Projektové řízení a marketing

Transkript

Projektové řízení a marketing
Projektové řízení a marketing (PRM)
Kód předmětu:
Typ předmětu:
238xxxx
P
Garant předmětu: Ing. Vladimír Žáček, CSc., MBA
Přednášky:
Ing. Vladimír Žáček, CSc., MBA
Semináře:
Ing. Vladimír Brdek, PhD
Rozsah:
Zakončení:
Počet kreditů:
Semestr:
2+2
kz
4
3 (bakalářský studijní program)
Anotace
V současné době se v podnicích provádí velká část jednorázových prací formou projektů.
Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického managementu podniku. Cílem
může být například rychlé uplatnění nového produktu na trhu a k tomu napomáhá
projektové řízení ve spolupráci s marketingem.
Osnova přednášek
1.
Podnikový marketing, podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix.
2.
Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.
3.
Segmentace trhu, obsah, proces a metody, targeting a positioning.
4.
Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů,
metody určování tržní pozice produktů.
5.
Cena jako marketingová kategorie.
6.
Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční
politika podniku.
7.
Co je projekt? Charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy.
8.
Pojem „trojimperativ“, překážky splnění podmínek „trojimperativu“, výsledky projektu.
9.
Jak zahájit úspěšný projekt? Otázky strategie, proces přípravy „návrhu“.
10. Proč a jak projekt plánovat? Plánování, v čem spočívá plánování projektu, prvky
projektového plánu, využití počítačového programu MS Project.
11. Nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy,
milníky, síťové grafy.
12. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování
rozpočtu, odhad nákladů, systém nákladového účetnictví projektu.
13. Vliv omezených zdrojů, zdroje, kompromis mezi časem a náklady, rizika a rezervy,
vedení lidí v projektovém týmu.
Osnova seminářů
1.
Organizace cvičení, vstupní test, seznámení se simulačním programem MARKSTRAT 3.
2.
Vyhodnocení vstupního testu. Zahájení zpracování první části (marketingové)
semestrální práce na simulačním programu MARKSTRAT 3.
3.
Vyhodnocení výsledků po prvním kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3.
4.
Vyhodnocení výsledků po druhém kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3.
5.
Vyhodnocení výsledků po třetím kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3.
6.
Vyhodnocení výsledků po čtvrtém kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3.
7.
Vyhodnocení výsledků po pátém kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Závěreční vyhodnocení výsledků po šestém kroku na simulačním programu
MARKSTRAT 3 a konečné výsledky každého studenta (skupiny) v první části
(marketingové) semestrální práce.
Řešení jednoduchého projektu pro zopakování použití metody CPM.
Seznámení s programem MS Project a řešení jednoduchého projektu pomocí MS
Project.
Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.
Prezentace semestrálních prací.
Prezentace semestrálních prací a zápočet.
Závěrečné hodnocení
Požadavky pro udělení zápočtu: docházka, aktivní účast, zpracování celkové semestrální
práce (složené ze dvou částí – marketing a projekt) a její prezentace.
Požadavky ke zkoušce: tematické okruhy otázek a příkladů z přednášek a ze seminářů.
Klíčová slova
Řízení projektů, trojimperativ, plánování projektů, metoda CPM, metoda PERT, nákladové
účetnictví projektu, SWOT analýza, matice BCG, Matice GE, marketingový mix, hodnocení
produkčních strategií v podmínkách neurčitosti, cenová politika, cenové strategie,
marketingová komunikace, marketingový výzkum, segmentace trhu, distribuce, podniková
distribuční politika, umísťování produktů na trhu.
Studijní materiály
1) Žáček, Vladimír. Průmyslový marketing. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2010, ISBN
978-80-01-04492-6
2) Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. Grada Publishing, Praha 2004, ISBN 978-80-2470513-2
3) Rosenau, Milton D. Jr. Řízení projektů. Computer Press, Praha 2000, ISBN 80-7226-218-1

Podobné dokumenty

Modely rozhodování v teorii a praxi (MRTP)

Modely rozhodování v teorii a praxi (MRTP) Cíl, anotace, osnova a další pro kurz: Modely rozhodování v teorii a praxi

Více

Základy ekonomie – teorie pro techniky (ZETT)

Základy ekonomie – teorie pro techniky (ZETT) Základy ekonomie – teorie pro techniky (ZETT) Kód předmětu: Typ předmětu: Rozsah: Zakončení: Počet kreditů: Semestr:

Více

Markstrat

Markstrat D1 – Market..................................................................................................................................................................... 19 D2 – Performance ...

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a  modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a  popis metod CPM a PERT. 

Více

Úvod do pojmů projektového řízení

Úvod do pojmů projektového řízení (lidé, nástroje, materiál, finance)  s určitou návazností

Více

G1 | Řízení projektu - Projekt Manažer 250+

G1 | Řízení projektu - Projekt Manažer 250+ projektu, např. co je potřeba v projektu řídit, jak se může řízení v projektu zlepšovat a jaké jsou metody vyhodnocení projektů. Tuto kapitolu uzavírají úkoly na vytvoření Paretovy analýzy, Ishikaw...

Více

ZÁKLADNÍ METODY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ METODY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ Část 6, Kontrola časového plánu a nákladů stavby

Více

Řízení přístroje Progress – kompaktní přístroje

Řízení přístroje Progress – kompaktní přístroje Zobrazení všech parametrů svařování a funkcí srozumitelným textem Správa přístupových práv pro různé úrovně řízení prostřednictvím Xbutton Nastavení všech parametrů v průběhu programu Druhy provozu...

Více