Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Komentáře

Transkript

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP
Návod k používání
stříkací pistole Typ FP - HVLP
Obj.-č. D 030 073
Stav k 06/00
G 880 333
Duben 2002
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé
životnosti Vás prosíme, abyste si dobře přečetl následující návod před tím, než toto
pneumatické nářadí použijete. Ukládejte tento návod neustále u Vaší st říkací pistole.
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rozsah dodávky
Technická data
Obrázek stříkací pistole Typ FP - HVLP
Funkce a použití
Bezpečnostní předpisy
Uvedení do provozu
Péče a údržba
Pokyny při poruchách
Příslušenství
Záruční podmínky
Expluatační schéma
Seznam náhr. dílů
1. Rozsah dodávky
1 stříkací pistole Typ FP – HVLP s horní nádobkou 0,6 l
2. Technická data
Spotřeby vzduchu (tryska Æ 1,5 mm)
Pracovní tlak
Velikost trysky (kulatý a široký paprsek)
Horní nádobka
Délka / šířka / výška
Hmotnost
doporučený průměr hadice (vnitřní)
Nastavení paprsku
cca. 240 l/min
1,9 bar
Æ 1,5 mm
0,6 l
160 / 120 / 340 mm
0,8 kg
9 mm
kulatý & široký
Potřebná kvalita vzduchu:
Vyčištěný, bez kondenzátu a oleje.
Výkonnost kompresoru:
Plnící množství kompresoru 280 l/min, což
odpovídá výkonu motoru od 2,2 kW.
Nastavitelné hodnoty pro práci:
Nastavitelný prac. tlak pomocí reduk čního
ventilu či red. ventilu s filtrem je max. 1,9 bar.
Význam symbolů
Pozor!
Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné
podmínky, bezpečnostní předpisy.
Čtení návodu na obsluhu!
Provozovatel je povinnen si přečíst návod na obsluhu a
údržbu a použivatele tohoto přístroje seznámit s obsahem
návodu.
Nezapomeňte, že barvy jsou materiálem zdravotně škodlivým, používejte proto při práci
se stříkací pistolí odpovídající pracovní oděv, podle potřeby také ochrannou dýchací
masku. Dbejte na dodržování bezpečnostních podmínek.
Schneider Bohemia 2
Na výrobek uvedený v tomto návodu se vztahuje smlouva PECA ( Protokol k
Evropské smlouvě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) platná od
2.7.2002 a výrobcem na něj bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.
3. Obrázek
stříkací pistole
Typ FP - HVLP
Poz.
0070
0090
0120
0190
0200
0210
Označení
Ovládací páčka
Regulační šroub pro kulatý a široký paprsek
Regulace množství barvy
Horní nádobka
Víko horní nádobky se záklopkou proti kapkám
Vsuvka pro připojení stl. vzduchu
4. Funkce a použití
Tato stříkací pistole Typ FP - HVLP je ruční, pneumatická nízkotlaká
stříkací pistole s nízkou tvorbou mlhy. Je vybavena HVLP-systémem
(High Volume Low Pressure). Tímto HVLP-systémem je silně snížena
spotřeba vzduchu. Stejně tak redukuje tvorbu mlhy, vznikající při
stříkání.
Je vhodná obzvlášť k lakování větších ploch.
Barva je proudem vzduchu velmi jemně rozprašována a nanášena
na stříkaný objekt.
Kvalitu nástřiku lze upravovat regulováním paprsku od kulatého až po
široký (poz. 0090), přičemž u širokého paprsku pro velké plochy lze
stupňovitě nastavit vzduchovou hlavu pistole od svislého (vertikálního)
až po vodorovný (horizontální) paprsek. Toto umožňuje víceúčelovou
použitelnost této pistole. Regulačním šroubem na jehle trysky (poz.
0120) lze dávkovat množství materiálu.
Schneider Bohemia 3
5. Bezpečnostní
předpisy
Chraňte sebe i své okolí tím, že budete dodržovat platné bezpe čnostní
předpisy a předejdete tak nebezpečí úrazu.
- Nekuřte, nezapalujte jiskry, oheň.
- Bezpodmínečně dbejte na to, aby byl prac. prostor dobře větraný.
- Stříkací pistoli nepoužívejte k jiným účelům, než je určena.
- Pozor na hořlavé materiály.
- Pneumatické nářadí chraňte před dětmi.
- K práci přistupujte pouze odpočatí a soustředění.
- Pistolí nikdy nemiřte proti lidem nebo zvířatům.
- Připojení stl. vzduchu je možné pouze přes rychlospojku.
- Nastavení prac. tlaku musí být provedeno reduk č. ventilem s filtrem.
- Nepoužívejte jako zdroj energie kyslík nebo hořlavé plyny.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pře údržbou odpojte přístroj od zdroje stl. vzduchu.
- Čistící prostředky a zbytky barvy musí být odstraněny ekologicky.
6. Uvedení do
provozu
Připojte stříkací pistoli pružnou tlakovou hadicí rychlospojkou na
odpovídající zdroj stl. vzduchu. Na reduk čním ventilu zdroje stl.
vzduchu nastavte odpovídající tlak. Dodržujte pokyny výrobce pro
přípravu barvy. Příliš vysoký tlak vede k silnému rozprášení materiálu
a přináší sebou rychlé odpařování kapaliny. Povrch je pak drsný, se
špatnou přilnavostí. Při příliš nízkém tlaku není materiál dostatečně
rozprašován. Povrch je pak zvlněný a vznikají stopy po kapkách.
Stisknutím ovládací páčky (poz. 0070) uvedete pistoli do provozu.
Držte pistoli stále ve stejné vzdálenosti od objektu.
„Nehoupejte“ s ní, vede to
k nerovnoměrnému barevnému nánosu.
Odstup při stříkání cca. 15 až 25 cm.
Nastavení paprsku barvy: Na regulačním
šroubu (poz. 0090) lze stříkací pistoli nastavit
na kulatý nebo široký paprsek. Kulatý paprsek u
malých ploch, rohů a hran. Široký paprsek
vertikálně a horizontálně u velkých ploch.
Množství barvy se nastaví zdvihovým
dorazovým šroubem (poz. 0120).
7. Péče a údržba
Vyčištění a ošetření pistole je nutné okamžitě po ukončení každé
práce. Vyčištěná pistole zaručuje při dalším použití bezproblémovou
práci. Jestliže při čištění odmontujete trysku, je nutno před zpětným
našroubováním závit jemně potřít tukem. Tím je znemožněno
případné “zakousnutí“ trysky.
Pozor! Pistoli nikdy nepokládejte celou do čistícího přípravku.
Trysky a jehly trysek jsou rychle opotřebitelné součásti, a proto je nutno mít neustále připravenou náhr. sadu trysek (viz 9. Příslušenství).
Stříkací pistoli skladujte v suchých a čistých prostorech.
Schneider Bohemia 4
8. Pokyny při
poruchách
Úkaz
Paprsek barvy
je přerušován,
stříká trhaně
Příčiny
1. málo barvy v nádobce
2. šikmé držení pistole
3. zastavení se paprsku
4. volná, poškozená tryska
Odstranění
1. doplnit
2. změnit úhel
3. vyčistit
4. utáhnout popř.
vyměnit
5. viskozitu snížit
6. pročistit
5. vysoká viskozita
6. ucpaná dírka ve víku
nádoby
7. opotřebené těsnění jehly,
7. vyměnit a jehlu
příp. volné vedení (jádro) jehly
seřídit
8. přípojka stl. vzduchu
8. překontrolovat přínetěsní
pojku jak u pistole,
tak u zdroje
9. Příslušenství
Výsledný
nástřik není
vyhovující
1. Vzduchová hlava pistole je 1. Vyčistit nebo
znečištěná nebo poškozená.
vyměnit hlavu
2. Barva lepí v trysce nebo
2. Vyčistit nebo
jsou jednotl. díly poškozeny
vyměnit hlavu
3. Jehla trysky je poškozená 3. Trysku a jehlu
vyměnit
Nepravidelný
paprsek
s tvořícími se
kapkami
1. tryska znečištěná nebo
poškozená
2. příliš nízký pracovní tlak
3. vysoká viskozita
4. vzduchová hlava pistole
znečištěna
1. vyčistit příp.
vyměnit
2. tlak zvýšit
3. viskozitu snížit
4. vyčistit hlavu pistole
Nestejnoměrné nanášení
barvy
1. vysoký pracovní tlak
2. barva ucpává trysku
a vzduchovou hlavu
1. pracovní tlak snížit
Sada trysek Æ 1,3 mm
Sada trysek Æ 1,5 mm
Sada trysek Æ 1,8 mm
Sada trysek Æ 2,0 mm
Sada trysek Æ 2,3 mm
Horní nádobka 0,6 l s víkem
Filtr.sítko (5 kusů) pro horní nádobku
Dýchací maska
Náhr. filtr pro dýchací masku
Předfiltr pro dýchací masku
Kalíšek na měření viskozity
Mini-odlučovač kondenzátu
2. vyčistit
Obj.-č. B 030 300
Obj.-č. B 030 301
Obj.-č. B 030 302
Obj.-č. B 030 303
Obj.-č. B 030 304
Obj.-č. B 030 018
Obj.-č. B 030 008
Obj.-č. D 770 128
Obj.-č. B 030 157
Obj.-č. B 030 153
Obj.-č. B 030 079
Obj.-č. D 640 073
Schneider Bohemia 5
10. Záruční
podmínky
Přečtěte si tento návod pozorně, abyste předešli případným poruchám
vzniklým nesprávným používáním, které nespadají do záruky.
Základním dokladem pro uplatnění záruky je doklad o zakoupení.
Proto při případném uplatnění nezapomeňte uvést tyto potřebné
údaje. Taktéž v případě potřeby dalších informací je nutno uvést
název, objednací číslo a datum zakoupení.
Schneider Bohemia poskytuje na stříkací pistole
Typ FP – HVLP záruku:
-
6 měsíců ode dne prodeje
Ze záruky jsou vyloučeny:
- rychle opotřebitelné součásti
- škody způsobené špatnou údržbou
- škody způsobené nesprávným provozním tlakem
- škody způsobené neupraveným stlačeným vzduchem
- škody způsobené nesprávným a neodborným používáním.
Likvidace:
- Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad.
- Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte
k likvidaci některému z našich servisních středisek.
Schneider Bohemia 6
11. Expluatační schéma
stříkací pistole Typ FP - HVLP
Schneider Bohemia 7
12. Seznam náhr. dílů
stříkací pistole
Typ FP - HVLP
Obj.-č. D 030 073
Poz.
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0150
0160
0180
0190
0200
Obj.-č.
G 405 616
G 405 617
G 405 618
G 405 619
G 405 620
G 405 621
G 405 622
G 427 116
G 405 624
G 405 625
G 427 117
G 427 118
G 405 629
G 405 609
G 405 632
B 030 018
G 405 633
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0290
E 700 213
B 030 300
B 030 301
B 030 302
B 030 303
B 030 304
B 030 008
Označení
Fixační šroub
Pružina ventilu
Čep ventilu
Tělo ventilu
Ventil kpl.
Ovládací páčka
Šroub k ovládací páčce
Regulační šroub M 10 x 1
Upevnění horní nádobky
Šroub k upevnění trysky
Regulační šroub M 12 x 1
Tlaková pružina 7,3 x 1,0 x 28,2
Dorazový šroub
Uzavíratelný šroub
Sada těsnění
Horní nádobka 0,6 l s víčkem
Víčko horní nádobky se záklopkou
proti kapkám
Vsuvka R 1/4“ a
Sada trysek Æ 1,0 mm
Sada trysek Æ 1,3 mm
Sada trysek Æ 1,5 mm
Sada trysek Æ 1,8 mm
Sada trysek Æ 2,0 mm
Filtrační sítko (5 ks) pro horní
nádobku
Schneider Bohemia 8
Množ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Podobné dokumenty

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole Mini – Vario HVLP

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole Mini – Vario HVLP každé práce. Vyčištěná stříkací pistole zaručuje při dalším použití bezproblémovou práci. Jestliže při čištění odmontujete trysku, je nutno před zpětným našroubováním závit jemně potřít tukem. Tím ...

Více

PDF - 184kB - Schneider Bohemia

PDF - 184kB - Schneider Bohemia Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost!

Více