Chřibský zpravodaj

Transkript

Chřibský zpravodaj
Chřibský
zpravodaj
Èíslo 4
Roèník 24
Duben 2014
Nepřehlédněte...
Velmi důležité upozornění pro občany Chřibské!
Prodej známek na popelnice proběhne pouze v měsíci
dubnu 2014. Prodej bude probíhat v úřední dny pondělí,
středa od 7.00 do 16.30 hodin. Cena známky 1.100 Kč
týdenní, 600 Kč čtrnáctidenní.
MUDr. Alena Vališová upozorňuje, že dětská ordinace
ve Chřibské, zůstává beze změn.
Zasedání Zastupitelstva města se koná 29. dubna
2014 od 15.00 hodin na MÚ Chřibská.
Cena 5 Kè
KONCERT
26. dubna 2014 od 15.00 hodin
sál restaurace Radnice ve Chřibské
K tanci a ke zpěvu uslyšíte
NEJEN COUNTRY ŠLÁGRY
Josef Zoch - Josef Voltr
(Vstupné dobrovolné)
Město Chřibská a FK Vás zvou na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve středu 30. dubna 2014
od 19.00 hodin
na hřišti u školy.
Město Chřibská Vás zve u příležitosti
69. výročí ukončení II. světové války na
PIETNÍ AKT
Žáci ZŠ při vynášení zimy z našeho města
(foto ML)
Město Chřibská pořádá
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
19. dubna 2014 od 20.00 hodin
ve víceúčelovém sále na RADNICI
hraje
MÁRA a kapela DONAHA
VSTUPNÉ 60 Kč
(předprodej vstupenek na MěÚ Chřibská)
u hrobu obětí II. světové války
na hřbitově v Horní Chřibské
v pondělí 5. května 2014 od 14.00 hodin.
Restaurace RADNICE
MÁJOVÁ VESELICE
sobota 17. května 2014 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje místní skupina
PEJP
Vstupné 60 Kč (předprodej na MÚ Chřibská)
Duben 2014
str. 2
Chřibský zpravodaj
Ze života MŠ...
V měsíci březnu se některé děti zúčastnily divadelního
představení v Rumburku s názvem Povídačky naší Kačky.
Akci opět zorganizovala základní škola, která nás oslovila. Děkujeme.
Pod vedením paní učitelky Hany Svobodové vybrané
děti zpestřily oslavu MDŽ v klubu důchodců aneb „Zpíváme písničky, pro dědy a babičky“.
Březen byl měsícem nejen o probouzející se přírodě, ale
také o dopravě a bezpečnosti na ulici. Odcestovali jsme
autobusem do Rybniště, kde jsme si prohlédli život na
vlakovém nádraží. Do mateřské školy jsme se vrátili lesem a polní cestou.
(MN)
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015
Zápis dětí do mateřské školy ve Chřibské se uskuteční
dne 22. dubna 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově mateřské školy.
Městský úřad oznamuje,
že v sobotu 10. května 2014
proběhne v našem městě
POVINNÉ OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK
proti vzteklině
Chřibská - náměstí: 15.00 - 16.00
Horní Chřibská - 16.00 - 16.30
(autobusová zastávka)
•
•
•
•
vzteklina
100 Kč
kombinovaná 350 Kč
vezměte s sebou očkovací průkaz zvířete
zvíře musí být k očkování přivedeno dospělou
osobou, čisté s náhubkem a na vodítku
• očkování je dle zákona č. 215/1992 Sb. povinné
a nesplnění této povinnosti bude posuzováno
jako přestupek dle zákona č. 200/1992 Sb.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které mají zájem
o předškolní vzdělávání v roce 2014/2015.
S sebou si prosím vezměte rodný list dítěte.
Bc. Martina Navrátilová, vedoucí MŠ
Vypalování trávy
Počasí nám přeje a mnozí z nás provádí jarní úklid
svých pozemků a zahrad. Součástí tohoto jarního úklidu
však bývá i vypalování staré trávy. Mnozí občané si ani
neuvědomují, že tímto jednáním porušují hned několik
zákonů najednou, protože vypalování trávy a porostů je
v České republice zakázáno Zákonem o ochraně přírody a
krajiny. Dále se porušuje Zákon o požární ochraně a Zákon o ochraně ovzduší. Všichni, kteří poruší tento zákaz,
se vystavují riziku uložení pokuty.
VYPALOVÁNÍ SUCHÉ TRÁVY A POROSTŮ JE ZAKÁZÁNO!!!
Čištění toku Chřibské Kamenice v centru města (foto Nep)
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 19. dubna 2014
bude zajištěn svoz nebezpečného odpadu
(televizory, ledničky, zářivky, plechovky od barev,
staré barvy, autobaterie, pneumatiky osobních aut).
Pozor, pouze jedno svozové místo,
kde bude nebezpečný odpad osobně přebírán.
Chřibská - sběrný dvůr
u panelových domů od 9.00 - 11.00 hod.
CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ V BOWLINGU
Sobota 10. května 2014 od 11 hodin
Smíšený turnaj (ženy a muži)
vždy nejlepších deset
z každé kategorie
z posledních turnajů
Seznam v restauraci Radnice (startovné 80 Kč)
Chřibský zpravodaj
Duben 2014
str. 3
Z policejního bloku od 1. 3. do 31. 3. 2014
• V měsíci březnu 2014 byly ve Chřibské oznámeny čtyři
případy majetkové trestné činnosti, které jsou šetřeny jako
trestný čin. V prvním případě došlo ke krádeži vloupáním
do objektu v Horní Chřibské, kde neznámý pachatel odcizil motorovou čtyřkolku. Ve druhém případě se neznámý
pachatel vloupal do kůlny při rekreační chatě v Krásném
Poli, kde odcizil motocykl. Ve třetím případě se neznámý
pachatel vloupal do garáže v Horní Chřibské, kde odcizil
sadu litinových kol na osobní vozidlo. V posledním případě
vnikl neznámý pachatel na oplocenou zahradu rekreační
chaty v Dolní Chřibské, kde odcizil uložené dřevo.
• Jeden případ je šetřen jako přestupek proti majetku,
a to poškození zpětného zrcátka u osobního vozidla parkujícího ve Chřibské.
Po pachatelích těchto skutků a odcizených věcech se
pátrá.
• Hlídkou OOP Krásná Lípa byl přistižen ve Chřibské
řidič, který řídil i přesto, že měl řízení zakázáno správním
orgánem, čímž se dopustil trestného činu Maření výkonu
úředního rozhodnutí, za který se bude zpovídat u Okresního soudu.
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014
Rozpočet města činí na letošní rok 19.448,000 Kč
Příjmy v tisících
Dotace z krajského úřadu
253
Daně a správní poplatky
13450
Příjmy z činnosti města
1005
Nájmy a služby
2560
Doplňkové příjmy
1980
Přebytek hospodaření z roku 2013
Celkem
200
19448
Výdaje v tisících
Vodní, lesní hospodářství
600
Komunikace
1400
Školská zařízení
2500
Zdravotnictví
75
Bytové hospodářství
2800
Knihovna, kultura, památky, zpravodaj, rozhlas
1275
Sportovní zařízení
150
Správa MěÚ, zastupitelstvo
4968
Požární ochrana
200
Veř. osvětlení, hřbitovy, zeleň, služby města
Odpady
1450
930
Víceúčelový sál Radnice
1500
DPH a fin. vypořádání
600
Splátka úvěru
Celkem
1000
19448
Starosta města Jan Machač
• V katastru Chřibské byl hlídkou OOP Krásná Lípa
přistižen další řidič, kteří řídil i přesto, že neměl doposud
vráceno řidičské oprávnění po ukončeném zákazu řízení,
čímž se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, za který mu opětovně hrozí zákaz řízení
motorových vozidel.
• Hlídkou hlídkové služby PČR byl ve Chřibské přistižen
řidič, u kterého byla „drogovým testem“ zjištěna přítomnost
návykových látek ve slinách. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Na výzvu se
podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve a jeho jednání
bylo oznámeno k projednání do správního řízení.
• Jako přestupek proti požární ochraně je šetřen případ
požáru volně přístupné travnaté louky ve Chřibské, který
neznámý pachatel způsobil neodbornou manipulací s otevřeným ohněm. Při požáru nedošlo ke škodě na majetku
ani ke zranění, tento byl lokalizován přivolanými hasiči.
• V uvedené době byla kriminální policií v Děčíně provedena na základě příkazu Okresního soudu prohlídka nebytových prostor v objektu garáží ve Chřibské, Krásném Poli,
kde byly nalezeny skelety tří osobních vozidel Škoda, která
byla odcizena organizovanou skupinou pachatelů na počátku roku 2014 na území ústeckého a libereckého regionu a
v Rakousku. Děčínským policistům se během jednoho měsíce podařilo objasnit krádeže celkem devíti osobních vozů,
v hodnotě 2.200.000 Kč a zadržet celou organizovanou
skupinu pachatelů, kteří v uvedeném objektu ve Chřibské
vozidla rozebírali na součástky a tyto dále odváželi pryč.
Všichni pachatelé byli obviněni z trestných činů krádeže a
legalizace výnosů z trestné činnosti.
• Za uvedené časové období bylo na OOP Krásná Lípa
evidováno celkem 20 trestných činů a 50 přestupků, z toho
36 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou.
• Nadále policie žádá občany Chřibské, pokud budou
svědky nějakého protiprávního či jen podezřelého jednání
nebo pohybu osob či vozidel v okolí objektů, a to v jakoukoli
dobu, aby zavolali na tel. číslo OOP Krásná Lípa 723 255
954 nebo na linku 158. Za OO PČR Krásná Lípa sepsal:
praporčík Mráz Ondřej, telefon: 723 255 954
Něco z prevence...
Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích se
osoba jedoucí na jízdním kole považuje za řidiče se všemi
povinnostmi!!!
Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, ani bezprostředně před jízdou nebo
řídit v takové době po požití těchto látek, kdy by mohl být
ještě pod jejich vlivem…
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy po pozemní
komunikaci použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a
řádně připevněnou na hlavě. Cyklista je za snížené viditelnosti povinen mít za jízdy rozsvícený bílý světlomet svítící dopředu a zadní svítilnu nebo blikačku červené barvy.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo
jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu. Nerespektováním tohoto nařízení se řidič dopouští přestupku, za který mu hrozí bloková pokuta do výše 2000 Kč.
Duben 2014
Chřibský zpravodaj
str. 4
Z klubu důchodců...
Zlatá múza severu
V pondělí 10. 3. jsme si již tradičně připomněli MDŽ
s blahopřáním od našich mužů, členů KD a ředitele školy
p. Hlouška.
Posezení nám zpříjemnila hudba p. Kronavetra, malé
občerstvení a hezká recitace dětí MŠ pod vedením H. Svobodové. Odměnou za hezké básničky jsme pro každého
připravili malou pozornost.
V měsíci dubnu oslavují:
Jiřina Vlčková
90 let
Jindřiška Hübnerová 73 let
Štěpán Durčanský
81 let
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
(AM)
Ocenění Zlatá múza severu 2013 za nejpozoruhodnější
počin v oblasti kultury v předchozím roce bylo předáno
v sobotu 15. 3. 2014 v Chřibské při Maškarním bálu Tolštejnského panství. O hlavní cenu se ucházeli: Pivovar Kocour Varnsdorf - za atraktivní doprovodnou kulturní činnost, Loreta Rumburk - za stálé zvyšování úrovně kulturní
nabídky regionu, Infoweb Výběžek.eu - za popularizaci
kulturních aktivit regionu, Jiřetínský advent - za pestrou
nabídku programu lidových tradic, Lipovský dřevák - za
originální rozšíření kulturní nabídky Šluknovska.
Vyhlášení a předání regionálního ocenění Zlatá múza se
konalo po osmé. Na udělení Zlaté múzy severu je od roku
2007 každoročně nominováno pět kulturních organizací,
akcí nebo osobností za pozoruhodné počiny ve prospěch kultury v regionu Šluknovska. V roce 2013 byla udělena Zlatá
múza severu dirigentu Miroslavu Lošťákovi za padesátileté působení v čele Rumburského komorního orchestru.
V předešlých letech ocenění obdrželo také občanské sdružení Tadeáše Haenkeho ve Chřibské za spolkovou činnost
(2012), Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství Krásná Lípa za popularizaci tradiční lidové kultury
v regionu (2011), Kruh přátel muzea Varnsdorf za osvětovou
činnost a záchranu a obnovu malých sakrálních památek
(2010), Město Šluknov za rekonstrukci Šluknovského zámku (2009), Rumburský komorní orchestr za činnost (2008)
a Město Rumburk za rekonstrukci Domu kultury (2007).
Martin Louka, starosta města Varnsdorf
Napsali nám...
*
Stále kolem sebe slyšíme jen kritiku a nespokojenost.
Někdy stačí více myslet pozitivně a všímat si hezkých věcí
kolem nás. Mně se to daří. Při procházkách Chřibskou není
možné si nepovšimnout, jak se prosvětlila, je vidět školu,
staré stromy se odstranily, děti mají ve třídách více světla
i sluníčka. To samé kolem náměstí, na hřbitově a všude,
kde bylo nutné staré nemocné stromy odstranit. I my jsme
darovali na vánoční strom stříbrný smrk. Na zahrádkách
jsou okrasou jen do té doby, dokud nezačnou ohrožovat a
vadit obydlí.
Dnes můžeme být hrdí na to, kde bydlíme, máme upravené náměstí i park za ním, ale každý by se měl podle toho
chovat a udržovat čistotu. Potěší i to, že turisty, kteří hledají hostinec, pošlete do restaurace „Radnice“, kde najdou
hezké prostředí s vlídným uvítáním a občerstvením. Můžeme být hrdi i na to, že při focení budovy radnice a návštěvy
musea slyšíte, že nemůžeme být vesnicí, když máme tak
pěknou radnici a za rohem ještě museum. Takže nám nezbývá nic jiného, než poděkovat celému vedení města v čele
se starostou J. Machačem za jejich nelehkou práci, co pro
nás dělají a popřát do dalších dnů dostatek elánu, zdraví a
chápajících spoluobčanů.
Doležalová Gerta
POZVÁNKA na jarní VALNOU HROMADU
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO, o. s.
Valná hromada STH, o. s.
se koná v sobotu 19. dubna 2014
v 10.00 hodin
v Novém domě na námětí ve Chřibské.
Srdečně zveme naše stálé členy,
vítáni jsou i všichni přátelé a příznivci sdružení!
Členské příspěvky zasílejte laskavě
na č. účtu 172 879 541, kód banky: 0300.
Za finanční dary upřímně děkujeme!
Těšíme se na Vás, za STH, o. s.
Helena Krausová M.B.A., předsedkyně sdružení
www.haenke.slamow.com
TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
24. DUBNA 2014
8. KVĚTNA 2014
22. KVĚTNA 2014
Duben 2014
Chřibský zpravodaj
str. 5
Modernizace provozu barevna
ve společnosti AMANN s.r.o. Chřibská
I v letošním roce 2014 pokračuje modernizace technologie a strojního vybavení ve společnosti Amann s.r.o. Chřibská, tentokráte na provoze barevna. Koncem měsíce března a začátkem měsíce dubna zde byly uvedeny do provozu
2 barevenské aparáty od firmy THIES na celkový počet 126
barevenských cívek, což odpovídá zhruba 200 kg velikosti
jedné obarvené partie. Dále byly zprovozněny 2 barevenské
aparáty THEN na 27 cívek (40 kg) a 2 aparáty THEN na
9 cívek (15 kg). Touto novou investicí se rozšíří nabídka
možností velikosti jednotlivých barevenských partií a dojde
k zkvalitnění celého procesu barvení a následné doúpravy.
Celý barevenský proces je řízen automatickou regulací dodanou společností SedoTreepoint. Na zprovoznění uvedené
technologie se podíleli jak mechanici od dodavatelských
firem z Německa (THIES a SEDO), tak i náš vedoucí bareven skupiny Amann Německo za vydatné pomoci našich
techniků a pracovníků barevny Amann Chřibská.
Současně s touto investicí byl zrekonstruován i výrobní
provoz a dojde tak ke zlepšení pracovního prostředí pro
barvíře.
Touto modernizací barevny a současnou výstavbou
nového skladu materiálu za barevnou byla dokončena
I. etapa modernizace našeho provozu barevna s tím, že snahou vedení je prosadit do investičního plánu příštího roku
II. etapu modernizace, ve které by mělo dojít ke kompletní
obměně barevenské techniky ve zbývající části provozu.
Chřibští barvíři v 50 letech min. století (repro foto JN)
4 aparáty THEN
2 aparáty THIES
První obarvená partie artiklu Belfil-S 120, barva 0504
na aparátu THIES - na fotce zleva doprava: R. Střílek vedoucí provozu barevna, D. Schaar - technik THIES,
J. Efsing - technik THIES, L. Kolínek - technický manažer,
B. Pikkemaat - šéf bareven Amann skupiny, J. Ruml - jednatel společnosti.
Zprávy ze sportu
Z fotbalového
klubu...
Dne 8. 3. 2014 se uskutečnila Valná hromada fotbalového klubu FK Chřibská. Na schůzi se dostavilo
sedmnáct členů a čtyři hosté. Předseda klubu Jaromír Nepovím seznámil přítomné s programem zasedání Valné hromady a dalšími akcemi na rok 2014.
Informoval například o dostavbě nových kabin,
revizi elektřiny a komínu a dalších důležitých věcech, které se týkají chodu fotbalového klubu. Jeden
z nejdůležitějších bodů valné hromady bylo zvolení
nového výboru FK Chřibská. Všech sedmnáct členů,
kteří byli přítomni, jednohlasně odsouhlasili nové
vedení klubu FK Chřibská v tomto složení: Prezident klubu - Jaromír Nepovím, hospodář klubu David Blažek, administrátor klubu - Petr Musil.
Členové výboru: Karel Procházka, Karel Dvořáček,
Pavel Nepovím, Petr Král, Radek Vindyš a Jaromír
Nepovím ml. Z hlasování vyplývá, že se nám rozrostla základna členů ve výboru o dva. Tímto bych chtěl
popřát novým členům panu Vindyšovi a Nepovímovi
ml., aby vytrvali co nejdéle a byli důslední ve svých
rozhodnutích a případných návrzích pro klub FK.
Jedna z nejdůležitějších změn ve vedení výboru je
odstoupení hospodáře klubu pana Martina Kalfuse,
který pracoval pro klub dlouhých třináct let. Tímto
bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za perfektně
odvedenou práci hospodáře klubu a popřát mu mnoho úspěchů jak pracovních, tak v soukromém životě,
děkuji. Pan Kalfus zůstává členem FK Chřibská.
Na řadu přišlo hodnocení trenérů starších žáků.
Pan Dvořáček a paní Sismilichová upozornili na
malou účast dětí na trénincích. Důvodem může být
vznik nového kroužku volejbalu, o který mají děti
zájem. Problém s mládeží řeší v dnešní době každý,
kdo je ochoten něco realizovat a je jedno jestli je
to na vesnicích nebo ve městech. Slovo si vzal pan
Procházka Tomáš, který nabídl pomoc jako trenér
st. žáků na další sezonu. Jako další hodnotil svůj
tým pan Konopka, trenér A-mužstva. Pan Konopka
poukázal na problémy v týmu, kdy si hráči dělali,
co chtěli, netrénovali, ale doufal v to, že to byla věc
minulého vedení. I když se podzimní část nepovedla
a Chřibská skončila na 11. místě tabulky, trenéři
se velmi těšili na zimní přípravu a podle hodnocení
obou trenérů se povedla. Alespoň pro hráče, kteří
trénovat chodili. Pan Konopka konstatoval, že udělají vše pro záchranu mužstva ve druhé třídě, ale
záleží na hráčích samotných. První jarní zápas se
povedl, když Chřibská remizovala na svém trávníku se soupeřem, který je na opačné straně tabulky.
Remizovala s Jiříkovem 0:0. Na závěr bych chtěl
popřát všem členům FK hlavně trpělivost a pevné
nervy. (VŠE SE V DOBRÉ OBRÁTÍ )
Za FK Chřibská prezident klubu Jaromír Nepovím
Společenská kronika
V dubnu oslavují:
Vlčková Jiřina
Pánková Anna
Křivohlavá Vlasta
Durčanský Štěpán
Cardová Věra
Tichá Eva
Chochola Květoslav
Brožová Helena
Doležal Eduard
Hübnerová Jindřiška
Jelínková Jiřina
Růžičková Zdeňka
Všem srdečně blahopřejeme!
90 let
86 let
84 let
81 let
81 let
77 let
77 let
73 let
73 let
73 let
71 let
70 let
Přistěhovali se:
Václav Šorčík s dětmi
Jan Bílý
Odstěhovali se:
Marek Danko
Ivona Orságová
Jakub Orság
Barbora Orságová
Miluše Růžičková
Milan Schovánek
Tomáš Doležal
Anna Fidlerová s dětmi
Úmrtí:
Naděžda Trojanová
40 let
Vzpomínka...
Dne 14. března 2014 uplynulo 10. výročí úmrtí našeho
dobrého kamaráda Jaromíra Hrubého.
Nikdy nezapomeneme. Brožovi
Dne 11. dubna uplynulo již 30 let, co zemřel náš tatínek Rudolf Brzák. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme, synové Ruda a Olda s rodinami.
Poděkování...
Děkuji za projevenou soustrast a slova útěchy a všem,
kteří se přišli rozloučit s mým zesnulým manželem Josefem Votroubkem.
Manželka Iveta s rodinou
Tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří se přišli rozloučit
s mojí drahou zesnulou manželkou Naděždou Trojanovou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuji za
celou mou rodinu.
Manžel Pepa s dětmi
Blahopřání:
Dne 10. dubna oslavila krásné životní jubileum 90. let
naše drahá maminka, babička a prababička paní Jiřina
Vlčková.
Přejeme jí ještě dlouhá léta ve zdraví, lásku a pohodu.
Za všechny rodina Trojanova a Vlčkova.
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 4 vyšlo dne
14. 4. 2014 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

Podobné dokumenty

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj mše svatá uspořádaná u příležitosti svátku Nanebevstoupení Páně ve zdejším kostele sv. Jiří. Mezi hosty též byli chřibští rodáci, kteří zde touto dobou trávili každoroční jarní týden. Mši sloužil v...

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj Po skončení mše se její návštěvníci, mezi nimiž byli rodáci ze SRN, kteří v Chřibské trávili každoroční jarní týden, sešli ke společnému posezení v sále Radnice. V podání pana Chromce zazněly známé...

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj týdny a beatové večery si získaly oblibu, ačkoli ne vždy

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj KD. Vedoucí klubu je pro další období Olga Benešová a pokladní Miluška Lakomá. Do roku 2014 vstupuje 26 členů. V lednu oslavuje: Anna Mamajová 65 let Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojeno...

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj Jirkovský crosmaraton: M. Stezka - 7. místo v kat. elite, J. Šulc 10. - místo v kat. nad 50 let. Hodkovice - Ještěd: M. Stezka - 12. místo v kat. elite. Martin si v tomto závodě zlepšil svůj nejlep...

Více