
Jako tradičně v posledních letech, posíláme
všem účastníkům našeho letního tábora souhrnnou
informaci o jeho průběhu, výsledcích a zajímavostech
a také o dalších plánech našeho oddílu. Doufáme, že se
tato brožurka potká se zájmem jak přímých účastníků,
tak jejich rodičů, příbuzných a známých.
Vzhledem k množství účastníků, posíláme
sourozeneckým dvojicím a rodinným klanům jen po
jednom výtisku, veškeré zde uvedené informace jsou
nebo budou k dispozici i na naší internetové adrese,
spolu s velkým množstvím fotografií. K návštěvě
těchto našich webových stránek na adrese
http://pstp.jmpionyr.cz zveme všechny, kdo mají
přístup na internet.
Odjezd autobusu od klubovny
Seznamy účastníků a jejich začlenění do týmů:
Rajče
Pavlík
Dejf
Tom
Ivan
Heťas
Bob
Alfa
Beta
Gama
Delta
Aňa
Vašek T.
Jirka M.
Luděk S.
Davídek
Tomík
Gábinka
Vlasta D.
Kari
Okurka
Jarek K.
Patrik B.
Kokos
Mates
Hanka
Kamča
Jana
Michal H.
Vendy
Martin F.
Denis
Simona K.
Zuzana
Baba
Roman D.
Peťa
Vašek H.
Pavel B.
Klárka
Michal J.
Roman/Ondra
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 2 z 8
Rozpis táborového programu:
Den
Sobota 9.8.2003
Neděle 10.8.2003
Pondělí 11.8.2003
Úterý 12.8.2003
Středa 13.8.2003
Čtvrtek 14.8.2003
Pátek 15.8.2003
Sobota 16.8.2003
Neděle 17.8.2003
Pondělí 18.8.2003
Úterý 19.8.2003
Středa 20.8.2003
Čtvrtek 21.8.2003
Pátek 22.8.2003
Sobota 23.8.2003
Program
Příjezd a příchod na tábor, seznámení s motivací CTH, konkurz a rozdělení týmů
Průzkum okolí základny po jednotl. týmech
Hry v lese
Zkoušky a školení, Táborový oheň
Kondiční testy
Hry v lese
Zkoušky a školení
Turnaj v Ringu, příprava na expedici
Vodní hrátky
1.expedice do minulosti (pravěk)
Večerní hry
Celotáborová hygiena
Lesní golf, Kutuzov
Bludiště
Střelecké dopoledne (luk, vzduchovka, šipky, flusačky)
Střelba na pytlíky
Příprava na expedici
Dokončení přípravy na expedici
2. expedice do minulosti (starověk)
Den Trifidů, Dobývání pevnosti
Večerní zpívání
Bz-bz, příprava na expedici (1.část)
Táborová olympiáda (tradičně netradiční neboli TNTO)
Táborák
Tajemství ohně
Lanové překážky
Příprava na expedici (2.část)
3. expedice do minulosti (raný středověk)
Celotáborová hygiena, praní špinavých svršků
Orienťák, fotbálek
Opékání špekáčků, zpívání u ohně (pak veliká bouřka)
Pálkovaná - turnaj na pokračování celý den
Příprava na expedici
4. expedice do minulosti (středověk)
Zpívání s kytarou
7 křížů
Cesta po písmenech
Kdo dokáže víc
Štafetové závody, Osvobozování zajatců
Hry v lese
Expedice do budoucnosti
Bludičky
Celotáborová hygiena, hry v lese
Slavnostní oběd
Scénky z jednotlivých expedic a historických období
Vyhodnocení týmů a jednotlivců
Závěrečný táborák
Balení, úklid, bourání tábora
Odjezd domů
Mnohé části táborového programu jsou naše tradiční, mnohé novinky a některé klasické kousky letos nebyly
použity (např. lanovka).
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 3 z 8
Motivace tábora:
Celotáborová hra (CTH) byla letos
inspirována cestováním v čase kombinovaným s
"Hvězdnou
bránou",
takže
téma
poněkud
vědeckofantastické. Využili jsme to, že nám v
současné době dospívá velká skupina instruktorů,
schopná tak sehrát velkou roli v průběhu CTH.
Prvotní seznámení účastníků s motivací
proběhlo bezprostředně po příchodu do tábora - děti se
dozvěděly, že jsou na základně s krycím názvem
Ketapang, že svět sužuje smrtelná nakažlivá choroba
"Kalum Azaris" a že všichni zde přítomní jsou
účastníci projektu na hledání léku na tuto chorobu s
pomocí "Brány bohyně Eset" - zařízení umožňujícího
cestování časem. Níže je vložen tzv. slovníček pojmů - výklad všech neznámých slov a údajů, se kterými se
účastníci tábora setkali.
Poté všichni prošli "zdravotním filtrem" - kontrolou, jestli nejsou také nositeli smrtelné choroby a ti
zdraví (všichni přítomní) pak dostali dotazník do konkurzu za členy výzkumných týmů (viz fotografie).
Podle těchto dotazníků a osobního pohovoru byly děti rozděleny do táborových družstev.
Slovníček pojmů:
BRÁNA BOHYNĚ ESET - zařízení pro přesun v čase nalezené při vykopávkách v Egyptě, v rozvalinách chrámu bohyně Eset. Dle testů
je mnohem starší než okolní vykopávky a nepochází z naší planety. Po prozkoumání a vyřešení problémů s ovládáním a získáváním
energie, zprovozněna pro cesty do minulosti (vysláno několik průzkumníků - návrat bezproblémový). Pro cestu do budoucnosti je
třeba doplnit do ovládacího panelu tzv. "krystaly", ovládací kameny, které mění tok času v bráně.
KETAPANG - krycí název pro celý tento projekt a také přírodní základnu nedaleko obce Meziboří, na kterou byla umístěna brána
bohyně Eset a na kterou byly soustředěny zdravé osoby, vybrané pro uskutečnění přísně tajného projektu Ketapang.
CESTA DO MINULOSTI - po naplnění reaktoru brány palivem a nastavení letopočtu (v minulosti) dochází průchodem bránou k přesunu
do daného roku a místa. Po vypršení času, který závisí od množství vloženého paliva dochází k automatickému návratu vyslaných
osob do současnosti.
CESTA DO BUDOUCNOSTI - dtto., navíc po zasunutí potřebného počtu krystalů na správná místa ovládacího panelu pracuje brána
dopředu - přesouvá do budoucnosti. K návratu opět dochází automaticky dle množství dodaného paliva.
KRYSTALY - tzv. "ovládací kameny" - předměty neznámého původu, sloužící k obrácení chodu brány do budoucnosti. Správná
funkce závisí od správného počtu a pořadí krystalů. Krystaly se vyskytují na různých místech a v různých časových obdobích jako
kouzelné předměty, střídavě uctívané a zatracované, nalézané a zase ztrácené. Úkolem našeho projektu je shromáždit co nejvíce
krystalů, aby bylo dosaženo jejich potřebného efektu.
KALUM AZARIS (ALIAS KALUMA) - vysoce nakažlivá zatím neléčitelná choroba, jejíž epidemie v tuto chvíli ohrožuje samu existenci
lidstva. Do hledání léku byla zapojena i technologie "Brány bohyně Eset", umožňující pohyb v čase. Na vývoj léku byla zřízena
automatizovaná laboratoř obsluhovaná roboticky, která by měla jeho vývoj zabezpečit i v případě, že epidemie lidstvo vyhubí. Pro
výsledek její práce je tedy potřeba se vydat do budoucnosti, odhaduje se tak o 60 - 80 let dopředu.
PRAVĚK - období zhruba 600 000 - 250 000 let př. n. l., výskyt pračlověka sdružujícího se do loveckých tlup, první uctívání bohů,
démonů a kmenových totemů, první využití ohně (zpočátku bez schopnosti jej získat jinak než z přírodních úkazů).
PRAČLOVĚK - nižší vývojová forma Homo sapiens, živí se lovem pravěkých zvířat, žije v tlupách dle rodové příslušnosti
NÁSTĚNNÉ MALBY - výtvarné pozůstatky po životě pračlověka, většinou na stěnách jeskyní, které obýval (u nás např. Býčí skála),
zobrazují výjevy ze života pravěké tlupy či jednoduché obrázky zvěře kterou lovili
STAROVĚK - období vzniku a vývoje prvních velkých civilizací (Mezopotámie, Egypt), rozvinutá civilizace s centralizovanou vládou,
později (Antika) např. malé městské státy (Řecko, Itálie). Velký vliv mnoha různých kultů bohů a bohyň, mnoho dochovaných
pověstí a bájí, maleb a předmětů.
EGYPT - velká a vlivná říše na území dnešního Egypta a Súdánu (Horní a Dolní Egypt), v čele stál dědičný vládce - Farao, který byl
považován za ztělesnění boha. Mnoho dalších bohů a bohyň bylo uctívání především ve zvířecích podobách (kočka, krokodýl apod.)
v mnoha chrámech.
FARAÓN - dědičný vládce Egypta, považovaný již za svého života za boha. Vládl naprosto neomezeně, v pozdější době výstavbou
obrovských hrobek - pyramid způsobovali faraóni nesmírné ožebračování Egypta.
CHEOPSOVA PYRAMIDA - nejznámější a největší pyramida v Gize, kterou si nechal postavit farao Cheops. Její základní kámen byl
neobyčejně velký a jeho položení bylo obzvláště nesnadné.
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 4 z 8
ŘECKO - soustava městských států řídících se téměř demokratickým způsobem. Neustálé války měst mezi sebou a s dalšími sousedy
ustávaly pouze v době olympiád - sportovních klání, kde Řekové (pouze muži) soutěžili v různých disciplínách. I zde se uctívalo
mnoho bohů a bohyň, nejvyšším bohem byl Zeus, sídlící na hoře Olymp. Dochovala se spousta legend o netvorech a neohrožených
hrdinech, kteří s nimi bojovali.
ARCHÓN - starosta města, představitel volený občany města. Rozhodoval o běžných otázkách a svolával společná zasedání obyvatel.
Právo volit (házela se černá nebo bílá kulička do neprůhledné nádoby) měli pouze dospělí občané - muži.
MINOTAUROS - legendární nestvůra z ostrova Kréty, žijící v bludišti postaveném proto, aby neunikla a neohrožovala okolí. Jako
potrava Minotaurovi byly do bludiště vysílány lidské oběti.
KRÉTA - ostrov v Egejském moři, jeden z řeckých antických států, vyspělá tzv. Minojská civilizace proslula mimo jiné bludištěm,
ukrývajícím netvora jménem Minotauros.
RANNÝ STŘEDOVĚK - období rozpadu velkých antických civilizací pod náporem barbarských kmenů v Evropě (Germáni, Keltové) a
Asii (Avaři, Mongolové, Tataři). Vznik prvních států (království) na původním kmenovém uspořádání.
KELTOVÉ - jeden z mnoha evropských kmenů, obýval předalpskou i zaalpskou Galii, Velkou Británii a Španělsko, Keltové bojovali s
Římany na jihu i s Germány na severu. Jejich náboženství bylo hodně přírodní, žili s přírodou v neustálém kontaktu a v úctě k ní.
DRUID - keltský kněz, někteří druidové vynikali v léčitelství a přípravě kouzelných lektvarů, o mnohých se tvrdilo, že ovládají
nadpřirozené síly.
BELTAIN - svátek, při kterém se scházeli keltští druidové k oslavám slunovratu. Místa určená k takovýmto oslavám bývala obzvláště
utajená a působily zde nadpřirozené síly a mnohá druidská zaříkadla.
STŘEDOVĚK - vznik mnoha států na území Evropy, s monoteistickým náboženstvím (křesťanství) a feudálním způsobem vlády.
KRÁL ARTUŠ - legendární staroanglický král, známá je legenda o Artušově kulatém stolu a jeho meči Excalibur. Spolu s ním je
uváděn i kouzelník Merlin; dochází zde tedy k mísení původních náboženství (Merlin byl pravděpodobně mocný keltský druid) a
nově nastupujícího křesťanství.
ROBIN HOOD - britská středověká legenda o spravedlivém loupežníkovi a neomylném lukostřelci. Místem výskytu legendy je město
Nottingham a blízký velmi starý a hustý les, zvaný Sherwood.
NOTTINGHAM - město poblíž legendárního lesa Sherwoodu, kde žil a působil zbojník a slavný lukostřelec Robin Hood.
Jak je zřejmé, jde o směs pravdy a fikce - podle těchto
informací a dalších pokynů, které expediční týmy dostávaly vždy před
konkrétní expedicí do minulosti, děti v různých časových obdobích a
místech hledaly výše zmíněné "krystaly". Období byly čtyři - pravěk,
starověk, raný středověk a středověk. Expedice byly většinou úspěšné,
po čtyřech výpravách do minulosti jsme shromáždili dohromady 14 z
16ti možných krystalů, z nich 8 bylo funkčních a po správném vložení
do ovládacího panelu "Brány bohyně Eset" nás brána pustila do
budoucnosti, odkud byl v závěrečné expedici přinesen lék na "Kalum
Azaris". Na fotografii je vidět androida z budoucnosti, který nám lék
předvedl a předal vzorec pro jeho výrobu.
Na oslavu úspěšného zvládnutí celého projektu Ketapang a
nalezení léku byla den před odjezdem z tábora uspořádána slavnostní
hostina, při které bouchalo i "šampaňské" (Rychlé špunty) a věcnými
cenami byli oceněni všichni účastníci.
Pro všechny týmy pak naši "herci" historických scének z
jednotlivých expedicí předvedli své kostýmy a krátké improvizované
scénky. Asi nejvydařenější byl únos pravěké ženy a potom středověká
férie o upálení čarodějnice a Robinu Hoodovi.
Malé ukázky našich scének - pravěk, starověk, raný středověk (keltové a druidi) a středověk.
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 5 z 8
Bodování pořádku ve stanech:
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jméno
Poncová Vendy
Karásková Hana "Kari"
Zavřelová Jana
Bábíčková Hana "Baba"
Búdová Anna "Aňa"
Hofer Vašek
Hrazdíra Ondřej
Mariánek Jirka
Hrazdíra Michal "Ryan"
Matyášová Hana
Rájecká Veronika "Okurka"
Císař Tomáš "Tomík"
Datinská Vlasta
Fazekaš Martin "Tukan"
Kraus Jarek
Krausová Simča
Svoboda David
Hoferová Zuzanka
Hošková Kamča
Sedláčková Klárka
Benešovská Gabča
Doležel Roman
Teplý Václav
Grey Denis "Zdeněk"
Jurda Michal "Miki"
Lokos Michal "Kokos"
Búda Pavel "Banán"
Kovář Martin "Mates"
Matyáš Petr "Ťop"
Soldán Luděk
Bárta Patrik
Klusáček Roman "Medvěd"
10.
8
7
7
7
7
4
11.
0
9
9
6
6
8
12.
9
10
10
10
10
9
13.
9
8
8
9
9
6
14.
10
6
6
7
7
5
15.
10
10
10
7
7
9
16.
10
10
10
9
9
9
17.
9
9
9
8
8
8
4
9
9
9
8
7
9
9
9
9
6
6
6
8
0
0
5
5
6
6
2
6
6
2
5
1
1
1
9
8
8
8
2
2
5
5
4
4
8
5
0
5
5
0
0
7
7
7
0
5
5
4
0
0
0
0
0
0
4
0
6
0
0
6
0
6
6
6
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
6
8
8
6
8
6
6
6
8
5
5
0
8
8
8
5
0
0
0
5
9
8
8
9
5
4
4
4
7
4
4
0
1
1
5
5
5
5
0
0
9
9
8
8
6
8
8
8
8
6
8
8
8
7
7
7
7
2
2
0
0
6
6
0
0
9
8
10
10
7
6
6
6
6
7
8
8
8
9
6
6
7
5
5
4
4
0
0
0
0
8
8
9
9
7
6
9
9
6
7
6
6
6
7
1
1
0
0
0
6
6
7
7
2
18.
10
9
9
10
10
9
7
9
7
9
9
8
7
7
7
7
8
6
6
6
0
4
4
3
5
5
3
3
7
7
6
19.
10
7
7
9
9
9
6
9
6
8
8
6
6
5
5
6
6
0
0
0
7
5
5
7
5
5
0
0
5
5
8
20.
8
8
8
6
6
8
9
8
9
7
7
6
6
4
4
6
6
5
5
5
4
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
21.
10
9
9
8
8
10
9
10
9
9
9
5
8
6
6
8
5
6
6
6
6
7
7
7
6
6
3
3
0
0
2
22. Průměr
10
8,69
10
8,62
10
8,62
10
8,15
10
8,15
10
8,00
9
8,00
10
8,00
9
7,92
9
7,62
9
7,62
9
6,75
9
6,08
7
6,08
7
6,08
9
6,08
9
5,54
8
5,46
8
5,46
8
5,46
6
5,38
5
4,92
5
4,92
7
4,23
6
3,62
6
3,62
5
3,31
5
3,08
2,92
0
2,92
0
2
2,77
1,43
Tady je přehled bodování pořádku, někoho možná překvapí příjemně, jiného ne, ovšem ono zas o
tolik nejde, kdybychom občas zabodovali mimořádně během dne, měli by nulu asi všichni :-).
Fotografie z ranní rozcvičky
Uklizený stan (snad)
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 6 z 8
Přehled každodenních výdělků týmů:
Datum
10/8
Neděle
11/8
Pondělí
12/8
Úterý
13/8
Středa
14/8
Čtvrtek
15/8
Pátek
16/8
Sobota
17/8
Neděle
18/8
Pondělí
19/8
Úterý
20/8
Středa
21/8
Čtvrtek
22/8
Pátek
Team
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
mezisoučet
program
platy+bodování
Celkem
Pořadí
α
β
γ
δ
30
10
40
102
25
167
36
40
243
60
65
368
90
70
528
94
75
697
129
75
901
42
75
1018
147
75
1240
61
80
1381
357
75
1721
128
85
1934
95
2029
2.
20
5
25
120
80
225
82
55
362
46
70
478
107
75
660
108
90
858
207
90
1155
23
95
1273
176
110
1559
69
100
1728
107
100
1935
174
110
2219
115
2334
1.
35
15
50
97
55
202
59
60
321
26
75
422
95
75
592
74
95
761
126
85
972
66
85
1123
160
80
1363
90
70
1523
129
85
1737
99
90
1926
95
2021
3.
25
0
25
86
30
141
53
45
239
78
85
402
98
70
570
84
70
724
118
80
922
49
75
1046
122
90
1258
50
90
1398
119
100
1617
81
100
1798
95
1893
4.
V průběhu celého tábora se všechny hry,
soutěže, nástupy a bodování převádělo na dolary.
Výplata takto získaných peněz byla vždy na nástupu. Za
shromážděnou hotovost si každý tým mohl nakoupit tzv.
"palivové tyče" do reaktoru, zásobujícího energií
"Bránu". Cena tyčí byla velmi kolísavá, jejich množství
pak určovalo dobu, po kterou daný tým mohl působit v
minulosti.
Vpravo vedle tabulky je fotka z Lesního golfu a záběr zástupce
jednoho z týmů při výplatě dolarů.
Dole je fotka ze soutěže ve střelbě na igelitové pytlíky, naplněné
pískem. Jde o rychlost i přesnost střelby, důležité je prostřílet pytlík co
nejdříve tak, aby se písek vysypal ven.
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 7 z 8
Služební žebříček:
ČLEN EXPEDICE
ASISTENT
SPECIALISTA
EXPERT
- 1-2 zkoušky, plat $5 (bez min. jedné zk. nemůže dotyčný na expedici)
- 3-5 zkoušek, plat $10
- 6-9 zkoušek, plat $15
- 10-11 zkoušek, plat $20
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Seznam zkoušek:
- mladší 6 základních do 1 min., starší +4 další znát
- základní první pomoc, ošetření zraněného
- starší přijmout a odvysílat zprávu, mladší vyluští zadaný text
- 40 x vpřed, 20 x vzad, 30 x po jedné vpřed, 15 x vzad, 5 x vajíčko
- topoznačky, orientace mapy, buzola - svět strany (starší azimuty)
- rozdělat max. 3 sirkami, přepálit provázek 1m nad ohništěm
- vzduchovka 30/20 b. z 10 ran, luk 3/1 zásah z 5 šípů (st./ml.)
- vyluštit zadaný text, starší znát nejméně 3 druhy šifrování
- na rozcvičku vždy bosky, uznává se po druhém dnu
- práce s pilou, sekerou, údržba, bezpečnost
- splnění podmínek kondičních testů pro daný věk
UZLY
ZDRAVOVĚDA
MORSEOVKA
ŠVIHADLO
TOPOGRAFIE
OHEŇ
STŘELBA
ŠIFRY
ROZCVIČKA BOSKY
NÁŘADÍ
KONDIČNÍ TESTY
Hranice mezi staršími a mladšími je dovršených 10let (tedy až po 10 narozeninách). Může být upravena subjektivně
dle vrozených dispozic (po dohodě s velitelem základny a zdravotníkem).
Zkoušky se plní pouze ve chvílích volna - polední klid, večerní program nebo v době, vymezené denním rozkazem
(např. u střelby). Ke splnění zkoušky je nutná přítomnost vedoucího, který kontroluje správnost a bezpečnost. Evidenci
splněných zkoušek si vede vedoucí týmu.
Zkoušky dosažené po nástupu se počítají do následujícího dne. Denní plat za dosaženou úroveň se přiznává již v den
splnění potřebného počtu zkoušek. Výplata je započítána do celkového příjmu týmu při večerním nástupu.
Informace a pokyny pro tým ... δ ... k expedici do starověku.
Údaje z historických databází a podrobný popis terénu a úkolu:
Z historických pramenů jsme se dozvěděli, že při stavbě Cheopsovy pyramidy měl být použit obzvlášť velký základní
kámen. Za jeho dopravu byla dána neslýchaná odměna - velmi vzácný drahokam s kouzelnou mocí. Jsme přesvědčeni,
že se jedná o krystal.
Vy disponujete moderním důvtipem a znalostmi, pokuste se tento nelehký úkol splnit a odměnu získat. Dopravte
faraónovi jeho základní kámen, ta odměna za to stojí.
Po průchodu bránou najděte faraóna. Nabídněte mu své služby při dopravě základního kamene. Nezapomeňte se mu
řádně poklonit a chovat se velmi uctivě. Pořádně si promyslete, jak takový velký a těžký základní kámen budete
přepravovat, abyste si s sebou do minulosti vzali potřebné vybavení.
Ovládací panel "Brány"
Expedice do Egypta při přepravě "základního kamene" pyramidy.
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]
Strana 8 z 8
Na závěr bych zde rád uvedl jména těch, kteří
tábor připravili a vedli, byli to:
Instruktoři: David a Pavel Novotní, Ivan Nechvátal, Michal
Rájecký, Martin Hetmer, Tomáš Zavřel a Bob Šucman.
Programové vedoucí: Lucka Kašparová a Irča Dudová.
Kuchařky: Zuzka Císařová a Radka Kotziánová (1.týden)
Zdravotník: Ivča Sedláčková
Vedení: Iva a Milan Matyášovi
Doufám že Vás předchozí stránky dostatečně
informovaly o dění na našem letním táboře v Meziboří
a přímým účastníků živě připomněly chvíle zde
strávené.
Podle předběžné dohody s majiteli tábora v
Meziboří, budeme příští rok pořádat náš tábor na stejném místě a zřejmě i ve velmi podobném termínu. To
jen pro informaci těm z Vás, kteří byste s námi rádi i příští rok. A pro všechny členy oddílu a případné další
zájemce o naši celoroční činnost jsou určeny následující informace:
Od 3. září se opět rozjíždí pravidelná oddílová činnost TO Černý delfín, v klubovně v ulici
Chlupova 1. V tradičním termínu - každou středu od 16 do 18 hodin - s Milanem a Ivou, Irčou a
našimi instruktory !
Plán činnosti na tento školní rok je uveden níže, veškeré novinky, změny, informace o akcích,
fotky a zážitky z už proběhlých akcí, jsou pro všechny ke shlédnutí na našich webových stránkách, máte-li
přístup na internet, navštivte nás.
3.9.2003
19.-21.9.2003
24.-29.10.2003
29.11.2003
12.-14.12.2003
První oddílová schůzka
Víkendová výprava (pod stany)
Podzimní prázdniny, Heraltice
Výprava - okolí Brna
Vánoční výprava, Boskovice
všichni
všichni
přihlášení
všichni
všichni
Předběžný plán akcí 2004
29.1.-1.2.2004
28.2.-6.3.2004
2.-4.4.2004
7.-9.5.2004
21.-23.5.2004
11.-13.6.2004
Pololetní prázdniny, V.Opatovice
Jarní prázdniny - lyže (běžky)
Předvelikonoční výprava, Heraltice
Víkendová výprava
Sraz PTO nebo Bambiriáda
Víkendová výprava (pod stany)
prázdniny 2004 Letní tábor - XVII. ročník
přihlášení
přihlášení
všichni
všichni
všichni
všichni
přihlášení
Jednotlivé plánované akce mohou být zrušeny či přesunuty termínově i místně podle
aktuální situace. Na akce s určením "všichni" stačí jen vyplnit návratku (písemně nebo
na webu), akce s určením "přihlášení" vyžadují podepsání Závazné přihlášky
(kapacita objektu, stornopoplatky).
Všechny oddílové akce jsou otevřené i dětem - nečlenům oddílu, v tom
případě je nutná domluva rodičů s vedoucími.
Milan Matyáš
17. PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, tel. 543 240 167, fax. 541 135 319, mob. 602 570 640
web http://pstp.jmpionyr.cz, E-mail [email protected]

Podobné dokumenty

03. Sborníček k "B"urze č. XVIII.

03. Sborníček k "B"urze č. XVIII. PRAVĚK - období zhruba 600 000 - 250 000 let př. n. l., výskyt pračlověka sdružujícího se do loveckých tlup, první uctívání bohů, démonů a kmenových totemů, první využití ohně (zpočátku bez schopno...

Více

budisov 03-2009 - Spolok Permon Marianka

budisov 03-2009 - Spolok Permon Marianka kroutili nevěřícně hlavou. Pouze občané ministři přikyvují, že je to nutné. Je krize. Šetřit se má vždy a krize bývá často impulsem k nutnému a potřebnému šetření. Krize to byla, která odhalila, že...

Více

Únor

Únor Možnost prohlédnutí nabízených prostor, lze umožnit po dohodě na výše uvedené adrese. Ing. Pavel Kříha, zástupce starosty

Více