Finance

Komentáře

Transkript

Finance
Finance
Finance
Kód předmětu:
FIN
Garant předmětu:
doc. Ing. Jan Pudlák, CSc.
Vyučující:
doc. Ing. Jan Pudlák, CSc.
Semestr:
2. ročník, letní semestr
Způsob ukončení předmětu:
zkouška
Rozsah výuky/Počet kreditů:
4 h předn./týdně, 18 h kombin. studium, 6 kreditů
obor: Cestovní ruch - bakalářské studium
Cíl předmětu:
Připravit studenty pro praxi znalostmi jak praktickými, tak teoretickými. Absolvent by
měl mít přehled o širších souvislostech – jak finanční produkty souvisejí se
zhodnocováním kapitálu v podniku, jak souvisejí s peněžním systémem (například
úroková sazba z bankovního úvěru - jak ovlivňuje zisk a rentabilitu v podniku na jedné
straně, a jak se utváří výše sazeb v bankovně-peněžním systémz na straně druhé). Měl
by také znát návaznosti s jinými předměty: ekonomika podniku, kvantitativní metody,
finanční účetnictví, finanční trhy, mezinárodní ekonomie.
Absolvent tohoto předmětu by měl zvládat následující problematiku:
Z bilance vyčíst hlavní charakteristiky ekonomické situace podniku. Přehled o bankovních
produktech, o formách úvěru, o požadavcích banky vůči podniku; vyznat se v úvěrové
smlouvě, znát průběh úvěrového vztahu. Rozumět úročení, typům úrokových sazeb,
základním vlastnostem úrokových derivátů. Znát zájmy majitelů podniku, způsoby
rozdělení zisku. Znát hlavní způsoby získávání finančních zdrojů pro podnik (fund
raising), vklady majtelů (vlastní kapitál) a dluhové financování (bankovní úvěry, emise
dluhopisů). Navýšení kapitálu: efektivnost kapitálového vkladu (investice) do podniku
(projektu). Přehled o problematice akcií v podniku. Fungování akciových trhů, utváření
cen akcií. Z pozice investorů: investování do akcií a do dluhopisů.
Podmínky ukončení předmětu:
V průběhu semestru řešení zadaného úkolu.
Ukončení předmětu písemným testem s volbou z několika odpovědí. Závěrečný
zkouškový test pokrývá celou látku a každé téma je zastoupeno několika otázkami.
Klasifikace zkouškového testu: na základě stupnice s počtem chyb. Test je možno
opakovat.
Základní literatura:
Vybrané kapitoly a pasáže z
1) Z. Revenda, M. Mandel, J. Kodera, P. Musílek, P. Dvořák, J. Brada: Peněžní ekonomie
a bankovnictví. 4. vydání. Management Press, Praha 2005
2) Sekerka, Bohuslav: Banky a bankovní produkty. Profess Consulting s.r.o., Praha 2005.
3) Brealey, R.A. – Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Z angl. Principles of
Corporate Finance, fifth edition. Computer Press, Praha 2000
4) studijní texty k jednotlivým problémům poskytnuté přednášejícím
1
Osnova předmětu:
témata označená * jsou fakultativní; vyučující rozhodne o jejich zařazení
1. Vklad, výnos a míra výnosu
1. Podnik svou činností zhodnocuje vklad
2. Vklad a výnos, míra výnosu v procentech
3. Míra výnosu a doba, roční míra výnosu
4. Míra výnosu a riziko, bezrizikový výnos, riziková marže
2. Majitel podniku, kapitál a zisk
1. Podnik a jeho majitel – podnik fyzické osoby a podnik jako právnická osoba
2. Kapitál a zisk
3. Vlastní kapitál vč. zisku v bilanci podniku
4. Rozdělení zisku na vyplacenou a ponechanou část
5. Kapitálové vklady – majitel vkládá majetek, získává podíl v podniku = kapitál
6. Vklad kapitálu, navýšení kapitálu.
3. Základní finanční procesy v podniku
1. Koloběh hodnoty v podniku. Pracovní kapitál.
2. Likvidita v podniku a platební schopnost a neschopnost
3. Cash flow podniku. Inflow, outflow a čistý cash flow
4. Přidaná hodnota, její užití na mzdy odpisy, úroky, daně a zisk
5. Odpisy a zisk jako volný cash flow
6. Škála výnosů podniku: zisk, EBT, EBIT a EBITDA
7. Výnosnost podniku za minulé období - poměrové ukazatele
8. Výnosnost investice (vkladu) do podniku do budoucnosti: porovnání očekávaných
cash flow s vkladem
4. Dluh, úvěr úrok
1. Dluh v bilanci podniku, bankovní úvěry, obchodní dluh a jiné závazky
2. Vlastnosti dluhu, závazek splatit jistinu, závazek platit úroky
3. Dluh a riziko – nutnost platit i při neúspěšném hospodaření – riziko insolvence
4. Dluhová páka (finanční páka) – úroky jsou nižší než EBIT, dluh zvyšuje EBT na kapitál
5. Míra zadlužení, rentabilita a riziko
6. Bilance podniku. Kapitálová struktura podniku.
5. Úročení a diskontování
1. Úročení po dnech – prosté.
2. Úročení po letech – složené.
3. Sazba per annum. Různé konvence počítání dnů.
4. Diskontování po dnech – prosté.
5. Diskontování po letech – složené.
2
6. Zjišťování sazby z present value, future value a doby
7. Diskontování cash flow – součet současných hodnot
8. Vklad, cash flow a míra výnosu – vztahy mezi nimi
9. Požadovaná míra výnosu = Diskontovací sazba
10. Vklad do projektu a present value projektu
6. Bankovní úvěry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení
Krátkodobé úvěry - společné vlastnosti
Kontokorent - Account overdraft
Krátkodobá půjčka - Short-term Loan (Short-term Credit)
Půjčka s opakovaným čerpáním - Revolving Credit
Úvěrová linka - Credit line
7. Dlouhodobý bankovní úvěr
1. Dlouhodobý úvěr - Long-term Loan - vlastnosti a schémata
2. Analýza podniku bankou, bonita, scoring, rating, riziko, řízení rizika
3. Postup přípravy a průběh úvěru, od analýzy po případ selhání
4. Úvěrová smlouva
5. Refinancování dlouhodobého úvěru, překlenovací financování
8. Alternativní formy financování
1. Princip anuitní platby
2. Leasing - vlastnosti, schéma, výpočet leasingových splátek
3. Sell and Lease Back
4. Půjčky s využitím cenných papírů: Sell and Buy Back, repo a reverzní repo
5. Emise dluhopisů
6. Tiché společenství
7. Rizikový a rozvojový kapitál (Venture Capital)
9. Peníze *
1. Peníze a banky
2. Emise bankovek
3. Emise zápisových peněz (na účtech)
4. Likvidní rezervy vs. výnosová aktiva bank
5. Rezervy při platbách z banky do banky
6. Deponování a clearing rezerv
7. Monopol na emisi bankovek, jednotný clearing rezerv
8. Soudobé peníze – dvoustupňová soustava
10. Banky *
1. Schéma fungování banky
2. Peníze klientů, termínová depozita, úvěry klientům
3
3. Platby z banky do banky přes clearingové centrum
4. Platby z banky do banky přes korespondenční banku
5. Rezervy a obchodování s nimi mezi bankami
11. Peněžní trh a úrokové sazby; úrokové deriváty
1. Mezibankovní půjčky/depozita rezerv - základ úrokových sazeb
2. Sazby bid a offer; spread, midpoint, high a low, opening, closing
3. Referenční sazby LIBOR, EURIBOR a PRIBOR
4. Intervence centrální banky – její základní sazba
5. Banka: konstrukce úroku pevného a pohyblivého; dilema fix vs. float
6. Pevný a pohyblivý úrok, úrokové deriváty
7. Možnost zafixovat úrok - úrokové deriváty FRA a IRS - trh úrokových derivátů
12. Měny, devizové trhy, kurzy měn
1. Struktura světového trhu s devizami, market makers a banky
2. Spotový kurz mezi dvěma měnami – bid a ask (offer), spread, midpoint
3. Spotový a forwardový kurz měny – podle úročení obou měn
4. Faktory utvářející kurzy měn – inflace, toky zboží a toky kapitálu
5. Integrace měn - brettonwoodský systém, euro
13. Získávání finančních zdrojů od veřejnosti - akcie a dluhopisy
1. Emise akcií
2. Emise dluhopisů (obligací)
3. Investoři
4. Organizátor emise
5. Upisování a underwritting
6. Emisní cena a výtěžek z emise
7. Jiné varianty dluhových cenných papírů (středně a krátkodobé dluhové cenné papíry Medium and Short Term Notes; depozitní certifikáty - CDs; směnečné programy Commercial Papers, Promissory Notes; pokladniční poukázky - Bills) *
14. Dluhopisy
1. Dluhopis (obligace, bond).
2. Podnikové obligace (Corporate Bonds) - kdo je může vydat
3. Konstrukce dluhopisu - jistina (principle), plášť (face); úroky, kupony; listinný,
imobilizovaný a zaknihovaný dluhopis;
4. Pevný úrok, roční kupony; méně často pohyblivý úrok, pololetní kupony; výplata
kuponu; bez kuponů = „zero coupon“ bonds (diskontované)
5. Obligace prosté (straight) a obligace s call opcí emitenta; obligace s warrantem a
obligace konvertibilní; obligace v cizích měnách (Yankees, Samurai, Euro)
6. Dluhopisy s pevným výnosem (fixed income bonds)
7. Cena dluhopisu na sekundárním trhu: cena pláště (face) v procentech plus narostlý
kupon (Price + Accrued Coupon), resp. při výpočtu: diskontované cash flows
rozdělené na narostlý kupon a zbytek ceny v % z nominálu
4
15. Trh dluhopisů
1. Trh obligací - primární (syndikát bank) a sekundární (OTC, telefon)
2. Ceny dluhopisů - pohyb inverzní vůči úrokovým sazbám
3. Výnos do splatnosti (Yield to Maturity)
4. Citlivost ceny na změny úrokových sazeb - durace dluhopisu
5. Reakce ceny na změny ratingu; prašivé dluhopisy (junk bonds)
6. Dluhopisy na sekundárním trhu: všechny délky maturity, od pár dnů do 30 let
16. Státní dluhopisy *
1. Státní dluhopisy (Government Bonds, Treasury Bonds, T-Bonds, Guilts) 2 roky a více (i
perpetuity), dluhopisy s call opcí spojenou s losováním
2. Státní pokladniční poukázky (T-bills): 7 dní až 360 dní, asi polovina státního dluhu
3. Výnosová křivka (yield curve) - sazby na různě dlouhá období; proč se mění
4. Propojení peněžního trhu s dluhopisy: úrokové swapy - možnost zafixovat úrok na
roky dopředu
5. Výnosová křivka od 1 dne (overnight) do 30 let
6. Státní dluhopisy jako investiční nástroj s „nulovým“ rizikem a jako benchmark (rozpětí
nad výnos státních dluhopisů)
17. Akcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Akcie - vlastnosti
Akcie obchodované na burze a ostatní akcie
Postavení akcionáře, dividenda, valná hromada
Investování do akcií obchodovaných na burze
Výnos z investice do akcií: dividenda a přírůstek ceny
Cena akcie, dividendový model ceny (diskontované peněžní toky)
Alternativní pojetí výnosu: Market Value Added (MVA) a Economic Value Added
(EVA)
18. Akciové trhy, burzy
1. Způsoby obchodování s akciemi, obchodníci s cennými papíry (brokers), obchodování
po telefonu (OTC)
2. Akciová burza (Stock Exchange), princip, seance a kontinuální obchodování;
elektronické burzy
3. Efektivní trh, veřejné informace, interní (insider) informace, analytici byznysu,
ratingové agentury
4. Pohyb cen akcií na burze, objemy obchodu, fundamentální a strukturální analýza
5. Zisk (Earnings) a cena akcií (Price), model ceny založený na poměru P/E
6. Zaměření burz (NYSE, Nasdaq, Amex, CME); indexy trhů
19. Navýšení kapitálu vydáním akcií, IPO
1. Výplata dividendy a cena akcií
2. Emise pro stávající akcionáře (Rights issue)
5
3.
4.
5.
6.
Vydání nových akcií veřejnou nabídkou (Public Offering); rozředění akcií
Upisování akcií a stanovení ceny, diskont při prodeji, ážio a disážio
Veřejně a neveřejně obchodované akcie
První veřejná emise akcií podniku (Going public, IPO)
20. Cena kapitálu (cost of capital) *
1. Dodatečný vklad majitelů do podniku jako investice
2. Efektivnost investice: diskontovaný cash flow - vsuvka o diskontování, Gross a Net
Present Value, IRR a požadovaný výnos (required/expected rate of return)
3. Minimální požadovaný výnos pro majitele jako cena kapitálu (náklad příležitosti)
4. Pricing model založený na srovnání na bázi rizika; beta jako míra rizika; Capital Assets
Pricing Model (CAPM);
5. Spolu s náklady na dluh: weighted-average cost of capital (WACC)
Plán výuky - prezenční studium:
Přednáška
Týden
Dovednosti
1.
Základní pojmy – podnik, vklad, výnos, kapitál a
zisk
Bilance podniku.
2.
Dluh, úvěr úrok - riziko dluhu, dluhová páka, cizí
zdroje v podniku
Najděte v účetním výkazu kapitál a dluh
Úročení a diskontování
3.
Bankovní úvěry - konstrukce úvěru schémata
Kontokorent Krátkodobá půjčka Půjčka
s opakovaným čerpáním Úvěrová linka
PV a FV
PV a FV se sérií plateb - platby, sazby,
celkové náklady na úvěr IRR
Identifikujte druh úvěru podle schématu.
4.
Dlouhodobý bankovní úvěr - Analýza podniku
bankou, scoring, rating, řízení rizika; případ
selhání; Úvěrová smlouva Refinancování
5.
Mezibankovní trh rezerv. Mezinbankovní úrokové
sazby. Referenční sazby LIBOR, EURIBOR a
PRIBOR. Pevný a pohyblivý úrok, úrokové
deriváty
6.
Anuitní platba. Leasing, hlavní rysy, konstrukce.
Výpočet leasingových plateb.
7.
Dluhopisy. Podnikové obligace, kupony, „zero
coupon“ bond, obligace s call opcí; trh obligací;
utváření cen obligací
8.
9.
volno
Státní dluhopisy, úrokové sazby a cena peněz úrokové swapy a výnosová křivka
Vklad majitelů do podniku, cena kapitálu (cost of
10. capital). Vklad do podniku je investice.
Efektivnost investice - diskontovaný cash flow
6
Spočítejte v excelové tabulce leasingové
splátky
Porovnejte dva dluhopisy - jak se budou
jejich ceny měnit, když se úrokové sazby
zvýší o 1 % ?
11.
12.
volno
volno
Trh akcií. Over-the-Counter trh. Burzy. Jak se
13. utvářejí ceny akcií. Strukturální a fundamentální
Vysvětlete, co může znamenat, že P/E
dané akcie činí 20!
analýza. Indexy trhů.
Navýšení kapitálu emisí akcií - pro stávající
14. akcionáře a veřejnou nabídkou. Upisování akcií.
Ážio. Going public
Plán výuky - kombinované studium:
Soustředění
Hodiny
1.
sobota
18 hodin
6 hod
Přednáška
Základní pojmy – podnik, vklad, výnos, kapitál a zisk
Dluh, úvěr úrok - riziko dluhu, dluhová páka, cizí zdroje v podniku
Bankovní úvěry - konstrukce úvěru schémata Kontokorent Krátkodobá
půjčka Půjčka s opakovaným čerpáním Úvěrová linka
Dlouhodobý bankovní úvěr - Analýza podniku bankou, scoring, rating,
řízení rizika; případ selhání; Úvěrová smlouva Refinancování
2.
pátek
4 hod
Mezibankovní trh rezerv. Mezinbankovní úrokové sazby. Referenční sazby
LIBOR, EURIBOR a PRIBOR. Pevný a pohyblivý úrok, úrokové deriváty
Dluhopisy. Podnikové obligace, kupony, „zero coupon“ bond, obligace
s call opcí; trh obligací; utváření cen obligací
sobota
6 hod
Vklad majitelů do podniku, cena kapitálu (cost of capital). Vklad do
podniku je investice. Efektivnost investice - diskontovaný cash flow
Trh akcií. Over-the-Counter trh. Burzy. Jak se utvářejí ceny akcií.
Strukturální a fundamentální analýza. Indexy trhů.
3.
sobota
2 hod
Navýšení kapitálu emisí akcií - pro stávající akcionáře a veřejnou
nabídkou. Upisování akcií. Ážio. Going public
7

Podobné dokumenty

Přednáška 6, 29.10.2015

Přednáška 6, 29.10.2015 • Běžná výnosnost: Current yield poměr KP a aktuální ceny dluhopisu. • Kapitálová výnosnost: Capital yield poměr rozdílu nominální hodnoty (face value, principal) dluhopisu a aktuální ceny k aktuál...

Více

vydání 17/2015 - ZertifikateJournal

vydání 17/2015 - ZertifikateJournal Každý, kdo se zodpovedně stará o své peníze, se snaží hledat co nejefektivnější investiční rešení. Tato definice však může pro někoho znamenat hledání maximálního výnosu bez ohledu na případná tržn...

Více

Program_Eskapady2009 - Kulturní centrum Meandr

Program_Eskapady2009 - Kulturní centrum Meandr Adam struggles with his bitter, almost Sisyphus’s fate. Living in harsh highland is everyday-test of people’s will to life. Minimalistic, crude, but very impressive movie has won a number of domest...

Více

Stáhnout - Smetana Festival

Stáhnout - Smetana Festival Představení pro děti a mládež. Originální inscenace jedné z raných verzí slavné komické opery s původní prózou přináší na jeviště hravost, optimismus a úsměv / A performance for children and young ...

Více