Vážení rodičové, milé maminky a tatínkové,

Transkript

Vážení rodičové, milé maminky a tatínkové,
Provozní řád
Základní pravidla v Mateřském centru Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. (dále jen Centrum):







V zájmu zachování bezpečného prostředí pro děti je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, tj. splachovat záchody
po použití, mýt si ruce, … Zejména je nutné odkládat použité dětské pleny a papírové kapesníky do speciálního koše
umístěného v šatně na chodbě mimo přímý dosah dětí. Toto činíte hlavně z hygienického a zdravotního důvodu, neboť,
použitá plena se po nějaké době stává nebezpečným odpadem.
Konzumace jídla je povolena výhradně u stolů a dětských stolků (nádobí je k dispozici u pracovníků Centra), zakázáno je
zejména pobíhat s jídlem po herně
Platí pravidlo „S čím jsme si hráli, to si po sobě uklidíme“.
V době pravidelných programů se herna z důvodu bezpečnosti dětí uzamyká.
Mateřské centrum Domeček se hlásí k zásadám ochrany životního prostředí a k tomu patří i třídění odpadu. V šatně na
chodbě jsou umístěny speciální pytle na tříděný odpad a všichni návštěvníci Centra jsou vyzýváni k respektování tohoto
pravidla.
Ve všech prostorách Centra platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.
Za věci, které necháte v mateřském centru ležet bez dozoru neručíme.
Článek 1: Právní ustanovení



Podle Občanského zákoníku jsou návštěvníci povinni počínat si při pobytu v Centru tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí. Mateřské centrum Domeček nepřebírá zodpovědnost za takto vzniklé škody.
V souladu s ustanovením Občanského zákoníku Mateřské centrum Domeček, v žádném případě neodpovídá za škodu,
způsobenou nezletilými dětmi. Za tuto škodu odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat nad nimi dohled – tj. jejich zákonný
zástupce.
Při první návštěvě se zákonný zástupce podepisuje do Knihy návštěv. Tímto podpisem potvrzuje, že byl seznámen s
provozním řádem organizace a zavazuje se ho dodržovat. Zároveň dává souhlas k použití osobních údajů pro vnitřní
potřeby organizace a k použití fotografií z aktivit ke zveřejnění. Toto ustanovení platí i pro další návštěvníky Centra, kteří
se účastní jednorázových akcí a jiných aktivit.
Článek 2: Kritéria pro poskytnutí služby




Zájemce o službu musí patřit do cílové skupiny, které je aktivita určena.
Naplnění podmínek pro poskytnutí služby (např. splnění věkového limitu, …).
Aktivní, výjimečně i pasivní spolupráce v průběhu nabízené aktivity.
Adekvátní chování v souladu se všeobecně uznávanými společenskými normami a respektování zákonů, vyhlášek města i
vnitřních pravidel Centra.






Úmyslné bojkotování a bránění poskytování služeb v rámci nabídky.
Nedodržování základních hygienických pravidel.
Nemoc či jiné infekční ohrožení ostatních klientů a pracovníků.
Opakované problematické chování, nerespektování pokynů zodpovědných pracovníků, apod.
Hrubé porušení pravidel a norem slušného chování (vulgární vyjadřování,…)
Přečiny proti zákonům a normám (krádeže, úmyslné ničení prostor i vybavení Centra, vandalismus, násilnosti a ohrožování
ostatních,…),
Nerespektování vnitřních pravidel Centra a věkových vymezení akcí či kurzů.
Mateřské centrum Domeček si vyhrazuje právo změnit termín akcí a zároveň právo nepřijmout či vyloučit účastníka z aktivit.
Ve všech vážnějších případech bude ihned informována Policie ČR.
Článek 3: Kritéria pro odmítnutí služby


Článek 4: Závěrečná ustanovení


Pracovníci Mateřské centra Domeček jsou tu sice pro vás a vaše děti, nicméně jejich povinností je zejména dohlížet na
plynulý a řádný chod Centra, připravovat program a zajistit kvalitní servis. Veškerou zodpovědnost za dítě během aktivit
pro rodiče s dětmi nesou jeho zákonní zástupci, kteří jsou v Centru s ním přítomni. Prosíme tedy o dodržování pravidel
bezpečného chování a respektování pokynů pracovnic či lektorů naší organizace.
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či stížností se neváhejte obrátit na naše pracovníky (tel. 728 942 763) či přímo
statutární zástupce (Blanka Kovářová – předseda, tel. 723 830 888).
Děkujeme za respektování těchto pravidel a těšíme se na Vaši návštěvu u nás
Mateřské centrum DOMEČEK z.s., nám. 9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou
(budova denního stacionáře Pohodář, zrekonstruovaná bývalá sýpka, 3. patro)
www.mcdomecek.cz, [email protected]