Reálný krystal, Typy vazeb

Transkript

Reálný krystal, Typy vazeb
2.4.3
Reálný krystal
Předpoklady: 2402
Pedagogická poznámka: Pokud jste v časovém skluzu doporučuji tuto hodinu nechat
studentům k samostudiu. Neobsahuje nic, co by studenti nepochopili sami, i
v případě, že si látku neprojdou nebude Vám to komplikovat postup v dalších
hodinách.
Reálný krystal má stejně jako všechno reálné na rozdíl od ideálního mnoho nedostatků –
odchylek od pravidelného rozložení částic ⇒ poruchy krystalové mřížky.
1) bodové poruchy
a) vakance – neobsazená poloha v krystalové mřížce chybí částice, často důsledek
tepelného pohybu nebo ozáření vysokoenergetickým zářením (RTG, elektrony, ..)
b) intersticiální poloha – částice, která se nachází mimo pravidelný bod krystalové
mřížky. Často jde o částice, které unikly z místa vakancí
c) příměs - cizí částice v krystalu
• v intersticiální poloze – například kyslík, uhlík v kovech
• v bodě vlastní částice mřížky – příměsi v polovodičích (změna vodivosti),
úprava krystalů Al2O3 pomocí iontů Cr 3+ na rubín (do laserů)
Př. 1:
Najdi na obrázku znázornění jednotlivých bodových poruch krystalové mřížky.
Která z poruch není ani na jednom z obrázků? Nakresli znázornění této poruchy.
a)
b)
c)
d)
Jednotlivá znázornění:
a) příměs v bodě vlastní částice mřížky
b) ideální mřížka bez poruchy
1
c) intersticiální poloha
d) vakance
Na žádném obrázku není příměs v intersticiální poloze:
2) čárové poruchy (dislokace)
hranová dislokace
šroubová dislokace
Do krystalu je navíc vložena hrana sestavená
z atomů.
Část krystalu je posunuta o jednu řadu atomů.
Dislokace mají obrovský vliv na pevnost krystalických látek, která je u reálných krystalů asi
0,1% pevnosti, kterou by měly ideální krystaly. U ideálního krystalu bychom museli přerušit
všechny vazby mezi dvě vrstvami naráz, u reálného postupně přerušujeme nejvíce namáhané
vazby v blízkosti dislokace.
3) plošné poruchy
4) objemové poruchy
Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi
1) Iontové krystaly
alkalické halogenidy ( NaCl , KBr , …), oxidy alkalických kovů ( CaO )
silná vazba mezi kationtem a aniontem ⇒ vysoká teplota tání, elektrické izolanty (neobsahují
volné ionty, jejich roztoky a tavenina, naopak vedou dobře), tvrdost, křehkost (při
mechanickém namáhání se mohou ionty dostat do blízkosti stejného druhu iontů a tím
vytvořit v krystalu odpudivé síly)
2) Kovalentní krystaly
diamant, křemík, germanium
atomy jsou vázány sdílenými elektronovými páry ⇒ všechny atomy vytvářejí jednu
obrovskou makromolekulu (makrokrystal)
2
vazby jsou pevné a většinou stejně silné ⇒ tvrdé látky (diamant nejtvrdší nerost vůbec),
nevodivé nebo polovodiče, nerozpustné v běžných rozpouštědlech
3) Kovové krystaly
Cu , Fe , Al
kovová vazba - mřížka z kladných iontů s delokalizovnými elektrony (elektronový plyn) ⇒
malá tvrdost, vysoká kujnost a tažnost, tepelná a elektrická vodivost, pohlcují světlo
4) Krystaly s vodíkovou vazbou
H 2O , organické sloučeniny
vodíkový můstek (například mezi zápornějšími atomy kyslíku a kladnějšími atomy vodíku
v sousedních molekulách) ⇒ mnoho volného místa v krystalové mřížce (hustota ledu je
menší než hustota vody)
5) Molekulové krystaly
netečné plyny (pevné jen při velmi nízkých teplotách), methan, kyslík, parafín
Částice spojeny slabou van der Waalsovou vazbou ⇒ měkké, z nízkou teplotou tání.
V reálných krystalech se nejčastěji uplatňuje více druhů vazeb:
karbidy: kombinace kovové a kovalentní vazby
grafit: kovalentní vazba uhlíkových atomů do sítě pravidelných šestiúhelníků (na obrázku
červeně), van der Waalsova vazba mezi vrstvami ze šestiúhelníků (na obrázku modře)
Př. 2:
Zkus vysvětli, jak souvisí vnitřní skladba krystalu grafitu s tím, že jej používáme
jako tuhu v tužce.
Při psaní tužkou se tuhy odlupují kousíčky grafitu. Zřejmě dochází k přetrhání slabých van
der Waalsových vazeb mezi vrstvami v krystalu.
Shrnutí:
3

Podobné dokumenty

Nanofyzika

Nanofyzika • 1986 – Gerd Binnig, Calvin Quate, Christof Gerber, umí zobrazovat i nevodivé vzorky, poskytuje 3D obraz • lze zkoumat i vzorky ve vodě, ve vakuu rozlišení až 0.01 nm • ostrý hrot na ohebném nosní...

Více

Únor 2012 1 - Infocentrum

Únor 2012 1 - Infocentrum Začátkem února můžete na Starém Městě v blízkosti Templu navštívit v Galerii Xalibo výstavu malířky Alexandry Jiřičkové, která zde představuje řadu svých význačných olejomaleb, jako je například sp...

Více

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Polypropylen (PP) – vodovodní trubky, odpadkové koše, nádobí, obaly na potraviny (např. na jogurty) … Polyvinylchlorid (PVC) – neměkčený PVC – novodur – potrubí, nádrže, obaly, … – měkčený – novopl...

Více

doplar zkouška

doplar zkouška Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β Metastable β

Více

Prohlížet katalog

Prohlížet katalog Fyzikální depozice z páry (PVD) je v podstatě technika povrchové úpravy vypařováním, zahrnující přenos materiálu na atomové úrovni. Jedná se o alternativu k elektrolytickému pokovování. Proces je ...

Více

10. PRÁŠKOVÁ METALURGIE 1

10. PRÁŠKOVÁ METALURGIE 1 binárních systémů (závislost na teplotě a čase) - různý koeficient difúze (Kirkendalův jev - např. Cu do Ni vyšší-póry v Cu) - částečná rozpustnost (míra smrštění závisí na vlastnostech fází) - ner...

Více