Zpráva

Transkript

Zpráva
Rozvoj a posílení vzájemné spolupráce mezi akademickými i soukromými subjekty
se zaměřením na chemický a farmaceutický výzkum
reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0130
Zpráva z krátkodobého konzultačního pobytu
Krátkodobý konzultační pobyt byl realizován v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ
SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE
ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ VÝZKUM
(CZ.1.07/2.4.00/31.0130).
Účel cesty:
návštěva spolupracujícího pracoviště; kontrola realizace stáže Mgr.
Zdenky Bartošové, vyslané v rámci projektu; transport vzorků
(standardy karotenoidů a vzorky přírodních olejů)
Účastník:
doc.RNDr. David Jirovský, Ph.D.
Doba trvání cesty:
28. 7. – 1. 8. 2014
Místo:
Dept. Biotechnology, Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Trondheim (Norsko)
Jméno zahraničního profesora:
Ass. Prof. Dr. Per Bruheim
Výsledky:
Ve dnech 28.7. - 1.8. 2014 jsem absolvoval služební cestu na Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), Trondheim v Norsku. Cesta se uskutečnila v rámci řešení
projeku ChemPharmNet, jehož koordinátorem je Dr. Petr Cankař z Katedry organické chemie
PřF UP. Účelem mé cesty byla návštěva
Ass. Prof. Dr. Pera Bruheima na Katedře biotechnologií, se kterým naše pracoviště
spolupracuje a kde je v současné době realizována v pořadí již druhá tříměsíční stáž
doktorandky Katedry analytické chemie PřF UP, Mgr. Zdenky Bartošové, jejíž odborné
zaměření je směřováno do dvou hlavních oblastí:
1. Charakterizace aminokyselin v rakovinných buněčných systémech - efekt degradace buněk
na profil studovanych aminokyselin. Vývoj a optimalizace analytické metodiky vhodné k
charakterizaci a kvantifikaci aminokyselin s využitím spojení konvergenční chromatografie s
hmotnostně spektrometrickou detekcí. Hlavní myšlenka projektu spočívá ve využití
derivatizace a jejích výhod. Smyslem navrhované derivatizace je zvýšení selektivity a
citlivosti detekce v důsledku zvýšení hmotnosti molekuly. Konvergenční chromatografie
spojuje výhody kapalinové a plynové chromatografie, (resp. selektivitu separacnich kolon
kapalinové chroamatografie a účinnost separace plynové chromatografie).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Rozvoj a posílení vzájemné spolupráce mezi akademickými i soukromými subjekty
se zaměřením na chemický a farmaceutický výzkum
reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0130
2. Charakterizace lipofilních antioxidantů v lupinovém oleji s využitím
konvergenční/kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Vzorky lipofilní
povahy je nutné před analýzou kapalinovu chromatografií na obrácených fázích složitě
upravovat, během tohoto procesu dochází ke značným ztrátám analytů, neboť lipofilní látky
přechází do polárního prostředí neochotně. Naproti tomu konvergenční chromatografie je
kompatibilní s nepolátními rozpouštědly a je vhodná k analýze vzorků lipofilní povahy, často
také odpadá složitá úprava vzorku před analýzou.
S Dr. Bruheimem jsem konzultoval jednak další možnosti naší vědecké spolupráce
pro nejbližší období, a také zhodnotil výsledky experimentální činnosti dosažené Mgr.
Bartošovou během jejího pobytu na NTNU. Výsledky jsou přínosné pro obě strany, přičemž
norský partner by uvítal pokračování odborných stáží našich doktorandů na jejich katedře.
V Olomouci dne 15.8.2014
RNDr. David Jirovský, Ph.D.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Příloha č. 1
Příloha: fotodokumentace
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Příloha č. 1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Podobné dokumenty

Lupiny jako zdroj proteinů - Česká akademie zemědělských věd

Lupiny jako zdroj proteinů - Česká akademie zemědělských věd V současné době je snahou v evropských podmínkách hledat tuzemské vegetabilní zdroje kvalitního dietárního proteinu. V průběhu minulého období, zejména z ekonomických důvodů, se především ve výživě...

Více

ZDE - Jihomoravský kraj

ZDE - Jihomoravský kraj Administrativní budova a školící středisko, Vídeňská 153/119b, Brno PŘIHLAŠOVATEL : PS BRNO, S.R.O. VÍDEŃSKÁ 153/119b, 619 00 BRNO INVESTOR: PS BRNO,s.r.o. ZHOTOVITEL: PS BRNO,s.r.o. PROJEKTANT: At...

Více

Animace v cestovním ruchu - Operační program Vzdělávání pro

Animace v cestovním ruchu - Operační program Vzdělávání pro animátora. Vzhledem k současné ekonomické situaci a značné konkurenci v odvětví průmyslu cestovního ruchu mezi subjekty působící v CR, je možnost nabídnout svým klientům animační služby - zásadní k...

Více

Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární

Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární kalibrační závislosti plochy glukosaminu na jeho koncentraci. Porovnejte záznamy standardního roztoku a vzorku, na základě migračních parametrů rozhodněte, který ze signálů patří glukosaminu a vypo...

Více