Bosonožský zpravodaj č. 10, prosinec 2015

Transkript

Bosonožský zpravodaj č. 10, prosinec 2015
prosinec
2015
Bosonožský
zpravodaj
Pour Féliciter 2016
Zdraví, štěstí, lásku
a pohodu po celý rok 2016
vám přeje
MČ Brno-Bosonohy
bosonožský zpravodaj 1/2015 1
Rozsvícení stromečku Foto Igor Zehl
Rozsvícení stromečku Foto Igor Zehl
Bosonožské adventní setkání u kaple sv. Floriana chce být každoročně nejenom roztomilým
zpíváním koled dětí u stromečku a radostným odpočítávání tři, dva jedna teď.... Pořadatelé
by rádi, aby toto setkání všech lidí dobré vůle z Bosonoh i okolí bylo především připomenutím pravého smyslu Vánoc a významu adventního času. Proto se koná o první neděli adventní, proto také znějí i jiné písně než koledy, a proto je zván i pan farář k adventnímu slovu.
Letos jsme poprvé také rozsvítili první svíčku na adventním věnci. Je to LÁSKA, odpověděl
pan farář František Koutný na otázku, jestli zapaluje MÍR, VÍRU, NADĚJI nebo LÁSKU, jak se
také čtyřem svíčkám na adventním věnci říká. Láska je zdrojem všeho. Když bude mezi lidmi
láska, bude i mír. Ten MÍR, jehož potřeba je v současné době opět bohužel nanejvýš aktuální.
A velkou pravdou je, že mír mezi národy je závislý na míru v lidech samotných.
O první neděli adventní také zaznělo, že doba adventní je jako cesta, na jejímž konci se věřící setkají s narozeným Ježíšem Kristem, Ježíškem, chcete-li. Ale i ti ostatní mají možnost
sejít se v tom čase vánočním s někým milým. A třeba i s někým, o němž si mysleli, že cesta
k němu už ani nevede. Myšlen je tím kdysi blízký člověk, kterého nám odcizil a vzdálil nějaký náš či jeho prohřešek. Něco, nebo třeba i někdo, kdo společně s prvotním, třeba i drobným nedorozuměním mezi nás postavil velký kopec, který jsme sami přikrmovali nanášením
kyblíků zloby, nenávisti či lhostejnosti.
Doba adventní může být dobou urovnání vztahů, dobou úpravy cesty k někomu. Křesťané
říkají, že je třeba upravit k Pánovi cestu, vyrovnat k němu stezku, vyplnit doliny, snížit hory
a pahorky, narovnat, co je křivé a hrbolaté. Mluví tím o přípravě duchovní a o cestě, která
směrem k někomu začíná cestou k sobě samému. Jít do sebe se říká. A to je někdy hodně,
ale opravdu hodně těžké. Možná právě proto jsou mezi námi i ti, kteří říkají, že Vánoce rádi
nemají. Svádějí to na nechuť k uklízení, pečení, přílišnou komercionalizaci Vánoc... a přitom,
aniž si to třeba i uvědomují, mají jakýsi pomyslný strach. Bojí se, že se zklamou sami v sobě
a na tu cestu „do sebe“ a pak k někomu nenajdou odvahu. Bojí se využít té magické a mocné síly Vánoc, kterou pocítí každý, kdo chce. Advent a Vánoce možnost vykročit na cestu
dávají každému. Ale musí se chtít.
Helena Koudelková
XVI. ročník, číslo 10, prosinec 2015
Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 200 ks
Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 10/2015 vychází 10. 12. 2015
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 12122
Vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Boso­
nohy, IČ: 44992785−24. Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba - www.bartossazba.cz,
tisk: CCB, spol. s r. o., Okružní 19, 638 00 Brno
Redakce: Mgr. Helena Koudelková, Ing. Daniela Kalná, Martin Blahák, Miroslava Marečková.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a stylistickou úpravu textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Obsah příspěvků nevyjadřuje vždy stanovisko redakce. Foto na titulce Igor Zehl.
Foto a text na zadní straně obálky Vladimír Koudelka. ­Příspěvky a ohlasy zasílejte na adresu:
ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
e-mail: [email protected]
www.bosonohy.cz
Inzerci vyřizuje Jarmila Dočekalová, tel.: 547 422 701, [email protected]
bosonožský zpravodaj 10/2015 1
co se děje  sport  kultura 
kultura  tiráž
škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem
Úvodem
  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 13./VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 18. 11. 2015 v 18 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách
­www.­bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Schvaluje
a) Doplnění následujícího textu do čl. 3 Zásad přípravy rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy: „Veškeré přesuny příjmových a výdajových položek v rámci stejného druhového členění při zachování celkového objemu paragrafu provádí starosta MČ Brno-Bosonohy.“ (pro: 6,
­proti: 2 - Jiaxis, Korbička, zdržel se: 1 - Růžička)
b)Rozpočtové opatření č. 39/2015 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
± 5 000 Kč na straně výdajů – přesun výdajů v rámci účelového transferu na sociálně právní
ochranu dětí, kdy je třeba navýšit výdaje na cestovné, soudní spory a návštěvy referentky
sociálního referátu mimo území Brna. (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1 – Korbička)
c)Rozpočtové opatření č. 40/2015 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
± 25 000 Kč na straně výdajů – technický přesun dle požadavku metodického orgánu, kdy příspěvky zřízené příspěvkové organizaci města Knihovně Jiřího Mahena budou jednotně sledovány na stejné položce v rámci celého města. (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2 – Jiaxis, Korbička)
d)Nedoporučuje pokračovat v projektu výstavby PENNY a schvaluje revokaci Usn. 10/VI/22
ZMČ Brno-Bosonohy. (pro: 6, proti: 3 – Jiaxis, Korbička, Růžička, zdržel se: 1 – Kilian)
2. Bere na vědomí
a) Návrh plánu investic na rok 2016–2018 a schvaluje zařazení do rozpočtu na rok 2016 investici související s projektem Vzhledná – rekonstrukce bývalé samoobsluhy v částce 6 mil. Kč
a dále doporučuje, aby ostatní potřebné investice dle navrženého plánu byly zařazovány
postupně dle finančních možností a potřeb MČ v návaznosti na možnosti zapojení využití
jiných zdrojů příjmů na realizaci. (pro: 6, proti: 3 – Jiaxis, Korbička, Růžička, zdržel se: 0)
b)Stav přípravy žádosti o stavební povolení na rekonstrukci objektu bývalé samoobsluhy
Vzhledná 500 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prováděcí projekt v ceně do 100 tis. Kč
s dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení a doporučuje na základě
zhotovení prováděcího projektu zahájit jednotlivá výběrová řízení na realizace rekonstrukce
budovy po jednotlivých profesích (technologických celcích) se zajištěním koordinace stavby
s budoucím nájemcem. (pro: 6, proti: 3 – Kilian, Jiaxis, Korbička, zdržel se: 1 – Růžička)
3. Souhlasí
a) S návrhem dispozice – nabytí části pozemku p. č. 2762/1 o velikosti cca 80 m2 (plocha pod
veřejnou komunikací) na hranici s pozemkem p. č. 2747 vše v k. ú. Bosonohy, do vlastnictví města Brna a dále souhlasí se svěřením této části pozemku po realizaci nabytí do správy
MČ Brno-Bosonohy. (pro: 10, proti: 0 zdržel se: 0)
4. Informace starosty, místostarostky
– Schůzka s ředitelem SŠSŘ – pokládka podlahy v BOSE se již provádí, možná spolupráce i na
objektu Vzhledná
– Kontrolní den škola – pohybové prostory – předání stavby 26. 11. 2015, kolaudace
leden 2016
– Schůzka na KÚ – informace o koncepci ZUR
– Zastávka Pražská – Citi-tools – podaná žádost o vyjádření na Brněnské komunikace
– Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku 29. 11.
Přítomno bylo 10 zastupitelů: Miloslav Dočekal, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Daniela Kalná,
Ing. Pavel Kilian (od 18.17 hod.), Ing. Jan Korbička, Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová,
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach. Omluven byl Martin Černý
2 bosonožský zpravodaj 10/2015
• Valná hromada Sportovních klubů Bosonohy jednohlasně odsouhlasila prodej pozemku
pod budovou bývalé samoobsluhy a pronájem okolních pozemků MČ Brno-Bosonohy.
Nyní se pracuje na smlouvách.
• Jak to celé s budovou bývalé samoobsluhy na ulici Vzhledná bylo a je pro Vás shrneme
do příštího zpravodaje.
• Začaly práce na parkovišti Ševčenkova.
• V prosinci se také začne stavět krytá zastávka na ulici Pražská (zastávka Skalní).
• Dokončují se opravy chodníků na ulici Vzhledná, Práčata a Ševčenkova.
Hasička
V loňském roce jsme slíbili, že hasička bude opět patřit hasičům. Mirka Marečková, která má
malé hasiče na starosti, nás informovala, že momentálně hasičku využívat nebude, jelikož
má relativně málo dětí. Nabídli jsme tedy hasičům na tuto přechodnou dobu prostory ve
volnočasovém centru BOSA, kde mohou mít jak prostory na schůzky, tak uloženy věci. Jsme
rádi, že i tady funguje zdravý rozum a domluva. Jakmile se počet dětí zvýší nebo se situace
jakkoliv změní, hasička bude hasičům k dispozici.
Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou
sazbou ve výši 1,52 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový
odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2016, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na
Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se
žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou
jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu
splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již
k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců
bosonožský zpravodaj 10/2015 3
z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy 
Informace z obce
z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy 
až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou
měsíčních splátek.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva
v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém
odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech
542 173 245 a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Lhůta splatnosti
Horní hranice
zápůjčky
oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků
5 let
350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD
rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného
prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských
prvků
5 let
350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč / BD
výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve
stávajícím bytě
5 let
100 tis. Kč/BJ
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
5 let
30 tis. Kč/BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
5 let
150 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
5 let
400 tis. Kč/dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače
5 let
150 tis. Kč/BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,
včetně klempířských prvků
5 let
150 tis. Kč/BJ
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra
5 let
100 tis. Kč/BJ
oprava ZTI, elektroinstalace
5 let
100 tis. Kč/BJ
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě
nebo přístavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)
8 let
500 tis. Kč/BJ
vybudování nové přípojky ZTI
5 let
100 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)
5 let
100 tis. Kč/BJ v BD
200 tis. Kč/RD
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování
nového výtahu
5 let
100 tis. Kč/BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
8 let
500 tis. Kč/dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny,
včetně podkladních vrstev
5 let
150 tis. Kč/BJ
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný
funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)
5 let
250 tis. Kč/dům
Účel zápůjčky
4 bosonožský zpravodaj 10/2015
Miroslav Sojka, starosta
Najdete na www.biskupstvi.cz
Na oficiálních stránkách brněnské diecéze BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ je v sekci ADVENT a VÁNOCE pod nadpisem V Bosonohách rozsvítili stromek, kapli i srdce text, který možná potěší...
O letošní první neděli adventní se na mnoha náměstích po celém kraji rozsvítily stromky
symbolizující začátek doby adventní a příchod Vánoc. Nejinak tomu bylo i v brněnských
Bosonohách. „V rodišti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho však tradičnímu zpívání dětí a odpočítávání před rozsvícením
stromečku předcházelo adventní a děkovné slovo troubského faráře Mons. Františka
Koutného. Poté pan farář zapálil první svíčku na adventním věnci, který pak společně starosta obce Miroslav Sojka s místostarostkou Danielou Kalnou položili k pomníku
obětem první a druhé světové války, na něž
bosonožský zpravodaj 10/2015 5
z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy 
Krásné Vánoce chci Vám přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál,
aby i ten nový rok za to stál.
z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy 
bylo také vzpomenuto. Za zvuků písně Maria, má dobrá matko v podání uznávané bosonožské cimbalistky Broňky Schoříkové, její maminky Broňky Vyoralové a houslisty Petra Mikulky
pak pan farář Koutný rozsvítil výzdobu na zrestaurované kapli sv. Floriana. „V Bosonohách
se stává také pěknou tradicí, že za zvuků písničky Petra Ulrycha Lípa, která symbolizuje životní cestu připomínající aktuální cestu adventní, se pak rozsvítilo srdce na jedné z lip před
kaplí,“ vysvětluje Vladimír Koudelka.
„Jsme rádi, že si naši mladí při těchto krásných okamžicích, byť třeba jen na chvíli, uvědomí,
co je to Advent a že Vánoce nejsou jen kapr a cukroví, byť i to k Vánocům samozřejmě také
patří,“ ozývalo se s poděkováním organizátorům ze skupinky „dříve narozených“.
Adventní setkání s rozsvícením stromečku
Tradice, která spojuje… asi takto bych popsala první adventní neděli v Bosonohách. Stále
usměvavý a klidný pan farář, báječné děti, učitelé, kteří svou trpělivostí naučili děti všechny
krásné písničky, fotbalisté vařili celý den guláš, aby jej s úsměvem rozdávali všem přítomným, Mirka Marečková udělala a darovala nádherný adventní věnec, Mirka Medová všem
účinkujícím dětem upekla a věnovala perníčky, Človíček s Ivonou Špačkovou pro děti připravili tvoření, Ruda Horváth zapůjčil stany, Vladimír Koudelka věnoval spoustu času organizaci
a moderování, Marcela Melounová se Zdeňkou Lančaričovou, Martou Ceklovou a Inkou Sojkovou připravovaly a rozdávaly čaje i „bosonožáček“, školnice Gabriela Siváková neúnavně
vařila vodu na čaje, spotřeba byla veliká , Jirka Výplach a Miloš Dočekal nachystali vše kolem a také Metamorfóza uzavírající celé odpoledne. A co tedy všechny spojuje a proč jsem
je vyjmenovala? Věnovali svůj čas, energii a nejen to, vám všem, abyste na první adventní
neděli vzpomínali jako na krásné odpoledne ve společnosti sousedů, známých a kamarádů
a u teplého čaje nebo ohýnku si popovídali a zapomněli na starosti, zatímco nadšené děti
se těší na rozsvícení stromečku. Odměnou jim byly jen spokojené tváře a slova díků.
6 bosonožský zpravodaj 10/2015
Daniela Kalná, místostarostka
Moc děkujeme! P. S.: Dříve než začnete kritizovat, co všechno se to odpoledne nepovedlo, přečtěte si řádky
výše ještě jednou a zkuste se na to vše podívat jinak. Klidně přijďte a řekněte, co by se dalo
zlepšit nebo ještě lépe přijďte a řekněte, že příští rok rádi pomůžete taky 
Pojďte s námi do lesa za poznáním
Lesy města Brna, a. s., organizují v rámci své činnosti vzdělávací akce zacílené na všechny věkové skupiny i skupiny se speciálními potřebami. Cílem těchto aktivit je prožitkem, hrou, všemi smysly poznat a snad si i zamilovat prostředí lesa jako ekosystému,
zároveň přiblížit i práci lesníků. Motto lesní pedagogiky je: „O LESE SE UČIT V LESE“.
Proto programy probíhají přímo v lese v okolí města Brna. Náplň jednotlivých programů bývá
uzpůsobena potřebám klienta, např. tak aby
souvisela s osnovami žáků ve škole (proměny
lesa během roku, voda v lesním ekosystému,
půda a procesy v ní, rostliny, živočichové, les
v čase, škůdci a opravdu škodí?, výchova lesa,
ochrana lesa, kde se bere les,…).
Bližší informace naleznete na ­www.­lesymb­.­cz
nebo nás přímo kontaktujete e-mailem
­[email protected].
Jste srdečně
s námi! zváni
za
poznáním
bosonožský zpravodaj 10/2015 lesa
Ing. Petra Packová, Ph.D., Lesy města Brna, a. s.
7
z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy 
Snažili jsme se pro Vás připravit hezkou a poklidnou neděli a doufám, že se nám to aspoň
trošku podařilo, protože to byl jediný cíl. Kaplička, srdce i stromeček svítí, snědl se všechen
guláš, vypil čaj i alkohol a darovali jste dětem na Mikuláše více než 3 000 Kč.
o se děje 
mč bosonohy 
sport  kultura 
z radnice 
škola,úvodem 
školka, bosa 
co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů 
Vlastní tvorba našich čtenářů
Znova
Bohouš Janů
Příroda si ustlala
Barevné prostěradlo,
Aby se pak mohla
Přikrýt bílou peřinou.
Vzduch provoněla
Hřbitovním kvítím,
Věnečky a svíčkami,
Dýchla do zvonů ohlašujíc
Blížící se Vánoce.
Nadešel čas rozjímání,
Radosti a všeobjímající lásky.
Zakrátko otevře svět
Bránu novému roku
S mnoha předsevzetími a očekáváním.
Ať jsou krásná, štědrá
A hlavně splnitelná.
Nad tím vším ať vládne mír a to nejen
v každém z nás,
Ale v celém člověčenstvu.
K tomu nám dopomáhej přírodo
A vůle boží.
Přání
Pan Bohouš Janů nám napsal:
„Přeji všem Bosonožákům pohodové Vánoce, celému zastupitelstvu do nového roku
hodně zdaru, pevné nervy a všem nám zdraví.“
A my se k tomuto přání přidáváme…
Redakce
Hrátky maminek s dětmi v BOSE
Kdo z nás by se rád nevrátil do času, kdy si s námi naše maminka hrála. Hrát s dětmi se dá
téměř všude – doma, venku, ve vodě či na písku, ale také v I-CVČ BOSA.
Scházíme se každou středu v 9.30 hod. Zpíváme, malujeme, tvoříme z přírodnin a hrajeme
si na to, co nás zrovna napadne.
Chcete si to s námi také užít? Budeme rádi, když se přidáte :) Vhodné pro děti od 1–5 roku.
Kontakt: [email protected]
Ivona Špačková
8 bosonožský zpravodaj 10/2015
„A spali, a spali.....“
Přestože letos počasí zatím blížící se zimu nepřipomíná, tradičně jsme lampiónovým průvodem
Bosonohami posvítili broučkům na cestu. Následně jsme broučky, ježky a mravenečky „uložili“
písničkami a básničkami k zimnímu spánku pod velikým smrkem na zahradě mateřské školky.
Svit lampiónů a další dekorace, které vytvořily děti se svými učitelkami, dotvořily poetickou náladu. Přírodu jsme symbolicky uzamkli.
Této oblíbené tradici předcházelo, v rámci tematické části „Uspávání broučků“, seznamování dětí
se změnami v přírodě. Tyto změny jsme pozorovali na zahradě mateřské školy a při vycházkách
do okolí. Kromě toho proběhla také řada výukových programů pro starší děti, tematický přírodovědný výlet do kohoutovické Obory a tvoření z přírodnin.
Závěrem bychom rádi poděkovali strážníkům Městské policie Brno-západ za dohled při lampiónovém průvodu a bezpečný přechod přes ulici Pražskou.
Za mateřskou školu přeji všem klidný a krásný adventní čas a příjemné prožití vánočních svátků.
Zdeňka Bendová
Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
na začátku listopadu jsme se společně s panem starostou sešli v nově otevřené pobočce
Knihovny Jiřího Mahena, abychom oslavili její přesunutí do I-CVČ BOSA. Krátkým kulturním
vystoupením (recitace a hra na flétnu) se na této slavnosti podíleli i žáci naší školy, které
připravily paní učitelky Pavla Kolmanová a Milada Dittrichová. Spolupráci s knihovnou jsme
podpořili tím, že všechny třídní kolektivy a také děti z mateřské školy v průběhu listopadu
navštívily pobočku a mohly se seznámit s činností knihovny a možnostmi využití pro širokou veřejnost. Poděkování z tohoto místa patří také paní knihovnici Karle Mikuláškové,
která trpělivostí s pozitivním přístupem k dětem přispívá k vybudování vztahu ke čtenářství právě tam, kde je to nejdůležitější – v dětských hlavách.
Tradiční akcí mateřské školy se stalo Uspávání broučků s průvodem se světly po Bosonohách. O této akci si můžete přečíst na jiném místě zpravodaje. Já mohu z tohoto místa
poděkovat učitelkám a zástupkyni pro mateřskou školu Zdeňce Bendové za skvělou práci
bosonožský zpravodaj 10/2015 9
od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa 
Zprávičky z naší školičky
od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa 
nejen při akcích pro děti, rodiče a širokou veřejnost, ale za každodenní trpělivou a tvůrčí
práci s dětmi v mateřské škole.
Nadané žáky školy podporujeme účastí v různých soutěžích. Matematiku z páťáků nejlépe
ovládá Jakub Malý, který se stal úspěšným řešitelem městského kola soutěže Mateso. Žáci
čtvrté a páté třídy se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky a nejúspěšnější byli: Pavla Bártová, Barbora Kalná, Martina Smejkalová, Jakub Malý, Sára Havigerová, Vojtěch Tretter a Tomáš Černý. Pokud vás zajímá, o čem soutěž je, můžete navštívit školu a prohlédnout si nástěnku s otázkami nebo navštívit webovou stránku www.ibobr.cz. Další zajímavou soutěží
našich žáků byla Jazyková soutěž v anglickém jazyce, kterou pořádala ZŠ Labská. Úspěšně
nás reprezentovali Tra My Nguyen, Tomáš Černý, Jan Barák, Jiří Vrba a Martina Smejkalová.
A aby toho nebylo málo, proběhlo také podzimní kolo celoročního školního florbalového
turnaje týmů složených napříč ročníky školy. Výsledky se dále započítávají a po dalších kolech v zimě a na jaře budeme znát také kvalitní sportovce školy.
Prezentaci naší školy jsme podpořili účastí na celoměstské akci Veletrh základních škol, která se uskutečnila koncem listopadu v SVČ Lužánky. U této příležitosti Vás chci pozvat na
Den otevřených dveří, který se v naší škole uskuteční ve středu 13. ledna 2016. Důležitou
událostí pro naše předškoláky bude zápis dětí do školy, který se uskuteční 15. a 16. ledna 2016. Pozvánky a podrobné informace jsou v jiné části zpravodaje a na webu školy
­www­.­zsbosonohy.cz.
V závěru příspěvku si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli na rozsvěcování vánočního stromu v neděli 29. listopadu 2015 u kapličky na Bosonožském náměstí. Děkuji také
všem, kteří činnost školy podpořili sběrem starého papíru, jehož výtěžek použijeme opět
ke zkrášlení prostor školy.
Přeji všem klidný a pokojný závěr roku, příjemně prožité Vánoce a zdraví do dalších dní.
Stanislav Skřička, ředitel školy
Páťáci spolu a zvesela
3. 11. 2015 proběhl čtvrtý ročník projektu zaměřený na kooperaci žáků 5. ročníků spádové
Základní školy, Bosonožská 9 a vrstevníků naší základní školy.
Záměrem projektu byla příprava společné výuky žáků formou zábavných vzdělávacích aktivit, které vyplnily jeden vyučovací den. Vedly k podpoře čtenářské a informační gramotnosti, práce s výpočetní technikou, rozvoji přírodovědné gramotnosti a také k posilování občanských a komunikativních kompetencí žáků základní školy. Cílem byla příprava adaptace
žáků přicházejících na 2. stupeň spádové školy, na nové školní prostředí a také na podporu
rozvoje kvalitního sociálního klimatu v nadcházejícím školním roce.
Dagmar Černíková, zástupkyně ředitele školy
Velký úspěch Střední školy stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Hejtman předal ceny za společenskou odpovědnost
Historicky první ročník soutěže „Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost“ vyhlásila v březnu 2015 Rada Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajskou
10 bosonožský zpravodaj 10/2015
Ocenění předal hejtman Michal Hašek na slavnostním večeru 19. listopadu 2015 v rámci
III. ročníku konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“, kterou v těchto dnech hostí Multifunkční centrum zámku Lednice.
Vítězové premiérového ročníku převzali mimo certifikát „Společensky odpovědná organizace“ také umělecké dílo symbolizující strom života, za jehož návrhem i zpracováním stojí mladí talenti oboru umělecký keramik, keramička z Masarykovy střední školy Letovice.
Velkým úspěchem je, že mezi oceněné patří i naše škola – Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, která se v kategorii Veřejný sektor –
ostatní organizace nad 50 zaměstnanců umístila na 2. místě.
Ocenění převzal ředitel školy, Ing. Josef Hypr a vedoucí Centra vzdělávání všem, Mgr. Hana
Rozprýmová.
Z tiskové zprávy KÚ JMK
Setkání úspěšných žáků škol s představiteli
Jihomoravského kraje
Představitelé Jihomoravského kraje, náměstek hejtmana Stanislav Juránek a předseda
Výboru finančního krajského zastupitelstva Roman Hanák, předali ve čtvrtek 19. listopadu 2015 ocenění 50 žákům středních škol z Jihomoravského kraje, kteří dosáhli úspěchů
(1.–3. míst) v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností zařazených do přehlídky České ručičky, která je vyhlašována Jihomoravským krajem. Z tohoto počtu bylo za umístění v soutěžích odborných dovedností oceněno
14 žáků a z těchto 14 žáků je 8 žáků ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
příspěvková organizace!
Ondřej Halas a Erik Polák
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí 2015 v oboru vzdělání KLEMPÍŘ 2015, 3. místo
Jakub Mitáš a Petr Balaš
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí 2015 v oboru vzdělání POKRÝVAČ 2015, 2. místo
Jan Motáň a David Papš
Mistrovství ČR v SOD oboru PLYNAŘ 2015, 1. místo
Zdeněk Musil a Kryštof Lokaj
Mistrovství ČR v SOD v oboru vzdělání KOMINÍK 2015, 1. místo.
GRATULUJEME!
Z tiskové zprávy KÚ JMK
bosonožský zpravodaj 10/2015 11
od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa 
hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR. Soutěže se mohly zúčastnit jak
organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. V roce 2015 podalo přihlášku do soutěže 23 organizací. Smyslem soutěže
je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec
svých zákonných povinností zabývají.
od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  škola, školka, bosa 
Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno
Srdečně zve všechny rodiče a budoucí prvňáčky
13. ledna 2016 od 8 do 10 a od 15 do 16.45 hodin na
Den otevřených dveří
Co naše škola nabízí: výuku anglického jazyka od 1. třídy, rozšířenou výuku anglického jazyka v 5. třídě, zapojení do projektu Sítě
brněnských otevřených škol, aktivní trávení času ve školní družině,
širokou nabídku zájmových aktivit, individuální přístup, přátelskou
atmosféru, rodinné prostředí, výbornou domácí kuchyni.
Těšíme se na vás
Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno, tel.: 547 227 171, e-mail: [email protected]
Informace o zápisu dětí
do 1. ročníku základní školy
Zápis probíhá ve dnech 15. ledna 2016 od 14 do 18 hodin
a 16. ledna 2016 od 10 do 12 hodin
K zápisu se dostaví děti narozené v roce 2009 a 2010 v doprovodu
svých zákonných zástupců.
S sebou si vezměte průkaz totožnosti zákonných zástupců a rodný
list dítěte.
Co naše škola nabízí: výuku anglického jazyka od 1. třídy, rozšířenou
výuku anglického jazyka v 5. třídě, zapojení do projektu Sítě
brněnských otevřených škol, aktivní trávení času ve školní družině,
širokou nabídku zájmových aktivit, individuální přístup, přátelskou
atmosféru, rodinné prostředí, výbornou domácí kuchyni.
Těšíme se na vás
12 bosonožský zpravodaj 10/2015
Srdečně vás zveme na oslavu vstupu do nového roku 2016
Sejdeme se 31. prosince 2015 ve 22.40 hod.
před kaplí svatého Floriána.
Bosonožský silvestr oslavíme ve 23 hodin
přípitkem a malým ohňostrojem.
Přineste si šampaňské a dobrou náladu.
Městská část Brno-Bosonohy
bosonožský zpravodaj 10/2015 13
škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  
2016
BOSONOŽSKÝ SILVESTR
škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  
Mikulášská…
…a naplnila se celá BOSA . V ateliéru byla výstava řezbářských prací pana Svobody ze
SŠSŘ Bosonohy. V knihovně paní Mikulášková nadělovala odměny za správné odpovědi. Ve
„školce“ se tvořilo a hrálo. A v tělocvičně si děti za písničku či básničku mohly odnést malý
dáreček, tedy pokud byly hodné… a to svědomitě kontroloval Mikuláš ve své knize hříchů
a pomáhali mu čert a anděl.
Kdo chtěl, mohl venku pošeptat svá tajná přání skřítkovi a zazvonit si zvonečkem, aby se
přání splnilo nebo se políbit pod betlémskou hvězdou. Krásně nazdobený stromeček, cesta
lemovaná lucerničkami, betlém, vánoční hudba a vůně punče, která se po celé budově linula, ve všech vyvolávala klid a pohodu, jak se také na druhou neděli adventní sluší.
Daniela Kalná, místostarostka
Fofo Martin Blahák
14 bosonožský zpravodaj 10/2015
V listopadovém vydání Bosonožského zpravodaje byl uveřejněn text písničky Purpura, který vytvořil Jiří Suchý a který do slušivého a nestárnoucího hudebního šatu oděl Jiří Šlitr.
Š + S Purpuru napsali před více než padesáti lety a nebyla určena pro žádnou z jejich tolik
úspěšných semaforských her. Vznikla na sklonku léta 1963 jako ryze účelová vánoční záležitost pro vydání na gramofonové desce a popravdě řečeno, mnoho si od toho neslibovali.
Jejich doménou byl tehdy rock and roll a „modernější rytmy“ a vánoční tématika šla do té
doby jaksi mimo ně. Písnička se ale stala doslova přes noc skutečným vánočním hitem, který se dodnes ozývá z rádií i televizí. Tehdy ji nazpíval Jiří Suchý s dvaadvacetiletou Pavlínou
Filipovskou, která vzpomíná: „Zpívala jsem ji tenkrát tak na hraně spoluzpěvačky a dětského sboru, nesměle, ale s uctivým nadšením, protože já jsem na Vánoce i přes rodinu hodně
zatížená a Purpura je zkrátka krásná a dodnes mě dojímá. A nejenom mě. Vždycky si vzpomenu, a jsem tím moc poctěná, že pan Václav Havel si ji krátce po tom, co se stal prezidentem, nechal přímo na přání zahrát v rozhlase. Právě tu první nahrávku, kterou jsem zpívala
s Jiřím Suchým.“
Jiří Suchý Purpuru později přezpíval s Naďou Urbánkovou a do svého vánočního repertoáru
ji pak zařazovali další umělci a ostatní zpěváci. Mezi těmi, kteří ji nazpívali „tiše a ochotně“
jsou například Karel Gott, Marta Kubišová, Lucie Bílá, Rudolf Hrušínský, Eva Pilarová, Helena
Vondráčková, Karel Štědrý, ale třeba i Dáda Patrasová, hraje ji také několik dechovek a její
„kouzlo vklouzlo“ i k Evě a Vaškovi. Purpura zlidověla a patří všem. Myslím, že většina z nás
dříve narozených ji bude mít už navždycky ve své paměti a při jejím zpívání či poslechu se
nám budou vracet vůně jehličí, vanilkového cukroví a té purpury či františků, i když třeba
zrovna nebudeme v jejich dosahu. Proto byla také vybrána jako „ta společná“, kterou jsme
si mohli zazpívat o první neděli adventní u kaple. Zpívaly i děti, ale opět se ozvali někteří –
proč prý nebyla vybrána nějaká jiná...
Kromě pár vážně a slušně přednesených připomínek k akci samotné, které, věřím, vedení
obce příští rok zrealizuje, mě tato hudební připomínka či spíše mile přátelská „adventní nespokojenost“ inspirovala ještě při akci samotné k bleskové anketě o nejoblíbenější vánoční
písničku. A když už anketa, tak pořádná. Tak jsem to rozšířil na tři kategorie a druhý den jsem
se ptal i kolegů v rozhlase: nejmilejší česká koleda? Nejmilejší zahraniční vánoční skladba?
Nejmilejší česká vánoční písnička?
A výsledek?
Koledy: 1. NARODIL SE KRISTUS PÁN, 2. NESEM VÁM NOVINY, 3. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA, 4. JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO, 5. CHTÍC ABY SPAL, 6. VESELÉ VÁNOČNÍ HODY, 7. PÁSLI
OVCE VALAŠI, 8. ŠTĚDREJ VEČER NASTAL, 9. JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU, 10. DEJ BŮH ŠTESTÍ
TOMU DOMU.
Nejmilejší zahraniční vánoční skladba: 1. Irwing Berlin: WHITE CHRISTMAS (Bílé Vánoce),
2. Franz Xaver Gruber: STILLE NACHT (Tichá noc), 3. James Lord Pierpont: JINGLE BELLS (Rolničky), 4. W. A. Mozart: WIEGENLIED (Ukolébavka – Hajej, můj princi, a spi), 5. John Lennon:
HAPPY CHRISTMAS (War Is Over), 6. George Michael: LAST CHRISTMAS, 7. Franz Schubert:
AVE MARIA, 8. Ronald Binge ELIZABETHAN SERENADE (Alžbětinská serenáda), 9. Andrew
Lloyd Webber: PIE JESU, 10. Leonard Cohen: HALLELUJAH.
Nejmilejší česká vánoční písnička: 1. Jiří Šlitr, Jiří Suchý: PURPURA, 2. Karel Svoboda, Jří
Štaidl: KDEPAK, TY PTÁČKU, HNÍZDO MÁŠ, 3. Umakart, Václav Neckář: PŮLNOČNÍ, 4. Jaromír
Vomáčka, Zdeněk Borovec: VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, 5. Janek Ledecký: SLIBY SE MAJÍ
bosonožský zpravodaj 10/2015 15
škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  
Purpura a jiné vánoční trvalky...
škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  kultura  
PLNIT O VÁNOCÍCH, 6. Jaromír Nohavica: MARIA PANNA, 7. Janek Ledecký: RYBA RYBĚ, 8.
Vlasta Redl: VRACAJA SA DOM, 9. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák: PROSINEC, 10. Petr Ulrych,
Ladislav Kopecký: KRÁSNÝ SEN.
Takže: Narodil se Kristus Pán, Bílé Vánoce a zase ta Purpura. A že vy máte pořadí jiné, nebo
že dokonce ta vaše nejvánočnější není ani mezi touto třicítkou? Nevadí. Jistě si tu svoji, s tou
svou, nebo tím svojím, zazpíváte v pokoji u stromečku v pokoji. Hlavní je, že se budete mít
o Vánocích rádi a společně si i zazpíváte!
Vladimír Koudelka
Senior klub v závěru roku
I závěr našeho jubilejního roku se snažíme prožít aktivně. Naším posledním letošním tématickým zájezdem byla listopadová návštěva jižních Čech. Na sádce Šaloun jsme si mohli koupit
vánoční rybu a v Třeboni jsme navštívili radniční věž. Za všechny, kteří vyšli až nahoru, mohu
potvrdit, že šestaosmdesát vyšlapaných schodů za ten nádherný pohled určitě stálo. V Třeboni je také k vidění Mariánský sloup a kašna na náměstí a také klášter s kostelem Panny Marie
a sv. Jiljí, kde nás ochotně a s poutavým výkladem provedl místní pan kostelník. Navštívili
jsme také Schwarzenberskou hrobku, která je sice až v parku u rybníka Svět, ale ani v tomto
případě jsme cesty nelitovali.
Ve státní svátek 17. listopadu jsme jeli vlakem do Bílovic nad Svitavou a po pravém břehu Svitavy jsme došli do Obřan a až k Maloměřickému mostu. Někteří z výletníků pak ještě navštívili
kryt pod Špilberkem, který byl veřejnosti zpřístupněn právě v den státního svátku. V listopadu jsme navštívili také taneční zábavu u sousedů v Bohunicích a tradičně jsme se v hojném
počtu zúčastnili také o první neděli adventní setkání bosonožských občanů u kaple sv. Floriana s rozsvícením výzdoby na stromku, kapli i srdce na lípě před kaplí. Naše poděkování patří
všem pořadatelům a účinkujícím.
Poslední měsíc roku jsme začali již s vidinou
silvestrovského posezení, které začne poslední den v roce v 19 hodin v místní orlovně. Srdečně jsou zvání nejen členové našeho
senior klubu. Všechny příznivce zdravého pohybu pak zveme již na následující den, kdy se
uskuteční naše novoroční vycházka do okolí
Bosonoh. Sraz máme ve 14 hodin na konečné autobusu 69.
Výroční schůzi plánujeme na sobotu 9. ledna
opět v Bosonožské orlovně a i tam, k bilancování našeho jubilejního roku a k plánům do
roku s šestkou na konci, zveme všechny naše
členy i příznivce. Před tím nás pochopitelně
čekají svátky vánoční a k jejich přípravě a zejména při jejich prožití přeji všem za všechny naše členy hodně zdraví, klidu a pohody!
A totéž přeji i pro celý rok 2016!
Milada Olejníková,
předsedkyně Senior klubu Bosonohy
16 bosonožský zpravodaj 10/2015
Tak a máme za sebou podzim a dovolím si napsat, že jsme v polovině velmi zajímavého fotbalového roku. Pro Fotbalový klub podzim náročný, se spoustou práce, plánů, změn, ideálů, růstu
i chvil sportovně radostných i smutných.
Již konec sezony 2014/2015 nám ukázal, že fotbal se v Bosonohách rozhodně nehraje špatný.
Po nepovedeném začátku jara A mužstvo k pěknému fotbalu přidalo v Krajském přeboru také
výsledky. S navazujícím podzimem 2015/2016, tak v jedné řadě zvládlo neskutečnou sérii více
jak dvaceti utkání bez porážky. Série nevydržela věčně, ale i tak je z toho příjemné šesté místo
s 27 body a postupem do jarní části poháru. Střelecky se dařilo dvojici R. Dostálek devět a I. Belko sedm branek. Je veliká škoda zbytečných zaváhání v posledních kolech. Tabulka je v horní
části velmi vyrovnaná a proč si nepřiznat, na druhé místo by se dívalo ještě o něco lépe. Považuji však za nutné napsat, že fotbal v některých zápasech snesl velmi přísná měřítka a to platí také pro výkony všech našich hráčů. Velké poděkování patří, v neposlední řadě, fanouškům,
základna je slušná a podpora týmu byla opravdu znát.
Je potřeba zmínit také další týmy. Old Boys, první místo bez ztráty bodu. Muži B, sedmé místo
17 bodů. Starší žáci, čtvrté místo 16 bodů, starší přípravka, deváté místo 7 bodů, mladší přípravka šesté místo 21 bodů, minipřípravka deváté místo 18 bodů.
Musím upozornit také na nejmenší dosud neregistrované, postupují krok po kroku fotbalovou
školkou a odměnou nám je to, že jejich počet neustále roste.
Co nás čeká dále? Stabilizace hráčské základny, včetně tvrdé přípravy. Na jaře dokončíme první
část mládežnického projektu, rozděleného do několika bodů. Vybudování první šatny a zároveň
klubovny mimo hlavní budovu, sloužící pouze pro naše malé hráče a hráčky. V průběhu roku
chceme navázat (přistavit) další část a zajistit tak dětem komfortní prostředí pro jejich sportovní rozvoj, ale také zábavu. Cílem je pro nás nejen udržet, ale také rozšířit trenérskou skupinu, s podporou vedení klubu k dalšímu trenérskému vzdělávání. A naše registrované děti čeká
v průběhu jara sportovní vybavení v podobě jednotných souprav s identifikací našeho klubu.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, pro které je fotbal v Bosonohách zábavou, radostí, kulturou i krásným společenským závazkem. Krásné vánoce a na jaře se opět na hřišti uvidíme...
Bohumil Kincl
FIT SPORT - rotopedy, ribstoly, činky, posilovací stroje, běžecké, veslařské a crossové trenažéry, doplňky pro kondiční
cvičení, pingpongové stoly a dětský svět
PUKY.
Odborné poradenství, velký výběr, možnost vyzkoušení, doprava a montáž
ZDARMA, záruka 3 roky.
Více na www.fitsport.cz
SLEVA 5 % pro BOSONOHY!
Restaurace u Sojků
Otevírací doba:
Po-Čt 11:00-22:00, Pá 11:00-23:00,
So 12:00-23:00, Ne 12:00-21:00
Nabídka:
Tatarák, Steaky, Burgery
Pivo:
Polička, Staropramen, Kubánské rumy
Denní menu od pondělí do pátku
a rozvoz menu v Bosonohách a okolí
Sháním ke koupi dům, ideálně
Brno-sever. Cena do 8 mil Kč. Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910
bosonožský zpravodaj 10/2015 17
kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  
Z fotbalového klubu...
kultura  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  co se děje  sport  
ODDÍL STOLNÍHO TENISU A MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
vás srdečně zvou na
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Kde: v Bosonožské orlovně
Kdy: 27. 12. 2015
Kategorie: mládež do 15 let neregistrovaní (bez startovného)
Zápis v 9 hod., start v 9.15 hod.
Kategorie: ženy nad 15 let neregistrované (startovné 50 Kč)
Zápis v 10.15 hod., start v 10.30 hod.
Kategorie: muži nad 15 let neregistrovaní (startovné 50 Kč)
Zápis v 10.30 hod., start v 10.45 hod.
Kde se hraje: Bosonožská orlovna, Pražská 55, vchod do budovy je
společný s restaurací Orlovna, za vstupem do restaurace napravo
jsou dveře šatny a sálu, kde klepejte, kontaktní telefon: 731 552 643
MinimotoCUP 2015 – Vojta Vyzibla je vítěz
kategorie Junior B a žák ZŠ Bosonohy
Posledním podnikem se na brněnském Masarykově okruhu završil sedmidílný minibikový seriál. O závěrečné body bojovalo třiasedmdesát jezdců v sedmi kategoriích
a o celkovém pořadí na prvních třech místech nebylo v mnoha případech dopředu
rozhodnuto. V kategorii Junior B se o trofej nejcennější po celou sezónu ve vyrovnaných soubojích statečně prali dva jezdci Patrik Carda a Vojtěch Vyzibla. Mimo trať velcí
kamarádi si na okruhu nedarovali ani centimetr místa. V závěrečném zúčtování se na
první místo dostal Vojta Vyzibla (295 bodů),
18 bosonožský zpravodaj 10/2015
I my v redakci blahopřejeme a Vojtovi přejeme další úspěchy a hlavně radost ze závodění.
Redakce
Víme, co se děje
19. 12. 2015 VÁNOČNÍ ZABIJAČKA NA HŘIŠTI
A jako každý rok i letos si můžete přijít pro zabijačkové speciality, které pro
vás připravili naši fotbalisté. V sobotu od 10 hod. se můžete těšit i na svařák,
něco dobrého na zub a dobrou náladu 
26. 12. 2015 JEŽÍŠKOVO FOLKOVÉ BRNĚNÍ
Druhý svátek vánoční vás potěší hudba. V Bosonožské orlovně od 18 hod. vám
hrají Devítka, Metamorfóza a F.T.Prim. Po skončení koncertu – Jam session.
31. 12. 2015 BOSONOŽSKÝ SILVESTR
Loni to bylo poprvé a bylo to fajn. Chcete-li si připít hodinku před příchodem
nového roku, budeme se těšit od 22.40 hod. před kaplí sv. Floriána. Bosonožský Silvestr oslavíme ve 23 hod. přípitkem a malým ohňostrojem. Přineste si
šampaňské a dobrou náladu 
3. 1. 2016
SHADOW QUARTET – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Tříkrálový koncert v sále Bosonožské orlovny začíná v 17 hod. Část výtěžku
bude, jako každý rok, darována na Tříkrálovou sbírku. Těšit se můžete na hudbu různých žánrů i vtipné povídání.
9. 1. 2016
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I letos proběhne tříkrálová sbírka v Bosonohách. Pan farář všem požehná
v 9 hod v kapli a pak se již skupinky rozejdou. Pokud by měli rodiče zájem
zúčastnit se sbírky, tak kontaktujte paní Medovou (tel.: 723 876 646) nebo
paní Žižkovskou (tel.: 722 288 812).
17. 1. 2016
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Divadelní spolek Křemílek a Svornost Bosonohy zvou děti i dospělé na představení Z pohádky do pohádky, které se uskuteční v neděli 17. ledna 2016
od 16 hod. v Bosonožské orlovně.
Koupím byt, OV nebo DB.
Peníze z prodeje domu. RK nevolat.
T: 736 123 995
bosonožský zpravodaj 10/2015 Koupím RD v dobrém stavu. Opravy
nevadí. Zahrada výhodou. Děkuji.
T: 721 195 834
19
kola, kultura 
školka, bosa 
škola, od čtenářů 
školka, bosa mč bosonohy 
od čtenářů  mč bosonohy 
z radnice  úvodem 
z radnice 
co se úvodem 
děje  
co se děje  sport  
následovaný Patrikem Cardou a třetím Matoušem Kárným. A co na to maminka Martina?
„Jako maminka jsem zabezpečovala, aby byli všichni, co Vojtíka přišli podpořit spokojení vařila jsem litry čaje i kávy, podávali se šlehačkové trubičky, česnekové jednohubky, ovoce
a různé další laskominy. Catering se povedl . Vojtu přišla podpořit nejen rodina, ale i paní
učitelka ze školky, jeho i naši kamarádi. Jsem moc ráda, že jich přišlo tolik (byli jsme jak Hujerovi ). Doufám, že v další sezoně se mu bude dařit také dobře i když bude určitě náročnější, protože do jeho kategorie přibudou další dobří jezdci.“
co se děje  sport  škola, školka, bosa  od čtenářů  mč bosonohy  z radnice  úvodem  inzerce 
20 bosonožský zpravodaj 10/2015
Vítání občánků Foto Martin Blahák
Mikulášská Foto Martin Blahák

Podobné dokumenty

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj Bosonožský poeta si ale trval na svém: barvou lásky je žlutá. Dokladoval mi to hned tím, že je to také nejjasnější teplá barva s povzbuzujícím účinkem, napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji a komuni...

Více

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 200 ks Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 9/2015 vychází 10. 11. 2015 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 12...

Více

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1300 ks Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 1/2015 vychází 10. 2. 2015 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 1212...

Více

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 200 ks Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 4/2016 vychází 15. 4. 2016 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 121...

Více

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj XVII. ročník, číslo 1, leden 2016 Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 200 ks Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 1/2016 vychází 15. 1. 2016 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR ...

Více