Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání: 9.7.1999
Datum revize: 24.01.2001
Název výrobku :
Strana: 1 z 5
OSTŘIKOVAČ – 40°C
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Obchodní název přípravku : OSTŘIKOVAČ – 40°C
Číslo CAS : neuvádí se – směs
Číslo ES (EINECS) :
Další názvy látky :
1.2 Identifikace výrobce/dovozce/distributora : výrobce
Jméno nebo obchodní jméno : AGRIMEX, spol. s r.o.
Místo podnikání nebo sídlo : 674 01 Třebíč, Husova 7
Identifikační číslo : 18127495
Telefon : 0618 / 840 006
Telex :
Fax : 0618 / 840 126
Nouzové telefonní číslo : 0602/788 564, 0602/788 566
Toxikologické informační středisko : Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (24 hodin/den) : 02/24 91 92 93, 02/24 91 54 02, 02/24 91 45 75
2. Informace o složení látky nebo přípravku
Vodní roztok etylalkoholu s přídavkem mycích přísad a barviv
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky :
Chemický název Obsah
(% obj.)
etylalkohol
min. 53 %
č. CAS
64-17-5
č.ES
Výstražný symbol nebezpečnosti
R-věta
S-věta
200-578-6 F
R11,
S2, S7, S16
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku :
Při inhalaci narkotické účinky, opilost, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění
sliznic,očí a dýchacích cest. Kůži odmašťuje a poškozuje obdobně jako jiná rozpouštědla.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku :
Ekologicky se odbourává.
Možné nesprávné použití látky/přípravku :
Hořlavá kapalina I. třídy, při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje, páry jsou těžší než
Vzduch a mohou se terénem šířit daleko od místa úniku, se vzduchem tvoří výbušnou směs
Další údaje : při úniku většího množství do vody se může nad hladinou vytvořit explosivní
směs se vzduchem.
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny : při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat poškozeného ve stabilizované
poloze, odstranit potřísněný oděv a přivolat lékaře
4.2. Při nadýchání : přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid, nechodit, při poruše
dechu zavést umělé dýchání, zabránit podchlazení a přivolat lékaře
4.3. Při styku s kůží : odstranit znečištěný oděv, postižené místo dobře omýt vodou a mýdlem,
opláchnout, převléknout, ošetřit vhodným reparačním krémem
4.4. Při zasažení očí : oči důkladně vyplachovat min. 15 minut velkým množstvím vody, zajistit
lékařské ošetření
4.5. Při požití : vypláchnou ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, při
vědomí dát pít vodu, zabránit podchlazení, přivolat lékaře
4.6. Další údaje :
5. Opatření pro hasební zásah
5.1 Vhodná hasiva : tříštěný vodní proud, střední nebo těžká pěna
5.2 Nevhodná hasiva : přímý vodní proud
5.3. Zvláštní nebezpečí : hořlavina I.třídy, páry se vzduchem tvoří výbušnou směs těžší než
vzduch, oheň se rychle šíří na velké vzdáleností, vznítí se jiskrami nebo
otevřeným ohněm, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : nehořlavý zásahový oděv,izolační dýchací přístroj
5.5. Další údaje : nádrže chladit tříštěným vodním proudem
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s
filtrem proti organickým plynům a parám, zákaz kouření , odstranit všechny možné zdroje
vznícení, vykázat všechny osoby, které neprovádí likvidační zásah
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí : zabránit dalšímu úniku, ohraničit,
pozor na kanalizaci, zabránit průniku do vody a půdy.Při průniku do vody informovat odběratele a zastavit používání
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění : bezpečně odčerpat, vysát vhodným sorbentem
(porézní materiál) a v uzavřených nádobách předat k likvidaci,
6.4 Další údaje : vypnout elektrická zařízení, odstranit všechny zdroje požáru, čerpání provádět
zařízeními, která vyhovují I. stupni požární nebezpečnosti
7. Pokyny pro zacházení a skladování
7.1 Pokyny pro zacházení : používat el. zařízení a další nářadí určené pro výbušné prostředí,
zabránit vzniku statické elektřiny, používat pracovní oděv, ochranné rukavice,
7.2 Pokyny pro skladování : pro přepravu,skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a
ČSN 65 6060, nejíst, nepít a nekouřit, chránit před nadýcháním, potřísněním kůže, el. instalace musí být provedeny pro výbušné prostředí, chránit před statickou elektřinou a otevřeným
ohněm, zajistit účinné větrání.
8.
Kontrola expozice a ochrana osob
8.1. Technická opatření : Zabezpečit dokonalé větrání, nesmí být překročena nebezpečná
koncentrace v ovzduší.
8.2. Kontrolní parametry: Nejvyšší povolená koncentrace NPK
NPK-P průměrná 1 000 mg/m3
NPK- P hraniční 5 000 mg/m3
8.3 Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů : při nedodržení NPK P použít pro krátkodobý pobyt ochrannou
Masku s filtrem proti organickým parám (A2-hnědý). Při vysoké koncentraci či dlouhodobém pobytu použít izolační dýchací
přístroj (dálkový nebo přenosný kyslíkový) .
Ochrana očí : těsné ochranné brýle proti chemickým vlivům
Ochrana rukou : ochranné rukavice
Ochrana kůže :ochranný pracovní oděv
8.4. Další údaje : nepoužívat obuv s kovovým kováním a hřebíky, lepenou syntetickými lepidly,
používat jen koženou obuv, pracovní oděv nesmí být ze syntetického materiálu,
dodržovat zásady osobní hygieny, při práci nejíst, nepít a nekouřit
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (při 20 C) : čirá kapalina s možností opalescence
Barva: bezbarvá až modrá
Zápach (vůně) : typický alkoholový, nebo dle použitého parfému
Hodnota pH (při °C) : neuvádí se
Teplota (rozmezí teplot) tání ( C ) : -114°C
Teplota (rozmezí teplot) varu ( C ) : 78°C
Bod vzplanutí ( C ) : 14°C
Hořlavost :
Samozápalnost : 404°C
Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 19
Dolní mez (% obj.) : 3,6
Oxidační vlastnosti :
Tenze par (při 50 °C) : 28 kPa
Hustota (při 20° C) : 790 kg/m3
Rozpustnost (při 20 °C) :
- ve vodě mísí se neomezeně
- v tucích mísí se neomezeně
(včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : neuvádí se
Další údaje:
Třída hořlavosti : dobře hoří
Teplotní třída : T 1
Třída nebezpečnosti : I.
Třída požáru : C
Výhřevnost : 11 830 kJ/kg
10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek je stabilní.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti,
Přítomnosti zdrojů vznícení a statické elektřině.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku : oxidačními činidly, acetylen –
Chloridem, při styku s alkalickými kovy se uvolňuje vodík
Nebezpečné rozkladné produkty : za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat
oxid uhelnatý
Další údaje : neuvádí se
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
- LD50, orálně, potkan (mg.kg –1) : 7060
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg –1) : neuvádí se
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m –3) : 37 800 10 hodin
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg –1) : neuvádí se
Při požití usmrcuje cca 6 – 8 g.kg –1 to je u dospělého cca 300 – 500 g
Subchronická - chronická toxicita : rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve. Páry působí narkoticky, způsobují boleti hlavy, žaludeční nevolnost dráždění sliznic, očí a dýchacích
cest, kůži odmašťuje vznikají drobné trhlinky, které otevírají vstup infekci a vzniku ekzému
Senzibilizace : viz předchozí bod
Karcinogenita : neuvádí se
Mutagenita : neuvádí se
Toxicita pro reprodukci : neuvádí se
Zkušenosti u člověka : rychle se vstřebává žaludeční sliznicí do krve. Páry působí narkoticky,
způsobují boleti hlavy, žaludeční nevolnost dráždění sliznic, očí a dýchacích cest, kůži
odmašťuje vznikají drobné trhlinky, které otevírají vstup infekci a vzniku ekzému
Provedení zkoušek na zvířatech : neuvádí se
Další údaje : neuvádí se
12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg –1) : neuvádí se
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg –1) : neuvádí se
- IC50, 72 hod., řasy (mg.kg –1) : neuvádí se
Rozložitelnost : biologicky odbouratelná
Toxicita pro ostatní prostředí : neuvádí se
Další údaje :
CHSK : 2,08 mg O2 /mg
BSK5 : 1,82 mg O2/mg
Další údaje : - Tlm96 méně jak 1000 ppm
- neobsahuje ozón poškozující látky dle Montrealského protokolu a jeho
Kodaňského dodatku
- neobsahuje PCB
13.
14.
Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku : při rozlití v uzavřených prostorech, zajistit
důkladné větrání, okamžité vypnutí el. spotřebičů, odstranit zdroje požáru, zabránit
vniknutí do kanalizace, podzemních a povrchových vod a do půdy.
Při úniku v přírodě provést sanaci vhodným sorbentem.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu : znehodnocený přípravek a sorbenty
použité při sanaci se likvidují jako “O” odpad – kód 15 01 99
Další údaje : odpařuje se i při normální teplotě a vytváří se vzduchem výbušnou směs
Informace pro přepravu
Pozemní přeprava
ADR/RID: 3, 3b
Třída : 3
Číslice/písmeno : 3b
Číslo UN : 1170
Výstražná tabule : 3
Poznámka : Kemler 33 nad 70% obsahu etanolu
Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR:
Třída:
Číslo/písmeno:
Kategorie:
Námořní přeprava
IMDG : 3.1
Látka znečišťující moře :
Technický název :
Třída:
Číslo UN:
Typ obalu:
Letecká přeprava
ICAO/IATA : 3
Technický název :
Poznámky :
Třída:
Číslo UN:
Typ obalu:
Další údaje :
15.
Informace o právních předpisech
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek :
zákon č.157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho prováděcí
předpisy dle nichž je přípravek klasifikován a označen :
Výstražný symbol
F Vysoce hořlavý
Standardní věty označující specifickou rizikovost R-věty :
R11 Vysoce hořlavý
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání S-věty :
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
Požární předpisy : ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 pro hořlavé látky
16.
Další informace :