úplná pravidla hry

Transkript

úplná pravidla hry
ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE
„Zpátky do školy“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Zpátky do školy“
(dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu.
1. Pořadatel akce: společnost Nisa OC s.r.o., se sídlem Praha, Jiráskovo náměstí
1981/6, PSČ 120 00, Česká republika, IČ: 28950941, DIČ: CZ28950941, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 155313
(dále jen „pořadatel“).
2. Termín a místo konání akce: Obchodní centrum Nisa, České mládeže 456,
PSČ 460 03, Liberec (dále jen „obchodní centrum“) v období od 21.8.2015, 9:00
hodin do 4.9.2015, 21:00 hodin (dále jen „doba trvání akce“).
3. Princip akce:
i.
Účastník: zákazník obchodního centra (fyzická osoba), který nakoupí v době trvání
akce v níže uvedených provozovnách v obchodním centru a předloží hostesce
stánku obchodního centra jednu nebo více účtenek v celkové minimální hodnotě
1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) z obchodů/provozoven v obchodním centru
(s výjimkou provozoven hypermarketu Albert), vystavenou v době trvání akce,
získá nárok na převzetí dárku, kterým je sáček plný školních potřeb, obsahující
následující školní potřeby: plastový svačinový box v barvě sáčku, vodovky, sada
trojhranných pastelek, obyčejná tužka, fix, pravítko, lepidlo, nůžky s kulatou
špičkou, guma ve tvaru zvířátka nebo autíčka (dále jen „dárek“).
ii.
Dárek je možné vyzvednout pouze po dobu trvání akce v obchodním centru,
konkrétně u hostesky na křižovatce pasáží v 1. patře obchodního centra
(u kulatého světlíku naproti obchodu Orsay), pozdější vyzvednutí nebo pozdější
nárok na dárek nebude možný. Pro získání jednoho dárku je nutno předložit jednu
nebo více výše specifikovaných účtenek v minimální hodnotě 1.000,- Kč, a to ve
formě originálu (nikoliv kopie účtenky). Tato účtenka bude účastníkovi označena a
není možné ji opakovaně použít pro účely akce. Za předložené a označené
účtenky obdrží vždy účastník jen jeden dárek.
iii.
Dárky jsou k dispozici pouze v omezeném množství, a jednotlivé dárky, jakož i
jejich barevné kombinace (červená, zelená a modrá), je možné čerpat pouze do
vydání zásob.
iv.
Účastníci akce se mohou akce účastnit opakovaně, pokud opětovně splní její
podmínky.
v.
Podmínkou k převzetí dárku je sdělení (formou písemného vyplnění formuláře)
kontaktních údajů účastníka pořadateli, tj. jméno a příjmení účastníka, jeho
adresy, telefonického a e-mailového kontaktu.
4. Z akce jsou vyloučeni pracovníci a zaměstnanci pořadatele akce, pracovníci a
zaměstnanci nájemců obchodního centra a osob, které mají v obchodním centru
provozovnu či se podílejí na zajištění provozu obchodního centra, nebo na přípravě a
organizaci této akce, jakož i osoby jim blízké, jakou jsou rodiče, manželé,
sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci.
5. Účastí na akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně
dodržovat.
Nisa OC s.r.o. • Jiráskovo nám 1981/6, 120 00 Praha 2
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 155313 se sídlem v Praze, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00
• IČ : 289 50 941, DIČ: CZ 289 50 941
ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE
„Zpátky do školy“
6. Na získání dárku není právní nárok. Vymáhání dárku nebo účasti na akci soudní
cestou je vyloučeno. Pokud si účastník dárek nepřevezme v době trvání akce, nárok
na dárek a jeho převzetí zaniká. Účastník nemůže požadovat peněžité plnění
výměnou za dárek a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele
než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za případné
vady dárků. Akce nemá charakter veřejného příslibu.
7. Každý účastník akce uděluje pořadateli akce svůj výslovný souhlas:
a)
b)
c)
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platných
zněních, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených v odst.
3 bod v. těchto pravidel, pro tuto akci a pro další obchodní a marketingové účely
pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Pořadatel je
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 12 (právo na přístup k informacím) a
dle
§
21
(žádost
o vysvětlení
nebo odstranění
závadného stavu)
zák. č. 101/2000 Sb. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adresu pořadatel. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
pořadateli, a má za následek vyloučení účastníka z akce a ztrátu nároku na dárek,
stane-li se tak před jeho převzetím;
v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
souhlas s bezúplatným užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových
snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy, pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním akce a předáváním
dárků (dále jen „snímek“) pro komerční a marketingové účely na všech
komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly
nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez
věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i
na třetí osoby, kterým pořadatel snímek či údaje o účastníkovi v souladu s jejich
určením poskytne;
s těmito pravidly akce a instrukcemi pořadatele, a přistupuje k nim.
8. Pravidla akce mohou být ve zjednodušené verzi komunikována na propagačních
materiálech pořadatele v souvislosti s akcí, avšak tato úplná pravidla jsou
považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná. Pořadatel si vyhrazuje právo
akci nebo její pravidla kdykoliv pozměnit nebo upravit, případně akci pozastavit,
odvolat nebo úplně zrušit, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.
9. Úplná pravidla akce budou k dispozici po celou dobu platnosti akce na webu
obchodního centra www.nisaliberec.cz a v kanceláři manažera obchodního centra,
nacházející se v Obchodním centru Nisa, České mládeže 456, PSČ 460 03, Liberec.
Nisa OC s.r.o. • Jiráskovo nám 1981/6, 120 00 Praha 2
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 155313 se sídlem v Praze, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00
• IČ : 289 50 941, DIČ: CZ 289 50 941

Podobné dokumenty

Cena - svačinový box Nutrend Street XL 8 x 30 g

Cena - svačinový box Nutrend Street XL 8 x 30 g Pravidla pro vydávání ceny: Ceny – svačinové boxy s 8 cereálními tyčinkami - pro zákazníky s předloženými účtenkami budou vydávány pouze 4. září 2016 od 10 – 18 hodin na označeném výdejním místě – ...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy poříze...

Více

Soutěž VISA - Czech Masters

Soutěž VISA - Czech Masters 2. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Za kvalitu výher odpovídají jejich dodavatelé, kteří také vyřizují...

Více

D4_Walitza

D4_Walitza uživatelé se při používání NFC telefonu cítili výjimečně (nová technologie vzbuzovala zájem ostatních cestujících) • možnost zobrazení zůstatku nebo historie transakcí el. peněženky je považována z...

Více

Dodatek - Služba MX-TV - MX-NET

Dodatek - Služba MX-TV - MX-NET Účastník bude měsíční paušál za Službu MX-TV platit Poskytovateli tak, že o Celkovou měsíční cenu, uvedenou výše, navýší svou platbu plynoucí ze Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elek...

Více

HCGP 2011_mixologie_pravidla

HCGP 2011_mixologie_pravidla souhlas s použitím v přihlášce uvedené e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména e-mailů informujících o průběhu této soutěže, obchodních sdělení pořadatele, včetně mar...

Více

zde

zde Oslava nejdelšího dne v roce bude opravdovým nákupním zážitkem!

Více

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013 těchto  pravidel,  a  dále  práva  dle  §  21  zákona  č.  101/2000  Sb.,  tj.  zejména  právo  přístupu  k  údajům,   které  se  jej  týkají,  a  práv...

Více

REGISTRACE

REGISTRACE 72 Pompo hračky 151 Pro Party

Více