Slavnost Seslání Ducha svatého 19.5.2013

Transkript

Slavnost Seslání Ducha svatého 19.5.2013
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy
DEN PÁNĚ
Slavnost Seslání Ducha svatého
19. května
V prvním čtení ze Slavnosti seslání
Ducha svatého určitě neunikne naší
pozornosti působivé líčení toho, co
se událo mezi apoštoly shromážděnými v Jeruzalémě v den Letnic,
a zvláště schopnost
mluvit cizími jazyky, kterou byli u
této příležitosti obdařeni. (Možná si
povzdechneme, jak
moc by se podobný
dar hodil i nám!)
Může se však stát,
že nám unikne ještě
jedna skutečnost –
sice méně nápadná,
ale neméně důležitá: množství těch,
kteří se sběhli a
ohromeni i užaslí
slyšeli z úst apoštolů svou vlastní mateřštinu. Fakt, že
kolem apoštolů se rázem sběhli
Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie,
neprodejné
Egypta a lybijského kraje u Kyrény, ti,
kteří připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové, všichni ti, kdo
byli otevřeni poselství o velkých Božích skutcích, je také důležitým darem
Ducha svatého,
bez něhož by samotný dar jazyků
zůstal asi málo
platný (a možná i
zcela neobjevený).
Pokud se nám tedy
bude při letošní
Slavnosti seslání
Ducha
svatého
zdát, že my opět
odcházíme
„s
prázdnou“, protože
nás Boží Duch zase ničím speciálním neobdaroval,
stojí za to otevřít
oči pro ty okolnosti našeho života, které se nám jeví jako zcela „vedlejší“.
Možná právě v nich a díky nim zjistíme, že darů Ducha svatého vůbec není
málo – ani v nás, ani kolem nás.
Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.5.
Sir 1,1-10
Mk 9,14-29
Moudrost uděluje Pán „těm,
kteří ho milují.“ Pros o prohloubení daru moudrosti, pros
o růst v lásce a o pochopení
svého poslání v Božím království.
ÚTERÝ 21.5.
Sir 2,1-13
Mk 9,30-37
Vytrvalost a důvěra v Boží
pomoc jsou cestami k překonávání pokušení. A stejně tak
minulé zkušenosti s Boží pomocí a s jeho odpuštěním…
STŘEDA 22.5.
Sir 4,12-22
Mk 9,38-40
Ze života podle moudrosti, ze
služby moudrosti (která je zde
chápána jako Boží vlastnost)
vyrůstá radost, láska, požehnání, služba Svatému…
1. čtení Sk 2,1-11
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když
se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně,
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze
všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni,
protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho
vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak
mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové,
Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří
jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají
velké Boží skutky.“
Žalm 103
Sešli svého Ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země!
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
svého prachu. – Když sešleš svého Ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
píseň: – má radost bude v Hospodinu.
ČTVRTEK 23.5.
Sir 5,1-10
2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
Mk 9,41-50
Nespoléhej na majetek, na Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může
někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmaBoží shovívavost, na jeho
2 Den Páně
nité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné
služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou
však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho
údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také
u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni
jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé
nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni
jsme byli napojeni jedním Duchem.
Evangelium Jan 20,19-23
Texty k rozjímání
odpuštění (ve smyslu: můžu
hřešit, vždyť Pán mi vždy
znovu odpustí) – spoléhej jen
a pouze na svého Pána, který
chce a má být opravdu tvým
Pánem – v tom spočívá moudrost.
PÁTEK 24.5.
Sir 6,5-17
Mk 10,1-12
Děkuj za své přátele, buď
vděčný Pánu za jejich blízkost, za důvěrný prostor, který
s nimi můžeš sdílet… Vyprošuj jim Boží požehnání.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš
tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce
a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali
se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec
poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte DuSOBOTA 25.5.
cha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu Sir 17,1-13
Mk 10,13-16
Ohlášky
Děkuj za stvoření člověka, že
♣ Biřmovanci budou mít setkání v pondělí 20.5. i ty jsi Božím obrazem, děkuj
v 19:00.
♣ V pátek 24.5. od 18 do 24 hodin zveme vás, za věčnou smlouvu, za rozum,
milí farníci, vaše příbuzné a známé na již tradiční rozvahu, poznání, za Boží
akci Noc kostelů.
světlo v mysli… a za to vše
♣ V sobotu 25.5. od 9 hodin bude brigáda na
opravu plotu na farní zahradě. Zveme nejen mu- mu vzdej chválu.
že, ale také hochy.
♣ V sobotu 25. 5. zveme ve 13 hodin ženy a dív- N E D Ě L E 2 6 . 5 .
ky na umývání oken a úklid farních prostor.
♣ V sobotu 25.5. v 15:30 zveme biřmovance, Slavnost Nejsvětější Trojice
Př 8,22-31
jejich kmotry a rodiny k svátosti smíření.
♣ Příští neděli budeme prožívat farní pouť k Nej- Řím 5,1-5
světější Trojici a při mši svaté Otec biskup František Václav Lobkowicz udělí svátost biřmování Jan 16,12-15
17 mladým lidem z naší farnosti. Mše svatá bude
Den Páně 3
Ohlášky
v 10 hodin. Na vesnicích mše
svaté nebudou. V 15 hodin
zveme biřmovance, jejich
kmotry a všechny ostatní farníky na Svátostné požehnání.
Prosíme maminky, babičky a
jiné šikovné kuchařky, aby
napekly na farní pouť buchty,
koláče, sladkosti nebo jiné
dobroty.
♣ V sobotu 1.6. zveme do
Fulneku na primiční mši svatou, kterou bude sloužit novokněz Jan David, pallotin.
Mši svatou bude přenášet TV
NOE. Začneme v 10 hodin
společnou modlitbou růžence
s novoknězem. Mše svatá
s novokněžským požehnáním
bude v 11 hodin.
♣ V neděli 2.6. zveme všechny farníky mimořádně v 10:30
na mši svatou do kostela ve
Fulneku. Mši svatou bude
přenášet TV NOE. Ve Stachovicích, Děrném a Vrchách
mše svaté nebudou.
♣ V neděli 2.6 odpoledne zveme do kostela v Lukavci, kde
ve 13 hodin bude společná
modlitba
růžence
s novoknězem,
požehnání
zvonu a průvod na hřiště, kde
bude ve 14 hodin sloužená
primiční mše svatá. Více informací na plakátech.
♣ Na primiční mši svatou přijedou také hosté z daleka.
Prosíme rodiny, které je mohou přijmout do svých domovů a poskytnout jim nocleh,
aby se přihlásily u paní Ludmily Erteltové.
44 D
D ee nn P
P áá nn ěě
Úmysly mší svatých
19.5. Fulnek
Ne 19.5. Za † rodiče Vojtkovy a Chmelíčkovy
Út 21.5. Za † Václava Novobylského, rodiče
a sourozence
St 22.5. Za † Miroslavu Uhýrkovou
Čt 23.5. Za † rodinu Starůstkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Rozsypalovou
Pá 24.5. Za † Vladimíra Vacka a živou rodinu
So 25.5. Za † Vladimíra Vaněčka, 2 manželky
a zetě
Ne 26.5. 10:00 Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 19.5. Mše svatá za farnost
Út 21.5. __________________
Ne 26.5. Mše svatá není
Děrné
Ne 19.5. Za + a živou rodinu Šindlerovu
St 22.5. Za † a živou rodinu Mangoltovu
Ne 26.5. Mše svatá není
Lukavec
Ne 19.5. Sokol 8
Čt 23.5. _________________
Ne 26.5. Mše svatá není
Vrchy
So 18.5. 18:00 Za † Vladimíra Kavana, Ludvíka Sedláka, za živou rodinu a na poděkování za prokázána dobrodiní
Ne 26.5. Mše svatá není

Podobné dokumenty

Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthov...

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

Více

FI 2004-03 - Římskokatolická farnost Děčín

FI 2004-03 - Římskokatolická farnost Děčín silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími j...

Více

Vsetínské noviny č. 23

Vsetínské noviny č. 23 je to letos zvláštní Advent. Místo toho, abychom prožívali radost z přicházejících Vánoc, díváme se s určitými obavami, jak dopadne nekoordinovaný příchod běženců z Afriky. Jak nás to postihne, zda...

Více

číslo 6/2016

číslo 6/2016 srdečně vás všechny zvu 4. června 2016 na Malou pouť k Velkému srdci Panny Marie na Klokotech s P. Martinem Sedloňem, OMI – jedním z misionářů milosrdenství ustanovených papežem Františkem. Prožijm...

Více

Miroslavský zpravodaj 1/2014

Miroslavský zpravodaj 1/2014 Stará moudra a pranostiky Letošním rokem vycházkovým krokem Zima? Určitě ano, vždyť všichni víme, odkdy dokdy toto období trvá. Ale kdepak se asi paní Zima zapovídala? Leden je v polovině a madam n...

Více