návod STFINIŠ KH-410 HVLP

Transkript

návod STFINIŠ KH-410 HVLP
NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU
Stříkací pistole STFINIŠ KH-410 HVLP
Zařízení je určeno pro profesionální pouţití.
Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při lakování. Při
nesprávné obsluze může dojít k vážnému poranění nebo poškození zařízení.
www.stfinis.cz *** [email protected] *** mobil: 602 777 137 *** fax: 571 653 305
Děkujeme mnohokrát
za Vaši důvěru ke značce STFINIŠ. Tímto nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek.
Pokud máte přesto podněty, týkající se zlepšování nebo snad máte nějaký problém, potěší nás, že o
Vás uslyšíme. Obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce nebo servisního technika.
S přátelskými pozdravy
Jan Stodůlka - STFINIŠ
sídlo firmy:
STFINIŠ, s.r.o.
Kulturní 1776
Roţnov pod Radhoštěm
756 61
kontakt:
www.stfinis.cz
www.strikacipistole.cz
tel: +420 602 777 137
fax: +420 571 653 305
e-mail: [email protected]
Obsah:
Použití manuálu
Informativní sdělení
Záruka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Popis zařízení
Technické parametry
Bezpečnost při práce a upozornění
Uvedení do provozu
Použití
Provozní postupy a údržby zařízení
Příslušenství k pistoli
Způsob likvidace
Řešení problémů
Schematické nákresy a seznam náhradních dílů
Stříkací pistole STFINIŠ KH – 410 HVLP
POPIS ZAŘÍZENÍ:
Vzduchová stříkací pistole KH – 410G HVLP s horním přívodem nátěrové hmoty ze spádové nádobky dosahuje
při řešení všech úkolů prvotřídních pracovních výsledků. Extremně jemné rozprášení a homogenita stříkacího
paprsku garantuje extremně vysokou kvalitu stříkaného povrchu, úsporu nátěrových hmot u všech systémů
lakování. Jsou předurčeny pro aplikaci rozprašování hmot tlakovým vzduchem. Pistole disponuje plynulým
přizpůsobením stříkacího tlaku, regulací kulatého a širokého paprsku, jakož i plynulou regulací množství
materiálu. Je určena i pro aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot (tryska a jehla v nerez provedení).
Systém HVLP = vysoká úspora a vysoká efektivita.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Maximální povolený přetlak vzduchu na rozprašovaní
Rozsah běžně používaných tlaků vzduchu
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)
Hmotnost pistole
Připojení k tlakovému vzduchu rychlospojka
Přívod materiálu
Nádobka horní / gravitační / 0,6 litru / plastová
Optimální viskosita materiálu (tryska 1,4mm)
5 bar
1,5 – 3,5 bar
200 – 290 litrů/minutu
514 g
NPS 1/4 “ – vsuvka
M16 x 1,5 horní / gravitační
0,6 litrů / plastová
14-16 sekund FORDUV pohárek 4
BEZPEČNOST:
pro stříkání a manipulování s hořlavými kapalinami platí příslušné normy. Prostory, kde se
s hořlavými kapalinami pracuje, musí být označeny ve smyslu platných norem a předpisů
s ohledem na třídu hořlavosti kapalin. V důsledku proudění vzduchu a kapalin, může za určitých
okolností dojít k vývinu elektrostatického náboje (elektřiny). To může mít při vybíjení následek tvoření jisker a
plamenů. Aby se tomu zabránilo, je nutné zvláště pro nátěrové hmoty s bodem vznícení pod 21°C (nitra,
acetonové NH apod.) některé nátěrové hmoty II. třídy hořlavosti, předehřáté na vyšší teplotu, používat hadice se
zaručeným elektrostatickým svodem.
- vždy používejte ochranné prostředky (brýle, rukavice, respirátory, aj.)
- nikdy nepoužívejte kyslíkovou nebo jinou plynovou láhev jako zdroj tlakového vzduchu
- pracujte v dobře odvětraném¨prostoru (kabině) a zamezte možným vznícením
- před údržbou odpojte pistoli od zdroje tlakového vzduchu
- používejte suchý, čistý a regulovaný vzduch (1 – 3 bar)
- používejte součásti doporučené dodavatelem
Upozornění:
Pistoli nepoužívejte pro rozpouštědla ze skupiny chlorovaných uhlovodíků, např. 1.1.1. trichloretan
a metylchlorid mohou vyvolat chemickou reakci s hliníkem a také s pozinkovanými díly (galvanicky)
a vytvořit tak třaskavou směs, která může vést až k explozi.
Upozornění:
Veškerý tlakový vzduch v rozvodu musí být v rozsahu 1 – 5 bar. Zvyšování tlaku může poškodit
pistoli a ovlivňuje stříkání.
INSTRUKCE K POUŢITÍ A ÚDRŢBĚ:
Před uvedením do provozu je nutno nasadit filtr a následovně našroubovat nádobku a dotáhnout univerzálním
klíčem
Před každým uvedením do provozu, zvláště po opravách, se musí překontrolovat dotažení šroubů, matic a trysky
Před každou opravou pistole je nutno odpojit pistoli od přívodu vzduchu
Pistole byla ošetřena při montáži prostředkem proti korozi, a proto musí být před upotřebením propláchnuta
Regulace šíře paprsku - se provede regulátorem v zadní části pistole (vrchní)
Regulace mnoţství materiálu – zdvih jehly a tím množství vytékajícího materiálu může být plynule redukováno
otáčením regulátoru v zadní části pistole
Regulace mnoţství vzduchu – díky plynule nastavitelnému regulátoru v pažbě pistole může být množství
vzduchu přizpůsobeno stříkajícímu předmětu
Pracovní postup – hlavní požadavek pro dokonalý nástřik předmětu je správné postavení a seřízení pistole.
Pistole musí být držena kolmo ke stříkanému předmětu a pohyb pistole musí být rovnoměrný. U větší šíře
paprsku je optimální postup od stříkaného předmětu 15–25cm nebo i více. U čistého kruhového paprsku je
možný odstup 20-30cm nebo i více. Tlak materiálu se nastavuje v závislosti na požadované rychlosti práce,
jemnosti rozprachu, síle vrstvy, stříkané viskozitě a velikosti trysky.
Výměna trysky – při změně velikosti trysky musí být vyměněna vždy kompletní a trysková soustava (tryska,
jehla). Tryska se vždy montuje před nasazením jehly.
Výměna ucpávky jehly – při výměně ucpávky jehly, musí být jehla vymontována. Jehlu překontrolovat, zda není
poškozena. Pokud je povrchově poškozena, je nutno vyměnit celou tryskovou soustavu.
NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE DEMONTOVAT ROZVÁDĚCÍ VLOŢKU, JE NAPEVNO SPOJENA
S TĚLEM PISTOLE. POKUD PORUŠÍTE ROZVÁDĚCÍ SLOŢKU, JE STŘÍKACÍ PISTOLE
NEOPRAVITELNÁ.
!!! PISTOLE SE NESMÍ VKLÁDAT DO ŘEDIDEL!!!
ZPŮSOB LIKVIDACE:
obal: krabice – tříděný sběr papíru, PE sáček a výstelka – tříděný sběr PE
výrobek: kovové díly – tříděný sběr šrotu, plasty – tříděný sběr plastů
PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S VÝROBKEM:
kartáč, speciální klíč, nádobka 0,6 litru, materiálový filtr, KR – servisní sada
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Závada
Pistole stříká přerušovaně
Pistole nestříká
Nástřik je prohnutý nebo kyjovitý
Uprostřed nástřiku málo barvy
Příčina
Vysoká viskozita
Opotřebované těsnění (25)
Nedotažená hubice, tryska
(1-3, 4)
Volný šroub ucpávky (27)
Pistole byla namočena do
ředidla
Odstranění
Upravit viskozitu
Vyměnit těsnění
Dotáhnout, vyčistit dosedací
plochy
Lehce dotáhnout
Povolit ucpávkový šroub a opět
dotáhnout
V pistoli není tlakový vzduch
Reg. vzduchu je uzavřena (24)
Zkontrolovat připojení -regulátor
Uvolnit
Nečistota na hubici, trysce
Málo barvy, nízká viskozita
Vyčistit hubici nebo trysku –
použijte čistící jehly
Doplnit barvu, upravit viskozitu
Velké množství tl. vzduchu do
křidélek hubice
Velký tlak vzduchu na stříkaní
Regulací paprsku nastavit
správné množství (5)
Snížit tlak vzduchu - regulátor
Málo vzduchu do křidélek
Regulací paprsku nastavit
správné množství (5)
Zvýšit tlak na regulátoru tlaku
Nástřik málo zploštělý
Nízký tlak na vzduchu na
stříkaní
Vysoká viskozita
Moţnost pouţití tryskových kompletů
Tryskový komplet
Šíře střiku
1,4 mm
280 – 320 mm
1,8 mm
300 – 340 mm
2,0 mm
300 – 330 mm
Upravit viskozitu
Použití
Akryláty, polyuretany, epoxidy, mořidla, laky
Akryláty, polyuretany, epoxidy – větší množství
Základové NH, plniče, smalty, glazury
ROZPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ
STFINIŠ KH-410 HVLP
Rozpis náhradních dílů KH – 410 HVLP
Pozice Název
1,2,17
Tryskový komplet -1,4
Tryskový komplet -1,8
Tryskový komplet -2,0
Obj.číslo
S410-H14
S410-H18
S410-H20
4
5
5-1
5-3
6
7
8
9
10
11
12
S410-004
S410-005
S410-051
S410-053
S410-006
S410-007
S410-008
S410-009
S410-010
S410-011
S410-012
Šroubení materiál M16x1,5
Regulace šíře paprsku
Spona zajišťovací
Kroužek-teflon
Pouzdro ventilu
Kroužek-teflon
Těleso ventilu
Těsnící kroužek
Ořech sedlový
Kroužek O
Kuželka
Pozice
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
24-2
24-4
25
26
27
Název
Pružina vzduchu
Vedení jehly
Kroužek-teflon
Ořech
Pružina jehly
Šroub dorazu
Čep páčky
Páčka pistole
Spona zajišťovací
Šroubení vzduchu NPS ¼“
Regulace vstupního vzduchu
Spona zajišťovací
Kroužek teflon
Ucpávka jehly-teflon
Pružina ucpávky
Šroub ucpávky
Obj.číslo
S410-013
S410-014
S410-015
S410-016
S410-018
S410-019
S410-020
S410-021
S410-022
S410-023
S410-024
S410-242
S410-244
S410-025
S410-026
S410-027
DOPORUČUJEME TYTO DOPLŇKY:
Předfiltr vstupního vzduchu
STF3
Mikro-regulace vstupního tlaku
STR11
Mikro-regulace vstupního tlaku
STR14 - digitální
Odstraní nečistoty a zlepší kvalitu vzduchu
do pistole
Ideální pomůcka pro přesné nastavení
vstupního tlaku do pistole
Ideální pomůcka pro přesné nastavení
vstupního tlaku do pistole
Sada čistích kartáčů ST813
Nádobka horní AL 600ml
1000ml
Viskozimetr 4mm
6mm
Sada 17 ks čistících kartáčků a jehel pro
dokonalé očištění pistole
Hliníková nádobka s připojením M16x1,5
Pohárek pro kontrolu hustoty stříkaného
materiálu
Respirátor 3M
Stojan na pistoli
Filtrační nálevka
Pomůže dokonale profiltrovat stříkaný
materiál a tím zlepší kvalitu výsledného
povrchu
Filtr nádobky
Doporučujeme všem, co si rádi chrání
zdraví. Filtry dokonale spálí organické
výpary a zachytí mechanické nečistoty.
Filtry doporučujeme i pří nástřiku vodou
ředitelných barev.
Dokonalý pomocník pro uložení vaší pistole
po ukončení práce. Umožňuje v pistoli
ponechat malé množství čisticího
prostředku a zabrání případnému vnitřnímu
zasychání uvnitř pistole
Vhodný pro řídké materiály
VÁŠ DODAVATEL: