Číslo 9

Transkript

Číslo 9
Unor 2007
Èíslo 9
Z proseèské historie
Dne 21. listopadu 1916 zemøel po vládì, která trvala 68 let,
císaø František Josef. Do posledních dní vstával dennì ve ètyøi
hodiny ráno a svìdomitì úøadoval, èetl a podepisoval úøední
listiny. Proseèi po jejím poáru v r. 1868 poskytl pomoc darem
1000 zlatých. Bìhem jeho dlouhé vlády se rozvíjelo
kapitalistické hospodáøství, prùmyslová výroba, doprava,
technika, vzdìlávání obyvatelstva a ivotní úroveò nìkterých
vrstev. V politickém ivotì byl prosazen parlamentní systém a
nakonec i všeobecné hlasovací právo, èím byla hodnì omezena
moc panovníka. Tomu nemohl zabránit, kdy armáda prohrála
válku v Itálii i válku s Pruskem. „Cítil víc ne kterýkoli pøedek
jeho nìmecky“ (dle historika J. Pekaøe) a tak, aèkoli v r. 1871
slíbil „práva Království èeského potvrditi pøísahou
korunovaèní“ a vyzval snìm k vypracování zákonù o úpravì
postavení èeského národa, ustoupil odporu Maïarù a Nìmcù. K
vyrovnání s Èechy a ani ke korunovaci na èeského krále tak
nedošlo. „Tak dostal se cele do moci Maïarù a Nìmcù a
pøipravil sám záhubu své øíše.“ V osobním ivotì jej té zastihla
neštìstí. Jeho bratr Maxmilian, mexický císaø, byl zastøelen
povstalci r. 1867, jeho jediný syn Rudolf byl zavradìn r. 1889, r.
1898 byla anarchistou zavradìna jeho cho císaøovna Albìta a
r. 1914 koneènì i dìdic trùnu František Ferdinand s chotí hr.
Chotkovou se stali obìtí atentátu v Sarajevì.
Nástupcem Františka Josefa se stal arcikníe Karel. Byl si
vìdom nebezpeèí, je hrozí monarchii z rozporù jejich národù a
mìl vùli zjednat nápravu. Chystal se svolat parlament, 2.
èervence 1917 vyhlásil amnestii, která dala svobodu politickým
Prosíme ètenáøe o pomoc!
Váení ètenáøi, v letošním roce dokonèil OÚ v Proseèi
rekonstrukci prostor muzea dýmek. Spolu s novými prostorami
pøišlo i plánované rozšíøení expozice dýmek a pøedmìtù
spojených s výrobou dýmek. Obec Proseè spolu se Sdruením
obcí Toulovcovy Maštale plánují i nadále expozici rozšiøovat.
ádáme proto ty, kteøí vlastní dýmky, nástroje, pøedmìty
pouívané pøi výrobì dýmek, dokumenty èi fotografie s
tématikou dýmkaøství na Proseèsku, o jejich zapùjèení èi
darování muzeu. Muzeum hledá také pasíøské výrobky èi
pøedmìty, související s výrobou dýmek. Zájemci se mohou
obracet na p. starostu Ing. Martina
Nováka, tel: 469 321 327, èi
pracovníky SOTM na tel: 469 319 413.
Pokud takový pøedmìt zapùjèíte èi
darujete, rádi uvedeme vaše u
exponátu vaše jméno.
záøí 2007
Vypravuje prof. Velimír Dvoøák, kronikáø
odsouzencùm, v tom i èeským poslancùm Kramáøovi a
Rašínovi. Usiloval o mír veøejnými i tajnými jednáními. Èeská
veøejnost vystoupila na jaøe r. 1917 s èeskými poadavky,
zejména to byl projev èeských spisovatelù a pak prohlášení
èeských poslancù v den zahájení øíšské rady 30. kvìtna 1917,
které ádalo pøemìnu mocnáøství habsburského ve spolkový stát
rovnoprávných národních státù. Podepsali toto prohlášení
všichni èeští poslanci vèetnì sociálních demokratù, kteøí z práva
národního sebeurèení vyvozovali poadavek suverénního státu
èeskoslovenského v dunajské federaci. Kdyby císaø a øíšská rada
tento poadavek projednali a v nìjaké formì uskuteènili, bylo by
spoluití støedoevropských národù ve formì politického svazku
s jeho výhodami pokraèovalo.
Válka stále pokraèovala. Na západní frontì Nìmci nedokázali
prorazit, mìli však úspìchy na východní frontì proti Rusku a na
Balkánì, kde bylo rozdrceno Srbsko, obsazena Èerná Hora a
Albánie. Rakousku však vznikla nová fronta v tìkém alpském
terénu vstupem Itálie do války, kde ádná strana nedokázala
dosáhnout rozhodného vítìzství. Nìmecko obsadilo celé
Rumunsko.
V zázemí doma se stupòovaly váleèné potíe, nedostatek
potravin i dalších ivotních potøeb, ceny stále rostly. Pod
nátlakem se musely upisovat váleèné pùjèky. Na obecním úøadì
se musely 11. srpna 1916 odevzdat všechny mosazné pøedmìty, i
hmodíøe a palièky. Pokraèovaly odvody do armády. Ze samotné
Proseèe narukovalo celkem 232 muù, tedy témìø ètvrtina
obyvatel.
Odboj na Chrudimsku a Hlinecku
Okresní výbor Èeského svazu bojovníkù za svobodu Chrudim
pøedal v záøí 2007 do tisku knihu „II. odboj 1939-1945 na
Chrudimsku a Hlinecku“, kterou z historických materiálù z
archivu samotného svazu i z depozitáøù muzeí pùsobících v
okrese a archivù z regionu kraje pøipravil Josef Nìmeèek.
Publikace se zabývá historií odbojových skupin a
partyzánských oddílù v oblastech Hlinecka, Chrudimska,
Svratecka, Proseèska, Skuteèska, Chrastecka, Seèska, Nových
Hradù a øady dalších míst v letech Protektorátu...
dokonèení na str. 5
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky,
vìtší mnoství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v
hotovosti, nejvyšší moné ceny.
Informace na tel. è. 724 229 292
ZASÍLÁNÍ DÙLEITÝCH PØIHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680
HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680
Proseèský zpravodaj 9/2007
Zprávy z obecní matriky - srpen
Jubilanti
Bohumila Bøeòová, Podmìstí 70 let
Narození
Radovan Feltl, Èeská Rybná
POMOZTE PØI SBÌRU HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Váení ètenáøi, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc pøi sbìru historických fotografií
Proseèe a okolí. Pokud vlastníte nìjaké fotografie èi pohlednice z dob dávno minulých,
které se týkají Proseèe, jejich èástí a okolí a chcete je dát k dispozici, odešlete je èi
osobnì dodejte do kanceláøe SOTM (bývalá Kara, dnes tur. ubytovna Toulovec).
Materiály zde budou naskenovány a následnì vráceny. Lze skenovat i negativy
fotografií. Nashromádìné obrazové materiály budou pouívány pøi tvorbì produktù,
publikací a výstav svázaných s historií a prezentací naší obce a okolí.
Malé ohlédnutí za uplynulou sezónou v mikroregionu
Sdruení obcí Toulovcovy Maštale, které se v naší oblasti stará
o rozvoj cestovního ruchu a ji provozuje tøi, pro turisty
atraktivní, rozhledny, se v
letošní sezónì doèkalo
dalšího pøírùstku do
nabídky slueb turistùm.
Obec Proseè letos
dokonèila pøestavbu a
rekonstrukci prostor v
obecním domku èp. 61 na
námìstí, kde byla dosud
instalována expozice
dýmek, øemesel, dobových pøedmìtù a obleèení a ke stávajícím
prostorám pøibyla nová samostatná expozice muzea dýmek a
informaèní centrum s veøejným internetem. Celý komplex
tìchto slueb pro turisty provozují pracovníci SOTM a turisté i
místní obèané je mohli dennì vyuívat od kvìtna do záøí.
Samotné prostory a expozice muzea budou muset ještì doznat
urèitých zmìn a doplnìní, ale zájem, který o muzeum projevili
turisté od jeho otevøení v
srpnu svìdèí o tom, e
investice, kterou
s
pøispìním dotace obec na
rekonstrukci vynaloila,
nebyla marná. Od jeho
otevøení zaèátkem srpna, si
muzeum dýmek prohlédlo
témìø 1000 návštìvníkù. K
zájmu o návštìvu muzea a
infocentra a celého našeho regionu jistì pøispìla i letní turistická
hra „Od Maštalí do podhradí“, kterou spoleènì s mìstem Skuteè
Sdruení obcí Toulovcovy Maštale uspoøádalo. Hra trvá
prùbìnì i nadále a bude pokraèovat i v dalších letech. Cílem hry
je navštívit nìkolik zajímavých míst v okolí, odpovìdìt na
otázky vztahující se k tomu danému
místu a pak u si jen v infocentru v
Proseèi vytoèit nìjakou cenu na „kole
štìstí“. Nárùst návštìvnosti
zaznamenaly rovnì naše rozhledny,
které ji podle pøedbìných èísel za
záøí navštívilo více turistù ne v
loòském roce.
Moná díky poèasí, moná i díky
rozšíøení nabídky pro turisty se k nám
letos pøijelo podívat více návštìvníkù
ne vloni a pøestoe èísla ještì nejsou
kompletní, je zøejmé e se zvýšil
zájem o naši obec i celý mikroregion
Toulovcovy Maštale.
za SOTM Jan Stoklasa, øeditel
SUDOKU:)
lehèí varianta
tìší varianta
Øešení na str. 5
Øešení na str. 5
Proseèský zpravodaj 9/2007
Odboj na Chrudimsku a Hlinecku
pokraèování ze str. 1
První èást je vìnována váleèným létùm, které neblaze pùsobily
na kadodenní ivot tehdejších obèanù a druhá èást se zabývá
odbojovými skupinami a vznikem a pùsobením partyzánských
skupin v této èásti Èeskomoravské vysoèiny.
V rozhovorech a ve vzpomínkách úèastníkù odboje se ètenáøi
dozví o dobì nesvobody a pøeètou si autentické záitky øady
tìch, kteøí se i se zbraní v ruce nebáli postavit proti nìmeckým
okupantùm. Na druhé stranì však byla celá øada èeských obèanù,
kteøí s nìmeckými úøady spolupracovala a byla proto po národní
kvìtnové revoluci 1945 souzena pøed Mimoøádným lidovým
soudem v Chrudimi nebo jejich provinìní proti národní cti
projednávaly Okresní vyšetøovací, trestní, nebo nalézací komise
v Chrudimi èi v Hlinsku. Dá se pøedpokládat, e jejich jmenný
seznam bude publikován vùbec poprvé. Kniha je doplnìna
øadou dobových fotografií, které jsou uloeny v archivech muzeí
ve Skutèi, v Chrudimi, v Hlinsku, v Chrasti , ale i od øady
soukromých majitelù a archivù obecních úøadù.
Ètenáøe z Proseèe a okolí bude jistì zajímat historie rodiny
Hartmanových ze Záboøí v dobì okupace, události v Èeské
Rybné a Miøetínì v kvìtnu roku 1945 a stejnì tak „udavaèské
dopisy“ obèanù z Proseèe na Oberlandrát do Pardubic, z nich se
jeden zachoval ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a bude
publikován.
Bez zajímavosti nebude ani osud fotografií èlenù Árijské
pracovní fronty, cvièící 14. dubna 1940 na lukách v Dolanech u
Nových Hradù slavnostní defilé do Pardubic u pøíleitosti
ivotního jubilea Adolfa Hitlera. Tato fotografie se mìla stát
rozhodujícím dùkazem v soudním procesu v roce 1974 mezi
jedním pøedsedou JZD v okolí a jedním obèanem z Podhoøan.
Okresní výbor Èeského svazu bojovníkù za svobodu Chrudim
vyuívá této monosti a vyjadøuje podìkování Obecním
úøadùm Proseè a Perálec za jejich finanèní podporu k vydání
knihy. Pokud nenastanou nìjaké objektivní potíe, mìla by být
kniha v distribuèní síti na konci mìsíce øíjna 2007. Zcela jistì
bude OÚ Proseè informovat v nìkterém pøíštím èísle tohoto
periodika své obèany o monostech nákupu této knihy.
Jan Vodièka, pøedseda OV ÈSBS Chrudim
Kino Proseè zve na film...
Harry Potter a Fénixùv øád
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby
nastoupil do pátého roèníku školy èar a
kouzel. Tam však zjistí, e vìtšina èlenù
kouzelnické komunity vìøí, e jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem
je obyèejný výmysl, èím je zásadnì
zpochybnìna Harryho dùvìryhodnost.
Ba co hùø, ministr kouzel Kornelius
Popletal opìt jmenoval nového uèitele
obrany proti èerné magii. V lekcích
Simpsonovi ve filmu
podezøelé profesorky Umbridgeové se však mladí èarodìjové
nic zásadního nenauèí a proto nemají dostatek znalostí k boji s
temnými silami, které se kolem nich stahují. Na Hermioninu a
Ronovu výzvu se Harry rozhodne vzít chod vìcí do svých rukou.
Tajnì se zaène scházet s malou skupinou studentù, kteøí se hrdì
nazvali Brumbálova armáda, a uèí je, jak se ubránit èerné magii.
Aèkoliv je sám teprve student, pøipravuje odváné mladé
èarodìje na nebezpeènou bitvu, která brzy propukne ...
2 0
0 7
KINO PROSEÈ
www.prosec.cz/kino
øíjen-listopad
Jeden z nejúspìšnìjších televizních
seriálù se koneènì doèkal prvního 7.10. 19hod Arthur a Minimojové
celoveèerního filmového zpracování. Francie/2006/103 min/pohádka/rodinný/pøístupný
30Kè
Populární rodinka Simpsonových ze
30
Springfieldu bude tentokrát èelit 14.10. 17/19 hod
Harry Potter a Fénixùv øád
globálním výzvám a Homer provede USA/2007/138 min/rodinný/pøístupný
35Kè
nejhorší vìc svého ivota.
Na filmu pracují stejní tvùrci jako na 21.10. 19hod Irina Palm
televizním seriálu a tak se fanoušci Belg.Luc.GB.Fr.Nìm./2006/103 min/drama/pøístupný 30Kè
doèkají vìtšiny svých oblíbených postav.
30
Irina Palm
Jeden z nejsilnìjších filmových záitkù
roku pøináší pøíbìh padesátnice Maggie,
která se jednoho dne nechá zamìstnat v
noèním klubu londýnského Soho. V
zoufalé snaze získat peníze na operaci
vánì nemocného vnuka pøijme práci, nad
ní by se dosud pøi pouhé zmínce zardìla
studem. Pozoruhodné šansoniérce a
hereèce Marianne Faithfullové je v
romantické tragikomedii neménì skvìlým
protihráèem kusturicovský herec Miki Manojloviæ...
28.10. 17/19 hod
4.11. 17hod
11.11. 17hod
35Kè
Okamik zlomu
USA/2007/113 min/thriller/pøístupný od 12 let
18.10. 17hod
30Kè
Skandál
USA/2007/115 min/drama/pøístupný od 12 let
30Kè
Faunùv labyrint
Mex.Špa.USA/2006/112 min/drama/pøístupný od 15 let
25.11. 17hod
Chcete se stát promítaèem?
Simposnovi ve filmu
USA/2007/88 min/animovaná rodinná komedie
30Kè
Divoké vlny
USA/2007/88 min/animovaná rodinná komedie
30Kè3
Jste fanda do kinematografie? Máte zájem o licenci
promítaèe? Nebo ji ji vlastníte a chcete v Proseèi promítat?
Pokud ano informujte se na tel.: 777 029 171, p. Øebíèek.,
nebo pomocí el. pošty: [email protected]
Proseèský zpravodaj 9/2007
3
Zprávièky ze Zderaze
O putovní pohár Františka Šplíchala
Dne 15.záøí probìhla ve Zderazi soutì mladších a starších ákù
SHD o putovní pohár Františka
Šplíchala. Soutìe se
zúèastnilo 10 drustev starších
a 8 drustev mladších ákù.
Mìli jsme radost z pìkného
umístìní našich tøech drustev.
Na fotografii jsou Drustva
starších a mladších ákù SDH
Zderaz s vedoucími Ivou Drahošovou a Marií Zavoralovou
Výsledky - starší áci
Výsledky - mladší áci
Zderazský domek
V letošním roce byla opravena obecní budova bývalého
mandlu.Domek døíve slouil jako depozitáø spolku Zderad.
Byly zde uloeny staré
zemìdìlské a
øemeslnické stroje
,náøadí a rùzné
pøedmìty ze zaøízení
domácností našich
pøedkù,získané ze
starých zderazských
usedlostí a chalup.
Vìtšinu tìchto vìcí
jsme vìnovali Muzeu
vesnice v Dolním Újezdu.,èást jsme pouili pro dotvoøení
interiéru informaèního centra a muzea Zderaze.
O vznik „Zderazského domeèku“ se nejvíce zaslouili manelé
Petr a Martina Novákovi s p. Petrou Tøasákovou. Patøí jim za to
náš velký dík!
Rybí hody
Tak jako kadoroènì zorganizovali zderazští hasièi koncem
srpna „Dìtský den“ spojený s „Rybími hody“ a veèerní taneèní
zábavou. Celá
a k c e s e
vydaøila a
zúèastnili se
jí kromì
zderazských,
dìti a dospìlí
z celého okolí.
Za kulturní
komisi obce Mgr. Eva Roenská
Výlet do Jíèína
Ve støedu 12.9. 2007 jsme se ráno sešli u školy. V 6.30 hod. pøijel autobus, kterým jsme se
vydali do Jièína. Cesta nám rychle ubìhla a ne jsme se nadáli, byli jsme v Jièínì.
Spoleènì jsme na námìstí zhlédli pohádku „Jak
Krteèek ke kalhotkám pøišel“. Po vystoupení
jsme mìli rozchod. Všude bylo mnoho stánkù,
ale také jsme si mohli vyzkoušet stará øemesla /
hrnèíøství, truhláøství, sochaøství, øezbáøství…./.
Zaujaly mì obrázky se zvíøátky, proto jsem si
jeden na památku koupil. Pøed polednem jsme
o p ì t
spoleèn
ì zhlédli
druhé
pøedstavení „Princ Nebojsa“. Poté jsme mìli
další rozchod a znovu jsme si mohli vyzkoušet
øemesla, navštívit rùzné atrakce nebo si nìco
koupit. Ve 14,45 hod. jsme se sešli u jièínské
vìe a spoleènì jsme se vydali k autobusu. Pak
ji následoval návrat do Proseèe. Návštìva
Jièína se mi velice líbila.
Ondøej Chadima, 6.A
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
6. øíjna 2007 10-18h
u Soukalù v Podmìstí
MUZEUM DÝMEK V PROSEÈI
je od 1.10. 2007 uzavøeno. Veøejný
internet je pøesunut do prostor tur. ub.
Toulovec. Expozici je mono
shlédnout pro skupiny min. 10 lidí, po
domluvì na tel. èisle 469 319 413
pøes e-mail: [email protected]
Pùjèovné-zbraòmaska-plyn-50 kulièek
200Kè. Pøi vlastním
vybavení - 100Kè za
pouití høištì.
4
Proseèský zpravodaj 9/2007
Promítání filmu za práva zvíøat
Brigita Zrùstová
SUDOKU - ØEŠENÍ ZE
lehèí varianta
tìší varianta
Prodejna ELEKTRO, PROSEÈ 21
6,90 Kè
árovky Narva E27 25-100W
smìrové árovky E27 a E14 od 27,- Kè
od 6,- Kè
baterie Greencell GP
knoflíkové baterie do hodinek, aj.
od 6,- Kè
CD nosièe Megacell
od 12,- Kè
DVD-R a +R Panasonic
plexiobaly na DVD,CD,VHS aj.
355,- Kè
TV antény - stomeèek
6,50 Kè
- koax
Nedìlní ODPOLEDNÍ ÈAJE pro
DØÍVE NAROZENÉ
s hudbou a tancem
PODZIM 2007
21. 10. Trnkové
25. 11. Kateøinské
30. 12. Silvestrovské
K tanci a poslechu hraje oblíbený Malý
taneèní orchestr z Èeské Tøebové.
vdy v nedìli od 14,00 do 18,00
Lidový dùm v Litomyšli
Proseèský
zpravodaj 9/2007
6
TV kabely,
úèastnické
šòùry,
konektory,
vypínaèe,
rozvodové
krabièky,
lišty,
svítilny aj...
NABÍZÍME
Videopùjèovna VHS a DV D nosièù
Filtraèní sáèky ETA, - pøi zapùjèení dvou kusù tøetí zdarma
Zelmer, Philips a jiné - pùjèovné 40,- Kè/ks
vše v dostupných
cenách ji od 28,- ROZPRODEJ STARŠÍCH TITULÙ
Kè/balení (5 ks).
videokazet za 40,- Kè/ks
SBÌRNA FOTOPRACÍ
Cena fotografie 9x13 cm
a 10x15 cm za 1,90 Kè +
69,- Kè za vyvolání filmu.
Filmy Konica 200/36 za
58,- Kè, Agfa 200/36 za
58,- Kè, Fujicolor 200/36
za 69,- Kè. Clipy Hama na
fotografie od velikosti
9x13 cm. Zpracování
digitálních fotografií a
internetová fotografie.
René Èáslavský,
majitel prodejny
539 44, Proseè 21
tel. VOiP: 468 000 220
e-mail:[email protected]
CO NEMÁME OBJEDNÁME,
DOMLUVÍME, PORADÍME
Tìšíme se na Vaši návštìvu
5
Nextcom - Nejrychlejší internet
SKUTEÈ TEL: 469 350 930
KATALOGY ZIMNÍCH ZÁJEZDÙ JI K VYZVEDNUTÍ
OBJEDNÁME VÁM ZÁJEZDY NAŠICH INTERNETOVÝCH
PARTNERÙ INVIA , ZÁJEZDY CZ , NET TRAVEL ...
VÝHODNÉ PARKOVÁNÍ V PRAZE NA LETIŠTI
7 DNÍ 1 200,-
10 DNÍ 1 500,-
TRANSFER PØÍMO PØED ODLETOVOU HALU
PARKOVIŠTÌ HLÍDANÉ OSTRAHOU A KAMERAMI
www.goparking.cz
www.airport-brno.cz
ZA STEJNÉ CENY PARKOVÁNÍ I NA LETIŠTI V BRNÌ
NEJLEPŠÍ CENY NA ØÍJEN 2007
10 nocí v hotelu*** letecky+Al 9 990,EGYPT
10 nocí v hotelu*** letecky+P 7 990,EGYPT
10 nocí v hotelu*** letecky+AI 7 990,TURECKO
10 nocí v hotelu*** letecky+P 5 990,TURECKO
10 nocí v hotelu*** letecky+Al 6 990,TUNISKO
10 nocí v apartmánu, letecky+P 6 990,ØECKO
KANÁRSKÉ OS. 7 nocí v hotelu*** letecky+P 8 990,
SPOJ. AR. EM. 7 nocí v hotelu***letecky+P 13 690,
Podzimní akce
Zøízení zdarma
Next 768 kb/s - 400,-
Fixace na 24 mìsícù
Sluchátka s mikrofonem jako dárek.
Next 768 kb/s - 300,Zøízení 1600,- bez Fixace
Tel : 775 187 387
www.nextcom.cz
Výzva pro všechny ètenáøe
Poøádáte-li nìco, nìkde pro nìkoho, nebo jste u poøádali a akce
se vydaøila? Napište kdy a kde se tak stalo, èi se stane a co se
stalo, pokud budete mít fotografii pøilote ji a zašlete na
[email protected], nebo osobnì od kanceláøe SOTM (IC
Maštale, budova bývalé Kary), takový pøíspìvek uvítáme.
Vaše redakce
CENY SE MOHOU MÍRNÌ LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ÈR A SR
POBYTY RELAXAÈNÍ, LÁZEÒSKÉ, U TERMÁLÙ...
Ceny jsou za jednu osobu / P - polopenze, PP - plná penze,
Al - all inclusive / SKUTEÈ, Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00
Zpravodaj je povolen a registrován pod è. j. 21-73. Vydává
Obecní úøad Proseè. Redakce: Sdruení obcí Toulovcovy
Maštale, Tel.: 469 319 413, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

číslo 1 - Město Proseč

číslo 1 - Město Proseč Posvícení je stanoven na 15. února 2008. více na stranì 2. Výzva pro všechny ètenáøe Poøádáte-li nìco, nìkde pro nìkoho, nebo jste u poøádali a akce se vydaøila? Napište kdy a kde se tak stalo, èi...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MY–64

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MY–64 Měření AC napětí 1. Připojte černý měřící hrot do zdířky označené „COM“ a červený vodič do zdířky označené „V/Ω/Hz“. 2. Nastavte přepínačem funkci označenou V~. Zvolte měřící rozsah a připojte měří...

Více

poříčský zpravodaj - Obec Poříčí u Litomyšle

poříčský zpravodaj - Obec Poříčí u Litomyšle nedìli jsme si všichni spoleènì prošli Nauènou stezku Kolem Štimberka a pøipomenuli si tak místa, kde naposledy pracoval. Bylo pro nás velice dùležité, že jsme v tento den nemusely vzpomínat doma s...

Více

Společenství, Červenec 2015

Společenství, Červenec 2015 až v Srbsku a v Bulharsku, celá staroslovìnská liturgie, jak se slouží i v našich pravoslavných kostelích.

Více

5_2005 na web.qxd

5_2005 na web.qxd 12. kvìtna 2005 od 17.00 hodin – zahájení výstavy Výtvarní umìlci a Chrudim ve fotografiích Vladimíra Mosteckého ve Výstavní síni Divadla K. Pippicha. Výstava potrvá do 29. kvìtna. A pak již nastan...

Více

Zpravodaj č. 2/05

Zpravodaj č. 2/05 Utrhl jsem kytku, uvadla mi v dlaních, chytil jsem motýla, zemøel mi v rukou a pak jsem pochopil, že krásy se mohu dotýkat jen srdcem. J. Lennon

Více

katalog ke stažení - Filmový klub Vsetín

katalog ke stažení - Filmový klub Vsetín nám daøí pronikat jen pomalu. Není však kam spìchat. Èas hraje pro nás. Pokud se najde pár desítek nadšencù, kteøí se budou na naše balkánské cesty vydávat s námi, mùžeme v nich pokraèovat. Zatím n...

Více

veletržne noviny 3_14.indd

veletržne noviny 3_14.indd èleny jsou rovnìž známá jména z èeského signmakingu. Mùžete je pøedstavit? J. Kopka: Zatím nemùžu, protože stejnì jako ve sportu ještì neskonèilo „pøestupové období“. V draftu jsme se pokusili do n...

Více

číslo 3

číslo 3 možnosti pøedání seznamu neplatièù specializované firmì. Pro letošní rok se poplatky mìly na OÚ zaplatit do 31.bøezna. Ne všichni tak uèinili. A to jsou ještì nìkteøí, co nemají vyrovnané dluhy z p...

Více