Anotace k diskuzním stolům - Praha

Transkript

Anotace k diskuzním stolům - Praha
Harmonogram
Datum: 18. 01. 2014
Místo: Rezidence primátora v Městské knihovně na Mariánském náměstí
Časový harmonogram:
Čas
Popis akce
9:15-9:30
Prezence účastníků
Úvodní slovo:
9:30-9:45
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy
Ing. Václav Novotný, náměstek primátora hlavního města Prahy
Hlavní proslovy k tématu jednání:
9:45-11:00
Tomáš Ctibor, FRICS, pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního městaPrahy
Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu Pražské Jaro
Ing. arch. Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha
11:00–11:15
Přestávka
Diskuzní stoly (1. kolo)
11:15-12:15
1. stůl – Pražské břehy
2. stůl – Koncertní sál
3. stůl – Výstaviště
12:15–13:00
Oběd
1
Diskuzní stoly (2. kolo)
1. stůl – Pražské břehy
13:00–14:00
2. stůl – Koncertní sál
3. stůl – Výstaviště
14:00–14:15
13:15–14:15
Přestávka
Závěrečné shrnutí
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy
2
Anotace k diskuzním stolům
Stůl 1 – Koncepce rozvoje pražských břehů
Usnesením Rady hlavního města Prahy, č. 297, ze dne 05. 03. 2013 bylo Kanceláři veřejného prostoru Útvar
rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – IPR Praha) uloženo vypracovat
koncepci rozvoje pražských břehů. Iniciativa k vytvoření koncepčního dokumentu, který definuje cíle rozvoje
břehů řeky jako celoměstsky významného prostoru a který městu doposavad scházel, vzešla mimo jiné právě ze
setkání Metropolitní ozvučné desky.
Na tvorbě dokumentu s IPR Praha spolupracovali formou pracovních skupin také zástupci zásadních aktérů
v území (hlavního města Prahy, městských částí, dotčených organizací, odborníků, podnikatelů, občanů).
Zpracovaný materiál je koncepčním, strategickým a iniciačním dokumentem hlavního města Prahy. Vytváří
základní podklad pro koordinaci a naplňování cíle kvalitního rozvoje pražských břehů a to z hlediska
urbanistického plánování, investic, využívání, správy a ochrany. Koncepce se zabývá rozvojem prostoru řeky
především z hlediska výsledného cíle města, tj. vytvořit z pražských břehů kvalitní veřejný prostor celoměstského
významu. Současně také definuje komplexní přístup k řece jako základnímu vztažnému elementu v urbanismu
města a v krajině. Za „prostor řeky“ jsou přitom uvažovány nejen samotné břehy, ale také navazující oblasti
v šíři zahrnující místa, jejichž charakter je přímo ovlivněn návazností na řeku, anebo který naopak řeku sám
ovlivňuje.
Koncepce se pokouší definovat společný „vztažný rámec“ a „horizont rozvoje“ prostoru řeky.
Formuluje především východiska a cíle kvalitního vývoje prostoru řeky a v obecné rovině modeluje ideální cílový
stav. A to nikoliv nástroji konkrétních architektonických návrhů, ale zejména formulováním principů. Zároveň
je vstupním podkladem definujícím zadání pro množství následných projekčních dokumentů, a současně
pro přípravu organizačních, správních, či ekonomických kroků naplňujících cíle této koncepce. Definuje také
ucelené (tematicky a místopisně) koncepty formulované jako samostatné investiční záměry umožňující jejich
přípravu v dostatečném předstihu tak, aby výsledný efekt byl vzhledem k současné provázanosti s celkem území
optimální.
Cíle Koncepce zahrnují celou šíři časových hledisek, od zásahů, které je možné začít naplňovat okamžitě až po
široce pojaté koncepty, jejichž naplňování je otázkou mnoha let. Definování dlouhodobých konceptů je však
zásadně důležité již od počátku, neboť poskytují informaci o budoucích cílech, kterým by měly být přizpůsobovány
již zásahy předešlé. Řada ideálních cílů naráží v současné chvíli například na legislativní meze či majetkoprávní
stav, charakter koncepčního dokumentu definujícího ideální vizi však musí hledět i za tyto skutečnosti a
iniciovat tak procesy možné změny. V oblasti majetkoprávních vztahů nezakládá dokument podklad pro zásah
do majetkových práv, ale iniciuje jednání směřující k dohodě optimální pro všechny zúčastněné strany.
3
Ve své první fázi je Koncepce především otevřením diskuze o hodnotě prostoru řeky pro město Prahu a jeho
obyvatele a o jeho současné i budoucí roli ve struktuře a životě města a výzvou k dalším krokům směrem
k naplnění cílů rozvoje řeky jako kvalitního celoměstsky významného prostoru. Vytváří podklad pro spolupráci
na úrovni hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, občanů města, odborníků, podnikatelského
sektoru a dalších aktérů v území.
Vypracovala Kancelář veřejného prostoru IPR hlavního města Prahy
Stůl 2 – Možnost výstavby nového koncertního sálu v Praze
Idea výstavby nového koncertního sálu rezonuje v pražském prostředí již několik let. Za účelem propagace této
myšlenky se v pražském kulturním prostředí zformoval Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu, který svoji
základní myšlenku vyjadřuje takto: „Potřebu vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci moderního kulturního
centra, které by splňovalo světové standardy jedenadvacátého století a zároveň potvrzovalo mezinárodní pověst
Prahy jako kulturní metropole a symbolu mezinárodně respektované české hudební tradice, posiluje skutečnost,
že i přes nemalé investice města do podpory rozvoje kultury a přes masivní rozvoj infrastruktury služeb
zaměřených na cestovní ruch, nevznikl za posledních sto let v Praze moderní koncertní sál.“
Možnost výstavby nového koncertního sálu zkoumaly také poradní sbory dvou minulých pražských primátorů.
Vzhledem k tomu, že Metropolitní ozvučná deska již dva roky slouží jako poradní orgán Radě hl. m. Prahy
v otázkách rozvoje hlavního města, je velmi vhodné, aby také odborníci v ní shromáždění podrobili tuto ideu
kritické diskuzi.
Stůl 3 – Koncepce budoucího využití Výstaviště Praha
Diskuzní stůl „Výstaviště“ navazuje na první debatu, která na toto téma proběhla na Metropolitní ozvučné
desce 2.2 v dubnu 2013. V mezidobí byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy) na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1241 ze dne 23. 7. 2013 pověřen, aby zpracoval a do
3. 9. 2013 předložil podkladový materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha, jehož součástí
bude vyhodnocení současného potenciálu a identifikace rozvojových možností (při zohlednění širších územních
vztahů) a návrh dalších konkrétních kroků, jejichž realizace přispěje ke komplexní obnově Výstaviště při
příležitosti vrácení areálu do rukou Prahy během roku 2014. K naplnění výše uvedeného cíle byla ustanovena
pracovní skupina složená ze zástupců ÚRM a externích spolupracovníků, která se poprvé sešla 25. června 2013.
V červenci a srpnu probíhaly dílčí diskuse a uskutečnily se čtyři hlavní koordinační schůzky pracovní skupiny,
v rámci kterých byly diskutovány možnosti budoucího využití areálu, které podléhaly komplexnímu posouzení
jednotlivých expertů z hlediska ekonomického a provozního, dopravního, urbanistického, architektonického aj.
Ve vymezeném čase se také uskutečnily terénní průzkumy areálu Výstaviště. Předložený materiál základním
způsobem identifikuje neutěšený současný stav areálu Výstaviště i jeho objektů a nachází potenciál včetně
směru budoucího rozvoje a kroků nutných k jeho využití. Je však nezbytné ho chápat jako předstupeň k realizaci
komplexní studie, která navrhne konkrétní řešení budoucího využití
Vypracoval autorský kolektiv Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy
4
Účastníci jednání
Ing. Roman Bělor
Ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské
jaro a člen Spolku pro výstavbu nového koncertního
sálu v Praze.
Ing. arch. Tomáš Cach
Samostatný dopravní urbanista, člen týmu
Kanceláře veřejného prostoru na IPR Praha
a pracovní skupiny MD ČR procyklistických
úprav legislativy.
PhDr. Kateřina Bečková
Tomáš Ctibor, FRICS
Historička umění, kurátorka sbírky historických fotografií v Muzeu hl. města Prahy
a předsedkyně Klubu Za starou Prahu.
Developer a konzultant v oboru nemovitostí.
Pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.
Ing. Hynek Beneš
Mgr.A. Lucie Doleželová PhD.
Ředitel pražské pobočky Státní plavební správy,
která má na starosti celý splavný úsek toku
Vltavy a střední Labe.
Architekta, urbanistka. Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zabývá se
problematikou regenerace měst a sídel.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Ing. arch. Vladimír Fialka
Historik umění, jednatel Klubu Za starou Prahu
a tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK.
Architekt. V současné době působí jako vedoucí
oddělení Tvorby veřejného prostoru Kanceláře
veřejného prostoru na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy.
ak. arch. Šimon Caban
Ing. arch. Jakub Fišer
Architekt, scénograf, fotograf, absolvent VŠUP,
univerzální divadelní a filmový tvůrce.
Architekt. Spolumajitel kanceláře Aulík Fišer
architekti a člen dozorčí rady NČA.
5
6
Eduard Forejt
JUDr. Monika Krobová Hášová
Vedoucí Oddělení pronájmů kancelářských
nemovitostí (Office Leasing) ve společnosti
Jones Lang LaSalle s.r.o.
Právnička a politička. Členka zastupitelstva
MHMP (TOP 09)
Ing. arch. Kateřina Frejlachová
Ing. arch. Petr Hlaváček
Architektka. V současné době působí v Kanceláři
veřejného prostoru na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy.
Architekt, atelier Architekti HeadHand s.r.o.
V současné době působí jako proděkan pro
rozvoj na Fakultě architektury ČVUT.
Ing. Jiří Friedel
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ředitel závodu Dolní Vltava státního podniku
Povodí Vltavy.
Architekt a urbanista. Zabývá se návrhy
a realizací staveb a v posledních letech se
intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává
regulační a územní plány měst a obcí.
Ing. arch. Adam Gebrian
Ing. arch. Luděk Hruška
Architekt, kritik, teoretik a propagátor
architektury. Externí přispěvovatel Respektu
a Českého rozhlasu.
Architekt, ředitel přípravy výstavby společnosti
FINEP.
MSc. Petr Gibas
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Geograf. Doktorand na Fakultě humanitních
studií UK v Praze. Zajímá se o antropologii
krajiny a města, zejména pak s důrazem
položeným na krajiny hybridní.
Politik a vysokoškolský pedagog. Primátor
hl. m. Prahy. (TOP 09).
Jan Hamza
Ing. arch. Petr Janda
Kapitán plavby, předseda Sdružení pražských
plavidel o.s. a předseda představenstva Pražské
paroplavební společnosti a.s.
Architekt. Pohybuje se obvykle na hranici
architektury, umění a veřejného prostoru.
Člen představenstva České komory architektů
a pracovní skupiny Propagace architektury
ČKA.
Mgr. Karolína Jirkalová
Ing. arch. Michal Kohout
Žurnalistka, zástupkyně šéf- redaktora časopisu
Art+Antiques. Píše o architektuře a literatuře do
českých novin a časopisů, tvoří literární pořady
a radiodokumenty pro Český rozhlas 3 - Vltavu
Architekt a urbanista. V posledních letech
se věnuje převážně stavbám pro bydlení
a urbanismu a to formou návrhu, výuky
i výzkumu.
Ing. arch. Jan Kasl, FRICS
Martin Kontra
Architekt a bývalý politik. Majitel architektonické
kanceláře Best Development Prague. V letech
1998-2002 byl primátorem hl. m. Prahy.
Novinář. Redaktor týdeníku Respekt. Externě
pracoval střídavě pro českou verzi magazínu
Rolling Stone, Týden, LN, MFD a Českou televizi.
MgA. David Kašpar
Ing. arch. Milan Körner, CSc.
Neziskový producent v oblasti umění, Ředitel KD
Kyje.
Architekt a urbanista. Spoluvlastník a jednatel
společnosti AURS, s.r.o. Speci- alizuje se
především na územní plány velkých celků
zejména ve středočeské oblasti (Pražský region
aj.).
Mgr. Veronika Klečková
doc. Ing. arch. Roman Koucký
Sociální geografka. Působí jako koordinátorka
činnosti řídícího výboru přípravy aktualizace
strategického plánu na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy.
Architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog.
Ředitel Sekce plánování města na Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Mgr. Monika McGarrell Klimentová
Ing. arch. Ivo Koukol
Vystudovala magisterské studium regionální
geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuje
jako projektový manažer v neziskové společnosti
Fórum 50%.
Architekt. Od počátku 90. let pracuje v pozicích
reprezentanta investora, zadavatele, případně
vyhlašovatele soutěží a výběrových řízení.
MFA Petr Knobloch
Ing. arch. Igor Kovačevič
Grafický designér. Realizuje inter- netové
projekty pod hlavičkou vlastní společnosti SORT
OF, která navrhla např. portál České vlády,
Designbloku či DesignGuide.
Architekt. Spoluzakládal první české nezávislé
centrum architektury Centre for Central
European Architecture.
7
Ing. Pavel Křeček
Ing. arch. Ivan Lejčar
Člen o.p. ČSSI – Praha. V současné době
předseda České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
Architekt a urbanista. Vede vlastní ateliér Alej.
Specializuje se především na dopravní stavby od
dopravně-urbanistické koncepce až po realizaci.
Petr Kubíček
Jan Macháček
Politik. Člen zastupitelstva městské části
Praha 7 (TOP 09)
Novinář a hudebník. Působí v týdeníku Respekt,
který spoluzakládal, a Hospodářských novinách.
Věnuje se převážně problematice tuzemské
i zahraniční hospodářské politiky.
Ing. arch. Kamil Kubiš
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Architekt. V současné době působí jako zástupce
ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy.
Architekt, urbanista, profesor Českého vysokého
učení technického v Praze. V současné době
působí jako proděkan pro zahraniční styky na
Fakultě architektury ČVUT.
Mgr. Albert Kubišta
Ing. Václav Malina
Politik a vysokoškolský pedagog.
zastupitelstva MHMP (TOP 09).
8
Člen
Dopravní inženýr. Majitel a jednatel ateliéru
DUA, který byl založen v roce 1991 se zaměřením
na dopravní řešení měst a obcí v rámci územního
plánování.
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Developer. Zakladatel a majoritní vlastník
developerské firmy Central Group.
Architekt, vysokoškolský profesor, bývalý
poradce prezidenta Václava Havla. Je výrazně
spjat s historií libereckého ateliéru SIAL, který
představoval od 60. let jeden z mála výrazných
a osobitých proudů tehdejší české architektury.
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Vít Masare
Bývalý člen parlamentu ČR. Iniciátor a jeden
z autorů zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím. Poradce pro otevřenost
veřejné správy a ochranu soukromí.
Člen výkonné rady Auto*mat o.s. Zabývá se PR,
watchdogovou činností, mezinárodními projekty
a koordinací cyklojízd.
akad. arch. Vít Máslo
Ing. arch. Osamu Okamura
Architekt a pedagog. Spolumajitel kanceláře
CMC Architects. V současné době působí také
jako vedoucí Ústavu navrhováni I na Fakultě
architektury ČVUT v Praze.
Architekt a publicista. Publikuje a přednáší
na téma japonské architektury a spolupracuje
v oblasti propagace současné architektury
s dalšími médii.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Mgr. Klára Pavlíčková
Ekonom. Je profesorem ekonomie na Univerzitě
Karlově. Působí jako předseda představenstva
firmy EEIP, a.s. a předseda dozorčí rady Českého
Aeroholdingu, a.s. Od roku 2009 je členem
Národní ekonomické rady vlády (NERV).
Politička. Členka zastupitelstva městské části
Praha 7 (TOP 09).
Ing. arch. Pavla Melková
RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.
Architektka. Spolumajitelka kanceláře MCA
ateliér. Ředitelka Sekce detailu města na
Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy.
Sociální geografka. Členka umělecko-aktivistické
skupiny Guma guar, angažuje se v občanském
sdružení Praguewatch.
Mgr. Dan Merta
Ing. arch. Josef Pleskot
Historik umění. Ředitel Galerie Jaroslava
Fragnera v Praze.
Architekt. Vede vlastní kancelář AP Atelier.
Jeho stavby pravidelně reprezentují českou
architekturu v mezinárodních přehlídkách.
Th.D. Tomáš Benedikt Mohelník, OP
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Katolický kněz, teolog. Od roku 2006 zastává
funkci provinciála české provincie dominikánů.
Právník a pedagog se zaměřením na legislativu
výstavby a výkonu povolání autorizovaných
architektů, památkové péče, životního prostředí
a výkon veřejné správy v uvedených sférách.
Ing. Václav Novotný
Ing. Karel Grabein Procházka
Politik. Bývalý dlouholetý ředitel Pražské
informační služby. V současné době zastává
pozici náměstaka primátora hl. m. Prahy.
(TOP 09).
Podnikatel v cestovním ruchu. Má mnohaleté
zkušenosti v oblasti incentivní a kongresové
turistiky. Předseda představenstva Integrity
Prague SE.
9
10
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Jan Sedlák
Architekt a pedagog. Po absolvování FA ČVUT
založil v Chebu v roce 1994 spolu s Prokopem
Tomáškem sdružení Atelier 69 – architekti.
Kromě tvůrčí architektonické činnosti se věnuje
i přednáškové a pedagogické činnosti.
Architekt a urbanista. Dlouhá léta pracuje na
urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na
její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce
19. století. V současné době působí jako odborný
asistent na Fakultě architektury ČVUT, vede
ateliér v ústavu navrhování.
PhDr. Daniela Retková
Ing. arch. Vladimír Sitta
Kurátorka a manažerka Centra současného
umění DOX.
Krajinářský architekt. Jeho firma Terragram
projektuje v Austrálii, Asii a USA.
Ing. Pavel Richter
Mgr. Jiří Skalický
Manažer a politik. Člen zastupitelstva MHMP
(TOP 09)
Historik a manažer. Ředitel Odboru památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Mgr. Alena Rybníčková
Ing. Martin Skalický, MRICS
Pedagožka a koordinátorka občanského sdružení
Pražské fórum, aktivně se účastní zasedání
zastupitelstva hl. m. Prahy.
Člen představenstva a investiční ředitel REICO
a.s. Člen mezinárodního Royal Institution
of Chartered Surveyors.
RNDr. Tomáš Řehák
Ing. arch. Martin Stára
Matematik. Od roku 2002 působí jako ředitel
Městské knihovny v Praze.
Architekt. V současné době působí v Kanceláři
strategie a rozvoje na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy.
RNDr. Jiří Sádlo Jiří, CSc.
MgA. Lucie Stejskalová
Přírodovědec a biolog zabývající se dynamikou,
krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy
a procesy, jako je například nová divočina,
suburbie a postkulturní krajina.
Architektka a kurátorka. V současné době působí
v Kanceláři strategie a rozvoje na Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
PhDr. Zuzana Strnadová
Ing. Štěpán Špoula
Ředitelka Muzea hlavního města Prahy.
Současně zastává post předsedkyně Českého
výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí a galerií)
a post předsedkyně pražské krajské sekce AMG
(Asociace muzeí a galerií ČR)
Krajinářský achitekt. V současné době působí
v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
RNDr. Ondřej Šteffl, CSc.
Architektka. Působí na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy v Kanceláři
podpory plánu 99.
Ředitel společnosti Scio. Absolvoval matematicko
-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze
sociologie. Roku 1995 založil společnost Scio,
která se zabývá testováním vzdělávacích
výsledků škol i jednotlivců
Ing. arch. Miroslav Šajtar
Ing. Pavel Štěpán
Architekt, doktorand na FA ČVUT. Člen pracovní
skupiny „Struktura a správa města“ podílející
se na přípravě aktualizace Strategického plánu
Prahy.
Prezident Českého svazu stavebních inženýrů
(ČSSI) a ředitel architektonického a projektového
ateliéru Deltaplan.
Ing. akad. arch. Jan Šépka
Mgr. Adam Švejda
Architekt. V současné době přijal post vedoucího
Kanceláře projektů a soutěží na Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Mediální odborník. V současné době působí jako
vedoucí Kanceláře komunikace a prezentace na
Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy.
MgA. Olga Škochová
Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.
Spoluvede platformu Kvas o.s. pro strategické
plánování v kultuře a kreativní participaci. Je
spoluzakladatelkou watchdogové iniciativy
zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem
Plzeň na kampani EHMK 2015.
Manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog.
V současné době působí na pozici ředitele Vyšší
odborné školy publicistiky.
M. Phil. Radek Špicar
Ing. Martin Unger
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V současné době působí v nově vznikající
pobočce amerického think tanku Aspen
Institute.
Člen představenstva Passerinvest Group.
11
Petr Urbánek, MRICS
Developer a konzultant v oboru nemovitostí.
Bývalý dlouholetý ředitel developerské
společnosti Europolis. Člen mezinárodního
Royal Institution of Chartered Surveyors.
Ing. arch. Lukáš Vacek
Architekt a urbanista, ATELIER L. Doktorand na
FA ČVUT. Působí na ARCHIP. Člen PragueWatch
a spoluzakladatel Pražského urbanistického
kroužku.
MgA. Denisa Václavová, Ph.D.
Producentka
mezinárodního
uměleckého
festivalu 4+4 dny v pohybu, dále kurátorka,
koordinátorka, fundraiserka a konzultantka
kulturních projektů.
Mgr. Marek Vácha
Geograf. V současné době působí na Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy v Kanceláři
komunikace a prezentace.
Jiří Vávra
Politik. První náměstek primátora hl. m. Prahy
(TOP 09)
Ing. arch. Michal Volf
Architekt. Pracoval v New Yorku a ve Vídni.
Spoluzakladatel
Česko-rakouského
fóra
architektury (CZAT). V České komoře architektů
činný v oblasti grantů.
12

Podobné dokumenty

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska - Sociální soudržnost a prostupnost, zapojení obyvatel, využití veřejného prostoru v místě, lokální služby - Aktivní a kreativní lidé, občanská společnost, živé umění, lokální kultura, volný čas a ...

Více

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska

metropolitní ozvucná deska - Metropolitní ozvučná deska Ing. arch. Pavla Melková Architektka. Spolumajitelka kanceláře MCA ateliér. Vedoucí Kanceláře veřejného prostoru na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Více

ZDE - Metropolitní ozvučná deska

ZDE - Metropolitní ozvučná deska poskytovat zpětnou vazbu Radě hl. m. Prahy a podávat doporučení řešení konkrétních otázek souvisejících s rozvojem hlavního města. Metropolitní ozvučná deska zahájila svoji činnost 28. 4. 2012, do ...

Více

Stáhnout Program 2013

Stáhnout Program 2013 snaží čelit současnému směřování k odděleným komunitám. Christaanse věří, že architektura a urbanismus by měly vytvářet příležitosti k interakci mezi obyvateli, nikoli je směřovat k izolaci. Je pře...

Více

záloha - Brno na kole

záloha - Brno na kole Organizační opatření

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 dokumentaci pro přidělení územního rozhodnutí, které by mohlo být vydáno na podzim. Se stavbou by se pak mohlo začít asi za rok.

Více

hosting - Břevnovan

hosting - Břevnovan Zahradní besídka „U Kosíků „ v Břevnově je obvyklá akce dětí mateřské školky v Jílkově ulici, kterou po léta vede paní ředitelka Hana Kosová a besídka neomylně připomíná, že se blíží konec školního...

Více