Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Transkript

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
SZ MMP/107307/16/RAT
MMP/199446/16
Ing. Jitka Ratajová
378034162
378034102
[email protected]
6iybfxn
Plzeň, dne: 18.8.2016
Vypraveno dne:
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 6039
Výroková část:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 2.5.2016 podal
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČO 25205625, Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26,
kterého zastupuje Ing. Zdeněk Myslík, IČO 44656661, Božkovská č.p. 2289/56, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň 26
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
Obnova vodovodu a přípojek ulice U Radbuzy
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 6225/4 (ostatní plocha), parc. č. 6225/6 (ostatní plocha), parc. č.
6556/1 (ostatní plocha), parc. č. 6557 (ostatní plocha), parc. č. 6558/3 (ostatní plocha), parc. č. 6559
(ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň.
Druh a účel umisťované stavby:
 Záměrem je obnova vodovodního řadu a přípojek v ulici U Radbuzy, Plzeň, od křižovatky s
Doudleveckou ulicí k řece.
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
 Trasa obnovovaného potrubí je přibližně navržena v trase stávajícího potrubí z důvodů hustoty
inženýrských sítí v komunikaci. Jedná se o vodovodní řad A - DN 150 v délce 102,7 m + DN 80 v
délce 85,3 m a vodovodní řad B - DN 80 v délce 17,45 m. Stávající vodovodní řad DN 100 bude
nahrazen novým litinovým potrubím DN 150 v délce 102,7 m, v úseku s potrubím DN 80 zůstane
profil zachován. Na potrubí jsou v obnovené trase osazeny 4 podzemní hydranty DN 80. Jedná se o
obnovu 3 hydrantů - 2 budou osazeny ve stejné poloze a hydrant H3 bude posunut na konec ulice.
Hydrant H4 bude osazen nový na odbočce vodovodu u topných kanálů. Součástí stavby je i obnova
11 domovních přípojek z PE potrubí DN 50 v celkové délce 54,255 m. Domovní přípojky budou
obnoveny v úseku od vodovodního řadu k líci stávajících objektů.
Č.j. MMP/199446/16
str. 2
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
 Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního
řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
právní předpis. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být
umístěním stavby dotčeny následovně: č. par. 6174, 6219, 6220, 6221/4, 6221/5, 6226/3, 6226/2,
6225/2, 6585/1, 6279/11, 6279/1, 6261/3, 6260, 6258, 6257, 6255, 6227/1, 6227/2, 6228, 6229,
6230/1, 6231 vše k.ú. Plzeň.
 Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude
stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem
provádění stavebních prací – toto lze částečně ošetřit stanovením podmínek provádění stavby ve
stavebním řízení).
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb. Grafická příloha (C.2. – SITUACE, M 1: 500 ) je opatřena razítkem
autorizovaného projektanta Ing. Zdeňka Myslíka ( ČKAIT – 0200169 ).
V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou respektovány všechny stávající inženýrské
sítě a jejich ochranná pásma, objekty na nich a jejich ochranná pásma.
Stavba je vodní dílo a podléhá povolení odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně v
souladu s § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů.
Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány, správci
inženýrských sítí a majetků.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že bude respektovat
podmínky obsažené v podkladových rozhodnutích dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu.
V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude řešena celoplošná oprava křižovatky ulic U
Radbuzy – Černická a u podélných výkopů opravu vozovky v šíři jednoho jízdního pruhu.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracováno detailní dopravní opatření pro provedení
stavebních prací.
V dalším stupni projektové dokumentace budou akceptovány podmínky požární bezpečnosti stavby
zapracované v dokumentaci pro územní řízení
Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit k
posouzení Hasičskému záchrannému sboru PK.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26
Odůvodnění:
Dne 2.5.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 30.5.2016 pod č. j. MMP/131316/16 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Dne 7.6.2016 pod č. j. MMP/140413/16 stavební úřad obdržel stanovisko statutárního města Plzně (obce).
Stanovisko ze dne 3.6.2016, č. j. ÚŘ/087/16, MMP/133138/16 je souhlasné bez námitek.
Č.j. MMP/199446/16
str. 3
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu
s vydanou územně plánovací dokumentací:
Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní
plán města Plzně. Územní plán města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze
dne 19. 10. 1995. Stavba se nachází dle vyhlášky č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města
Plzně, ve znění pozdějších změn (poslední změna je účinná od 1. 11. 2010 a to na základě usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 530 ze dne 16. 9. 2010) v zastavěném území s funkčním využitím „Smíšené
území městské“ (SM). V této ploše je možno jako stavby související umisťovat objekty technické
infrastruktury.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických hodnot v území:
Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území.
Vodovodní řad a přípojky jsou stavbou technické infrastruktury, neovlivní stávající způsob využití území
a nebudou mít negativní vliv na architektonickou nebo urbanistickou hodnotu území.
Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými § 18 a § 19 stavebního
zákona. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj, který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. Obnovou
poruchového potrubí bude vytvořen předpoklad bezproblémového zásobování pitnou vodou a sníží
případné úniky pitné vody.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území:
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhláškám č.501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Ustanovení § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je splněno následovně:
Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Obnova vodovodu a přípojek nebude mít negativní
vliv na životní prostředí. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Záměr
byl posouzen dotčenými orgány, hájícími své zájmy na jednotlivých úsecích státní správy. Záměr
nevyvolá potřebu zřízení parkovacích stání. Odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ustanovení § 23 vyhlášky č.501/2006 Sb., je splněno následovně:
Stavba bude napojena na stávající veřejnou síť technické infrastruktury.
Ustanovení § 25 vyhlášky č.501/2006 Sb., je splněno následovně:
Obnova vodovodu a přípojek neznemožní údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami.
Ustanovení § 6 vyhlášky č.268/2009 Sb., je splněno následovně:
Stavba bude napojena na stávající veřejnou síť technické infrastruktury a bude umístěna tak, že bude
respektovat ochranná pásma stávajících sítí na dotčených pozemcích.
Ustanovení § 10 vyhlášky č.268/2009 Sb., je splněno následovně:
Stavba bude umístěna pod zem, nebude výrobního charakteru. Jedná se o stavbu, která nebude ohrožovat
životní prostředí.
Č.j. MMP/199446/16
str. 4
Vodovodní řad svým charakterem a způsobem užívání nespadá do výčtu staveb dle §2 vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pro
které je povinností naplnit ustanovení této vyhlášky.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm.d) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba nemá nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, bude napojena na stávající
technickou infrastrukturu.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm.e) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení:
Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, především s požadavky
vlastníků a správců inženýrských sítí.
Do podmínek územního rozhodnutí byly promítnuty požadavky dotčených orgánu týkající se umístění
stavby a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Záměr byl kladně projednán se všemi
dotčenými orgány a vlastníky a správci inženýrských sítí. Vlastníci a správci inženýrských sítí předložili
podmínky realizace staveb v ochranném pásmu.
Podklady pro vydání územního rozhodnutí:
















Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2.5.2016
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení – projektant Ing. Zdeněk
Myslík ( ČKAIT – 0200169 )
Plná moc ( VODÁRNA PLZEŇ a.s. x Ing. Zdeněk Myslík )
Doklad o zaplacení správního poplatku 3 000,- Kč ze dne 18.8. 2016
Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 26.5.2016 a 18.8.2016
ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí – rozhodnutí ( umístění inženýrských sítí ) ze
dne 28.4.2016 pod sp.zn.: UMO3/15031/16/EI
ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí – stanovisko ze dne 7.3.2016 pod sp.zn.:
UMO3/08069/16/VT
ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy ze dne 22.3.2016 pod zn. 1083235007
RWE Distribuční služby s.r.o. – stanovisko ze dne 21.3.2016 pod č.j.5001267606
SIT MP a Plzeňská teplárenská a.s. – vyjádření k PD ze dne 23.3.2016 pod zn. 9364-2016
Odbor životního prostředí MMP – sdělení ze dne 9.3.2016 pod č.j. MMP/054139/16
Odbor rozvoje a plánování MMP – vyjádření ze dne 18.4.2016 pod č.j.MMP/053399/15
Odbor dopravy MMP – vyjádření ze dne 10.3.2016 pod sp.zn. SZ MMP/054183/16
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 9.3.2016 pod č.j.HSPM1151-2/2016 ÚPP
Krajská hygienická stanice PK – závazné stanovisko ze dne 14.3.2016 pod č.j.
KHSPL/5025/21/2016
Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora – stanovisko ze dne
3.6.2016 pod č. j. ÚŘ/087/16, MMP/133138/16
Doklady o zjištění inženýrských sítí:
Vodárna Plzeň a.s. č.j. K90/01/16 ze dne 1.2.2016 a č.j. 37/01/16 ze dne 28.1.2016, PMDP, a.s. ze dne
11.2.2016, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ( č.j. 511036/16 ze dne 14.1.2016 ), ČEZ Distribuce
a.s. ( zn. 0100526190 ze dne 11.2.2016 ), ČEZ ICT Services, a.s. ( zn. 0200410086 ), RWE Distribuční
služby s.r.o. ( zn. 5001237819 ze dne 14.1.2016 ), UPC Česká republika, s.r.o. ( ze dne 4.2.2016 )
Č.j. MMP/199446/16
str. 5
Vypořádání s podklady rozhodnutí:
Odbor rozvoje a plánování MMP – vyjádření ze dne 18.4.2016 pod č.j.MMP/053399/15
-
Toto vyjádření obsahuje podmínky, které byly již projektantem zapracovány do dokumentace.
Podmínka řešení opravy křižovatky v dalším stupni PD je obsažena v bodu č. 6 podmínek
územního rozhodnutí.
ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí – stanovisko ze dne 7.3.2016 pod sp.zn.:
UMO3/08069/16/VT
-
Toto stanovisko obsahuje podmínku zpracování detailního dopravního opatření v dalším stupni
PD – tato podmínka je zahrnuta do bodu č. 7 podmínek územního rozhodnutí.
Podmínka týkající se rozdělení stavebních prací do etap se týká realizace stavby, proto nebyla
zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí.
Krajská hygienická stanice PK – závazné stanovisko ze dne 14.3.2016 pod č.j. KHSPL/5025/21/2016
-
Toto stanovisko neobsahuje žádné požadavky, které je nutno zahrnout do projektové
dokumentace či do podmínek územního rozhodnutí.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 9.3.2016 pod č.j.HSPM-11512/2016 ÚPP
-
Toto stanovisko obsahuje podmínky, které byly zahrnuty do bodů č. 8 a 9 podmínek územního
rozhodnutí.
Inženýrské sítě, které se vyskytují v místě stavby či v blízkém okolí stavby jsou vyznačeny v grafické části
projektové dokumentace a dále jsou vyjmenovány v textové části dokumentace.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení:
 § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona:
Zástupce žadatele:
 Ing. Zdeněk Myslík
 § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora
 § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:
vlastníci dotčených pozemků:
 Statutární město Plzeň – parc. č. 6225/4, 6225/6, 6556/1, 6557, 6558/3, 6559
účastníci mající jiná věcná práva k dotčeným pozemkům
 ČEZ Distribuce, a.s. ( věcné břemeno ) – parc. č. 6559, 6556/1, 6558/3
 Plzeňská teplárenská, a.s. ( věcné břemeno ) – parc. č. 6559, 6225/6, 6557, 6558/3
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ( věcné břemeno ) – parc. č. 6225/6, 6556/1, 6557,
6558/3, 6559
 RWE GasNet, s.r.o. ( věcné břemeno ) – parc. č. 6556/1, 6225/6, 6557, 6558/3, 6559
 MAXPROGRES telco, s.r.o. ( věcné břemeno ) – parc. č. 6556/1
Č.j. MMP/199446/16
str. 6
 § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona:
účastníci řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- parc. č. 6174, 6219, 6220, 6221/4, 6221/5, 6225/2, 6226/2, 6226/3, 6227/1, 6227/2, 6228,
6229, 6230/1, 6231, 6255, 6257, 6258, 6260, 6261/3, 6279/1, 6279/11, 6585/1 v katastrálním
území Plzeň
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Plzeň, Jižní Předměstí č.p. 220, č.p. 176, č.p. 542, č.p. 2947, č.p. 640, č.p. 615, č.p. 429, č.p.
437, č.p. 2904, č.p. 885, č.p. 860, č.p. 790 a č.p. 2898
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Jitka Ratajová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Č.j. MMP/199446/16
str. 7
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně,
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského
obvodu Plzeň.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.8.2016.
Obdrží:
Zástupce žadatele:
Ing. Zdeněk Myslík, Božkovská č.p. 2289/56, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Obec:
Statutární město Plzeň, technický náměstek primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní město, 301 00
Plzeň 1
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Plzeňská teplárenská, a.s., IDDS: 4ixcgp7
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
MAXPROGRES telco, s.r.o., Traťová č.p. 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení a následné navrácení potvrzeného oznámení:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
Příloha:
1x Situace M 1: 500

Podobné dokumenty

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a DIPROS s.r.o., IDDS: c3py4q5 (zástupce stavebníků) Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, IDDS: 6iybfxn V případě řízení s velkým počtem účastníků řízení se účastníc...

Více

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nic...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Závazná stanovisk...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví...

Více