Ceník úhrad sociálních služeb - Domov sociálních služeb Meziboří

Transkript

Ceník úhrad sociálních služeb - Domov sociálních služeb Meziboří
Název organizace :
Právní forma :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Domov sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace
Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří
49872516
CZ49872516
Zpracovala:
Ing. Alena Pokorná
Schválila:
Podpis a razítko:
Nabývá účinnosti:
Helena Tichá
ředitelka
1. 10. 2015
Ruší se:
Ceník úhrad sociálních služeb ze dne 5. 11. 2014
Počet listů:
6
Počet příloh: 0
Čl. I
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
1. Poskytnutí ubytování
Budova v ul. Okružní čp. 104
Typ pokoje
Sociální
zařízení
(WC, sprcha,
koupelna)
Kuchyňka
Cena
jednolůžkový
s vybavením
společná
na patře,
umyvadlo
na pokoji
společná
na patře
200,- Kč
dvoulůžkový
s vybavením
společná
na patře,
umyvadlo
na pokoji
společná
na patře
180,- Kč
Budova v ul. Javorová čp. 102
Typ pokoje
Sociální
zařízení
(WC, sprcha,
umývárna)
Kuchyňka
Cena
jednolůžkový
s vybavením
příslušenství
jednoho nebo
dvou pokojů
příslušenství
jednoho nebo
dvou pokojů
200,- Kč
dvoulůžkový
s vybavením
příslušenství
pro dva
pokoje
příslušenství
pro dva
pokoje
190,- Kč
1
2. Poskytnutí stravy
Strava
Cena
Snídaně
30,- Kč
Dopolední svačina
15,- Kč
Oběd
61,- Kč
Odpolední svačina
15,- Kč
Večeře
32,- Kč
Druhá večeře
15,- Kč
3. Úkony péče
Dle zákona o sociálních službách činí výše příspěvku na péči:
a)
800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Nový uživatel/ka, který nastoupí do Domova bez přiznaného příspěvku
na péči, uhradí měsíčně zálohu za poskytované úkony péče ve výši 800 Kč.
Poté, co bude příspěvek na péči přiznán, provede poskytovatel vyrovnání
úhrady.
2
3.1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Úkon péče
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním i vnějším prostoru
Cena za
1 hodinu
92,- Kč
3.2 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
Úkon péče
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Cena za
1 hodinu
92,- Kč
3.3 Výchovné*, vzdělávací* a aktivizační činnosti
Úkon péče
Cena za
1 hodinu
Individuální kondiční cvičení, individuální ergoterapie
Nácvik chůze, rotoped
Skupinové kondiční cvičení, skupinová ergoterapie
Volnočasové a zájmové aktivity - klubová činnost
133,- Kč
92,- Kč
18,- Kč
17,- Kč
Doprovod na výletě 1 zaměstnancem
103,- Kč/
počet uživatel
* Výchovné a vzdělávací činnosti jsou poskytovány uživatelům služby domovy
se zdravotním postižením.
3
3.4 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Úkon péče
Cena za
1 hodinu
Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů (např. doprovod k vyřízení osobních
záležitostí nebo k odbornému lékaři, pochůzky, drobné nákupy
a obstarávání léků)
92,- Kč
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
4
Čl. II
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Název činnosti
Cena
Jízda služebním vozem zn. Xsara Picasso dle
individuálních potřeb uživatele (konečná částka bude
zaokrouhlena na celé koruny)
1 km = 7,90,- Kč
Jízda služebním vozem zn. Renault Master dle
individuálních potřeb uživatele, výlety (konečná částka
bude zaokrouhlena
na celé koruny)
1 km = 8,80,- Kč
Kopírování 1 strana A4
Kopírování oboustranné A4
BIOLAMPA
SOLUX 10 min.
Perličková lázeň chodidel 20 min.
Perličková koupel celková 20 min.
2,- Kč
3,- Kč
4,- Kč za minutu
17,- Kč
32,- Kč
61,- Kč
Čl. III
OSTATNÍ
1. Uživatelům nabízíme zprostředkování pedikérských a kadeřnických služeb.
Dále zprostředkujeme pravidelnou elektro-revizi elektrických spotřebičů
ve vlastnictví uživatelů.
2. Pokud uživatel/ka využije k úschově finančních úspor depozitní bankovní
účet organizace, uhradí při výběru úspor poplatek:
 za výběr finanční hotovosti dle platného ceníku banky.
 za bezhotovostní výběr 6 Kč.
5
Čl. IV
DOSTUPNOST CENÍKU
1. Ceník úhrad sociálních služeb (dále jen: Ceník) je dostupný v Domově
sociálních služeb Meziboří u sociálních pracovnic, u finančního referenta,
úsekových vedoucích a klíčových pracovníků a je zveřejněn v informačních
stojanech v budovách organizace a na webových stránkách organizace.
Čl. V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ceník je platný od 1. 10. 2015. Poskytovatel má vyhrazené právo
aktualizace a změny Ceníku, ve smyslu snížení nebo zvýšení úhrad
a to v souvislosti se změnami v poskytování sociálních služeb, změnami
vstupních cen nákladů nebo legislativní úpravou. Každá změna v Ceníku
bude podložena aktualizovaným výpočtem.
2. Ceny uvedené v Ceníku úhrad sociálních služeb jsou osvobozeny
od DPH.
3. Touto změnou se ruší předchozí Ceník ze dne 5. 11. 2014 (platný
od 1. 12. 2014).
V Meziboří, dne 16. 9. 2015
………………………………….
Helena Tichá
ředitelka
6