Výroční zprava 2013 - Oblastní charita Znojmo

Transkript

Výroční zprava 2013 - Oblastní charita Znojmo
LET
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
19
19
20
21
22
23
23
24
25
Úvodní slovo
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
Denní stacionář sv. Damiána
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Domov pro matky a otce v tísni
Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce
Dílna sv. Kláry
Osobní asistence
Klub s asistencí
Pastorační asistence
Centrum poradenství a pomoci
Rodinný sociální asistent
KLUB COOLNA Znojmo
KLUB COOLNA Moravský Krumlov
Dobrovolnické centrum
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
Pomoc na Ukrajině
AURIS - Klub neslyšících
Další činnost
Charitní šatníky
Krizový dobrovolný tým
Významné události roku 2013
Organizační struktura Oblastní charity Znojmo
Finanční zpráva Oblastní charity Znojmo 2013
Organizační struktura DCHB
Výkaz majetku a zdrojů Oblastní charity Znojmo za rok 2013
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2013
fotografie z oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Znojmo
Výroční zpráva za rok 2013
Vážení přátelé, příznivci Oblastní charity Znojmo,
srdečně Vás zdravím při čtení Výroční zprávy za rok 2013. V tomto roce jsme spolu
s přáteli oslavili 20 let trvání naší organizace na znojemském okrese. Myslím, že za ta
léta se udělalo kus poctivé práce, za kterou je potřeba poděkovat našim zaměstnancům
a všem příznivcům, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. Na naše výročí 15. února
jsme svolali malou tiskovou konferenci. Jeden z novinářů se zeptal na nejvýznamnější
projekt za uplynulých dvacet let. Musím říct, že žádný projekt, žádná naše služba není
významnější než druhá. Každá je potřebná a každá pomáhá lidem, kteří to potřebují.
Ostatně tato Výroční zpráva je právě dokladem toho, na co jsme hrdí a čím se rádi
pochlubíme: prací našich zaměstnanců a dobrovolníků, spolupracovníků a podporovatelů. Přečtěte si o našich službách a o tom, čeho všeho jsme schopni.
V roce 2013 se některé naše služby přestěhovaly, a tím získaly důstojnější prostory pro
práci našich zaměstnanců a zvláště lepší podmínky pro uživatele našich služeb. Osobní
asistence byla sedm let společně s Charitní pečovatelskou službou ve společných
prostorách a toto se podařilo změnit díky přestěhování pečovatelské služby do prostor
ČS na ul. Pontassievská. Nyní má každá služba svoje samostatné prostory. Dílna sv.
Kláry pro osoby s duševním onemocněním byla od svého vzniku v r. 2000 na Dolní
České, kde měla poměrně stísněné podmínky, i když služba byla vždy poskytována na
vysoké úrovni. Nyní je díky vstřícnosti Městského úřadu Znojmo přestěhována do
prostor bývalé školky na Mikulášském náměstí ve Znojmě. Poslední stěhování zažila
Charitní ošetřovatelská služba, sice jen v rámci budovy na Dolní České, ale s tím bylo
spojeno stěhování několika dalších našich služeb. Nyní má ošetřovatelská služba
vyhovující prostory jak pro zdravotnický materiál, tak i zázemí pro zdravotní sestry, které
zpracovávají náročnou zdravotnickou dokumentaci.
Vážení přátelé, až přečtete informace o všech našich službách, dostanete se ke stránce
významné události Oblastní charity Znojmo v roce 2013. Jsou to drobné, ale i významné
události, které nás provází celým rokem a jsou obrazem toho, jak prezentujeme naši
činnost veřejnosti, jak oslavujeme kulaté výročí (další oslavy už jen za 9 let), jaké akce
pořádáme pro naše uživatele a některé další aktivity.
Chtěl bych touto cestou také ještě jednou poděkovat všem organizátorům, koledníkům
a dárcům za Tříkrálovou sbírku v roce 2013. Sbírka pomáhá lidem v tíživé životní situaci
a pomáhá nám financovat některé naše služby, které nemají dostatečné finanční krytí
od státu nebo samosprávy.
Dále děkuji dobrovolníkům za jejich dobrovolnou činnost, dárcům a sponzorům za
finanční podporu, městským a obecním úřadům za dotace, Ministerstvu práce
a sociálních věcí a Jihomoravskému kraji za dotace na provoz v r. 2013. Velmi si vaší
podpory vážím a věřím v pokračování naší spolupráce i v dalších letech.
Zvláštní poděkování patří pánům farářům za jejich výraznou pomoc při Tříkrálové sbírce
a Postní almužně, za spolupráci v průběhu celého roku a jejich modlitby za Charitu. Na
závěr jsem si nechal poděkování našim zaměstnancům, kteří tvoří hlavní část práce
Oblastní charity Znojmo a bez jejichž nasazení by Oblastní charita Znojmo nebyla na tak
vysoké odborné a profesionální úrovni jako je nyní.
Děkuji Vám, že jste dočetli až sem a již Vás nebudu zdržovat od čtení Výroční zprávy za
rok 2013, významnou naším kulatým výročím.
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
datum vzniku:
15. února 1993
kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel., fax: 515 220 768
[email protected]
internetové stránky:
www.znojmo.charita.cz
peněžní ústav:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
107-4585900247 / 0100
IČ 44990260
DIČ CZ44990260
ředitel:
Mgr. Evžen Adámek
asistentka:
Helena Horáková, DiS.
fundraising, propagace:
Veronika Miholová
projektová manažerka:
Mgr. Barbora Pavelková
účetní:
Ing. Zdeňka Strachotová
personalistka:
Ludmila Dvořáková
EvženAdámek
ředitel
Oblastní charita Znojmo je jednou
z deseti oblastních charit Diecézní
charity Brno.
.
Diecézní charita Brno je zaregistrována
u Ministerstva kultury České republiky
v Rejstříku evidovaných právnických
osob pod číslem 8/1-07-708/1996 ze
dne 30. 10. 1996.
1
Výroční zpráva za rok 2013
Charitní ošetřovatelská služba
SLU
ŽBA Z
N
OJ
MO
Vedoucí:
Angelika Osovská
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 176
tel.: 515 261 191
[email protected]
Založeno:
říjen 1993
Pobočka Moravský Krumlov:
Znojemská 235
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 444
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 ošetřilo 16 zdravotních
sester 1200 pacientů, 988 z nich bylo
starších 65 let
- celkem provedly 40 000 návštěv
- v roce 2013 byla 22 pacientům
poskytnuta paliativní péče
a mohli dožít ve své nemoci doma
v kruhu svých blízkých
- zdravotní sestry mají k dispozici
16 osobních automobilů a celkem najely
276 219 km
- zdravotní sestry se průběžně účastní
akreditovaných kurzů a doplňují si vzdělání
- služba je registrovaná u Krajského úřadu
JmK jako zdravotnické zařízení
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje poskytování odborné ošetřovatelské péče
pacientům v jejich vlastním domácím prostředí, tím udržuje jejich stávající kvalitu života,
zkracuje pobyt v nemocnici a oddaluje nebo zamezuje umístění do ústavů sociální
péče.
Zdravotní péče je poskytována pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním,
pacientům tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Charitní ošetřovatelská služba přijímá do péče pacienty na základě indikace
praktického lékaře, ošetřujícího lékaře nebo na žádost pacienta či jeho rodiny, a to po
dohodě s praktickým lékařem. Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem
proplácí příslušná zdravotní pojišťovna, pacient službu nehradí.
Odbornou ošetřovatelskou službu pacientům přijatým do domácí péče poskytují
všeobecné - registrované zdravotní sestry.
Provoz střediska ošetřovatelské služby je celoroční, nepřetržitý, zdravotní sestry
poskytují službu nejvíce v době od 6:00 do 22:00 hod. Pokud to zdravotní stav pacienta
vyžaduje, je ošetření zajištěno v kteroukoli dobu, jak určí ošetřující lékař.
Ošetřovatelská služba také zajišťuje možnost kontaktu na pověřenou zdravotní sestru,
která má k dispozici služební mobilní telefon a služební automobil.
Komplexnost ošetřovatelské služby v rodinách je zajištěna intenzivní spoluprací
s pečovatelskou službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední řadě
s dobrovolníky.
Velkým pozitivem pro naše klienty je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek na
nezbytně nutnou dobu.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- převazy pooperačních ran
- ošetření a obvazy bércových defektů
a dekubitů
- odběr krve a biologického materiálu
- aplikace injekcí, inzulínu
- podávání léků
- výměny, ošetření permanentních
katétrů
- ošetřovatelská rehabilitace
- poradenství rodinným příslušníkům
a blízkým, jak zvládat jednoduché
ošetřovatelské postupy
- půjčování zdravotnických pomůcek
2
Výroční zpráva za rok 2013
Charitní pečovatelská služba
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Valová, DiS.
Kontakt:
Pontassievská 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 781
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
říjen 1993
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 využilo našich služeb 136 uživatelů
- proběhlo 14 718 návštěv, při těchto návštěvách
bylo poskytnuto 38 695 úkonů v přímé péči
- službu zajišťuje 16 pracovníků na různý úvazek
- poskytování služby je ve Znojmě a
v 33 obcích znojemského regionu
- nově zavedená služba u 55 uživatelů
- služba je zaregistrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba Znojmo poskytuje službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví a umožnit jim
naplnit individuální potřeby tak, aby zůstali rovnocennými členy své rodiny a mohli žít nezávisle
a ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v prostředí svého vlastního domova. Služba je poskytována ve Znojmě, ale i v obcích znojemského regionu.
Jednotlivé aktivity služby probíhají v rámci poskytování pečovatelských úkonů a služeb daných
v registru poskytovatelů sociálních služeb. Empatickým přístupem k jednotlivým uživatelům jim
umožňujeme naplnit jejich individuální potřeby a zlepšit jejich zapojení se do místní komunity.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Rozhodnutí, zda Charitní pečovatelskou službu Znojmo využít nebo nevyužít, plně závisí na
rozhodnutí dané osoby a na jejich individuálních potřebách, přáních a požadavcích. Služba
nabízí činnosti - úkony, které jsou uvedeny v přehledu na této stránce. Jejich poskytování je
přímo v domácnosti uživatelů bydlících ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, a to nejen
v pracovní dny, ale i o víkendech a ve svátcích.
S některými obcemi ve znojemském regionu je navázána spolupráce v poskytování služby
a v oblasti využití přednášek, např. na téma sociální služby, využití příspěvku na péči a další.
V roce 2013 byla Charitní pečovatelská služba také přizvána do Základní školy Kravsko jako
partner „Tvořivých dílen žáků a seniorů“, kdy byla služba představena dětem a děti byly zapojeny
do práce se seniory a seznámeni, jak jim pomáhat v domácnosti.
Aby pečovatelská služba byla více přístupnější široké veřejnosti, ale především zájemcům
a jejich rodinám, změnila služba v roce 2013 své zázemí. V současných prostorách je služba
v prvním podlaží, ale s pohodlným přístupem výtahu, takže plně bezbariérová. Její umístění
je také výhodné ze dvou důvodů - celkového přístupu - téměř ve středu města a za druhé je
umístěna ve známé budově České spořitelny.
Pečovatelská služba v září 2013 oslavila své kulaté výročí - 20 let od svého vzniku.
Je velmi potěšující pozitivní ohlas ze strany uživatelů, kteří kladně hodnotí práci pracovníků
služby nejen ve svém hodnocení procesu individuálního plánování, ale také své vyjádření sdělí
do knihy přání.
3
Výbor dobré vůle
Nadace Olgy Havlové
„Podpořeno z programu
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové”
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ
PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
- pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu v bytě
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy
- pomoc při základní péči o nehty
- pomoc při použití WC
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC
PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a
přípravy topiva, údržba topných zařízení,
tj. vymetání kamen
- běžné nákupy
- běžné pochůzky
- velký nákup
- praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
- doprovázení dospělých do školy, školského zřízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
Výroční zpráva za rok 2013
Denní stacionář sv. Damiána
Vedoucí:
Mgr. Soňa Foitová
Kontakt:
Mašovická 10, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 184
tel.: 515 220 204
[email protected]
Založeno:
duben 1995
pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s rysy autismu
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 navštěvovalo
denní stacionář 27 uživatelů, jejich věk
se pohyboval v rozmezí od 17 do 54 let
- pracovníci poskytli přes 13 000 hod. úkonů
- v rámci svozu a rozvozu uživatelů do
zařízení jsme najeli teměř 12 000 km
- účastnili jsme se 32 různých akcí a aktivit
- podařil se zdokonalit sortiment výrobků
našich uživatelů
- pracovníci mají potřebnou kvalifikaci
a nadále se pravidelně celoročně vzdělávají
- aktivně se zapojujeme do Komunitního
plánování soc. služeb Znojemska
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
denní stacionáře
Poskytujeme ambulantní sociální služby pro osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a rysy autismu ve věku 16 až 64 let. Zajišťujeme pomoc
a podporu osob se zdravotním postižením a zároveň jim svou provozní dobou od 7:00
do 15:30 hod. umožňujeme návrat zpět do přirozeného domácího prostředí. Individuálním přístupem a podporou samostatnosti zajišťujeme jejich základní potřeby,
udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení
kvality a usnadnění běžného života.
CO VŠECHNO DĚLÁME
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu – při převlékání,
při přesunu na lůžko či vozík,
prostorové orientaci a samostatném pohybu,
poskytnutí stravy a pomoc při
podávání jídla a pití
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, aktivizační a
sociálně terapeutické činnosti
(nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností, sociálně terapeutická činnost,
senzomotorická stimulace ve sneozelenu,
pracovně výchovná činnost v pracovních dílnách,
a to v dřevařské dílně,
multidílně, cvičné kuchyňce, na zahradě,
ve společenské místnosti,
cvičné úklidové místnosti
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (upevnění kontaktu
s rodinou, návštěvy společenských,
sportovních, kulturních a jiných akcí)
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- svoz, rozvoz uživatele do/ze zařízení
- přeprava uživatele služebním automobilem
- dohled nad užitím léků
Rok 2013 mnoho lidí hodnotilo jako rok hektický. My si to ale v denním stacionáři
nepřipouštíme, ač jsme o změny, novinky a různé aktivity nouzi neměli. Pracovníci se na
naše uživatele, osoby se zdravotním postižením, usmívali „od ucha k uchu“, na oplátku
vládl celým Stacionářem smích a dobrá nálada. Dokonce i při pečení, malování obrazů,
vyrábění náušnic, frézování dřeva, práci na počítači, v kuličkovém bazénku, v autě, ve
městě, ani v restauraci nás radost a dobrá nálada neopustila.
Společnými silami jsme zužitkovali elán a radost ve zkvalitnění poskytovaných služeb
a zdokonalení sortimentu výrobků, se kterými jsme se mohli hrdě pyšnit na
propagačních a prodejních akcích.
Aktivit a účastí denního stacionáře na akcích bylo v roce 2013 opravdu mnoho. Nedá mi
některé nezmínit. Po každoroční účasti na Abilympiádě v Pardubicích a Fimfáru
v Olomouci bych vyzdvihla účast na mezinárodním setkání lidí s postižením a bez něj
v německém Kolíně. Jako jediní z České republiky jsme měli možnost společně
s Němci, Francouzi, Belgičany a Poláky prodiskutovat práva lidí s postižením a podmínky v dané zemi, navštívit workshopy, společně shlédnout jejich výstupy
a představit výjimečnosti a krásy České republiky při prezentaci jednotlivých národů.
Tento týden byl pro uživatele vynikající zkušeností, inspirací pro pracovníky a velkým
zážitkem pro všechny.
Za přínosnou hodnotím naši spolupráci se SZŠ a VOŠ zdravotnickou Znojmo,
ze které vyplynula průběžná praxe studentů školy v Denním stacionáři sv. Damiána.
Studenti se naučili, jak přistupovat k lidem s mentálním postižením, jak s nimi vhodně
komunikovat, motivovat je, odhadnout možnou situaci a připravit se tak na svou budoucí
profesní dráhu. Jsem ráda, že touto cestou můžeme pozitivně ovlivnit přístup
zdravotnického personálu k osobám se zdravotním postižením.
Potěšena jsem nebývalou spoluprací s MěÚ Znojmo, který nám po loňské celkové
rekonstrukci elektroinstalace v letních měsících nechal vyměnit všechna okna
v budově. Můžeme se tak těšit z úspory doteď vysokých nákladů na energie.
Radost v očích se také objevovala z výsledků naší práce, kde jsme zaznamenali
zlepšení dovedností pravidelných uživatelů - některé jsme dokonce mohli podpořit
v přestupu do navazujících projektů sociálních služeb a tím je posunout zase o krok
blíže samostatnějšímu životu v běžné společnosti.
Mgr. Soňa Foitová, vedoucí služby
4
Výroční zpráva za rok 2013
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Vedoucí:
Jana Svobodová
Kontakt:
Křížovnická 26, 669 02 Znojmo
mobil: 731 629 964
[email protected]
Založeno:
leden 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Sociální rehabilitace je aktivní podpora osobám s mentálním postižením při zachování či
rozvíjení jejich základních sociálních a osobních návyků a pracovních dovedností, podpora jejich
samostatnosti, která jim může pomoci zlepšit jejich společenské postavení. Tato podpora
vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich základní lidská práva a svobody
a současně nabízí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
CO VŠECHNO DĚLÁME
V praxi to vše znamená připravovat uživatele k samostatnému bydlení, zaměstnání,
smysluplnému trávení volného času či k co největšímu osamostatňování v rámci jejich rodiny.
Jde nám především o takové činnosti, které každý uživatel uplatní v běžném životě. Jsou to
například různé práce na zahradě (sázení, okopávání, sekání trávy, úklid sněhu), práce
v domácnosti (žehlení, vaření, uklízení), práce na počítači (psaní textů, životopisu, vyhledávání
informací na internetu), nácvik nakupování, cestování, poznávání různých institucí apod.
Nedílnou součástí naší nabídky jsou nácviky pracovních dovedností v různě zaměřených
pracovních dílnách. Jsou to keramická a košíkářská dílna, šicí a svíčkařská dílna a multifunkční
výtvarná a papírová dílna. Zde je hlavním zaměřením procvičovat s uživateli vhodné pracovní
činnosti a důležité pracovní návyky tak, aby uživatelé mohli být zaměstnáni v Chráněných
dílnách či podporovaném zaměstnání nebo aby jim zůstaly zachovány již nabyté dovednosti,
které mohou dále zdokonalovat a uplatňovat v různých prostředích. V našem zařízení je velmi
důležitý individuální přístup k uživatelům, kdy jeden pracovník pracuje s maximálně čtyřmi ve
skupince a při své práci se zaměřuje na osobní cíl každého uživatele, zaznamenaném v jeho
individuálním plánu.
Povídání o bydlení
Mám samostatné bydlení, ke kterému mi dopomohly pracovnice Samuelu, kam denně
docházím. Bydlí se mi tady dobře. Jsem tady moc spokojená, ale byla bych ráda, kdyby se našla
nějaká nová spolubydlící. Možná budu mít práci jako uklízečka v Coolně, kousek tady od bytu.
Každý všední den za mnou do bytu chodí sociální pracovnice, která mi pomáhá s financemi.
O víkendech za mnou chodí kamarádka z Kanady, jmenuje se Elizabeth. Je to dobrovolnice na
Charitě. Naučila jsem se sama hospodařit, vařit, prát, uklízet a starat se o domácnost. Jsem moc
ráda, že jsem se dokázala osamostatnit. Na tuto příležitost jsem čekala 16 let.
Autorka : uživatelka služby Sociální rehabilitace Znojmo
- v roce 2013 navštěvovalo Ateliér 15 uživatelů
- uživatelé se zúčastnili celkem
25 různých akcí a aktivit
- služba je poskytována bezúhradně
- provozní doba Ateliéru je od 7:00 do 14:00 hod.
- soustavné celoživotní vzdělávání
všech pracovníků je pro naše zařízení
samozřejmostí
- důležitá je pro nás spolupráce
s dalšími institucemi, např. s Úřadem práce,
klubem Pharos, Jihomoravským muzeem,
Praktickou školou, Ligou vozíčkářů,
Tyflocentrem Znojmo a mnoha dalšími
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování
sociálních služeb ve Znojmě
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- základní sociální poradenství
- nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, např. praní, žehlení,
poznávání hodnoty peněz
- zprostředkovávání kontaktu se
společenským prostředím, např.
návštěvy výstav, galerií, poznávací výlety,
společenské akce
- výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
např. pletení košíků, šití, keramické práce,
práce na počítači, komunikace
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí,
např. zprostředkování kontaktů
vyhledávání informací, pomoc při
zajištění kompenzačních pomůcek apod.
- ambulantní a terénní forma
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
5
Výroční zpráva za rok 2013
Domov pro matky a otce v tísni
Vedoucí:
Bc. Blanka Mahdalová
Kontakt:
Mašovická 12, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 190
tel.: 515 220 755
[email protected]
Založeno:
září 1997
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 jsme poskytli
ubytování 103 uživatelům,
z toho 31 matkám, 4 otcům, 68 dětem
- kapacita zařízení je 13 bytových jednotek
s 43 lůžky, pričemž 1 matka/otec
s dítětem/dětmi obývá samostatně
bytovou jednotku
- od 1. 6. 2010 poskytujeme službu
i otcům s dětmi
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách
jako azylové domy
Tato služba měla do dubna 2013
pověření k výkonu sociálně - právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- poskytnutí ubytování po dobu
zpravidla na 1 rok
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při vyřizování běžných záležitostí
vyplývajících z individuálních plánů)
- základní sociální poradenství
- sociálně právní ochrana dětí
- materiální pomoc (ošacení)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu
nebo pomoc s přípravou stravy)
Pro děti
- rozvoj dovedností dětí, zvýšení šance
na bezproblémový vstup do školského zařízení
- pomoci zmírnit handicap, který sociálně
vyloučené děti ve svých životech prožívají
- pomoci dětem překonat tíživou situaci
a vybudovat pocit bezpečí a klidu
- posilování zdravého sebevědomí dítěte
- pomáhat také tam, kde vlastní rodiče nestačí,
kdy nedokáží poskytnout potřebné informace
Pro matky/otce
- vytváření individuálních plánů,
podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti a
nácvik sociálních kompetencí v
jednání na úřadech apod.
- volnočasové aktivity pro matky/otce a jejich děti
- duchovní (1x za 14 dní „duchovní chvilky“)
V Domově pro matky a otce v tísni poskytujeme pomoc a ubytování matkám a otcům s dětmi na
dobu nezbytně nutnou, zpravidla na 1 rok.
Motivujeme matky, těhotné ženy a otce k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči dětí,
vedení domácnosti, hospodaření s financemi a hledání zaměstnání. Vytváříme bezpečné
a klidné prostředí pro děti. Vedeme uživatele k převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
V Domově vytváříme domácí rodinné prostředí, ve kterém uživatelé získávají poznatky,
dovednosti, pracovní návyky a po té i zkušenosti, které by měli být schopni dále rozvíjet i po
odchodu z našeho zařízení
Velkou pozornost věnujeme dětem, pomáháme tam, kde rodiče sami nestačí…
CO VŠECHNO DĚLÁME
Jak se dětem v domově žije, prozradily samy…
…když jsem odcházela z domu, byla jsem moc smutná, styděla jsem se. Líbí se mi pokoj, ve
kterým bydlíme. Potom jsem si tady našla kamarádky. Naučila jsem se tady s mamkou péct
chleba, bulky, vyrábím tady přáníčka a taky svíčky. Ve škole se zlepšuju v prvouce, v češtině…
a ještě se chcu zlepšit v matice…
Iveta (10 let)
…jsem na azylovém domě pro matky a otce v tísni ve Znojmě poprvé. Je to tu pěkné i hezké
pokoje. I přesto, že jsou prostorné, tak to není stálý domov. Pracovníci AD jsou hodní, ale
dokážou být i pořádně přísní. Počítač je omezen pro každé dítě jen na půl hodiny denně. Je tu
možno šít, háčkovat, číst knihy a další věci. Není to snadné po psychické stránce, ale dá se to
zvládnout. Zde jsem se naučila větší komunikaci, vyrábět svíčky a také se rozhodovat
v některých situacích, vědět co je dobré pro mě a co není….
Monika (16 let)
Jména dětí jsou změněna
Velkou odměnou pro nás, zaměstnance Domova, jsou rozzářená očka „našich“ dětí, kterým jsme
umožnili, někdy jen dočasně, prožít chvíle radosti a pěkných zážitků, o které byly v jejich
dosavadním životě většinou ochuzeny. Každá zpráva o úspěšném zařazení bývalých obyvatel
našeho Domova do společnosti je potvrzením, že naše práce má smysl :o).
„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“
(Christian Morgenstern)….a tímto domovem se snažíme po dobu pobytu našim uživatelům být.
Bc.Blanka Mahdalová, vedoucí Domova
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
6
Výroční zpráva za rok 2013
Tereza - pomoc obětem domácího nasilí
ěh
..
Vedoucí:
Mgr. Radka Sovjáková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 292
tel.: 515 223 088
[email protected]
K až d á
ří b
Založeno:
slza má svůj p
leden 2005
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 bylo učiněno celkem
602 intervencí a 230 kontaktů s 50 uživateli
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
jako krizová pomoc
Tato služba měla do dubna 2013
pověření k výkonu sociálně - právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
ilustrované foto - výstava o domácím násílí
Služba Tereza poskytuje podporu a pomoc osobám, které se ocitnou v takové životní situaci, jež
ohrožuje jejich zdraví či život a klade na ně nepřiměřenou zátěž, kterou nejsou schopny
zvládnout vlastními silami. Naše práce je založena na důvěře a individuálním přístupu k člověku.
Klademe důraz na zajištění bezpečí obětí a jejich dětí.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Již od roku 2005 pomáháme našim uživatelům vyrovnávat se s těžkou životní situací, do níž se
dostali. Díky společné práci sociálních pracovníků, psychologa a právníka posilujeme
a motivujeme uživatele k samostatnému rozhodování a hodnocení situace. Prostřednictvím
motivačních a podpůrných rozhovorů vracíme uživatelům sebevědomí, chuť se rozhodovat
o svém životě a svých potřebách a sílu začít žít nový život bez násilí. Hlavními formami práce je
krizová pomoc, terénní práce, psychologické, sociální a právní poradenství a vzdělávací aktivity
v oblasti zaměstnanosti.
Aktivně se také zapojujeme do Komplexního programu primární prevence, v jehož rámci
realizujeme preventivní přednášky na základních a středních školách znojemského a moravskokrumlovského regionu.
Slovo vedoucí služby:
Rok 2013 znamenal pro službu opět další posun. Pokračujeme v realizaci projektu „Vaše šance,“
díky kterému si naši uživatelé osvojují a osvěžují pracovní dovednosti a návyky. Máme pro ně
připraveno několik vzdělávacích modulů, které jim pak mohou pomoci lépe se orientovat na trhu
práce. Např. Kde hledat práci, Jak napsat životopis, Jak napsat motivační dopis, Jak se připravit
na pracovní pohovor. Díky těmto modulům mají naši uživatelé možnost si vše nanečisto
vyzkoušet a být připraveni na kontakt s budoucím zaměstnavatelem. V rámci tohoto projektu
jsme také zrealizovali další výstavu na téma domácí násilí a to v prostoru Diecézní charity Brno.
Koncem roku přišla do kanceláře žena, která naši službu využívá dlouhodobě a lze říci, že její
životní situace je velmi tíživá. Měla s sebou svého syna a vezli kočárek pro panenky. Chtěli jej
darovat někomu, komu by udělal radost a nemůže si takovou hračku dopřát. Přestože sami řeší
těžkosti, chtěli udělat radost dalším. Velmi si jejího daru vážím a ihned jsem oslovila kolegyni,
která věděla o rodině, kde takovýto dárek vyvolá obrovskou vlnu nadšení. Tato žena, aniž to
možná měla v úmyslu, vlastně obdarovala tři další lidi. Mě, protože v jejím jednání vidím velkou
dobrotu, malou holčičku, která si kočárek moc přála, ale její matka by jí ho nemohla koupit a moji
kolegyni, které byla odměnou obrovská radost dítěte a jeho matky při předávání nečekaného
dárku. V průběhu roku se na službu obraceli lidé s různými požadavky, cíli a složitými životními
příběhy. Vážíme si každého, kdo v sobě našel odvahu a sílu službu vyhledat a začít s řešením
svojí nelehké životní situace.
Mgr. Radka Sovjáková, vedoucí služby
7
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PROBLEMATIKA
- pomoc při sepisování žádosti o úpravu
poměrů k nezletilým dětem
- výživné na nezletilé děti
- výživné mezi manželi atd.
- pomoc při formulaci předběžného opatření
při prodloužení vykázání atd.
- podpora během soudního jednání,
- doprovod na Policii České republiky,
k právnímu zástupci, na úřady
BYTOVÁ OTÁZKA
- pomoc se zprostředkováním azylového ubytování
či ubytování s utajenou adresou
- pomoc při hledání vlastního bydlení
nebo pronájmu
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A NÁVRATU
NA TRH PRÁCE
- podpora při hledání nového zaměstnání
nebo změně stávajícího
- možnost přístupu na internet
v rámci hledání nového zaměstnání
- moduly vzdělávání jako podpora
pro získání nového zaměstnání
naše činnost nesupluje funkci Úřadu práce
PODPORA A ZVYŠOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY
- krizová intervence, motivační
a podpůrné rozhovory,
individuální psychologické konzultace,
- doprovod k lékaři, duchovní poradenství
MATERIÁLNÍ POMOC
- poskytnutí stravy, hygienických potřeb
v krizové situaci
Projekt „Vaše šance“ CZ.1.04/3.1.02/67.00023 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Výroční zpráva za rok 2013
Magdala
Vedoucí:
Jana Kopečková, DiS.
od 1. 5. 2014 Kamila Dušková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 179 772
tel.: 515 221 987
[email protected]
Založeno:
září 2004
pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 bylo provedeno
500 intervencí, 756 kontaktů
- bylo provedeno 347 HIV testů,
345 testů na syfilis a 344 testů
na hepatitidu C a 326 testů na
hepatitidu B
- 427 studentů bylo proškoleno
v rámci preventivního programu
- služba je zaregistrována podle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách
jako terénní programy
Tato služba měla do dubna 2013
pověření k výkonu sociálně - právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Posláním projektu Magdala je pomoc ženám, poskytujícím placené sexuální služby na
Znojemsku, při návratu k běžnému životu. Poskytujeme účinnou podporu těmto ženám
a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňujeme obtížnou
životní situaci, přičemž respektujeme jejich rozhodování.
Cílem této sociální služby je poskytnout možnost osobám, jež provozují prostituci,
změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí
a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné populace. Naším cílem není navrhovat
různá řešení dané situace, ale především naslouchat, doprovázet a podporovat
v samostatném rozhodování.
CO VŠECHNO DĚLÁME
- Terénní sociální práci v přirozeném prostředí našich uživatelů
- Pomoc a podporu při odchodu z prostředí prostituce
- Informace o pohlavních chorobách, obchodu s lidmi
- Sociální poradenství
- Doprovod (např. na úřad, k lékaři atd.)
- Kontakty na znojemské i mimoznojemské instituce a služby (úřady, lékaře, K-centra,
azylové domy atd.)
- Rychlo testy na HIV, syfilis, hepatitidy B a C
- Těhotenské testy
- Pomoc a podpora při hledání zaměstnání (sepsání životopisu, hledání zaměstnání na
internetu atd.)
- Pomoc a podpora při hledání ubytování
- Letáčky k problematice prevence patologických jevů (pohlavní choroby, obchod
s lidmi atd.)
Služba je zahrnuta do komplexního programu primární prevence (KPPP) města
Znojma. V rámci KPPP vykonává preventivní přednášky na základních a středních
školách na Znojemsku na téma pohlavní choroby a obchodování s lidmi.
Testy HIV byly zakoupeny za pomoci
finančního příspěvku
Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
Tyto testy jsou pravidelně
využívány při testování našich klientek v
poradenském centru a při streetworku.
Děkujeme
8
Výroční zpráva za rok 2013
Dílna sv. Kláry
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Králová
Kontakt:
Mikulášské nám. 12, 669 02 Znojmo
mobil: 733 755 938
[email protected]
Založeno:
říjen 2000
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 jsme poskytli službu
22 osobám s duševním onemocněním
- v roce 2013 jsme získali nové
(větší a důstojnější) prostory
na Mikulášském nám. 12 ve Znojmě
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálně terapeutická dílna
Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním,
kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje
uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky,
a to prostřednictvím pracovní terapie.
CO VŠECHNO DĚLÁME
V dílně se snažíme rozvíjet a upevňovat pracovní návyky a dovednosti uživatelů při
různých činnostech, jako např. šití, výroba šperků z korálků, výroba papírových
dárkových tašek a fotoalb, zahradnické práce a výroba dekoračních předmětů z přírodních materiálů. Hotové výrobky z naší dílny pak uživatelé sami prodávají na různých
prodejních trzích. Další motorické, psychické a sociální dovednosti uživatelů upevňujeme při cvičení a plavání, vzdělávacích činnostech, společenských hrách, besedách
a výletech. Dále se uživatelé učí dovednostem, které jsou důležité pro jejich samostatnost. Jedná se zejména o nácvik vedení domácnosti a nácvik cestování.
V Dílně sv. Kláry budujeme dobrou atmosféru, uživatelé si mohou sami zvolit své
pracovní tempo a pracovní dobu. Pracovní činnosti se střídají s činnostmi relaxačními
a společenskými. V Dílně sv. Kláry zachováváme důstojnost uživatelů služeb, respektujeme jejich práva a jejich rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost, podporujeme seberealizaci uživatelů a uplatňujeme individuální přístup ke všem uživatelům, podporujeme
nezávislost uživatelů a vzájemný respekt zaměstnanců a uživatelů. Zaměstnanci se
dále vzdělávají a tím zvyšují odbornost a kvalitu poskytovaných služeb.
Cíle:
- uživatelé si díky pravidelné docházce
a pracovní činnosti zlepší nebo stabilizují
svůj zdravotní stav po psychické
a fyzické stránce
- uživatelé získají větší samostatnost a naučí
se odpovědnosti za sebe a své jednání
- uživatelé získají základní pracovní návyky
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
9
Výroční zpráva za rok 2013
Osobní asistence
Vedoucí:
Bc. Markéta Bílková
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 188
[email protected]
Založeno:
červenec 2002
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- za rok 2013 jsme poskytli osobní asistenci
celkem 19 uživatelům se
zdravotním postižením, z toho 9 dětem
a mládeži do 18 let a 10 dospělým osobám,
v celkovém rozsahu 5 352 hodin
osobní asistence a 187 hodin
fakultativních činností
- službu poskytlo celkem
14 osobních asistentů
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
osobní asistence
Osobní asistence Znojmo je terénní služba poskytovaná prostřednictvím osobních asistentů
osobám se zdravotním postižením. Mezi naše uživatele patří osoby s tělesným, mentálním,
kombinovaným a jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služba je určena pro děti od 1 roku, mládež a dospělé do 64 let. Službu poskytujeme v celém
znojemském regionu.
Služba se poskytuje bez časového omezení podle potřeb uživatelů (sedm dní v týdnu, včetně
svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v přirozeném prostředí (ve vlastním domácím
prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo ně) a při činnostech, které uživatelé potřebují.
Uživatelům našich služeb umožňujeme setrvání v přirozeném domácím nebo společenském
prostředí a přispíváme tak k zachování jejich vlastního životního stylu. Uživatele podporujeme
v soběstačnosti a samostatnosti a aktivně jim napomáháme v integraci do společnosti.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc s péčí o sebe - s oblékáním,
s hygienou, při použití WC
- pomoc při pohybu doma i venku
- pomoc s přesuny na vozík,
postel, do auta
- pomoc s vařením a podáváním jídla
- pomoc s péčí o domácnost, s nákupy
- doprovody k lékaři, na úřady,
za kulturou, do zaměstnání,
do školy, za sportem
- pomoc při docházce do škol
a školských zařízení,
volnočasových kroužků
- pomoc s péčí o dítě se
zdravotním postižením
- pomoc při obstarávání
osobních záležitostí
Fakultativní služby:
- doprava pro uživatele bezbariérovým
vozidlem
- doprava pro uživatele jeho vozidlem
- volnočasové aktivity
- zájmové aktivity
- podpora při dodržování léčebného režimu
Dále poskytujeme:
- základní sociální poradenství
Kapacita služby Osobní asistence Znojmo je stanovena na 12 uživatelů, kterým je možné
v jednom okamžiku zajistit službu osobní asistence.
CO VŠECHNO DĚLÁME
V roce 2013 jsme díky prostředkům z Tříkrálové sbírky mohli pořídit speciální zvedák se
závěsem, který slouží osobním asistentům k přesunům imobilních uživatelů s tělesným
postižením. Poděkování patří všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, protože právě díky této
sbírce mohl být tento zvedák pořízen. Dále bylo díky Tříkrálové sbírce vybaveno zázemí Klubu
s asistencí - byly pořízeny akumulační kamna a žaluzie do okna. Děkujeme!
Významné události roku 2013:
- 12. 3. 2013 - Rotary klub Znojmo daroval Osobní asistenci Znojmo 25 000 Kč na provoz
bezbariérového vozidla, které slouží k dopravě osob upoutaných na invalidní vozík.
- 22. 6. 2013 proběhla akce Vítáme prázdniny s The Tap Tap 2013 v Hlubokých Mašůvkách
- část výtěžku byla věnována Osobní asistenci na zajištění osobní asistence uživatelům se
zdravotním postižením.
- 3. 12. 2013 se konala tradiční Mikulášská jízda, při které nás návštívil canisterapeutický
pejsek i sv. Mikuláš.
Osobní asistence byla v roce 2013 poskytována jak ve Znojmě, tak v některých obcích
znojemského regionu. Uživatelům jsme poskytli pomoc podle jejich potřeb - většinou se jednalo
o pomoc v domácnosti, doprovázení do škol, do zaměstnání, za sportem, pomoc při vyřizování
osobních záležitostí, pomoc s hygienou, pomoc při podávání jídla, pomoc při přesunech a pomoc
rodině v péči o dítě. Uživatelům jsme poskytli i základní sociální poradenství - podali informace
o sociálních službách, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi, předali kontakty na různé instituce apod.
Osobní asistence Znojmo se aktivně podílí na komunitním plánování ve Znojmě.
10
Výroční zpráva za rok 2013
Klub s osobní asistencí
Vedoucí:
Bc. Markéta Bílková
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 188
[email protected]
Založeno:
červenec 2006
CO VŠECHNO DĚLÁME
Klub s asistencí je aktivitou Osobní asistence Znojmo, která byla zahájena prostřednictvím projektu Osobní asistence dětem a mládeži se zdravotním postižením
(Pomozte dětem!). Jeho činnost však byla zachována i po skončení tohoto projektu.
Poskytujeme zde volnočasové aktivity a prostřednictvím nich také podporujeme
nenásilnou integraci dětí a mládeže se zdravotním postižením do společnosti dětí
zdravých.
Zázemí herny v Klubu s asistencí je součástí kanceláře střediska Osobní asistence
Znojmo. Je uživatelům k dispozici během provozní doby kanceláře. Asistenti zde mají
v případě potřeby nebo zájmu možnost se s uživateli uchýlit a využívat hračky, speciální
pomůcky, knížky, apod., kterými mohou dětem zpestřit či obohatit společně strávený
čas.
Tak jako každým rokem, i v roce 2013, Klub pořádal tradiční Mikulášskou jízdu s osobní
asistencí, při které měly děti možnost vytvořit si vánoční ozdoby a příjemně strávit
odpoledne.
Při aktivitách Klubu jsou dětem k dispozici asistenti, kteří pomáhají rodičům při trávení
volného času jejich dětí. Rodičům tak pomáháme, aby si mohli odpočinout od
každodenní péče o děti, či si vyřídit vlastní osobní záležitosti. Integraci podporujeme
otevřeností všech aktivit Klubu i zdravým dětem, např. sourozencům našich uživatelů.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v Klubu s asistencí se během roku 2013
zaznamenalo 91 návštěv
Pastorační asistence
Pastorační asistence Oblastní charity Znojmo je realizována skrze jmenovaného pastoračního
asistenta a duchovní osobu, jejímž posláním je přinášet informace a podněty pro ty, kteří se
aktivně zapojují do činnosti Charity (charitní zaměstnance, dobrovolníky, uživatele aj.), místní
farní charity nebo pro ty, kteří se jakkoli zajímají o charitní službu a sociální práci založenou na
křesťanských zásadách.
Cílem pastorační asistence je podpora duchovního rozměru charitní práce a podpora charitní
činnosti.
Pastorační asistent:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
[email protected]
OBLAST ČINNOSTI PASTORAČNÍ ASISTENCE
- setkávání se s charitními pracovníky a uživateli v jednotlivých zařízeních Charity
-
11
zajištění duchovní obnovy pro charitní zaměstnance
zajištění přednášek a seminářů s duchovní tématikou
zprostředkování setkání s duchovní osobou
duchovní rozhovory
práce s kodexem Charity ČR
seznamování s křesťanskou sociální naukou
podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi znojemského okresu
poskytování informací duchovním správcům o činnosti Charity
koordinace farních charit
podpora charitativní činnosti ve farnostech
zajištění pastorační nabídky, duchovních aktivit a vzdělání pro zaměstnance Charity a pro
uživatele služeb, aj.
Duchovní asistent:
Mgr. P. Jindřich Čoupek
Kontakt:
mobil: 731 402 652
[email protected]
Výroční zpráva za rok 2013
Centrum poradenství a pomoci
Vedoucí:
Mgr. Zdeňka Fládrová, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 782
tel.: 515 221 986
[email protected]
Založeno:
červenec 1999
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 bylo poradenství
poskytováno ambulantně formou
osobních, telefonických,
emailových konzultací včetně dotazů
v online poradně; poradenství bylo
poskytnuto 416 osobám,
počet intervencí 638, počet kontaktů 48
- nejvíce úkonů bylo poskytnuto v oblastech:
dluhového poradenství (28,1%)
právního poradenství (22,3%)
a odborného sociálního poradenství (21,6%)
- služba je zaregistrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako sociální poradenství a uživatelům
je poskytována bez úhrady
- služba funguje jako kontaktní místo projektu
Senior Pas (přijímání a pomoc při vyplňování
žádostí o registraci/zaslání karty)
Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které
se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení
kompetencí uživatelů služby tak, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné
situace ve svém životě.
Naším cílem je seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi, zvýšit sociální a právní
informovanost uživatelů služby, naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát
možnosti řešení.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Pomoc reaguje na individuální životní situaci uživatelů služby, podporujeme rozvoj samostatnosti uživatelů služby, uživatelé služby jsou motivováni k tomu, aby nesetrvávali v nepříznivé životní situaci, či aby se jejich nepříznivá situace neprohlubovala, jsou dodržována
základní lidská práva a svobody uživatelů, je zachovávána lidská důstojnost uživatelů služby.
Pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní, anonymní.
Služba je poskytována všem dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou si
pomoci vlastními silami a to bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení
nebo sexuální orientaci.
Jedná se zejména o osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, seniory.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- sociální zabezpečení (dávky státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi,
důchodového pojištění,
nemocenského pojištění)
- mezilidské vztahy (manželství,
vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné)
- zaměstnanost (pomoc při hledání
vhodnějšího zaměstnání, při sepisování
životopisu)
- bydlení (pomoc při ztrátě bydlení,
hledání vhodnějšího bydlení)
- dluhy (sestavování rodinného rozpočtu,
dluhové poradenství, vyjednávání
s věřiteli, informace o exekuci /charakteristika,
způsoby, průběh, pravomoci exekutora/,
informace o oddlužení /osobní bankrot/,
pomoc při vyplnění návrhu
na povolení oddlužení)
- právo (právní poradenství formou
osobních a emailových konzultací
s právníkem)
Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace a to jednorázově
nebo opakovaně.
Zájemci o službu nás mohou kontaktovat i prostřednictvím dotazu v online poradně
http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/centrum-poradenstvi-a-pomoci-znojmo/online-poradna/.
Služby poradny jsou uživatelům poskytovány bez úhrady (zdarma).
V listopadu 2013 jsme se zapojili do Národní potravinové sbírky, jejímž cílem bylo darovat
potraviny lidem v nouzi. Sbírka probíhala během celého dne v nákupním centru AHOLD Albert
a INTERSPAR.Celkem se ve Znojmě vybralo úctyhodných 805,15 kg potravin (AHOLD Albert:
355,55 kg, INTERSPAR: 449,6 kg). Darované potraviny byly použity na přímou pomoc sociálně
slabým rodinám i jednotlivcům, osobám v tíživé životní situaci a osobám bez přístřeší.
12
Výroční zpráva za rok 2013
Rodinný sociální asistent
... aby rodina byla domovem
Vedoucí:
Mgr. Radka Růžičková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
... aby rodina byla domovem
mobil: 604 294 189
[email protected]
Založeno:
listopad 2007
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 se zapojilo do projektu 38 rodin,
z toho 54 dospělých a 82 dětí
- služba získala ocenění „Cena kvality”
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi
Služba Rodinný sociální asistent pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové
tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální
a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu
v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému
životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme
dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které
jsou příčinou jejich obtížné životní situace.
Základ služby tvoří terénní sociální práce. Pracovníci služby pracují s rodinami a dětmi
v jejich přirozeném domácím prostředí. Činnost je založena na nácviku chování
směřujícího k řešení problému v rodině, na nabízení možností řešení situací, na
obnovení vlastních kompetencí rodiny řídit svůj život společensky přijatelným
způsobem.
Tato služba měla do dubna 2013
pověření k výkonu sociálně - právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Služba Rodinný sociální asistent podporuje děti a mladistvé ze sociálně
znevýhodněných rodin. Tyto děti jsou diskriminovány prostředím, ve kterém žijí. Nemají
dostatek podnětů ke zdravému rozvoji a často opakují destruktivní styly chování svých
rodičů. Základ projektu Rodinný sociální asistent tvoří terénní sociální práce. Mezi
nejčastější problémy, které jsme pomáhali rodinám řešit, patří nízké příjmy a z toho
plynoucí problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadluženost, kolaps sociálních sítí,
skryté záškoláctví a prospěch dětí, vztahové problémy, nedostatek schopností,
dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatek schopností při
uplatňování rodičovských kompetencí. Rodiny mnohdy netuší, jakým způsobem řešit
jmenované problémy nebo tyto problémy řeší společensky nepřijatelným způsobem.
Dostávají se tak do pasti neřešených problémů, ze které se samy, bez pomoci
nedokážou dostat, a která dlouhodobě ohrožuje fungování rodiny a má negativní vliv na
vývoj dětí v rodině. Pomáháme rodinám, které usilují o změnu své životní situace, chtějí
jmenované problémy řešit a spolupracovat s naší službou.
Naděje je tu vždy
Paní Marta vychovává sama syna s tělesným a mentálním postižením. V době, kdy se
obrátila na službu, nedostávala všechny dávky státní sociální podpory a i přes zjevné
postižení nezískal syn průkaz ZTP/P ani příspěvek na mobilitu. Chlapec využíval Denní
stacionář sv. Damiána, ale vzhledem k nevyřízeným dávkám hrozilo, že bude muset
zůstat doma a nezapojovat se do společnosti běžným způsobem.
S pracovnicí služby začala paní Marta pracovat na finančním zajištění rodiny.
Uživatelka požádala znovu o všechny dávky, s pomocí pracovnice dodala potřebné
doklady. Dávky jí byly přiznány. Také synovi byl po dlouhém „boji“ s úředníky nakonec
přidělen průkaz ZTP/P i příspěvek na mobilitu. Nyní navštěvuje syn stacionář 3x týdně.
Paní Marta hodnotí spolupráci se službou následovně: „Jsem moc ráda za pomoc
z Charity, naučila jsem se samostatně zvládat vyřizování na úřadech. Pracovnice mi
vždy ochotně poradí a pomůže, při jejich návštěvách u nás doma panuje v rodině
pokaždé dobrá nálada.“
13
POMÁHÁME
V TĚCHTO OBLASTECH
- bydlení - pomoc při shánění bydlení,
udržení stávajícího bydlení, pomoc
při zlepšování nevyhovujících
bytových podmínek
- sociální dávky - pomoc při jejich vyřízení,
asistence při žádostech
- zaměstnání - pomoc při shánění zaměstnání
- pomoc při řešení dluhů
- využití příjmu - pomoc účinně nakládat
s příjmy
- pomoc při prosazování práv a zájmů
- výchovné poradenství, ochrana dětí
- pomoc při řešení mezilidských vztahů
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Výroční zpráva za rok 2013
KLUB COOLNA Znojmo
Vedoucí:
Mgr. Karolína Bulová
od 1. 1. 2014 Mgr. Robert Knebl
Kontakt:
Masarykovo nám. 21, 66902 Znojmo
Mobil: 739 389 275
Telefon: 515 541 971
Email: [email protected]
Facebook: Klub Coolna Znojmo
Youtube: KLUBCOOLNAZnojmo
Otevírací doba klubu:
Po, Út, St, Čt, Pá, 14:00 -19:00
Provozní doba streetworku:
Út, St, Čt, Pá, 14:30 -18:00
online poradenství:
Po 7:00 - 8:00 a 14:00 - 16:00
Út,Čt, Pá, 13:00 - 14:00, 18:00 - 19:00
Založení: leden 2009
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2013 služba podpořila 270 uživatelů
v terénní i ambulatní formě
- bylo uskutečněno 3594 kontaktů
v ambulatní formě (klubu) 2498 a v terénní
formě (streetwork) 1096 kontaktů
- byla poskytnuta odborná pomoc ve prospěch
uživatele nebo zájemce o službu
v podobě 2402 intervencí (klub 1382 a terén 1020)
- Klub Coolna je členem České asociace Streetwork
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
se v nízkoprahovém klubu zajišťují prostřednictvím
kontaktní práce v rozsahu těchto úkonů:
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
- podpora při vzdělávání
- nácvik a upevňování sociálních schopností
a dovedností
- pracovně výchovné činnosti
- volnočasové aktivity
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- akce pro veřejnost, vystoupení uživatelů, kulturní,
poznávací a sportovní akce, besedy a další
Sociálně terapeutické činnosti
- podpora
- poradenství
- pomoc v krizi
- práce se skupinou
- případová práce - dlouhodobá individuální práce
„Tam, kde ostatní končí, my začínáme."
Klub Coolna usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících
a mladých dospělých, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím nabídky
sociálních služeb, vzdělávacích a volnočasových aktivit a také poskytováním informací, odborné
pomoci a podpory, se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
Klub Coolna poskytuje ambulantní formu pomoci (nízkoprahový klub) a terénní formu pomoci
(pěší streetwork v přirozeném prostředí uživatelů – parky, hřiště, náměstí aj. včetně terénní
maringotky umístěné na Holandském sídlišti)
Uživatelka klubu, 24 let
„Klub Coolna mi hodně pomohl v tom, když můj přítel spáchal sebevraždu. Bylo to pro mě hodně
těžké období a pracovníci klubu mi hodně pomohli v tom, že jsem za nimi vždycky mohla přijít
a popovídat si s nimi o tom. Vždycky mě vyslechli a mohla jsem jim všechno říct a svěřit se jim.
Klub Coolna mi také hodně pomohl v tom, že mi také zprostředkoval kontakt s psycholožkou,
s kterou jsem se mohla v klubu scházet a řešit mojí situaci. Tento kontakt mi také hodně pomohl.
Díky pracovníkům klubu Coolna a tomuto zprostředkovanému kontaktu s psycholožkou, jsem se
se svojí situací lépe vyrovnala a tím jsem i postupně přicházela na jiné myšlenky. Myslím, že
kdybych do klubu nedocházela, ať už za pracovníky anebo za psycholožkou, tak bych se s danou
situací vyrovnávala mnohem déle.”
Uživatel terénu, 20 let
„Se streetworkery klubu Coolna jsem se dostal do kontaktu v roce 2012 v Příměticích. Začali se
se mnou bavit o tom, co mě zajímá a baví, postupně si získávali mou důvěru v tom, že se jim
můžu s čímkoli svěřit a mám jistotu, že se to nikdo jiný nedozví. Když se dozvěděli, že skládám
texty, zařídili mi v nahrávacím studiu v NZDM Vrakbar v Jihlavě nahrání vlastního songu.
Podporovali mě také v tom, abych skládal dál, dali mi příležitost začít vystupovat před publikem,
ať už se jednalo o jejich akce na klubu nebo v terénu. V současnosti si už domlouvám vystoupení
i nahrávání sám, což je také důkaz toho, kam jsem se během kontaktu s nimi posunul.”
NZDM KLUB COOLNA Znojmo získalo v roce 2013 za předchozí rok čestné uznání v kategorii
„Pracovní tým roku“ za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru nízkoprahových sociálních služeb
a terénní forma NZDM KLUBU COOLNA Znojmo získala též čestné uznání v nové kategorii
„Skokan roku“.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- informační servis
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
- zprostředkování dalších služeb, doprovod
- práce s blízkými osobami
Tato služba měla do dubna 2013 pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
14
Výroční zpráva za rok 2013
KLUB COOLNA Moravský Krumlov
zástupce vedoucí:
Bc.et.Bc. Martin Čapek
Kontakt pro Mor. Krumlov
Břízová 254
mobil: 739 389 274
[email protected]
Otvírací doba:
Po, Út., Čt, Pá 13:00-18:00
Založeno:
leden 2009
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Všeobecným cílem Klubu Coolna je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Během roku 2013 byla prostřednictvím bloků specifické primární prevence probírána tato
témata:
- kouření, zdravý životní styl (zdravé vaření, promítání tematických filmů,
diskuze, zdravá pohybová aktivita)
- Léto
- prázdniny a aktivní trávení volného času (prezentace vhodných aktivit)
- Podzim - alkohol (promítání a rozbor tematických filmů, diskuze)
- Zima
- Vánoce (jejich význam a smysl z hlediska instituce rodiny)
- během roku 2013 navštívilo klub
133 uživatelů služby a zájemců o službu
a to celkem v 2334 návštěvách
- těmto mladým lidem bylo pracovníky klubu
poskytnuto 2400 intervencí
- mimo běžný program v klubu
bylo uskutečněno 40 různých akcí
(výlety, workshopy, besedy,
přednášky pro školy atd.)
- uživatelé se aktivně podílejí na organizaci
volnočasových aktivit v klubu a spolupodílí
se na tvorbě jeho komplexního programu
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 sb., o soc. službách, jako
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Jaro
Dále se Klub Coolna s uživateli klubu v rámci začlenění a pozitivní změny v životním způsobu
účastnili těchto kulturních, preventivních a zážitkových akcí:
-
Oslava narozenin Coolny - 15. 2. („slavit se dá i bez alkoholu“)
CoolCup Moravský Krumlov - 28. 3 (fotbálek - 4. místo, ping pong - 6.- 8. místo)
Vrabčák Fest - 18. 5.
Na koupališti - 11. 7., 25. 7., 2. 8. (např. akce s olympionikem Květoslavem Svobodou)
Coolna Cup Rakšice - Turnaj v malé kopané - 8. 8. (5. místo)
V průběhu roku pak probíhali také workshopy vaření, sportovní akce (turnaje – fotbálek, šipky,
pinec), filmové večery, hraní stolních deskových her, velikonoční workshop (pletení pomlázky,
pečení beránka, výroba velikonočních výzdob) ad.
- Výjezdové akce -Aqualand Moravia Pasohlávky (20. 8.), Brno - motokáry a laser
game (30.10.)
- Cool Cup TřebíčAmbrela - 29. 10. (fotbálek - 1. místo, pinec - 3. místo)
- ZŠ Ivančická - Den prevence (31. 10.)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity
- pracovně výchovná činnost s dětmi
- nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí
c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Tato služba měla do dubna 2013
pověření k výkonu sociálně - právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
15
Výroční zpráva za rok 2013
UM
CENTR É
DOBROVO
LNIC
K
Vedoucí:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
[email protected]
Založeno:
prosinec 2000
Dobrovolnické centrum
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2013 se přihlásilo 12 nových
dobrovolníků
- pomáhalo nám:
48 krátkodobých dobrovolníků
61 dlouhodobých dobrovolníků
- v roce 2013 dobrovolníci odpracovali
celkem 2 681 hod. dobrovolnické
práce, což znamená ve finančním
vyjádření 187 670,- Kč
- dobrovolnické centrum je držitelem
Akreditace Ministerstva vnitra ČR
dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě
Dobrovolnické centrum je zřízené Oblastní charitou Znojmo. Naším cílem je rozvoj charitní
služby našim klientům. Základním posláním dobrovolnického centra je přinést konkrétní pomoc
potřebným lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
ČINNOST DOBROVOLNÍKŮ PŘI CHARITNÍCH AKCÍCH
„Tříkrálová sbírka 2013“
přes 1 254 dobrovolníků, kteří se zapojili do sbírky, vykoledovalo
celkem 1 566 365,- Kč
„Den charity“
dobrovolníci se organizačně zapojili do této propagační akce
Oblastní charity Znojmo a jejích projektů určenou pro širokou
veřejnost
„Dýňová stezka“
dobrovolníci se organizačně zapojili do zábavné akce pořádanou
Domovem pro matky a otce v tísni, která byla určena dětem
a jejich rodičům
„X. Charitní ples“
dobrovolníci se organizačně podíleli na přípravě a průběhu
Charitního plesu v sálu hotelu Dukla
„Koncert Květinky“ dobrovolníci se podíleli na organizaci a přípravě koncertu, který
byl věnován Dennímu stacionáři sv. Damiána.
Dobrovolníci dále pomáhají mimo jiné i v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Znojmo,
kde pomáhají při organizaci aktivit pro uživatele nebo poskytují osobní asistenci těmto
uživatelům. Dále se podílí na jiných charitativních a dobročinných akcích Charity.
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY:
- činnost dobrovolníků v jednotlivých
službách Oblastní charity Znojmo
(pomoc osobám s tělesným a mentálním
postižením, starým a nemocným lidem,
poskytování osobní asistence, pomoc lidem
bez domova, osobám v tíživé situaci
a sociálně slabým a znevýhodněným lidem aj.)
- pomoc při jednorázových akcích
- pomoc při organizování volnočasových
aktivit pro uživatele, zábavných
a benefičních akcích
- pomoc při charitních sbírkách
(Tříkrálová sbírka, aj.)
- pomoc při živelných katastrofách, hromadných neštěstích, krizových situacích aj.
16
Výroční zpráva za rok 2013
Tříkrálová sbírka
POSLÁNÍ SBÍRKY
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita
Česká republika a jejím obecným
účelem je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla. Prostředky Tříkrálové
sbírky pomáhají konkrétním zařízením
jednotlivých oblastních charit, které
poskytují sociální služby lidem v nouzi.
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013
Začátkem ledna v roce 2013 proběhl na znojemském okrese XIII. ročník Tříkrálové sbírky.
Celkem do ulic měst a obcí našeho regionu vyšlo 418 skupinek tříkrálových koledníků. Do
sbírky se zapojilo přes 1 254 koledníků, kteří do tříkrálových pokladniček vykoledovali celkem
1 566 365,- Kč.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU TKS 2013:
Charitní ošetřovatelská služba - pořízení elektrických polohovacích postelí, invalidní vozíky,
kompenzační pomůcky, TEREZA - pomoc obětem domácího násilí - nákup trvanlivých
potravin, léky, hygienické potřeby, supervize, Osobní asistence - pořízení závěsného elektrického zvedáku a příslušenství, vybavení zázemí pro pracovníky a uživatele služby, Charitní
pečovatelská služba - příspěvek na provozní náklady, Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
- pořízení nábytku do terapeutické dílny, Rodinný sociální asistent - úhrada školních obědů pro
chudé děti ze sociálně slabých rodin, MAGDALA - pořízení základních trvanlivých potravin,
hygienické potřeby, rychlotesty na pohlavní choroby, boxy na zdravotní odpad, Nízkoprahový
Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby a preventivních programů pro děti a mládež
ohrožené sociálním vyloučením, Centrum poradenství a pomoci Znojmo - náklady spojené na
provoz právního a sociálního poradenství, Denní stacionář sv. Damiána - nákup materiálu na
sociální program, metodika, supervize, Dílna sv. Kláry - stavební rekonstrukce a úpravy prostor
Dílny sv. Kláry, Krizový dobrovolný tým - provozní a mzdové náklady, Dobrovolnické
centrum - podpora dobrovolnického centra
Podpora Centra Hippokrates v Moldavsku
Koordinátor:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
[email protected]
ZHODNOCENÍ TKS 2013
- celková částka ze všech pokladniček
byla 1 566 365,- Kč
- celkem se do sbírky zapojilo přes 1254
koledníků, kteří vytvořili 418 skupinek
- výsledky všech ročníků Tříkrálové sbírky
jsou k dispozici na webových stránkách
OCH Znojmo www.znojmo.charita.cz
„Děkujeme všem, kteří vlídně přijali koledníky
a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky
patří i samotným koledníkům
a všem kdo se do sbírky zapojili
a tak věnují nezištně svůj čas i úsilí
ve prospěch pomoci druhým“.
Výtěžek TKS 2013 se řídí pravidly rozdělení:
65% projekty Oblastní charity Znojmo, 15% projekty Diecézní charity Brno,10%
humanitární pomoc v zahraničí, 5% projekty Charity ČR, 5% režie sbírky
Postní almužna
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU POSTNÍ ALMUŽNY
Postní almužna je projev zcela dobrovolné osobní formace a také snaha spojit úsilí farností
a Charity ve službě bližním v nouzi.
Jednalo se o dobrovolnou duchovní formaci, kdy si během celé doby postní můžeme odříct
některý prožitek (např. děti se v době postu mohly vzdát čokolády či jiné sladkosti a dospělí např.
cigarety, alkoholu, kávy, zábavy, luxusu nebo jiného prožitku). Jedinec tak po své zralé úvaze
sám zhodnotil každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vložil
svou almužnu do papírové schránky na pomoc bližnímu v nouzi.
Celkem se do 5. ročníku Postní Almužny zapojilo 33 farností z celého znojemského okresu, kde
se celkem vybralo z 412 papírových schránek 105 891,- Kč. Tento výtěžek postní akce byl
použit na financování operací a léčebných výdajů vážně nemocných a umírajících chudých dětí
na Ukrajině.
„Jménem Oblastní charity Znojmo a jménem dětí, kterým se díky Vám dostalo pomoci,
děkujeme!“
17
postnička
Výroční zpráva za rok 2013
Pomoc na Ukrajině
Koordinátorka:
Veronika Miholová
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
I
UKRAINE
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Finanční příspěvky a dary
Fyzické osoby
Humanitární konto TKS 2013
Prostředky z Postní almužny
Celkem
128 527,- Kč
264 053,- Kč
105 891,- Kč
498 471,- Kč
Částky poskytnuté na Ukrajinu
52 462,- Kč
Pomoc sociálně slabým rodinám
25 000,- Kč
Svíčková dílna Viškovo
30 000,- Kč
Svíčková dílna Zoločiv
167 628,- Kč
Léčebné výlohy a operace
Kuchyň a jídelna pro chudé v Užhorodě 66 667,- Kč
50 000,- Kč
Dům na půli cesty v Užhorodě
391 757,- Kč
Celkem
pomoc vážně nemocným dětem
svíčková dílna ve Viškovu
svíčková dílna v Zoločivu
V oblasti Zakarpatské Ukrajiny poskytuje Oblastní charita Znojmo pomoc již čtrnáct let.
Prvním projektem se stala podpora dětí z dětských domovů ve Velkém Berezném, která
trvala až do roku 2006. V dalších letech následovalo zřízení Domu na půli cesty
v Užhorodě, podpora dětských domovů rodinného typu v Mukačevu, Seredném,
Rachově, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, svíčková dílna ve Viškovu a Zoločivu,
financování léčebných výloh vážně nemocných dětí i dospělých. Projekty jsou
realizovány převážně v mukačevském, užhorodském a lvovském rajonu.
Pomoc sociálně slabým rodinám
Nákupem základních potravin, léků, platbou za vodu, plyn apod. se podařilo podpořit
9 rodin s dětmi, od začátku projektu je to již 60 podpořených rodin.
Stáž pracovníků v ČR
Již popáté jsme pro sociální, zdravotní pracovníky i dobrovolníky zorganizovali týdenní
stáž v ČR. Velmi přivítali možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým
procesem fungování sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpali
tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině.
Financování léčebných výloh a operací
V důsledku nedostatečně fungujícího zdravotního systému na Ukrajině, kdy jsou lidé
nuceni finančně se podílet na veškerých nákladech léčby (léky, zdravotnický materiál i
samotný lékařský zákrok), spolupracujeme s Charitou v Mukačevu na pomoci při
financování léčebných výloh a operací vážně nemocných dětí i dospělých především ze
sociálně slabých rodin. Z prostředků Tříkrálové sbírky, Postní almužny a ostatních darů
jsme takto podpořili 12 osob, od začátku projektu je to již 58 osob.
Svíčková dílna ve Viškovu
Svíčková dílna ve Viškovu, která zde funguje od roku 2009, zaměstnává mentálně
a tělesně postižené. Dílna slouží jako pracovní terapie pro lidi s postižením z blízkého
okolí (Viškovo, Chust, Tjačiv, Solotvino). Pod vedením instruktorů získávají sebedůvěru, rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
Svíčková dílna v Zoločivu
Nově zřízená svíčková dílna byla otevřena v prosinci roku 2013. Funguje jako pracovní
terapie pro lidi s tělesným mentálním postižením z okolí města Zoločiv.
Stáž kněží ze znojemského a moravskokrumlovského děkanství na Ukrajině
Zorganizovali jsme stáž pro kněze z těchto dvou děkanátů. Velmi přivítali možnost
seznámit se pomocí Oblastní charity Znojmo na Ukrajině. Stáž byla zároveň
i poděkováním za jejich pomoc při organizování Postní almužny.
stáž pracovníků v ČR
stáž kněží na Ukrajině
18
Výroční zpráva za rok 2013
AURIS - Klub neslyšících
Koordinátorka:
Mgr. Magdaléna Králová
Předsedkyně:
Simona Sekulová
od 1. 1. 2014 Jana Zahradníková
Místopředseda:
Roman Lednický
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 733 755 938
[email protected]
Založeno:
září 2006
KLUB NESLYŠÍCÍCH ZNOJMO
Klub neslyšících Auris zapojuje lidi se sluchovým postižením do společnosti. Nabízí těmto lidem
vzdělávací a volnočasové aktivity ve společnosti slyšících i neslyšících přátel. Slyšícím
studentům kurzů znakového jazyka klub umožňuje jeho praktické užití.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Klub neslyšících vznikl v návaznosti na kurzy znakového jazyka, pořádané Oblastní charitou
Znojmo. Scházejí se v něm lidé se sluchovým postižením ze Znojma a okolí a jejich slyšící
přátelé, zejména lektoři a studenti kurzů znakového jazyka. Scházíme se pravidelně každý týden
v úterý, pořádáme i mimořádné akce v jiné dny.
NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ AKCE V ROCE 2013
- Na jaře jsme byli na moc zajímavé exkurzi v provozních prostorách znojemské nemocnice. Měli
jsme tak příležitost podívat se tam, kam se běžně jako pacienti dostat nemůžeme - např. do
kuchyně, skladu, kotelny, prádelny, spalovny odpadů. Viděli jsme také nový heliport.
HLAVNÍMI ČINNOSTMI JSOU:
- přednášky, semináře, diskuse
- kultura - návštěva divadla, výstavy
- tanec - návštěva plesů
- sport - volejbal, fotbal, bowling,
badminton
- tvořivé dílny
- výlety, exkurze
- V klubu jsme také měli zajímavou přednášku o Keni. Přijel nám o ní povídat neslyšící mladý
muž z Brna, který v létě absolvoval měsíční expedici v Keni s dalšími třemi neslyšícími přáteli.
Podařilo se jim tak vyvrátit větu v cestovní příručce, že neslyšící nemohou do Afriky cestovat
sami bez průvodce.
- Na podzim jsme vyrazili do přírody. Přes Hradiště jsme se prošli k Samaritánce, kde jsme si
vyprávěli pověst o této kapličce a památné lípě.
- Stále nás baví pravidelně sportovat. Jednou za 14 dní hrajeme volejbal. Uspořádali jsme ale
také 2 turnaje v bowlingu o putovní pohár.
Auris funguje od počátku jako dobrovolné sdružení bez finančních prostředků. Tímto
chceme moc poděkovat všem přednášejícím odborníkům, kteří pro nás připravili
program bez nároku na odměnu.
Další činnost
CHARITNÍ ŠATNÍKY
Kontakty na charitní šatníky:
Farní charita u Sv. Kříže ve Znojmě
Charitní šatník je otevřen každé úterý od 13:00 do 17:00 hodin v přízemí
Dominikánského kláštera na ulici Dolní Česká 1 ve Znojmě.
Darované ošacení vydáváme lidem sociálně potřebným a lidem v nouzi. Přebytečné
ošacení odvážíme do charitního bazaru BALTAZAR v Brně a ve Znojmě, jejichž
provozovatelem je Diecézní charita Brno.
Farní charita v Moravském Krumlově
Charitní šatník je otevřen každé druhé úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin na ulici
Dělnická 600 v Moravském Krumlově (areál Technické a zahradní správy Moravský
Krumlov – sběrný dvůr).
Nadbytečné ošacení je ve spolupráci s Diecézní charitou Brno odváženo a rozdáváno
všude tam, kde jej potřebují sociálně potřební lidé.
ZAVAŠE DARY DĚKUJEME!
19
Farní charita u Sv. Kříže ve Znojmě
Dolní Česká 1, Znojmo (přízemí
Dominikánského kláštera)
otevřeno:
každé úterý 13:00 - 17:00 hod.
Farní charita Moravský Krumlov
Dělnická 600, Moravský Krumlov
otevřeno:
každé druhé úterý 14:00 - 16:00 hod.
Výroční zpráva za rok 2013
Vedoucí:
Jan Havelka
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 450 915
tel.: 515 220 768
krizová linka: 516 410 668
[email protected]
Založeno:
prosinec 2006
Krizový
Povodně v obci Putim
Krizový dobrovolný tým
Projekt Krizový dobrovolný tým poskytuje pomoc obětem nenadálých událostí, krizových
situací, hromadných neštěstí, živelných katastrof a podobných neštěstí - od okamžité
krizové intervence ze strany psychologů a sociálních pracovníků, rychlé zajištění
nejnutnějších materiálních potřeb či pomoci se stabilizací v posttraumatickém období až po
dlouhodobé doprovázení obětí neštěstí.
Krizový dobrovolný tým pomáhá těmto lidem s návratem do běžného života, pomáhá jim
zorientovat se v situaci, následně společně vytýčit kroky, které povedou k řešení problému a
spolupracovat na jejich realizaci.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Povodně v obci Putim
cvičný výjezd - Znojmo - státní silnice,
křižovatka u obce Kravsko
VÝJEZDY A CVIČENÍ
· výjezd na povodně - obec Putim:
- týmy: 1 tým Charita,
- pomoc s úklidem po povodni - oklepávání
omítek, omývání věcí,
psychosociální podpora osob
· výjezd na povodně - Litoměřice:
- týmy: 1 tým Charita,
pomoc s úklidem po povodni - oklepávání
omítek, omývání věcí,
psychosociální podpora osob
· cvičný výjezd - Znojmo - státní silnice,
křižovatka u obce Kravsko:
- týmy: 1 tým Charita, HZS Znojmo,
Policie Znojmo, HZS Brno
- pomoc v evakuačním stanu - psychosociální
podpora osob
po dopravní nehodě, podpora složek IZS
V důsledku stále častějších katastrof a živelních událostí se Jihomoravský kraj a Diecézní
charita Brno rozhodli rozšířit týmy pomoci při mimořádných událostech o dobrovolníky z řad
veřejnosti. Noví dobrovolníci, kteří se registrují do TEAMU MORAVA na adrese
http://www.teammorava.cz, jsou zařazeni do databáze. Následně absolvují základní kurzy
pomoci při mimořádných událostech. Mimořádnou událostí se rozumí např. nouzová
evakuace a zásobování obyvatelstva při hromadných neštěstích, živelních katastrofách. Při
těchto událostech se zaměřuje na pomoc při distribuci drobné materiální pomoci,
komunikaci se zasaženými lidmi a mapování jejich potřeb. Současně tým pomáhá
i manuálně jako např. plnění pytlů pískem, zabezpečování domácností, odklízení
naplavenin apod.
V současné době Team Morava sdružuje téměř 200 dobrovolníků z řad veřejnosti a přibližně
120 dobrovolníků z řad jednotlivých oblastních charit. Mnozí dobrovolníci, kteří pomáhali
prostřednictvím Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno při povodních v minulém
roce v severních Čechách, se po vzniku Team Morava stali jeho členy. Team Morava vznikl
díky projektu financovaného z EU „Přeshraniční zásahy jednotek Jihomoravského kraje
a Dolního Rakouska v případě katastrof“. Jeho cílem je vytvářet skupinu lidí, kteří chtějí
pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Základ tvoří pracovníci a dobrovolníci
Diecézní charity Brno z řad oblastních organizačních jednotek - Blansko, Břeclav a Znojmo.
Team Morava navázal na Krizové týmy DCHB, které fungují již 7 let. Každý člen týmu
prochází vstupním a poté průběžným školením a vzděláváním. Současně se účastní
jednotlivých cvičení se složkami Integrovaného záchranného systému.
Vytvořili jsme tým lidí, kteří jsou připraveni a školeni profesionálně pomoci.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
V roce 2013 jsme zaměřili naši činnost na další proškolení stávajících členů týmů.
Zúčastnili jsme se další mezinárodní konference v Brně organizované Jihomoravským
krajem a kolegy z Dolního Rakouska. Toto setkání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností
z různých úrovní pomoci.
Podíleli jsme se na pomoci lidem zasaženým povodněmi v jižních Čechách - v obci Putim
a také v severních Čechách - Litoměřice. Na obou místech jsme nabízeli pomoc v oblasti
psychosociální podpory a dále fyzickou pomoc s oklepáváním omítek v zatopených domech
a čištění nábytků od bahna vodním proudem.
Rovněž jsme se zúčastnili cvičení pořádaných Jihomoravským krajem a obcemi
s rozšířenou působností. Pomáhali jsme v evakuačním stanu nabídkou psychosociální
podpory osobám po velké dopravní nehodě autobusu a dalších dvou aut.
Upevnili jsme spolupráci se složkami IZS i s ostatními organizacemi, které nabízejí
humanitární pomoc - ADRA, ČČK a další.
20
Výroční zpráva za rok 2013
Významné události roku 2013
• 1. - 14. ledna - 13. ročník Tříkrálové
sbírky, zúčastnilo se přes 1254 koledníků,
výsledek 1 566 365,- Kč. Děkujeme.
• 4. ledna se uskutečnilo tříkrálové zimní
kino, které bylo doprovodnou akcí
Tříkrálové sbírky. Promítal se film Kocour
v botách.
• 25. - 27. ledna se uskutečnilo tříkrálové
kino, které bylo odměnou pro všechny
koledníky.
• 1. února se uskutečnilo setkání
zaměstnanců u příležitosti 20. výročí
Oblastní charity Znojmo.
• 5. února se uskutečnila tisková konference
příležitosti oslav 20. výročí OCHZ.
• 12. února pořádal Denní stacionář sv.
Damiána masopustní průvod Znojmem.
• 12. února uspořádali zaměstnanci
Domova pro děti masopustní veselici.
• 18. března předal Rotary klub Znojmo
Osobní asistenci šek v hodnotě 25000,-Kč.
• v březnu bylo předáno ocenění paní
Hedvice Kelčové za dlouholetou pomoc
při Tříkrálové sbírce.
• 20. dubna uspořádal Domov pro matky
a otce v tísni 1. ročník Broučkiády.
• 19. června se uskutečnila oslava 20. výročí
OCHZ v Lidovém domě.
• 22. června se uskutečnil v Camping
Country koncert skupiny The Tap Tap.
Výtěžek byl věnován Osobní asistenci.
• 30. července se uskutečnilo slavnostní
předávaní ocenění za pomoc při
povodních. Cenu z rukou JUDr. Michala
Haška převzal Jan Havelka.
• 4. září se na Horním náměstí uskutečnil
Den sociálních služeb, na kterém se
prezentovaly všechny naše služby.
• 19. září se uskutečnil Den otevřených dveří
v Domově pro matky a otce v tísni.
• 26. září se uskutečnil na Horním nám.
Den Charity.
10. Charitní ples
• 27. září se uskutečnilo slavnostní
předávání ocenění za pomoc
při povodních. Cenu z rukou prezidenta
Miloše Zemana převzal Martin Kosík.
• 1. října se Krizový dobrovolný tým zúčastnil
velkého cvičení jednotek integrovaných
záchranných složek.
• 18. října pořádal Domov pro matky a otce
v tísni Dýňovou stezku.
• 2. - 30. listopadu proběhla výstava
uživatelů Ateliéru Samuel.
• 10. května uspořádal Domov pro matky
a otce v tísni ve štukovém sále módní
přehlídku s názvem „Tak šel čas”.
• 16. listopadu se ve vybraných prodejnách
uskutečnila národní potravinová sbírka.
• 14. - 17. května se naše služby zúčastnily
veletrhu Pro Váš úsměv.
• 19. listopadu získal Rodinný sociální
asistent Cenu kvality.
• 27. - 31. května proběhla návštěva kněží
ze znojemského a moravskokrumlovského
děkanátu na Ukrajině.
• 23. listopadu proběhl 10. Charitní ples
v hotelu Dukla.
• 3. - 7. června proběhla stáž pracovníků
z Ukrajiny ve Znojmě.
oslava 20 let Oblastní charity Znojmo
masopustní průvod Denního stacionáře
sv. Damiána
• 3. prosince se uskutečnila Mikulášská jízda
Osobní asistence
• 13. června převzali pracovníci Klubu
Coolna Znojmo ocenění Časovaná bota.
• 13. - 19. prosince navštívili zaměstnanci
Domova Ukrajinu, aby zde naučili místní
pracovníky vyrábět svíčky.
• 14. - 19. června pomáhali členové našeho
Krizového týmu při povodních v obci
Litoměřice a Putim.
• 20. prosince uspořádala skupina Květinka
adventní koncert s výtěžkem
pro Denní stacionář sv. Damiána.
Dýňová stezka
• 18. června se uskutečnil den otevřených
dveří v nových prostorách Dílny sv. Kláry.
Den Charity
21
22
Sociální
pracovník 0,4
Pracovník v soc.
službách 3,2
DPČ, DPP
7
Asistentka
0,5
Sociální
pracovník 1,4
Pracovník v soc.
službách 5
DPČ, DPP
1
Asistentka
DPP
Uklízečka
DPČ
Řidič
DPP
Provozář
0,62
Osobní asistence
Bc. Markéta Bílková
0,6
Denní stacionář
sv. Damiána
Mgr. Soňa Foitová
0,6
Asistentka
0,75
DPČ, DPP
3
Pracovník v soc.
službách 7,2
Sociální
pracovník 0,3
Charitní pečovatel.
služba
Bc. Jaroslava Valová
0,45
Zástupce ředitele
pro oblast služeb
sociální a zdravotní péče
Bc. Jaroslava Valová, DPČ 0,1
Provozář
DPP
DPČ, DPP
12
Všeobecná sestra
13,47
asistentka
1
Charitní ošetřovatel.
služba
Angelika Osovská
1,0
Pracovník v soc.
službách 1,75
Sociální
pracovník 0,5
Dílna sv. Kláry
Mgr. Magdaléna
Králová
0,5
DPČ, DPP
1
Terénní pracovník
1
Pracovník v soc.
službách 3
Sociální
pracovník 0,4
Soc. rehabilitace
Samuel
Jana Svobodová
0,8
Uklízečka
DPP
Psycholog
DPP
DPČ, DPP
1
Pracovník v soc.
službách 4
Sociální
pracovník 4,5
Klub Coolna
Mgr. Karolína Bulová
Znojmo, M. Krumlov
0,5
Zástupce ředitele
pro oblast služeb
sociální prevence
Mgr. Radka Růžičková, DPČ 0,1
asistentka
Helena Horáková, DiS.
1,0
Pracovník v soc.
službách 1,75
Sociální
pracovník 0,7
Rodinný soc.
asistent
Mgr. Radka Růžičková
0,8
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
ředitel
Mgr. Evžen Adámek
Technický
pracovník 0,5
Psycholog
DPP
DPČ, DPP
4
Pracovník v soc.
službách 4
Sociální
pracovník 1,2
Domov pro matky
a otce v tísni
Bc. Blanka Mahdalová
0,8
Právník
DPP
Sociální
pracovník 0,5
Centrum poradenství
a pomoci
Mgr. Zdeňka Fládrová
0,5
Psycholog
DPP
Organizační
pracovník 0,3
Sociální
pracovník 0,7
Tereza
Mgr. Radka Sovjáková
0,5
Zástupce ředitele
pro oblast služeb
sociálního poradenství
Mgr. Zdeňka Fládrová, DPČ 0,1
Řidič
DPČ
DPČ, DPP
2
Pracovník v soc.
službách 1
Sociální
pracovník 0,6
Magdala
Jana Kopečková, DiS.
0,4
Organizační struktura Oblastní charity Znojmo v roce 2013
Uklízečka
DPČ
Technický prac.
Krizový dobr. tým 1
Dobrovolníci, TKS
Past. asistent 0,5
PR, Fundraising
1
Projektový
manager 0,8
Personalistka
1
SPRÁVA
Účetní
1,62
Zástupce ředitele
pro oblast
řízení lidských zdrojů
Mgr. Vladimíra Ochmanová, 0,3
Výroční zpráva za rok 2013
Finanční zpráva Oblastní charity Znojmo
za rok 2013
Provozní náklady a výnosy
Náklady
Částka
spotřeba materiálu
drobný majetek do 40 tis.Kč
energie
pohonné hmoty
reprezentace
opravy udržování
cestovné
nájemné
leasingové nájemné
telefon, internet, poštovné
školení,kurzy
ostatní služby
ostatní služby - subdodavatel
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojistné
zák.a ostatní sociální náklady
daně a poplatky
poplatky bance
pojistné aut, zaměstnanců
odpisy
ostatní náklady
manka a škody
náklady z minulých období
CELKEM
Výnosy
1 525 098,64 Kč
645 222,46 Kč
1 451 708,85 Kč
977 335,01 Kč
125 316,13 Kč
527 762,44 Kč
208 167,55 Kč
1 074 144,50 Kč
0,00 Kč
346 408,61 Kč
187 773,01 Kč
940 209,51 Kč
0,00 Kč
22 746 739,01 Kč
7 354 880,72 Kč
689 509,17 Kč
49 811,54 Kč
20 678,94 Kč
183 120,98 Kč
1 157 023,99 Kč
163 851,71 Kč
707,00 Kč
17 849,30 Kč
40 393 319,07 Kč
Částka
provozní dotace MPSV
provozní dotace MV ČR
provozní dotace JMK
provozní dotace MěÚ Znojmo
provozní dotace MěÚ M. Krumlov
provozní dotace obce
dotace ostatní evropské fondy
dary fyzické osoby
dary organizace
nadace
fondy
jiné ostatní výnosy
pojistné události
prodej výrobků prac.terapie
tržby zdravotní pojišťovny
tržby za služby uživatelům soc. sl.
příjmy z IP projektů
příjmy z IP projektů-subdodavatel
ostatní (úroky, kurzové zisky)
tržby z prodeje majetku
výnosy z minulých období
CELKEM
5 351 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 239 000,00 Kč
574 382,00 Kč
150 000,00 Kč
19 256,00 Kč
384 149,39 Kč
361 274,00 Kč
353 082,84 Kč
167 752,50 Kč
989 984,34 Kč
360 346,41 Kč
188 366,00 Kč
73 139,00 Kč
12 377 474,03 Kč
3 450 384,07 Kč
13 426 111,27 Kč
0,00 Kč
29 964,86 Kč
82 000,00 Kč
-162 131,88 Kč
39 435 534,83 Kč
Investiční náklady a zdroje financování
Investice
Částka
Zdroje
Hyundai
199 032,00 Kč
Vlastní zdroje - Fond investic
198 032,00 Kč
Škoda Fabie
152 000,00 Kč
271 600,00 Kč
438 470,00 Kč
150 348,00 Kč
48 168,27 Kč
Vlastní zdroje - Fond investic
152 000,00 Kč
271 600,00 Kč
438 470,00 Kč
150 348,00 Kč
Dacia Duster
Dětské hřiště
Vestavěný nábytek
Rekonstrukce Dílny sv. Kláry
Celkem
1 259 618,70 Kč
Částka
Vlastní zdroje - Fond investic
Vlastní zdroje - Fond investic
Vlastní zdroje - Fond investic
Vlastní zdroje - Tříkrálová sbírka
Celkem
48 168,27 Kč
1 259 618,70 Kč
Organizační struktura Charity ČR
CHARITA
ČESKÁ
REPUBLIKA
Diecézní
charita
Hradec
Králové
Diecézní
charita
České
Budějovice
Diecézní
charita
Plzeň
Arcidiecézní
charita
Olomouc
Oblastní
charita
Blansko
Oblastní
charita
Brno
Oblastní
charita
Břeclav
Oblastní
charita
Hodonín
Oblastní
charita
Jihlava
Diecézní
charita
Brno
Arcidiecézní
charita
Praha
Diecézní
charita
ostravskoopavská
Diecézní
charita
Litoměřice
Oblastní
charita
Rajhrad
Oblastní
charita
Tišnov
Oblastní
charita
Třebíč
Oblastní
charita
Znojmo
Oblastní
charita
Žďár nad
Sázavou
SANSIMON
spol. s r. o.
23
Výroční zpráva za rok 2013
Výkaz majetku a zdrojů Oblastní charity Znojmo za rok 2013
Oblastní charita Znojmo vede podvojné účetnictví a v roce 2013 proběhl audit bez výhrad.
Rozvaha
Aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m.
Stavby
Pozemky
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
CELKEM STÁLÁ AKTIVA
Zásoby
CELKEM ZÁSOBY
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Nároky na dotace proj. EU
Jiné pohledávky
Částka
6 240,00 Kč
572 947,90 Kč
36 840,00 Kč
0,00 Kč
15 098 810,27 Kč
10 188,50 Kč
7 113 062,66 Kč
- 7 443 573,61 Kč
15 394 515,72 Kč
232 036,45 Kč
232 036,45 Kč
6 040 923,39 Kč
123 381,00 Kč
6 563,46 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
796 737,71 Kč
CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
6 967 605,56 Kč
Pokladna
Ceniny - známky, stravenky
Účty v bankách
CELKEM FINANČNÍ MAJETEK
133 291,00 Kč
110 180,00 Kč
2 331 220,00 Kč
2 574 691,00 Kč
CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA
9 774 333,01 Kč
Náklady přístích období - krátkodobé
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - Přechodné účty
AKTIVA CELKEM
10 565,00 Kč
168 963,62 Kč
0,00 Kč
179 528,62 Kč
25 348 377,35 Kč
Pasiva
Částka
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
VLASTNÍ JMĚNÍ CELKEM
Dlouhodobé přijaté zálohy
CELKEM DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
19 145 204,37 Kč
155 447,69 Kč
1 343 568,84 Kč
20 644 220,90 Kč
4 558 690,00 Kč
4 558 690,00 Kč
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
153 569,99 Kč
117 927,96 Kč
0,00 Kč
430 046,00 Kč
0,00 Kč
238 271,74 Kč
939 815,69 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry
CELKEM CIZÍ ZDROJE:
Krátkodobé bankovní výpomoci
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
CELKEM OSTATNÍ PASIVA - Přechodné účty
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PASIVA CELKEM
0,00 Kč
5 498 505,69 Kč
0,00 Kč
46 410,00 Kč
117 025,00 Kč
163 435,00 Kč
- 957 784,24 Kč
25 348 377,35 Kč
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2013
FYZICKÉ OSOBY
E. Adámek, V. Adámek, pí. Alexová, p. Baďura, p. Balík, H. Bauerová, pí. Bednářová, p. Bedřich, p. Bechová, P. Beťák, P. Blahynka, pí. Bindrová, p. Brabec,
pí. Brázdová, pí Brodíková, pí. Březovská, pí. Buchtelová, pí. Bulínová, p. Cejnek, J. Cigánková, L. Cizlerová, pí. Cvalingová, p. Čaněk, pí. Čejková, p. Černý,
p. Čerstvý, p. Čížek, pí. Čurdová, M. Dařbujanová, P. Dobeš, D. Doležalová, pí. Doleželová, pí. Drozdová, pí. J. Dvořáková, pí. B. Dvořáková, p. Ďurkovič,
p. Fetterle, pí. Freyová, p. Fučík, pí. Fučíková, pí. Fuisová, pí. Gajdošová, A. Gazdík, Mgr. E. Gargelová, p. Gluck, p. Gregor, p. Grones, pí. Grymová,
pí. Entlerová, pí. Harantová, p. Haverland, pí. Havlíčková, pí. Hazuchová, p. Hekerle, pí. Heřmanská, p. Hejl, pí. Hodaňová, H. Horáková, pí. Harantová, p. Horký,
M. Horváth, p. Hotař, pí. Hrůzová, pí. Hůlová, M. Hynek, pí. Chromá, pí. Chytrá, p. Chvátal, p. Janíček, pí. Janíčková, pí. Janíková, pí Jelenová, p. Jelínek,
pí. Jeřábková, pí. Jízdná, , p. Joura, p. Kacetl, pí. Kadlečíková, p. Kaidl, p. Kaláb, M. Kalinová, pí. Kárlová, pí. Kašparková, pí. Kašparová, M. Karásková,
p. Karásek, pí. Kašparová, p. Kavalec, p. Kenereš, p. Kleandr, p. Klempa, pí. Kliková, J. Klouda, pí. Kloudová, R. Knoppová, pí. Kocmánková, p. Koch, p. Koláček,
pí. Komínková, pí. Komůrková, pí. Kopecká, p. Korál, pí. Kotzová, p. Kozdas, pí. Krajčiříková, p. Kratochvíl, L. Krčová, Mudr. K. Křenecký, pí. Křížová, p. Kubíček,
pí. Kučerová, pí. Kuchařová, p. Kulhánek, pí. Kudrnová, pí. Kyliánová, p. Lehner, p. Loucký, pí. Lysáková, pí. Macková, pí. Mailbeková, pí. Majbeková,
pí. Majorová, pí. Málková, M. Malečková, Ing. J. Malůšek, pí. Manková, p. Martinů, pí. Masařová, pí. Medovarská, pí. Merhoutová, p. Míča, V. Miholová,
pí. Molíková, pí. Moravcová, pí. Moravská, M. Maxera, pí. Mudrychová, p. Nahodil, pí. Němcová, p. Nevěčný, p. Nováček, pí. Nováčková, pí. Nossková,
p. Nossek, pí. Nováková, p. Novotný, p. Ondroušek, S. Otáhal, pí. Pachlová, pí. Paseková, p. Pavlas, pí. Pažická, pí. Pechurová, pí. Pekárková, pí. Pilařová,
p. Plaček, pí. Plechatá, pí. Plotzerová, pí. Podlešáková, pí. Popelková, pí. Poulová, pí. Prčinová, pí. Procházka, p. Přibil, JUDr. T. Rada, p. Radkovský,
p. Radnický, pí. Radnická, p. Richter, pí. Rothová, p. Roun, pí. Roušarová, pí. Rusnáková, pí. Rysová, p. Ryška, p. Řeřucha, pí. Řiháčková, p. Salák,
pí. Samuelová, M. Sapík, p. Sázavský, pí. Seyčková, p. Scharf, p. Sklenář, pí. Sklenářová, pí. Smejkal, pí. Smetáková, pí. Smolíková, p. Smrčka, pí. Smrčková,
p. Slavík, pí. Stejskalová, pí. Stehlíková, p. Suchan, pí. Surovcová, p. V. Svoboda, p. D. Svoboda, D. Svobodová, Mudr. M. Svobodová, J. Svobodová,
pí. Šalomounová, p. Šebeček, pí. Šidlová, Šimša, pí. Šlapalová, pí. Šlapanská, pí. Šnáblová, pí. Šrůtková, pí. Štičková, A. Švíková, p. Teplík, p. Tinka,
pí. Tkadlecová, pí. Tomanová, p. Tomášek, p. Tomšíček, p. Teretera, pí. Treterová, pí. Třasoňová, pí. Tunková, p. Turek, pí. Uherková, p. Urban, p. Urbánek
pí. Urbanová, pí. Vavřínová, pí. Veberová, pí. Velebová, p. Veselý, pí. Vespalcová, pí. Vinohradská, p. J. Vítek, pí. Vitouchová, p. Vorel, p. Vorlický, pí. Vyskotová,
pí. Vysloužilová, p. Winkler, pí. Wizingerová, pí. Zahradníková, p. Zach, p. Zástěra, pí. Zástěrová, p. Zedníček, p. Zeleňák, p. Zeman, T. Zezula, p. Zlatuška,
p. Žák, pí. Železná, pí. Žitná,
DÁRCI PŘISPÍVAJÍCÍ NA POMOC UKRAJINĚ
E. Adámek, M. Adámková, A. Bulová, P. Dobeš, Ing. P. Dobeš, FÚ Únanov, FÚ Sv. Mikuláš, MUDr. Hlaváčová, Jandovi, P. Kamenický, K. Kuncková, M. Machová,
V. Miholová, Ing. Zdeněk Nekula, M. Sapák, V. Šormová, H. Štorková, pí. Zehnálková, Charita Žerotice
24
Oblastní charita Znojmo tímto děkuje všem malým i velkým dárcům,
kteří v roce 2013 podpořili naši činnost finančním či věcným darem
nebo dobrovolnou činností.
Dotace a granty
13 426 111,27 Kč
Individuální projekt JmK
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 5 351 000,00 Kč
1 239 000,00 Kč
Jihomoravský kraj
574 382,00 Kč
Město Znojmo
150 000,00 Kč
Město Moravský Krumlov
20 000,00 Kč
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle
Grantový projekt OPLZZ „Vaše šance”
Kindermissionswerk
Grundtvig
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených ČR
50 000,00 Kč
384 149,39 Kč
67 758,16 Kč
10 980,00 Kč
106 772,00 Kč
Města a obce
Hodonice
Dolní Dubňany
Vracovice
Tasovice
Božice
Práče
Morašice
Hrádek
Vranov nad Dyjí
Šatov
Oslnovice
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
Loděnice
Miroslav
Valtrovice
Vedrovice
Černín
Uherčice
Slup
Olbramostel
Vevčice
Žerůtky
Medlice
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
Firmy (finanční dar)
Rotary klub Znojmo
Elektrokov Znojmo, a.s.
O.S. Konipaska
Kooperativa - Zn s.r.o.
H.P.L. Systems, s.r.o.
43 892,00 Kč
40 000,00 Kč
21 563,00 Kč
10 000,00 Kč
6 500,00 Kč
Firmy (věcný dar)
TESCOMA s.r.o., ITTV spol s.r.o., Knihkupectví COMENIUS s.r.o., Společnost Kappahl Czech Republic s.r.o., Rotary
klub Znojmo, Billa spol. s.r.o., Ústavní lékárna s.r.o., Heineken Česká republika, a.s., HARTMANN - RICO a.s.,
Vodárenská akciová společnost, a.s., Vinné sklepy Lechovice, spol. s.r.o., Studio Visage, Kadeřnictví Veronika, Vinařství
rodiny Špalkovy, s.r.o., Nové vinařství a.s., Vinotéka u sv. Urbana, Laufen CZ, s.r.o., Freeport Leisure, s.r.o., Znovín
Znojmo, a.s., Delta pekárny, Cukrovar Hrušovany n. Jevišovkou, a.s., PENAM spol. s.r.o.
Celková částka věnovaná v roce 2013 na rozvojovou pomoc na Ukrajině činila 391 757,- Kč.
Děkujeme
všem zmíněným, ale i těm, kteří přispěli a nechtějí být jmenováni.
Vaší pomoci si velice vážíme.
25
www.znojmo.charita.cz
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
e-mail: [email protected], tel./fax: 515 220 768
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-4585900247/0100
Vydal: Oblastní charita Znojmo, 2014
Text: vedoucí služeb a Veronika Miholová
Foto: Archiv Oblastní charity Znojmo
Grafická úprava: Veronika Miholová
Tisk: Tiskárna WEGA
© Oblastní charita Znojmo, 2014

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo

Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední řadě s dobrovolníky. Velkým pozitivem pro naše klienty je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek na nezbytně nutnou dobu.

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás!

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! mnohé z nás, myslím aspoň pro děti, velká škoda. Nemohou si totiž na blátě užít žádných zimních radovánek jako je lyžování, bruslení, koulování a jiné další. A jak nám tak čas plyne, tak už jsme op...

Více

Výroční zpráva 2008 - Oblastní charita Znojmo

Výroční zpráva 2008 - Oblastní charita Znojmo kontaktu na povìøenou zdravotní sestru, která má k dispozici služební mobilní telefon a služební automobil. Komplexnost ošetøovatelské služby v rodinách je zajištìna intenzivní spoluprácí s peèovat...

Více

Život farností Znojma č. 3/2014

Život farností Znojma č. 3/2014 Kdy a kam mám po době postní přinést almužnu zpět? Na Boží hod velikonoční (20. dubna 2014) nebo na 2. neděli velikonoční (27. dubna 2014) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzde...

Více

Farní List Březen 2016 - Římskokatolická farnost Senice na Hané

Farní List Březen 2016 - Římskokatolická farnost Senice na Hané kdy se budu muset rozhodnout, zda a jak po prvních dvou letech pokračovat v dalším studiu. V době, kdy jsem pobýval na Moravě, konal se v katedrále obřad přijetí dospělých katechumenů mezi čekatele...

Více