Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Komentáře

Transkript

Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov
nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov
IČO: 70989541
Tel. 323 649 227
E mail: [email protected]
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
za školní rok 2008/2009
Vypracoval: Mgr. Karel Blažek, ředitel školy
Datum: 25. 8. 2009
Projednáno v pedagogické radě dne: 14.9.2009
Schváleno školskou radou dne:
1
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Obsah
a)Základní údaje o škole ............................................................................................................ 3
b)Přehled oborů vzdělání, které mateřská škola vyučuje ........................................................... 4
c)Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ...................................................... 5
d)Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k předškolnímu vzdělávání a následném přijetí do
školy ........................................................................................................................................... 7
e)Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků přijímacího řízení na základní školy 7
f)Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ........................................................................ 7
g)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................................... 8
h)Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti ...................................................... 9
i)Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ............................. 9
j)Základní údaje o hospodaření školy ........................................................................................ 9
k)Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .................................... 10
l)Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení ......................... 10
m)Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů . 10
n)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ................................................................................... 11
2
a) Základní údaje o škole
Název školy: Mateřská škola Ondřejov – do 31.12.2008.
Od 1.1.2009 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov.
Sídlo školy: Praţská 59, 0ndřejov do 31.12.2009.
Od 1.1.2009 nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: od 1.1.2009 70989541
Identifikátor zařízení: od 1.1.2009 600052281
IZO mateřské školy: 107 516 071
Statutární zástupce školy a ředitel školy:
do 31.12.2008 Jana Hanušková,
od 1.1.2009 Mgr. Karel Blaţek
Zástupce ředitele školy:
od 1.1.2009 Ing. Hana Chaloupková
Vedoucí učitelka mateřské školy: od 1.1.2009 Jana Hanušková do 31.7.2009,
od 1.8. 2009 Zdeňka Smolíková
Adresa školy pro dálkový přístup (e -mail): [email protected]
webové stránky školy:
www.zsondrejov.cz
Tel.: 323 649 227, 323 649 225, 312 310 777
Fax: 323 649 067
Zřizovatel školy: Obec Ondřejov, Průběţná 274, 251 65 Ondřejov
Starosta obce: RNDr. Martin Macháček
IČO obce: 00240567
Školská rada: zřízena k 22. 8. 2005 obcí Ondřejov.
Má šest členů, vţdy dva členové zastupují pedagogy, rodičovskou veřejnost a zřizovatele.
Sídlo školské rady: Školská rada, OÚ Ondřejov, Průběţná 274, 251 65 Ondřejov
Mailová adresa školské rady: [email protected]
Předseda školské rady:
Ing. Pavel Vorreiter,
Zástupci zřizovatele: RNDr. Martin Macháček, Jan Vodrhánek
Zástupci rodičů:
Markéta Tlamichová, ing. Pavel Vorreiter
Zástupci školy:
Ing. Hana Chaloupková, RNDr. Věra Hudcová
Při škole pracuje nezisková organizace sdruţení rodičů a přátel školy „Škamna“.
Předsedou Škamen je pan Josef Hájek.
Charakteristika školy:
Typ školy: mateřská škola se dvěma třídami.
Škola je od 1. 1. 2009 součástí „Základní školy a mateřské školy Ondřejov“, dalšími
zařízeními školy jsou školní jídelna a školní druţina.
Umístění:
Mateřská škola sídlí v samostatné budově na adrese: Praţská 59, Ondřejov.
K dispozici má vlastní zahradu.
Úplnost a naplněnost školy:
Kapacita mateřské školy 39 dětí byla po stavebních úpravách v roce 2008 zvýšena.
Od 1. 1. 2009 je kapacita školy 41 dítě.
Kapacita školy byla vyuţita na 100 %.
b) Přehled oborů vzdělání, které mateřská škola vyučuje
Škola poskytovala předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího
programu předškolního vzdělávání, vydaného MŠMT ČR.
Přehled o počtu tříd a žáků (k 30.9.2008)
Počet
tříd
Počet
žáků
Z toho
dívek
2
39
18
Počet dětí
s celodenní
docházkou
36
Nabídka kroužků pro rok 2008/2009
Z nabídky krouţků si děti a jejich rodiče vybrali následující:
o anglický jazyk
o výtvarný krouţek
o keramický krouţek
o krouţek Tae-kwonda
Proběhl téţ podzimní a jarní kurs plavání.
Počet dětí
s omezenou
docházkou
3
Počet žáků se
zdravotním
postižením
0
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Příjmení a jméno
Jana Hanušková
Vzdělání
SZdrŠ
Aprobace – obor
Dětská sestra
Romana Brilová
Denisa Počárovská
Zdena Smolíková
SŠ
SOU
SPedŠ
Praha
Fotografka
Prodavačka
Učitelka mateřské
školy
Prac.zařazení
Do 31.12.2008 učitelka
pověřená řízením školy,
od 1.1.2009 vedoucí
učitelka MŠ, od 1.8.2009
učitelka
Učitelka
Učitelka
Od 1.8.2009 vedoucí
učitelka MŠ
Provozní a správní zaměstnanci
Příjmení a jméno
Martina Kabeláčová
Romana Brilová
Pracovní zařazení
Školník
Uklízečka
Analýza personálního obsazení
Po náhlém odchodu dlouholeté ředitelky paní Mgr. Dany Honsové v červenci 2008 byla
dočasně pověřena řízením mateřské školy paní Jana Hanušková, učitelka mateřské školy.
Za ní se pak urychleně sháněla náhrada, na dobu určitou byla přijata na místo učitelky
mateřské školy paní Denisa Počárovská.
Po sloučení Mateřské školy Ondřejov a Základní školy bratří Fričů Ondřejov 1. 1. 2009 se
ředitelem školy stal ředitel základní školy. Paní Hanušková byla ustavena vedoucí učitelkou
mateřské školy.
Sloučení obou škol schválil KÚ s tím, ţe si vyţádal nástin personálního obsazení MŠ. Přitom
doporučil změny a doplnění pedagogického sboru mateřské školy o kvalifikované učitelky
MŠ. Před sloučením škol nebyla v MŠ jediná kvalifikovaná učitelka MŠ
Po sloučení škol ředitel školy převzal všechny závazky MŠ plynoucích z pracovních smluv.
V červnu 2009 vypršela pracovní smlouva paní Počárovské a nebyla jiţ obnovena.
Na uvolněné místo ředitel školy vypsal výběrové řízení. Na školu nastoupila paní Smolíková,
která byla současně s nástupem do školy 1. 8. 2009 ustanovena vedoucí učitelkou MŠ na
místo paní učitelky Hanuškové.
Paní Zdeňka Smolíková plňuje vzdělání poţadované pro vedoucí učitelku mateřské školy a
délku poţadované praxe.
Učitelky mateřské školy:
Koodinátor ŠVP:
nemají poţadované vzdělání.
nemá poţadované kvalifikační studium
Závěry analýzy:
Z výše uvedených přehledů patrné, ţe se situace s kvalifikovaností učitelek na naší
mateřské škole přijetím nové učitelky poněkud zlepšila.
Pedagogický sbor oplývá velice zkušenými učitelkami, které mají velice rádi děti.
Bude potřeba, vzhledem zákonným poţadavků na kvalifikovanost pedagogických pracovníků,
aby si co nejrychleji doplnily potřebné pedagogické popřípadě i odborné vzdělání.
Vedení školy se snaţí nekvalifikované učitelky ke studiu vhodně motivovat a
dle moţností školy jim vytváří k doplnění vzdělání vhodné podmínky. Letos se obě učitelky
přihlásily na studia VOŠ a úspěšně sloţily přijímací zkoušky. Nepodařilo se jim ale,
pro velký počet zájemců, úspěšně projít přijímacími zkouškami.
d) Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k předškolnímu
vzdělávání a následném přijetí do školy
Údaje o zařazování dětí
Zápis do MŠ pro školní rok 2009/2010
Počet dětí u zápisu
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí
36
17
19
Rozhodnutí ředitele
17
18
Odvolání
0
1
Přihlášení a odhlášení žáků
V průběhu školního roku 2008/2009 jsme přijali k 1. 1. 2009 dvě děti z důvodu
zvýšení maximální kapacity školky k tomuto datu.
Před zahájením nového školního roku došlo k odhlášení 4 dětí, na jejich místa byly
přijaty 3 děti dle pořadníku nepřijatých dětí a 1 dítě, jehoţ rodiče podali odvolání.
Důvodem změn bylo přestěhování.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně
vzdělání včetně výsledků přijímacího řízení na základní školy
Údaje o výsledcích zápisu dětí do základní školy
Celkem předškoláků
17
Počet dětí zapsaných do I.
třídy ZŠ
17
Počet dětí s odkladem školní
docházky
0
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola věnuje velikou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Školní
vzdělávací program školy klade důraz na dobré vzájemné vztahy mezi dětmi.
Školní úrazy žáků
Ve školním roce 2008/2009 nebyly registrovány ţádné školní úrazů.
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy
Ředitel školy absolvoval akreditované školení: dvoudenní seminář ředitelů škol
Středočeského kraje a týdenní seminář k strategickému plánování EVVO na školách.
Pedagogický sbor
V rámci dalšího vzdělávání učitelek MŠ po sloučení obou škol ředitel školy ustanovil
nové metodické sdruţení učitelek MŠ a I. třídy. Předsedkyně tohoto sdruţení, paní Yvonna
Staňová, zkušená učitelka I. stupně ZŠ a někdejší učitelka MŠ, metodicky intenzivně
připravovala učitelky MŠ.
Dvě učitelky neúspěšně hlásily na studia na VOŠ, která by vedla k získání
poţadovaného vzdělání.
Všichni učitelé spolu s ostatními zaměstnanci byli proškoleni v rámci vstupního resp.
periodického školení BOZP a PO.
Dvě učitelky projevily zájem o další vzdělávání. Šlo zejména o odborné semináře
v oblasti předškolního vzdělávání.
Vedení školy poskytlo všem učitelům nekrácený počet volných dnů (většinou
v období vedlejších prázdnin) na realizaci vlastního samostudia.
Škola vytváří dle svých moţností podmínky pro DVPP téţ tím, ţe se snaţí učitelům
poskytovat novou odbornou literaturu, učebnice a časopisy.
Ostatní zaměstnanci:
Školník absolvoval školení topičů.
h) Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
Škola organizuje návštěvy divadelních představení v Praze. Několik divadelních
představení proběhlo ve spolupráci se školkou v Hrusicích a se základní školou v Ondřejově
ve školce.
Velký úspěch měla vánoční besídka pro děti a jejich rodiče, besídka “Loučení
s předškoláky”, noční přespání ve školce nebo celodenní výlet do ZOO Jihlava a do Muzea
strašidel v Pelhřimově.
Ţáci 8. a 9. třídy naší základní školy dětem ze školky připravili na Den dětí akci
“Pohádkový les”.
Spolupráce školy s rodiči žáků
Při základní škole začala pracovat neziskové organizace sdruţení rodičů a přátel dětí
„Škamna“. Rodiče dětí navštěvující mateřskou školu se do této organizace od příštího
školního roku mohou téţ přihlásit.
Škola uspořádala pro rodiče budoucích prvňáčků a širokou veřejnost Den otevřených
dveří.
Několik informačních Dní otevřených dveří proběhlo v I. třídě, jednak pro rodiče dětí
z I. třídy, ale téţ pro děti a rodiče z předškolního oddělení MŠ v Ondřejově.
Podle potřeby škola svolává k závaţným tématům mimořádné rodičovské schůzky.
Rodiče škole pomáhají škole nejrůznějším způsobem při zajišťování bezpečnosti a
při organizování některých náročnějších akcí.
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V školním roce 2008/2009 na škole neproběhla ţádná inspekce provedená Českou
školní inspekcí.
j) Základní údaje o hospodaření školy
Ke dni 1.1.2009 došlo rozhodnutím obecního zastupitelstva zřizovatele ke sloučení
dvou příspěvkových organizací obce Ondřejov: Základní školy bratří Fričů Ondřejov a
Mateřské školy Ondřejov.
K tomuto datu ukončila činnost příspěvkovou organizace Mateřská škola Ondřejov a
zanikla.
Její činnost včetně hospodaření (tj. smlouvy, pohledávky a závazky) na základě
předávacího protokolu, účetní závěrky MŠ a zprávy auditora, převzala sloučená organizace
s novým názvem organizace Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov.
Financování mateřské školy se od 1. 1. 2009 realizuje prostřednictvím rozpočtu
Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov.
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Mateřská škola není zapojena do ţádného rozvojového ani mezinárodního projektu.
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola ve spolupráci se zřizovatelem předloţila několik projektů, kterými se ucházela
o prostředky z cizích zdrojů.
1)
Zřizovateli se podařilo získat finanční prostředky z fondu Obnovy venkova
na rekonstrukci prostor školní druţiny v přízemí budovy. Vznikly nové prostory
pro potřeby mateřské školy. Zvýšila se kapacita mateřské školy o 2 místa.
2)
Zřizovateli se dále podařilo uspět s projektem “Zateplení budovy mateřské školy”.
Realizace tohoto projektu je připravena na příští kalendářní rok.
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Postavení zaměstnanců ve škole řeší místo kolektivní smlouvy od 1. 1. 2009 směrnice
ředitele školy „Péče o zaměstnance.“ Na naší škole nepracuje odborová organizace.
Velice dobrá je spolupráce školy se svým zřizovatelem, především starostou obce,
obecní radou a zastupitelstvem obce. Všichni zaměstnanci obce nám pomáhají, jak
s odbornými ekonomicko-administrativními problémy, tak s údrţbou a provozními
záleţitostmi.

Podobné dokumenty