Září 2004 (formát PDF / 5 MB )

Komentáře

Transkript

Září 2004 (formát PDF / 5 MB )
!
• MÌSÍÈNÍK • ROÈNÍK XI. • ZÁØÍ 2004 • ZDARMA •
TVb1 se zabydlela na Vinohradech
T¯ikr·t o partnerstvÌ Vinohrad
Historicky prvnÌ n·vötÏva v Srbsku
SpoleËnou fotografiÌ se vracÌme k zaË·tku Ëervence do okamûik˘ v˘bec prvnÌ historickÈ n·vötÏvy
delegace mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady v partnerskÈm mÏstÏ Knjaûevac v jihov˝chodnÌ Ë·sti Srbska.
O pr˘bÏhu n·vötÏvy a o tom, ûe spolupr·ce p¯inesla
uû prvnÌ konkrÈtnÌ v˝sledky se doËtete na t¯etÌ stranÏ
tohoto vyd·nÌ.
Ta zpr·va nemohla zaË·tkem srpna uûivatel˘m
kabelovÈ televize uniknout. Report·û metropolitnÌ
televize, zn·mÈ brnÏnskÈ jedniËky p¯iblÌûila stÏhov·nÌ redakce, studia a technickÈho z·zemÌ z d¯ÌvÏjöÌho p˘sobiötÏ na Vinohrady naproti OC-01. Pro mnohÈ VinohraÔany je to dobr· zpr·va. Oko kamery m·
blÌû k nim samotn˝m, jejich radostem a strastem. M·
k tomu docela poveden˝ report·ûnÌ po¯ad ze ûivota
brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ. PodstatnÈ informace
o sobÏ zve¯ejnila v Internetu na adrese www.tvb1.cz.
Kdo chce vidÏt vÌc, aù vyzkouöÌ televiznÌ infokan·l.
UrËitÏ si vybere kaûd˝, p¯Ìznivci zpravodajstvÌ a publicistiky o ûhav˝ch aktu·lnÌch tÈmatech, z·jemci
o pozn·v·nÌ pozoruhodn˝ch st·tnÌch i soukrom˝ch
institucÌ, kulin·¯i, sportovnÌ fanouöci, motoristiËtÌ
pak zvl·öù.
Vinohrady se umÏjÌ dob¯e bavit
PrvnÌ p¯·telskÈ utk·nÌ borc˘ boxersk˝ch klub˘
z praûsk˝ch a brnÏnsk˝ch Vinohrad v sobotu 21. srpna ve velkÈm s·le VinohradskÈ sokolovny v Praze,
kterÈ bude samo o sobÏ v˝znamnou ud·lostÌ, by
mohlo z·roveÚ otev¯Ìt partnerskou spolupr·ci obou
mÏstsk˝ch Ë·stÌ. NasvÏdËuje tomu p¯islÌben· ˙Ëast
obou starost˘: Ji¯Ìho »ejky a Michala Basche.
é·dnÈho dlouholetÈho p¯Ìznivce tradiËnÌ z·bavnÈ akce BavÌme se na Vinohradech urËitÏ nep¯ekvapÌme: v sobotu 11. z·¯Ì se v are·lu h¯iöù na ValtickÈ
uskuteËnÌ uû po patn·ctÈ. A dosud pokaûdÈ p¯ÌtomnÈ
p¯esvÏdËila o tom, ûe Vinohrady se umÏjÌ v p¯ÌjemnÈ
atmosfȯe pobavit n·leûitÏ dob¯e. Program se za lÈta
kon·nÌ akce ust·lil na dopolednÌ Ë·st pro dÏti od devÌti do 12.30 hodin s n·zvem BavÌme se na Vinohradech s medvÌdkem Haribo, plnou soutÏûÌ, her, z·bavn˝ch l·kadel a sladk˝ch dobrot. OdpolednÌ Ë·st ve 14
aû 20 hodin bude pat¯it p¯ev·ûnÏ dospÏl˝m. Vûdyù se
takÈ naz˝v· BavÌme se na Vinohradech se Starobrnem. K vidÏnÌ bude atraktivnÌ soutÏû Vinohradsk˝
tupl·k a ËetnÈ dalöÌ soutÏûe pro omladinu i dospÏlÈ,
k poslechu zaznÌ spousta muziky v rytmu samby,
country a popu, zazpÌv· Bob FrÌdl s Anitou, vtipnÈ
slovo p¯id· Jindra Eli·ö. UrËitÏ se tam zase sejdou
stovky obyvatel i n·vötÏvnÌk˘ Vinohrad. Podrobn˝
program zve¯ejnÌ po¯adatelÈ na plak·tech.
PrvnÌ hody v DomovÏ d˘chodc˘
P¯ed·no 15 nov˝ch obecnÌch byt˘
VÌtanou p¯ÌleûitostÌ ke p¯ÌjemnÈmu zpest¯enÌ ûivota d¯Ìve narozen˝ch obyvatel Domova d˘chodc˘
na VÏstonickÈ majÌ b˝t 1. Naöe hody, kterÈ se uskuteËnÌ v nedÏli 5. z·¯Ì. Nejen k poslechu zahraje naöim
staröÌm spoluobËan˘m Sivick· kapela. Mezi dom·cÌmi hodovnÌky urËitÏ nebude chybÏt Ëipern˝ kmet
pan Rudolf Hachla, kterÈmu 3. srpna pop¯·l vinohradsk˝ starosta Ji¯Ì »ejka ke 101. narozenin·m.
Blahop¯ejeme!
KlÌËe od patn·cti nov˝ch obecnÌch byt˘ v OC02 p¯evzali v ˙ter˝ 17. 8. jejich uûivatelÈ. Vinohradsk· radnice tÌm naplnila slib, sdÏlen˝ starostou Ji¯Ìm
»ejkou 7. Ëervna ministru financÌ Bohumilu Sobotkovi p¯i jeho n·vötÏvÏ st·tem dotovanÈho objektu.
Pojedou na doûÌnky do Vajnor
Velmi dobrÈ partnerskÈ vztahy Vinohrad s bratislavskou mÏstskou Ë·stÌ Vajnory napÌöÌ dalöÌ kapitolu
v sobotu 28. srpna. To se na pozv·nÌ slovensk˝ch
hostitel˘ z˙ËastnÌ vajnorsk˝ch doûÌnek zejmÈna
folklÛrnÌ soubory z Vinohrad. é·dn˝ div, zanechaly
tam velmi dobrÈ jmÈno.
Box sblÌûÌ Vinohrady z Prahy a Brna
MHD: ZmÏna trasy na P·lavskÈm
Po Ëty¯ech letech od zavedenÌ trolejbusovÈho
spojenÌ z Vinohrad p¯es Mendlovo n·mÏstÌ do Bohunic se Vinohrady v pondÏlÌ 16. srpna kr·tce p¯ed p·tou rannÌ doËkaly dalöÌ zmÏny MHD. Doölo k p¯eloûenÌ dvou zast·vek na P·lavskÈm n·mÏstÌ ve smÏru
na Starou osadu. Pro obyvatele tÌm vyvstala nutnost
co nejd¯Ìve si zvyknout na ruönÏjöÌ provoz z druhÈ
strany objekt˘ obchodnÌho centra. Vϯme, ûe motoristÈ uû nebudou p¯ehlÌûet dopravnÌ z·kazy v novÈ
trase MHD a ûe p¯Ìst¯eöky na nov˝ch zast·vk·ch na
sebe nedajÌ dlouho Ëekat. Novou situaci p¯ibliûuje
mapka DopravnÌho podniku mÏsta Brna.
UDÁLOSTI
Aù je to v·ö vyda¯en˝ ökolnÌ rok!
V·ûen· vinohradsk· ml·deûi,
skonËil sladk˝ Ëas pr·zdnin, dvou p¯ev·ûnÏ proslunÏn˝ch mÏsÌc˘ vyplnÏn˝ch sportem a z·bavou, obohacen˝ch z·ûitky z pobyt˘ doma i v cizinÏ. NynÌ se ale
navracÌte zpÏt na Vinohrady a tedy i do sv˝ch ökol.
U p¯Ìleûitosti vstupu do novÈho ökolnÌho roku 2004/
2005 bych chtÏl vöem vinohradsk˝m û·k˘m a student˘m pop¯·t, aby se jim v nadch·zejÌcÌch mÏsÌcÌch ökolnÌ doch·zky co nejvÌce da¯ilo, aby se r·di
a s chutÌ vzdÏl·vali ke prospÏchu svÈmu i spokojenosti rodiˢ. R·d bych takÈ pop¯·l uËitel˘m, zvl·ötÏ tÏm
z vinohradsk˝ch z·kladnÌch ökol, aby po pr·zdnin·ch
nalezli ve sv˝ch t¯Ìd·ch dobrÈ, vzdÏlanÈ a kultivovanÈ û·ky. VÏdomosti a dobrÈ n·vyky budete takÈ v tomto ökolnÌm roce zÌsk·vat nejen pro sebe, ale i pro solidnÌ ˙roveÚ mÌsta, kde ûijete a z öiröÌho pohledu i pro
celou spoleËnost, za jejÌû rozvoj v budoucnu p¯evezmete odpovÏdnost.
Aù je to pro v·s vyda¯en˝ ökolnÌ rok!
PhDr. Ji¯Ì »ejka
starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
Chyst·me rubriku äkolnÌ zvÏsti
Bereme si slova pana starosty Ji¯Ìho »ejky za sv·
a od ¯ÌjnovÈho vyd·nÌ VinohradskÈho informu zavedeme novou rubriku äkolnÌ zvÏsti, zamϯenou na informace z vinohradsk˝ch ökol. Pom˘ûete? VϯÌme, ûe
takov· spolupr·ce bude k uûitku vöem.
Pozv·nka na XII. Zastupitelstvo M»
Starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady PhDr.
Ji¯Ì »ejka zve vöechny obËany na XII. zased·nÌ
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, kterÈ se uskuteËnÌ ve st¯edu 22. z·¯Ì v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti ⁄M» v p¯ÌzemÌ radnice, Velkopavlovick· 25. Program z·¯ijovÈho zased·nÌ zastupitelstva bude uve¯ejnÏn na ˙¯ednÌ desce.
NabÌdka volebnÌm subjekt˘m
Vinohradsk˝ inform umoûnÌ p¯edvolebnÌ prezentaci volebnÌm subjekt˘m, zaregistrovan˝m pro
volby do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje a pro
volby do Sen·tu v obvodu ËÌslo 58, kterÈ se uskuteËnÌ 5. a 6. listopadu. Moûnost zve¯ejnÏnÌ je v ¯ÌjnovÈm
vyd·nÌ s ËÌslem 4 (s uz·vÏrkou 20. z·¯Ì), kterÈ m· b˝t
distribuov·no 3. ¯Ìjna a v listopadovÈm vyd·nÌ s ËÌslem 5 (s uz·vÏrkou 11. ¯Ìjna), kterÈ m· b˝t distribuov·no 24. ¯Ìjna. D¯ÌvÏjöÌ termÌn zhruba 14 dnÌ p¯ed
termÌnem voleb vydavatel stanovil s ohledem na st·tnÌ sv·tek 28. ¯Ìjna a n·slednÈ dny. Agitace bude zve¯ejÚov·na za ˙hradu jako klasick· inzerce podle
ofici·lnÌho vylosovanÈho po¯adÌ volebnÌch subjekt˘.
Podrobnosti sdÏlÌ vydavatel VinohradskÈho informu
KVIC, MutÏnick· 21, telefon 544 216 529, e-mail:
[email protected]
ZPRÁVY Z VINOHRADSKÉ RADNICE
Z 27. ¯·dnÈ sch˘ze Rady M»
(konanÈ 29. Ëervna)
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schv·lila:
ï prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ k bytu
v domÏ »ejkovick· 3, »ejkovick· 5, Bo¯etick· 21
a VlËnovsk· 2,
ï dohodu o v˝mÏnÏ bytu na VlËnovskÈ 2, VlËnovskÈ
4, P·lavskÈ n·mÏstÌ 6, P·lavskÈ n·mÏstÌ 8, Pruö·neck· 13, Bo¯etick· 16 a Bo¯etick· 22,
ï pron·jem bytu na ValtickÈ 17,
ï schv·lila spl·tkov˝ kalend·¯ na ˙hradu nedoplatk˘
k bytu v domÏ Pruö·neck· 15, Bo¯etick· 10 a Valtick· 15,
ï p¯idÏlenÌ bod˘ osmi ûadatel˘m o byt,
ï p¯idÏlenÌ bod˘ 28 ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok
trv·nÌ û·dosti,
ï p¯idÏlenÌ dalöÌch bod˘ dvÏma ûadatel˘m o byt,
ï ukonËenÌ n·jmu nebytov˝ch prostor v MikulovskÈ
6 jednomu n·jemci,
ï umÌstÏnÌ soustavy satelitnÌch antÈn na st¯echu a na
stÏny v˝tahov˝ch öachet na BzeneckÈ 13 a 15 firmÏ
CBL Communication by light z Pardubic,
ï pron·jmy tÏlocviËen na ökolnÌ rok 2004/2005 celkovÏ 13ti ûadatel˘m,
ï pron·jem plotu do 30. z·¯Ì spoleËnosti Araching
Group CZ,
ï pro celoroËnÌ zajiötÏnÌ ˙drûby ploch ve¯ejnÈ zelenÏ, zpevnÏn˝ch ploch a chodnÌk˘ v sÌdliöti Vinohrady ñ Ë·st sever firmu Otakar Kriötof, zahradnickÈ pr·ce, a pro Ë·st jih firmu Flora Servis - LubomÌr
Straka,
ï umoûnit obËan˘m Vinohrad v˝sadbu stromu k pam·tn˝m ud·lostem v rodinÏ (nap¯. narozenÌ dÌtÏte)
za stanoven˝ch podmÌnek,
ï provoznÌ ¯·d pÌskoviöù,
ï zahraniËnÌ sluûebnÌ cestu funkcion·¯˘ M» do Srbska-»ernÈ Hory ñ partnerskÈ obce Knjaûevac ve
dnech 8.ñ10. Ëervence,
ï termÌny zased·nÌ Rady M» na II. pololetÌ 2004,
ï pron·jem Ëty¯ mÌstnostÌ v objektu Jedovnick· 5
(likus·k) ke z¯ÌzenÌ nÌzkoprahovÈho klubu,
ï uzav¯enÌ smlouvy o dÌlo na opravu st¯echy Zä Bzeneck· 23 s brnÏnskou firmou ZEBO,
ï slevu z n·jemnÈho (ve v˝öi jednoho mÏsÌËnÌho
n·jmu) v bytech domu Bzeneck· 15 vzhledem ke
zhoröen˝m podmÌnk·m uûÌv·nÌ bytu p¯i odstraÚov·nÌ poû·ru z 31. kvÏtna,
ï v˝mÏnu bytovÈho j·dra za zdÏnÈ v bytÏ na P·lavskÈm n·mÏstÌ 8,
ï z·mÏr vybodovat na ˙zemÌ M» Brno-Vinohrady
mobilnÌ ledovou plochu, lyûa¯sk˝ svah a 25m bazÈn.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
vzala na vÏdomÌ:
ï zmÏnu n·jemce k bytu v BzeneckÈ 17, Bo¯etick·
24 a Mikulovsk· 6,
ï p¯ehled cestovnÌch nabÌdek pr˘zkumu trhu pro realizaci zak·zky na celoroËnÌ zajiötÏnÌ ˙drûby ploch
ve¯ejnÈ zelenÏ, zpevnÏn˝ch ploch a chodnÌk˘ v sÌdliöti Vinohrady.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasila:
ï s postupn˝m omezov·nÌm pÌskoviöù u obytn˝ch
dom˘ v sÌdliöti ve spolupr·ci s vlastnÌky p¯ilehl˝ch
dom˘ a ozelenÏnÌm vznikl˝ch ploch.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady p¯ijala:
ï nabÌdku firmy Komfort na rozö̯enÌ kulturnÌho s·lu
v objektu OC-02 na P·lavskÈm n·mÏstÌ.
Z mimo¯·dnÈ Rady M»
(konanÈ 27. Ëervence)
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schv·lila:
ï zad·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky na vybudov·nÌ kamerovÈho systÈmu a povϯila v˝konem zadavatelsk˝ch
ËinnostÌ firmu RTS Brno,
ï jmenov·nÌ sedmiËlennÈ komise s jednÌm n·hradnÌkem pro posouzenÌ nabÌdek popt·vkovÈho ¯ÌzenÌ
na sportovnÌ are·l p¯i Zä MutÏnick· 23,
ï dohodu o v˝mÏnÏ bytu na Bo¯etickÈ 10.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady povϯila:
ï pojiöùovacÌ maklȯe spoleËnost B.M.COMPACT
z Brna a PMPS ñ Pardubickou maklȯskou pojiöùovacÌ spoleËnost z Pardubic zajiötÏnÌm nabÌdek od
pojiöùoven pro uzav¯enÌ pojistn˝ch smluv na pojiötÏnÌ majetku a odpovÏdnosti za ökodu.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady nesouhlasila:
ï se z·mÏrem vybudovat autobazar u st·vajÌcÌho objektu Pneucentra TASY p¯i ulici JedovnickÈ.
BlokovÈ ËiötÏnÌ
⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady upozorÚuje
obËany, ûe v mÏsÌcÌch z·¯Ì/¯Ìjen 2004 bude znovu
probÌhat blokovÈ ËiötÏnÌ mÌstnÌch komunikacÌ podle
ustanovenÌ z·kona o pozemnÌch komunikacÌch Ë.13/
97 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ budou lokality
v p¯edstihu sedmi dn˘ oznaËeny p¯enosn˝m dopravnÌm znaËenÌm. BlokovÈ ËiötÏnÌ bude probÌhat vûdy
v ˙ter˝ a ve Ëtvrtek od 8.30 hod do 16.00 hod. podle
nÌûe uvedenÈho harmonogramu.
Vzhledem k tomu, ûe zaparkovan· vozidla neuk·znÏn˝ch ¯idiˢ Ëasto znemoûÚujÌ ¯·dnÈ vyËiötÏnÌ
komunikacÌ, û·d·me tÌmto obËany, aby respektovali
umÌstÏnÈ dopravnÌ znaËenÌ doËasnÈho z·kazu st·nÌ
silniËnÌch vozidel a v uveden˝ch dnech zaparkovali
svÈ vozy mimo ËiötÏnÈ lokality, vËetnÏ p¯ilehlÈ komunikaËnÌ zelenÏ.
V r·mci blokovÈho ËiötÏnÌ budou vozidla neuk·znÏn˝ch ¯idiˢ odtaûena. Ve vlastnÌm z·jmu
sledujte pozornÏ umÌstÏnÌ p¯enosnÈho dopravnÌ
znaËenÌ B 29 ñ z·kaz st·nÌ s dodatkovou tabulkou
s termÌny a hodinami ËiötÏnÌ.
Odtah vozidel bude zajiöùovat firma »ern˝,
Dr·ûnÌ 9, are·l S.K. Holoubka, 664 52 Brno-Slatina,
a to na z·kladÏ smlouvy, kterou ze z·kona m· opr·vnÏnÌ uzavÌrat spoleËnost BrnÏnskÈ komunikace, povϯen· v˝konem vlastnick˝ch pr·v na pozemnÌch
komunikacÌch mÏsta Brna.
TermÌny blokovÈho ËiötÏnÌ v z·¯Ì:
30. z·¯Ì
komunikace P·lavskÈho n·mÏstÌ za objekty OC 01, OC 02, parkoviötÏ p¯ed domy
P·lavskÈ n·mÏstÌ 6ñ9, parkoviötÏ u vyhlÌdky a parkoviötÏ p¯ed objektem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick· vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ
u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch box˘.
TermÌny blokovÈho ËiötÏnÌ v ¯Ìjnu:
komunikace Velkopavlovick·, Mikulovsk· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy.
7. ¯Ìjna komunikace MutÏnick· vËetnÏ parkoviötÏ p¯ed domy, komunikacÌ u p¯ilehl˝ch
gar·ûov˝ch box˘ a odstavnÈho parkoviötÏ.
12. ¯Ìjna komunikace Bzeneck·, Pruö·neck· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù
p¯ed domy.
14. ¯Ìjna komunikace Bo¯etick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy, komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch box˘.
19. ¯Ìjna komunikace Blatnick·, VlËnovsk· a Tvr5. ¯Ìjna
■2■
donick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘
a parkoviöù p¯ed domy.
21. ¯Ìjna komunikace »ejkovick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy.
26. ¯Ìjna odstavnÈ parkoviötÏ nad supermarketem
BILLA, oplocen· gar·ûov· st·nÌ s p¯ilehlou komunikacÌ u zast·vky MHD Bzeneck·, komunikace u gar·ûov˝ch blok˘
p¯i komunikaci éaroöick·, parkoviötÏ p¯ed
domy P·lavskÈ n·mÏstÌ 1, 2 a Domu
sluûeb.
V p¯ÌpadÏ velmi nep¯ÌznivÈho poËasÌ (trvajÌcÌ siln˝ dÈöù) se termÌny blokovÈho ËiötÏnÌ posunujÌ
o t˝den.
Bude na Vinohradech klub hasiˢ?
Z·jemce o aktivnÌ ËlenstvÌ v p¯ipravovanÈm klubu hasiˢ hledajÌ jeho inici·to¯i. N·plnÌ Ëinnosti klubu m· b˝t hasiËsk· prevence, pr·ce s ml·deûÌ a spolkov· Ëinnost, tedy to, co ËinÌ hasiËe nezastupitelnÈ
v kaûdÈ po¯·dnÈ obci. Klub hasiˢ m· mÌt k dispozici
vozidlo znaËky Sachs (na fotografii), kterÈ Vinohrady zÌskaly darem od ûebÏtÌnsk˝ch hasiˢ. Podle roku
v˝roby jiû veter·n se k ostr˝m hasiËsk˝m z·sah˘m
uû nehodÌ, je vöak ve velmi dobrÈm technickÈm stavu
a vyuûiteln˝ pro jinÈ ˙Ëely. Pokud m·te z·jem o ËlenstvÌ ve vinohradskÈm klubu hasiˢ informujte se
u Martina Hub·Ëka na telefonu 608 869 889 nebo
prost¯ednictvÌm e-mailu: [email protected]
NAPSALI O NÁS...
Vinohrady chtÏjÌ zeleÚ
Pod tÌmto titulkem informoval o z·mÏrech radnice mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady ve st¯edu 18. srpna denÌk Pr·vo. Napsal, ûe M» chce n·kladem zhruba 2,1 milionu korun vybudovat izolaËnÌ p·s zelenÏ
podÈl éaroöickÈ a JedovnickÈ ulice, jehoû ˙Ëelem m·
b˝t oddÏlenÌ pr˘myslovÈ oblasti s are·lem Zetoru
a H·deckÈ pr˘myslovÈ oblasti od obytnÈ Ë·sti. Podle
starosty Ji¯Ìho »ejky m· vzniknout kompaktnÌ bariÈra vÌce et·ûovÈho porostu s vysokou schopnostÌ eliminovat negativnÌ vlivy dopravy a pr˘myslu, zejmÈna omezit praönost a hluk a p¯ispÏt takÈ k optickÈmu
zlepöenÌ komfortu obyvatel Vinohrad. ÑNynÏjöÌ
struktura ochrannÈ izolaËnÌ zelenÏ je nedostateËn·,
tÈmϯ û·dn·,ì citoval denÌk starostu »ejku. Z·mÏr
vybudovat zelen˝ ochrann˝ p·s odpovÌd· podle denÌku sv˝m charakterem podmÌnk·m pro Ëerp·nÌ dotace ze St·tnÌho fondu ûivotnÌho prost¯edÌ »R na regeneraci urbanizovanÈ krajiny. Vinohradsk· radnice
oËek·v·, ûe na realizaci projektu se bude mÏstsk·
Ë·st podÌlet asi z jednÈ pÏtiny. ÑV˝sadba zhruba 140
strom˘, tÈmϯ 10 000 ke¯˘ v zahuötÏn˝ch formacÌch
se pl·nuje na tÈmϯ sedmi tisÌcÌch metr˘ ËtvereËnÌch,
vËetnÏ obnovy zatravnÏnÌ,ì uvedl »ejka pro denÌk
Pr·vo.
VINOHRADY A KNJAŽEVAC
Z kroniky partnerstvÌ a spolupr·ce
KonkrÈtnÌmi projekty se zaËÌnajÌ naplÚovat vz·jemnÈ vztahy mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady a mÏsta
Knjaûevac v jihov˝chodnÌm Srbsku. Po podpisu deklarace loni 28. listopadu za n·vötÏvy srbskÈ delegace na Vinohradech potvrdily obÏ signat·¯skÈ strany protokol·rnÏ dalöÌ rozvoj spolupr·ce v oblastech
spoleËnÈho z·jmu p¯i t¯ÌdennÌ, historicky prvnÌ
n·vötÏvÏ delegace z mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
v Knjaûevaci 8.ñ10. Ëervence. DosavadnÌ p¯Ìnos ocenili p¯edstavitelÈ obou stran ñ starosta mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady Ji¯Ì »ejka a p¯edseda skupötiny oblasti Knjaûevac Milan PetroviË.
ÑP¯ejeme si spolupracovat s brnÏnsk˝mi Vinohrady ve vöech deklarovan˝ch oblastech: ve¯ejnÈm
a spoleËenskÈm ûivotÏ, ve ökolstvÌ, ve kultu¯e a ve
sportu, podnik·nÌ a cestovnÌm ruchu,ì zd˘raznil Milan PetroviË, tÈû poslanec Parlamentu Srbska a »ernÈ
Hory. ÑChceme p¯ispÏt k propojenÌ z·jmu podnikatel˘ a institucÌ Vinohrad a Knjaûevace a takÈ k tomu,
aby se prod·vala produkce naöich firem na ËeskÈm
trhu a v˝robky moravsk˝ch firem v Srbsku,ì uvedl.
Svou perspektivu spat¯uje Knjaûevac podle PetroviËe zejmÈna ve vina¯stvÌ a turizmu. Zkuöenosti vinohradsk˝ch mohou pomoci Knjaûevaci na cestÏ k evropskÈ integraci.
Z malÈ hornickÈ vesniËky ve druhÈ polovinÏ
18. stoletÌ se Knjaûevac zmÏnil v uzn·vanÈ hospod·¯skÈ a kulturnÌ centrum Srbska s obuvnick˝m, textilnÌm a strojÌrensk˝m pr˘myslem. Z celkovÈho poËtu asi 45 tisÌc obyvatel stejnojmennÈho regionu s 86
obcemi ûije p¯Ìmo ve mÏstÏ zhruba polovina. Ne, ûe
by se mu vyh˝baly problÈmy. PetroviË zmÌnil nedostatek pracovnÌch mÌst, zastaralÈ technologie a nedostateËn˝ odbyt produkce. Podtrhl vöak, ûe Knjaûevac
se pyönÌ podnikatelsk˝m duchem sv˝ch obËan˘.
SvÏdËÌ o tom ¯ada mal˝ch firem, jejichû produkce se
dost·v· na trhy zemÌ EvropskÈ unie. Starosta Vinohrad Ji¯Ì »ejka potvrdil, ûe brnÏnsk˝ partner je p¯ipraven pomoci lidem Knjaûevace naplÚovat vyt˝ËenÈ perspektivy. ÑJe naöÌm p¯·nÌm, aby partnerskÈ
mÏsto vzkvÈtalo,ì ¯ekl. O jeho öancÌch v cestovnÌm
ruchu a potravin·¯stvÌ nepochyboval. Vûdyù stejnÏ
jako brnÏnsk· mÏstsk· Ë·st Vinohrady je propojena
s Brnem, druh˝m nejvÏtöÌm mÏstem »R, podobnÏ
Knjaûevac ûije v tÏsnÈ blÌzkosti mÏsta Niö, druhÈho
nejvÏtöÌho v Srbsku. A stejnÏ tak jako jihomoravskou
metropoli obklopuje ze t¯Ì stran p·s les˘, je i Knjaûevac zasazen v zajÌmavÈ scenÈrii podh˘¯Ì StarÈ Planiny. VÌce rozliËn˝ch informacÌ o partnerskÈm mÏstÏ
zÌsk·te v Internetu na adrese: www.knjazevac.co.yu.
NenÌ nad pohled do v˝robnÌho z·vodu zblÌzka.
HostitelÈ si toho byli vÏdomi a p¯ipravili brnÏnskÈ
delegaci n·vötÏvu zpracovatelskÈho potravin·¯skÈho
kombin·tu Dûervin, zaloûenÈho 1927. ÿeditel MiËa
IvkoviË informoval, ûe na Ëty¯ech v˝robnÌch link·ch
firma zpracov·v· hrozny rÈvy vinnÈ a ovoce ze zhruba 700 hektar˘ vlastnÌch vinohrad˘ a ovocn˝ch sad˘,
zejmÈna viöÚov˝ch. Vyr·bÌ vÌno, alkoholickÈ n·poje, vËetnÏ rakije, zejmÈna tÈ lÈËivÈ naz˝vanÈ kantarionov·, d·le ovocnÈ koncentr·ty a limon·dy, marmel·dy, pasterizovanÈ a zmrazenÈ ovoce i zeleninu.
RajËata a okurky z kaûdoroËnÌ sadby nakupovanÈ
v Holandsku nech·v· dozr·vat ve sklenÌku o rozloze
zhruba öesti hektar˘, jak˝ se hned tak nevidÌ. Kdo
chce v »R ochutnat zajÌmavÈ odr˘dovÈ vÌno p¯Ìmo
z produkce firmy Dûervin, nechù zkusÌ GurgusovaËko crno ñ tmavoËervenÈ vÌno, kterÈ se nejËastÏji
objevuje v sÌti supermarket˘ firmy Julius Meinl.
NadÏjn˝ se zd· b˝t dovoz nejr˘znÏjöÌch s˝r˘ firmy
Dûersi a vËelÌch produkt˘ firmy Timomed na Ëesk˝ trh.
Origin·lnÌ odr˘dov· vÌna od pÏstitel˘ ze SpoleËenstva soukrom˝ch vina¯˘ lze ochutnat zejmÈna ve
vin·rnÏ J&B na ulici Marka Kraljevica. V˘dËÌ osobnost spoleËenstva Jovan Isakov, podnikatel s velkou
invencÌ a knjaûevack˝ vöeumÏl ochotnÏ p¯edstavÌ
produkci rodinn˝ch vina¯sk˝ch klan˘ Joviˢ, Jeremiˢ, éivkoviˢ nebo Milovanoviˢ. Asi nep¯ekvapÌ, ûe jejich vÌna a rakije znajÌ p¯Ìznivci dobrÈho moku kup¯Ìkladu v »R, Rakousku, KanadÏ, USA a VelkÈ Brit·nii. VinohradnictvÌ a v˝roba vÌna v oblasti
Knjaûevace m· letitou tradici. Poch·zÌ jiû z dob ÿÌmskÈho impÈria. Vûdyù archeologickÈ n·lezy t·bora
¯Ìmsk˝ch legiÌ Timacum Minus, zaloûenÈho v prvnÌm stoletÌ naöeho letopoËtu, jsou odkr˝v·ny v blÌzkosti zdejöÌch vinohrad˘. Proto û·dn˝ div, ûe ËervenÈ
odr˘dovÈ vÌno Vranac je öampiÛnem Srbska a »ernÈ
Hory.
NovÈ podnÏty pro rozvoj vz·jemnÈ spolupr·ce
poskytlo zvl·ötÏ setk·nÌ podnikatel˘ z Vinohrad
a Knjaûevace v s·le kulturnÌho domu. ModernÌ v˝■3■
stavn· budova je tradiËnÌm mÌstem Festivalu kultury
srbskÈ ml·deûe, letos se zaË·tkem Ëervna uskuteËnil
jeho jiû 43. roËnÌk. S urËitou nads·zkou se nabÌzÌ
jakÈsi porovn·nÌ s festivalem moûnostÌ podnikatelskÈ spolupr·ce.
M˘ûeme poslouûit nÏkter˝mi p¯Ìklady. Knjaûevack˝ z·vod Podvis hodl· dod·vat do Brna teplovodnÌ, horkovodnÌ a parnÌ kotle i sol·rnÌ kolektory pro
oh¯ev vody. Na svou produkci m· certifik·ty EvropskÈ unie. Mont·ûnÌ pr·ce v »R by po zaökolenÌ specialist˘ p¯Ìmo v Knjaûevaci zajiöùovala pro srbskou
firmu brnÏnsk· spoleËnost Furtservis, kter· nabÌdla
srbskÈmu partnerovi opl·tkou dod·vky technologie
palÌren ovoce a k v˝robÏ ovocn˝ch koncentr·t˘. Na
nÏkterÈm z p¯ÌötÌch obuvnick˝ch veletrh˘ KABO na
brnÏnskÈm v˝staviöti se m· objevit produkce obuvnick˝ch z·vod˘ Leda a Relax obuËa. V brnÏnsk˝ch
prodejn·ch s vÌnem majÌ b˝t od podzimu ke koupi
produkty ze SpoleËenstva soukrom˝ch v˝robc˘ vÌn.
TakÈ origin·lnÌ ÑlÈËiv· rakijeì Corda Viva, vyroben·
pomalou destilacÌ jableËnÈho moötu z plod˘ z horsk˝ch oblastÌ s p¯id·nÌm m·ty perpnÈ, hlohu a dalöÌch p¯ÌrodnÌch extrakt˘ podle receptury vzeölÈ z tisÌciletÈ n·rodnÌ tradice. Vzorky odr˘dov˝ch vÌn
z oblasti Knjaûevac majÌ obohatit jiû 13. roËnÌk VinohradskÈho koötu vÌn v kvÏtnu 2005.
Z prvnÌ n·vötÏvy Knjaûevace si vinohradsk· delegace odnesla kromÏ jinÈho p¯edstavu zajÌmavÈho
turistickÈho mÌsta. SamotnÈ mÏsto nabÌzÌ ¯adu kulturnÌch zajÌmavosti a turistick˝ch moûnostÌ, vËetnÏ
pobytu v term·lnÌ l·zni. ZmiÚme se o nejv˝znamnÏjöÌ z nich. NenÌ jistÏ mnoho BrÚan˘, kte¯Ì mohli na
vlastnÌ oËi spat¯it unik·tnÌ skalnÌ ˙tvar, zvan˝ Babin
zub. Net¯eba se zvl·öù divit. Nach·zÌ se totiû asi 60
kilometr˘ od Knjaûevace v nadmo¯skÈ v˝öce 1758
metr˘ v jihov˝chodnÌm Srbsku v masivu StarÈ Planiny, asi 12 kilometr˘ od srbsko-bulharsk˝ch hranic.
V krajinÏ lidmi hodnÏ nedotËenÈ, o to vÌc p¯itaûlivÈ.
Na dohled je nejvyööÌ hora Srbska Midûor (2169 m).
Knjaûevac m· s vyuûitÌm mÌst kolem Babina zubu
pro turistiku a lyûov·nÌ velkÈ pl·ny. ÿeditel ubytovny Planinarsk˝ dom (1580 m) Bogomir PrvuloviË
v tÈto souvislosti sdÏlil, ûe podle ˙vodnÌho z p¯ipravovan˝ch projekt˘ tu hodlajÌ priv·tnÌ investo¯i do
dvou let n·kladem asi devÏt milion˘ eur opravit p¯Ìjezdovou komunikaci, vybudovat 800 metr˘ dlouhou
sjezdovku s vleky a rozö̯it ubytovacÌ kapacitu ze
souËasn˝ch 150 na zhruba 600 l˘ûek s veöker˝m nezbytn˝m z·zemÌm. DalöÌ informace najdete na internetovÈ adrese www.babinzub.com.
PrvnÌ cesta k p¯·tel˘m do Knjaûevace otev¯ela nepochybnÏ dve¯e ke spolupr·ci do öiroka. KaûdÈmu z Ëlen˘ vinohradskÈ delegace bude nevöednÌ
z·ûitky n·vötÏvy p¯ipomÌnat mal˝ obr·zek s motivem starÈho mÏsta nad soutokem t¯Ì, kdysi zlatonosn˝ch ¯ÌËek s n·zvem Timok. Text p¯ipojen˝
k obr·zku popisuje partnersk˝ Knjavevac naprosto v˝mluvnÏ: Ñpravo mesto za novo vremeì.
Hvala, Knjaûevac!
Ji¯Ì äest·k, foto VladimÌr äorman a archiv
DOBRÉ RADY
VINOHRADSKÝ KALEIDOSKOP
DomeËek pln˝ krouûk˘ a ûivota
T·borovÈ lÈto
ÑPr·zdninovÈ koËkohr·tky aneb velk· cesta kolem svÏtaì ñ tak jsme nazvali letoönÌ t·bor rodiˢ
a dÏtÌ v äub̯ovÏ u Konic, po¯·dan˝ Domem dÏtÌ na
Vinohradech ve dnech 3.ñ10. Ëervence. V kr·snÈ p¯ÌrodÏ str·vilo tÈmϯ pades·t ˙ËastnÌk˘ t˝den pln˝ her,
poh·dek, soutÏûÌ, malov·nÌ a v˝let˘. Ti nejmenöÌ zÌskali navÌc i trochu vÏdomostÌ o svÏtÏ kolem n·s. Les
byl pln˝ bor˘vek a hub, poËasÌ p¯·lo, kousek od penzionu se p·sli konÌci a v kuchyni t·bornÌk˘m va¯ili
sam· dobr· jÌdla. MyslÌm, ûe na tento spoleËnÏ str·ven˝ t˝den budeme vöichni r·di vzpomÌnat.
A. V˝strkov·
PoprvÈ do ökoly i do knihovny
Vzkaz rodiˢm prvÚ·Ëk˘ z brnÏnskÈ Knihovny
Ji¯Ìho Mahena, z jejÌ vinohradskÈ poboËky pak
zvl·öù, p¯ich·zÌ se zaË·tkem ökolnÌho roku pr·vÏ
vËas. Jdou dÏti poprvÈ do ökoly? VezmÏte je poprvÈ
i do knihovny! Dobr· rada. Knihovna v pr˘bÏhu z·¯Ì
zaregistruje prvÚ·Ëky zdarma. SlavnostnÌ pasov·nÌ
prvÚ·Ëk˘ na Ëten·¯e knihovny se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 9. z·¯Ì v atriu ˙st¯ednÌ knihovny na KobliûnÈ 4
a na poboËk·ch. VÌce zjistÌ z·jemci z Vinohrad p¯Ìmo
v poboËce knihovny v budovÏ radnice na VelkopavlovickÈ 25.
Internetov· encyklopedie Brna
Na znalosti obËan˘ jihomoravskÈ metropole
a jejich p¯ispÏnÌ k up¯esnÏnÌ pojm˘ se spolÈhajÌ tv˘rci internetovÈ encyklopedie Brna, zve¯ejnÏnÈ na jednoduchÈ adrese www.encyklopedie.brna.cz ke 100.
v˝roËÌ zaloûenÌ Muzea mÏsta Brna. O elektronickou
encyklopedii je od poloviny kvÏtna neb˝val˝ z·jem.
Vedle seznamu osobnostÌ a slavn˝ch rod·k˘, brnÏnsk˝ch ulic a ökol, se z·jem n·vötÏvnÌk˘ internetov˝ch stran soust¯eÔuje na kalend·rium brnÏnsk˝ch
ud·lostÌ. ZajÌmavÈ poËtenÌ. TÈmata a pojmy encyklopedie se majÌ trvale rozr˘stat a jejich obsah rozöi¯ovat. V pop¯edÌ aktivity nÏkolika institucÌ stojÌ brnÏnsk· historiËka Milena Flodrov·.
Kde koupÌte na Vinohradech kytky
Nepotrv· dlouho a ûivot na Vinohradech se po
letnÌch pr·zdnin·ch vr·tÌ do zabÏhan˝ch kolejÌ. P¯inese opÏt chvÌle vöednÌ i sv·teËnÌ. K tÏm neodmyslitelnÏ pat¯Ì kvÏtiny. NezaökodÌ p¯ipomenout, kde
kytiËku podle gusta obdarovanÈho i svÈho vlastnÌho
m˘ûete koupit. Na v˝bÏr m·te na Vinohradech hned
Ëty¯i prodejny ¯ezan˝ch i hrnkov˝ch kvÏtin, zeminy
a keramiky. NejöiröÌ sortiment m· nejmladöÌ z nich ñ
kvÏtin·¯stvÌ Flamengo v supermarketu Albert. M·
otev¯eno dennÏ od 8 do 20 hodin stejnÏ jako kvÏtin·¯stvÌ Roberta Juh·sze v supermarketu Billa. V p¯ÌzemÌ obchodnÌho centra P·lavanka najdete dvÏ dalöÌ
prodejny kvÏtin, kterÈ vedou LubomÌr Mizera a Hana
Toöovsk·.
Dobr˝ch rad nenÌ nikdy dost
Pokud m·te nÏjakou dobrou radu po ruce, podÏlte se o ni se Ëten·¯i VinohradskÈho informu.
A Kluby na novÈ adrese
V pr·zdninovÈm vyd·nÌ VinohradskÈho informu
jsme p¯inesli navötÌvenku A Klub˘ »R se sÌdlem
v BrnÏ, kterÈ poskytujÌ soci·lnÌ poradenstvÌ a poradenstvÌ pro problematiku z·vislosti. Z·jemc˘m sdÏlujeme, ûe organizace se koncem Ëervence p¯estÏhovala z BratislavskÈ na novou adresu K¯enov· 62a.
Informoval o tom p¯edstavitel A Klub˘ Martin KlÌË,
telefon 541 247 233 nebo 545 241 300.
Pir·ti na Jalovci
V nedÏli 11. Ëervence jsme natÏöenÌ vyjeli z Brna na letnÌ dÏtsk˝ t·bor do turistickÈho st¯ediska
Jalovec, nÏkte¯Ì z n·s jiû v ¯adÏ za sebou pot¯etÌ. UvÌtala n·s opÏt n·dhern· p¯Ìroda a naöe star· zn·m·
mÌsta, na kter· uû m·me nejednu hezkou vzpomÌnku.
Bohuûel, jiû kr·tce po p¯Ìjezdu byli vöichni ˙ËastnÌci
mÌstnÌm soudem obûalov·ni z mnoha p¯estupk˘ a nepravostÌ, takûe jsme byli nuceni toto p¯ÌjemnÈ mÌsto
opustit. Jako psance n·s Ëekala dlouh· cesta nezn·mou krajinou, aû jsme koneËnÏ dlouho po setmÏnÌ
dorazili k osvÏtlenÈ lodi, kter· n·s mÏla dopravit do
bezpeËÌ. JakÈ ovöem bylo p¯ekvapenÌ vöech z˙ËastnÏn˝ch, kdyû zjistili, ûe se ocitli na palubÏ v zajetÌ pir·t˘ veden˝ch krut˝m kapit·nem. Nezbylo nic jinÈho, neû pod jeho vedenÌm loupit na ostrovech, p¯epadat okolo plujÌcÌ lodÏ a doufat, ûe se n·m poda¯Ì
z podruËÌ vykoupit. To se skuteËnÏ tÏm nejzdatnÏjöÌm ke konci t·bora poda¯ilo.
VϯÌm, ûe se vöichni pir·ti vr·tili dom˘ nejen n·leûitÏ unaveni, ale hlavnÏ plni dojm˘ a z·ûitk˘, na
kterÈ budou jeötÏ dlouho vzpomÌnat. Protoûe od toho
jsou p¯ece pr·zdniny!
I. Heindlov·
Dobr· p¯Ìleûitost: poËÌtaËovÈ kurzy
T¯i na sebe navazujÌcÌ dvouhodinovÈ kurzy m˘ûe absolvovat kaûd˝ z·jemce, kter˝ se chce sezn·mit
se z·klady pr·ce s poËÌtaËem v r·mci N·rodnÌho programu poËÌtaËovÈ gramotnosti. O obsahu kurz˘ napovÌdajÌ jejich jednotlivÈ n·zvy: Jak na poËÌtaË, Texty v poËÌtaËi a Internet a e-mail. Program vyhl·silo
Ministerstvo informatiky pro öirokou ve¯ejnost »R.
Kurzy jsou dotovanÈ, ˙ËastnÌk hradÌ pouze 100 korun. PotÈ, co zaË·tkem srpna zaËaly v Praze pokraËujÌ od 1. z·¯Ì v dalöÌch mÏstech v »ech·ch a na MoravÏ aû do konce roku. V BrnÏ zabezpeËuje pr˘bÏh
kurz˘ od 1. z·¯Ì ObchodnÌ akademie PC DIR REA,
Ml˝nsk· 70. Podrobnosti a p¯ihl·öky na telefonu
543 533 610, kontaktnÌ osobou je Libor ärom. VÌce
informacÌ lze zÌskat v Internetu na adrese: http://
nppg.computerhelp.cz. Pro kaûdÈho, kdo to chce s
poËÌtaËem zkusit, je nabÌdka kurz˘ dobrou p¯ÌleûitostÌ.
■4■
Stroja¯inu vyvaûuje kvÏtinami
Co vlastnÏ vÌme o zd·nlivÏ obyËejn˝ch osudech
lidÌ, kterÈ potk·v·me v mÌstÏ bydliötÏ? K vlastnÌ ökodÏ jen velmi m·lo. ZnaËn· anonymita vinohradskÈho
sÌdliötÏ ostatnÏ ani nevyvol·v· zvl·ötnÌ pot¯ebu oslovit ty, kte¯Ì n·s zaujmou. ZkusÌme to tedy trochu napravit. Muû za pultem kvÏtin·¯stvÌ urËitÏ nenÌ p¯Ìliö
Ëast˝m jevem. LubomÌr Mizera, poch·zejÌcÌ ze slovenskÈ Trnavy, je v˝jimkou potvrzujÌcÌ pravidlo.
Stroja¯, pod jehoû rukama se zrodila loûiska i unik·tnÌch rozmÏr˘, obdivovan˝ch v zahraniËÌ, si vybral
kvÏtiny Ñna vyv·ûenou po pr·ci,ì jak s ˙smÏvem ¯Ìk·.
Kdyû zalovÌte v pamÏti, urËitÏ si jeötÏ vybavÌte lehk˝
pultÌk s v·zami kvÏtin u P·lavanky poË·tkem 90. let,
v Ëase, kdy jinak na Vinohradech nebyly ¯ezanÈ kvÏtiny ke koupi. TeÔ LubomÌr Mizera vede kvÏtin·¯stvÌ
jen o p·r metr˘ d·l. UrËitÏ to nemÏl a nem· v podnik·nÌ snadnÈ, ale kdyû bylo t¯eba, podpo¯ili ho zvl·ötÏ
ti nejbliûöÌ a jeho trval˝ vztah ke kvÏtin·m, s nimiû
proûÌv· bezpochyby p¯ÌvÏtiv˝ dÌl svÈho ûivota.
LÈto prodlouûÌ dvÏ foto soutÏûe
PrvnÌ z nich vyhl·silo KVIC spolu se 101. PTO
VlËata a pod z·ötitou starosty Ji¯Ìho »ejky. TÈmatem
jiû 6. roËnÌk foto soutÏûe s n·zvem ÑPr·zdninovÈ post¯ehyì je nejr˘znÏjöÌ Ñ»innost neËinnostì. Minim·lnÌ form·t pracÌ je 15 ◊ 24 cm. NejpozdÏji do 7. z·¯Ì
mohou soutÏûÌcÌ p¯edat na KVIC, do DomeËku Ëi
Svatopluku Bedn·¯ovi nejv˝öe t¯i barevnÈ i ËernobÌlÈ
fotografie. SoutÏûnÌ snÌmky nutno opat¯it n·zvem,
adresou, datem narozenÌ a kontaktnÌm telefonem.
SoutÏû je vyps·na ve t¯ech kategoriÌch, a to do 12ti
let, 13 aû 15 let a 16 aû 18 let. Ceny nejlepöÌm budou
p¯ed·ny v sobotu 11. z·¯Ì p¯i tradiËnÌ akci ÑBavÌme
se na Vinohradechì. Pr·ce bude moci ve¯ejnost
shlÈdnout na v˝stavÏ v DomeËku.
Druhou foto soutÏû s n·zvem ÑLÈto 2004ì vyhl·sil Klub p¯·tel fotografie p¯i KVIC rovnÏû ve
t¯ech kategoriÌch do 15ti let, 15ñ18 let a pro staröÌ.
Form·t fotografiÌ musÌ b˝t nejmÈnÏ 13 ◊ 18 se zachov·nÌm delöÌ strany. SoutÏûnÌ fotografie ËernobÌlÈ
i barevnÈ, oznaËenÈ jmÈnem a vÏkem je moûnÈ p¯ed·vat od 15. z·¯Ì na KVIC, MutÏnick· 21 nebo v DomeËku, Valtick· 23. Uz·vÏrka soutÏûe je 11. ¯Ìjna.
HudebnÌ ökola YAMAHA
nabÌzÌ v DomeËku jako jedin· v EvropÏ v˝jimeËnou
t¯ÌstupÚovou hudebnÌ p¯Ìpravku pro dÏti jiû od Ëty¯
mÏsÌc˘ vÏku do öesti let Uk·zkovÈ lekce tam p¯edstavÌ 6.ñ7. z·¯Ì od 9.30 hodin. Za nabÌdkou origin·lnÌ
v˝uky hudebnÌ ökoly v oborech keyboard, kytara,
zobcov· flÈtna, pop zpÏv, elektronick· kytara a baskytara se vöak musÌ z·jemci z ¯ad dÏtÌ i dospÏl˝ch
vydat do Zä HornÌkova. Kdo chce vÏdÏt vÌc, vyuûije
jistÏ 6. z·¯Ì v 17 hodin moûnost prohlÈdnout si uËebny v Zä na HornÌkovÈ. Nebo si jednoduöe najde internetovou adresu www.yamahaskola.cz.
Dagmar Pol·kov·
KAM NA VINOHRADECH
DomeËek
V·ûenÌ rodiËe, milÈ dÏti, vϯÌm, ûe jste si dosyta uûili
pr·zdnin a dovolen˝ch, navötÌvili pÏkn· a zajÌmav·
mÌsta a naËerpali novÈ sÌly do nadch·zejÌcÌho ökolnÌho roku. Pokud se uû zaËÌn·te rozhlÌûet po n·plni
pro sv˘j voln˝ Ëas v n·sledujÌcÌch mÏsÌcÌch, je tu pr·vÏ pro v·s p¯ipravena nabÌdka vinohradskÈho DomeËku. Vöichni lekto¯i naöich krouûk˘ se uû tÏöÌ na
zn·mÈ tv·¯e z p¯edeöl˝ch let, ale i na nov·Ëky, kte¯Ì si
k n·m snad takÈ najdou cestu.
NaöÌ snahou je co nejöiröÌ nabÌdka r˘zn˝ch aktivit pro vöechny vÏkovÈ skupiny a cÌlem jsou spokojenÈ dÏti i dospÏlÌ, kte¯Ì se k n·m budou vûdy r·di
vracet.
VybÌrejte tedy z naöich pohybov˝ch, v˝tvarn˝ch
Ëi jin˝ch kurz˘ a od 1. z·¯Ì se m˘ûete zaËÌt p¯ihlaöovat. TÏöÌme se na v·s!!!
Ivana Heindlov·, vedoucÌ DomeËku
DŸM DÃTÕ BRNO-VINOHRADY,
Valtick· 23 nabÌzÌ na ökolnÌ rok 2004/05
dÏtem i dospÏl˝m
POHYBOV… KURZY:
CviËenÌ rodiˢ s dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti od 1,5
roku a jejich rodiËe. CviËenÌ s ¯Ìkadly, pÌsniËkami,
drobn˝m n·ËinÌm i na n·¯adÌ. 30,ñ KË/hod.
VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3 do 6
let. PohybovÈ hry, cviËenÌ s hudbou i na n·¯adÌ. 30,ñ
KË/hod.
Sedmikr·ska (60 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro dÏti
od 3 let. ÿÌkadla, pÌsniËky, taneËnÌ hry, jednoduchÈ
tance. 550,ñ KË/pololetÌ.
TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ urËena dÏtem od 4 do 7
let. Rytmick· a pohybov· pr˘prava, d˘raz na spr·vnÈ
drûenÌ tÏla, pÏknou ch˘zi, pr·ce s hudbou, z·kladnÌ
taneËnÌ kroky, cviËenÌ na gymnastickÈm koberci.
550,ñ KË/pololetÌ
Aerobic junior (45 min.) ñ aerobic p¯izp˘soben˝ vÏku 7ñ9 let a 10ñ14 let. 500,ñ KË/pololetÌ.
Danza ñ diskotance (2◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho tance pro dÏti od 10 let. ModernÌ choreografie,
vystoupenÌ, soutÏûe. 950,ñ KË/pololetÌ.
CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti od 7
let, zamϯeno na n·pravu öpatnÈho drûenÌ tÏla, posÌlenÌ sval˘ celÈho tÏla z·bavnou formou, hry 550,ñ
KË/pololetÌ.
CviËenÌ na balonech ñ junior (45 min.) ñ urËeno z·jemc˘m od 14 let, cviky smϯujÌcÌ ke spr·vnÈmu
drûenÌ tÏla, posilov·nÌ. 550,ñ KË/pololetÌ.
CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.) ñ posilovacÌ, protahovacÌ a uvolÚovacÌ cviky jako prevence
bolesti zad. 650,ñ KË/pololetÌ.
JÛga pro rodiËe s dÏtmi (45 min.) ñ pohybovÈ hry
s jÛgov˝mi prvky pro dÏti 3ñ6 letÈ a jejich rodiËe nebo prarodiËe. 500,ñ KË/pololetÌ.
JÛga pro dospÏlÈ - jÛgov· cviËenÌ pro zaË·teËnÌky
(75 min.) i pokroËilÈ (90 min.). JÛgovÈ uËenÌ je ucelen˝ systÈm jak vychov·vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr· se vöem bez ohledu na
vÏk Ëi tÏlesn˝ stav. NabÌzÌ, jak na sobÏ pracovat. ZaË·teËnÌci 600,ñ KË/pololetÌ, pokroËilÌ 650,ñ KË/pololetÌ.
Aerobic + p-class (65 min.) ñ kombinovan· aerobnÌ
a posilovacÌ lekce, zamϯen· na dolnÌ problÈmovÈ
partie (b¯icho, h˝ûdÏ, stehna), streËink a kr·tk· relaxace. 40,ñKË/hod., 350,ñKË/10 hod.
Power yoga (60 min.) ñ dynamickÈ protahovacÌ
a posilovacÌ cviËenÌ vych·zejÌcÌ z klasickÈ jÛgy. Zamϯeno na p¯esnÈ d˝ch·nÌ,vyrovn·nÌ svalov˝ch dys-
balancÌ, spr·vnou funkci vnit¯nÌch org·n˘ a vyuûitÌ
vlastnÌ energie. 40,ñ KË/hod., 350,ñ KË/10 hod.
V›TVARN… KURZY:
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 4 let. Pr·ce s hlÌnou, jednoduööÌ tvary, kachle, n·doby. 600,ñ KË/
pololetÌ.
Keramika (90 min.) ñ je urËena vÏtöÌm dÏtem a pokroËil˝m. Kachle, figury, n·doby, r˘znÈ keramickÈ
techniky. 800,ñ KË/pololetÌ.
Keramika a textil (90 min.) ñ pro dÌvky i ûeny se z·jmem o keramiku i pr·ci s textilem. ProstÌr·nÌ, batika, malba na hedv·bÌ, öperky. 850,ñ KË/pololetÌ.
V˝tvarn· dÌlna (90 min.) ñ pro dÏti od 10 let. R˘znÈ
techniky kreslenÌ ñ kaöÌrov·nÌ, tisk, kol·ûe, v˝roba
doplÚk˘ z r˘zn˝ch materi·l˘ (keramika, sklo, dr·tov·nÌ...). 850,ñ KË/pololetÌ.
Keramika pro dospÏlÈ (120 min.) ñ r˘znÈ keramickÈ techniky, vytv·¯enÌ kachl˘, figur, n·dob. Pro zaË·teËnÌky i pokroËilÈ. 960,ñKË/8 lekcÌ.
Vv ñ keramika (90 min.) ñ kombinace r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik s keramikou. Pro dÏti od 6 let. 800,ñ
KË/pololetÌ.
V˝tvarka pro malÈ (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek
pro dÏti od 3 let, sezn·menÌ s r˘zn˝mi technikami,
malba, kresba, kol·ûe, pr·ce s hlÌnou. 700,ñ KË/pololetÌ.
Pastelka (60 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro rodiËe
s dÏtmi od 2 let, v dopolednÌch hodin·ch. St¯Ìd· se
zde pr·ce s hlÌnou, papÌrem, textilem, barvami. 35,ñ
KË/hod.
Keramika pro rodiËe s dÏtmi (60 min.) ñ prvnÌ sezn·menÌ s hlÌnou, spoleËn· pr·ce rodiˢ a dÏtÌ 40,ñ
KË/hod.
HUDEBNÕ KURZY
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ v˝uka probÌh·
ve skupin·ch 2ñ3 dÏtÌ. Pro dÏti od 7 let. 950,ñ KË/pololetÌ (3 û·ci), 1200,ñ KË/pololetÌ (2 û·ci).
KONKURZ 6. Z¡ÿÕ V 18.00 HODIN, D˘m dÏtÌ,
Valtick· 23.
Hra na kytaru (45 min.) ñ v˝uka probÌh· ve skupin·ch 2ñ3 dÏtÌ. Pro dÏti od 10 let. 1050,ñ KË/pololetÌ
(3 û·ci), 1450,ñ KË/pololetÌ (2 û·ci).
KONKURZ 6. Z¡ÿÕ V 18.00 HODIN, D˘m dÏtÌ,
Valtick· 23.
OSTATNÕ KURZY
Model·¯ (90 min.) ñ krouûek pro öikovnÈ kluky 9ñ
10 a 11ñ14 let se z·jmem o leteckÈ model·¯stvÌ 650,ñ
KË/do 21. 12. 2004.
Dramatick˝ klub (90 min.) ñ pro dÏti od 7 let se z·jmem o divadlo, recitaci. Rozöi¯ov·nÌ slovnÌ z·soby,
scÈnky, poh·dky, hry, n·vötÏva divadla.
Klub p¯·tel fotografie ñ sdruûuje dÏti a dospÏlÈ se
z·jmem o fotografov·nÌ. KromÏ pravideln˝ch sch˘zek i fotografickÈ v˝pravy.
Z·pis do vöech krouûk˘ od 1. do 10. z·¯Ì v pracovnÌ dny 8ñ12 14ñ18 hodin v kancel·¯i DomeËku,
Valtick· 23.
Pravidelnou Ëinnost zah·jÌme 13. z·¯Ì 2004.
Klub maminek na Vinohradech
D˘m dÏtÌ, Valtick· 23, st¯eda 9.30ñ11.30 hod.
Program na z·¯Ì:
08. PovÌd·nÌ a fotky z pr·zdnin.
15. SlupovaËky na textil ñ trika sebou.
22. Malov·nÌ na sklo ñ hrnÌËky, destiËky, svÌcÌnky.
29. Uk·zka cviËenÌ na rehabilitaËnÌch balonech.
■5■
NADÃJE, poboËka Brno
V dennÌm stacion·¯e na Vinohradech, Velkopavlovick· 13, 629 00
Brno, pro V·s v z·¯Ì p¯ipravili n·sledujÌcÌ program:
1. st¯eda 14.30
VÌtejte po pr·zdnin·ch ñ spoleËnÈ povÌd·nÌ o tom,
co n·m p¯ineslo lÈto
8. st¯eda 14.30
P¯ÌrodnÌ produkty pro naöe zdravÌ ñ hovo¯Ì pÌ Kaplanov·
15. st¯eda 14.30
Jak si vytrÈnovat mozek ñ novÈ poznatky o Ëinnosti
mozku ñ hovo¯Ì pÌ. D. VtÌpilov·
22. st¯eda 14.30
Nechte na hlavÏ ñ co vöechno se nosilo a nosÌ na hlavÏ s uk·zkami ñ vede pÌ D. VtÌpilov·
29. st¯eda 14.30
OsvÏûte si pamÏù, provϯte svÈ znalosti ñ kvizovÈ
odpoledne ñ vede pÌ D. VtÌpilov·
Pr·vnÌ poradna pro seniory je k dispozici po telefonickÈ domluvÏ na ËÌsle 544 234 687.
Senior klub Bzeneck· 19
Program ñ z·¯Ì
Nejen pro Ëleny Senior klubu
02. Ët 15:00 Sch·zÌme se opÏt po pr·zdnin·ch
Co chcete vÏdÏt o sluûb·ch
peËovatelsk˝ch ñ pÌ Pecinov·
06. po10-11 ZacviËte si s n·mi ñ pÌ Olga K·rn· ñ
v mÌstnosti jÛgy
08. st 14:00 N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ
¯ÌmskokatolickÈ cÌrkve
09. Ët 11-20 Z·jezd ñ JiûnÌ Port·l, sraz v 11 hodin
ñ parkoviötÏ P·lavskÈ n·mÏstÌ
13. po10-11 ZacviËte si s n·mi ñ pÌ Olga K·rn· ñ
v mÌstnosti jÛgy
15. st 14:00 N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ
ËeskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ
16. Ët 15:00 Abychom se cÌtili bezpeËnÏ ñ
MÏstsk· policie, Poû·rnÌ ochrana
20. po10-11 ZacviËte si s n·mi ñ pÌ Olga K·rn· ñ
v mÌstnosti jÛgy
22. st 14:00 N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ
ËeskoslovenskÈ cÌrkve husitskÈ
23. Ët 14:30 Blahop¯·nÌ jubilant˘m
narozen˝mv srpnu a z·¯Ì
27. po10-11 ZacviËte si s n·mi ñ pÌ Olga K·rn· ñ
v mÌstnosti jÛgy
30. Ët 15:00 63. SeniorkvÌz ñ pÌ Miloslava Moudr·
Skauti zvou mezi sebe novÈ Ëleny
Skautsk˝ oddÌl, kter˝ se 12 let zab˝v· pracÌ s ml·deûÌ
z LÌönÏ, Vinohrad a éidenic zve do sv˝ch ¯ad novÈ
Ëleny ñ kluky a holky ve vÏku od öesti do 15 let. Z·jemci si mohou prohlÈdnout klubovnu v tesko bar·ku
pod EZä »ejkovick·. ZvÏdavÈ dotazy zodpovÌ vedoucÌ oddÌlu Pavel na telefonnÌm ËÌsle 776 236 855
nebo na e-mailovÈ adrese [email protected]
Kometa nabÌzÌ plav·nÌ pro dÏti
V˝uku plav·nÌ pro dÏti ve vÏku 5ñ12 let nabÌzÌ plaveck˝ oddÌl Kometa Brno. Pro z·jemce z Vinohrad je
urËen bazÈn v Zä Holzova v LÌöni, kde takÈ oddÌl p¯ijÌm· p¯ihl·öky 7.ñ9. z·¯Ì mezi 17 aû 19 hodinou.
V˝uku podle vÏkov˝ch kategoriÌ oddÌl zajiöùuje od
pondÏlÌ do Ëtvrtka. Informace na tel. 723 119 583
nebo 546 213 112 Lenka Nowakov· p¯ÌpadnÏ v internetu na drese www.plavani.org.
AM servis plus, a.s. ñ Brno éidenice
KUPON NA MYTÍ
ZDARMA
Jezdíte Ho ndou?
N o vá n ebo o jetá , to je jed n o !!!
Spoleènost AM servis plus, a.s. sídlící v Židenicích
na Kulkove ulici 2a si pøipravila pro všechny majitele
vozù Honda mytí Vašeho "miláèka" zdarma. Staèí
pøedložit tento kupon...
Budeme se tìšit, že Vás poznáme!
P ro v o zn í d o b a : P o – P á 8 : 0 0 -1 8 : 0 0
AM SERVIS PLUS,
POTVRDÍ VÁŠ VKUS!
Kadeønické studio LUCIE, Bzenecká 22
Brno 629 00, tel: 544 211 520
Lucie Valouchová
Po–St 13.00–19.30
Út–Èt 7.30–13.00
Pá
8.00–15.00
Mob. 603 925 329
Kristina Žáková
Po–St 7.30–13.00
Út–Èt 13.00–19.30
Pá–s.t. 7.30–13.00
–l.t. 13.00–19.30
Mob. 737 987 431
NOVINKY V BARVENÍ
Lóreál (profesional) .................... 365,–
Wella (profesonal) ...................... 225,–
Wellaton ..................................... 155,–
Z·meËnictvÌ
KARATE
TARO KAN KARATE TEAM
NÁBOR
SPORT PRO VŠECHNY
dûtí 6 - 9 let
mládeÏe 10 - 14 let
ve skupinách:
ZAHAJUJEME UKÁZKOVOU AKADEMIÍ
MISTRÒ âESKÉ REPUBLIKY
A S O U Ë E Î Í P R O D ù T I O C E N Y:
„VYBER SI DISCIPLÍNU A VYHREJ“
PONDùLÍ
6. ZÁ¤Í 2004 V 18 HOD.
nebo v prÛbûhu mûsíce záfií
Z· NOVOLÍ·E≈SKÁ
( sídli‰tû Lí‰eÀ, bus ã.45, tram. ã.8 )
TRÉNINKY VÎDY:
PO + âT 1800 - 1930 HOD.
VRCHOLOVÉ I REKREAâNÍ KARATE, SEBEOBRANA,
POSILOVÁNÍ, STREâINK, SPORTOVNÍ A MÍâOVÉ HRY,
TÁBORY A SOUST¤EDùNÍ PRO MLÁDEÎ,
ZÁJEZDY NA SPORTOVNÍ AKCE.
PRVNÍCH 10 NOV¯CH âLENÒ ZÍSKÁVÁ ZNAâKOVÉ KIMONO ZDARMA !
Alena Pantùèková
Po–St 13.00–19.30
Út–Èt 7.30–13.00
Pá–s.t. 13.00–19.30
–l.t. 7.30–13.00
Mob. 776 554 470
tel.: 544 211 015
Støih a foukaná s koneènou úpravou
od 225,–
JÌlkova 7, 615 00 Brno-éidenice
PoñP· 8.00ñ12.00, 13.00ñ17.00 hod.
Prodejna ñ tel.: 548 210 899
Objedn·vky ñ tel./fax: 545 217 333
E-mail: [email protected]
ï Prodej a mont·û bezpeËnostnÌch dve¯Ì, z·mk˘ a kov·nÌ
ï V˝roba klÌˢ, autoklÌˢ a vloûek dle klÌËe (mnoûstevnÌ slevy)
ï Prodej z·meËnictkÈho
a ûelez·¯skÈho zboûÌ
ï Z·meËnickÈ a kov·¯skÈ pr·ce
(m¯Ìûe, branky, ploty,
krbovÈ doplÚky atd.)
➠ VymÏnÌm st·tnÌ byt 2+kk za 3+1 (st).
Tel: 723 160 129, 607 658 620.
➠ VymÏnÌm s.b. 3+1 za 2+kk. Tel: 602 515 884.
➠ Prod·m mrazniËku CALEX 50, cena 1 000,ñ.
Tel: 724 189 015.
➠ VymÏnÌm SB 3+1 Vinohrady, 9 patro za s.b. 2+kk tamtÈû +
garsoniÈru kdekoliv. Tel. 732 617 088.
AEROBIC – ZŠ BZENECKÁ
⁄T + »T 20.00ñ21.00 hod. Od 14. 9. 2004
www. swch.cz/aerobiclub
Chcete se domluvit anglicky?
els
ENGLISH LANGUAGE STUDIO
Koperníkova 6, Brno-Stará Osada
e-mail: [email protected], http://els.euweb.cz/
● nabízí od záøí 2004 kurzy angliètiny pro dospìlé i dìti
(od 6 let, spec. nabídka i pro dìti v MŠ) pro všechny pokroèilosti
● firemní kurzy, individuální výuku
Kdy: – dopoledne, odpoledne, veèer.
Jak? – studiovým zpùsobem v komorním prostøedí malé skupiny.
Kde? – Uèebny ELS, areál MŠ Koperníkova 6 (Stará Osada), ZŠ Horníkova.
Informace na tel.: 548 532 360, 777 837 221
Zápis 1.–24. záøí 2004, každý den 15.00–18.00 hodin.
■6■
POZOR LETNÍ AKCE:
20 % sleva permanentní make-up oblièeje
a na obrázky na tìlo (na 3 až 5 let).
Provádíme nastøelování náušnic
(i dìtem). Piercing nejen pupíku.
KOSMETIKA IVANA, Táborská 157 (A-fit) tel: 732 981 584.
Tyto výkony provádí zdravotní sestra – kosmetièka.
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
dovoluji si V·s pozvat na p¯edvolebnÌ setk·nÌ, kterÈ se
uskuteËnÌ na Vinohradech v pondÏlÌ 13. z·¯Ì od 17.00 hodin v klubovnÏ pod terasou. Na setk·nÌ a diskusi s V·mi,
na Vaöe dotazy ohlednÏ voleb do sen·tu, se velice tÏöÌm.
NezapomeÚte si zaznamenat ñ Vinohrady, 13. z·¯Ì, 17.00,
klubovna pod terasou.
Ji¯Ì »ejka
starosta Vinohrad a kandid·t do sen·tu
SIMPLY CLEVER
NOVÉ JE LEPŠÍ, TAK PROČ SE
SPOKOJIT S OJETÝM...
... KDYŽ VÁM NABÍZÍME ROK
LEASINGU ZDARMA!
Škoda Auto, ŠkoFIN, Česká pojišťovna a Allianz
pojišťovna přicházejí s jedinečným programem
financování „Nové je lepší“.
Nabídka se vztahuje na vybrané vozy Fabia,
Fabia Combi nebo Fabia Sedan a je mimořádně
výhodná. Počítejte s námi:
Škoda Fabia
v ceně 259 900 Kč
Záloha
103 960 Kč
1. rok leasingu
0 Kč
Měsíční splátka 2.–5. rok leasingu
3 309 Kč
Zůstatková hodnota vozu
119 Kč
Vaše úspora
39 708 Kč
Navštivte nás co nejdříve, protože nové je lepší!
Váš prodejce vozů Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: [email protected]
www.autonova.cz
www.skoda-auto.cz
Kupte svému autu garáž.
Již zítra mùže být pod støechou!
Nabízíme Vám ke koupi poslední samostatné garáže v novém objektu hromadných garáží na ulici Marie Kudeøíkové 11a, v sídlišti Juliánov v BrnìŽidenicích. Rozmìr standardní garáže je 2,9 × 5,2 m, každá garហmá výklopná
vrata, svìtlo a zásuvku 220 V, objekt centrálnì uzavøen. Stále držíme ceny –
již od 175 tis. Kè vèetnì pozemku (bez DPH). Garហje pøedána k užívání
ihned po uzavøení kupní smlouvy.
Vöeobecn· stavebnÌ spo¯itelna KomerËnÌ banky,a.s.
PracoviötÏ pro mÏstskou Ë·st Brno-Vinohrady
Gebauerova 2, 615 00 Brno-éidenice
Poradce Ing. Zdenko Brandejs
Tel: 548 210 066, 721 320 762
»t: 10.00ñ17.00, P·: 10.00ñ14.00
V pøípadì zájmu nás kontaktujte:
ACE INVEST, s.r.o., Kounicova 6 (hotel Continental, 12. patro), 602 00 Brno,
osobnì: pondìlí a støeda 9.00–11.00 a 14.00–18.00
nebo telefon+zázn. 541 519 514, fax 541 519 510
mobilní telefon: 603 830 975, e-mail: [email protected]
PÙJÈKY PRO PODNIKATELE
I S NULOVÝM DAÒ PØIZNÁNÍM.
Pom˘ûeme V·m vy¯eöit Vaöi bytovou situaci!
KADEØNICE
dámská, pánská, dìtská
INFORMACE: 542 215 416, 603 561 579
www.profireal.cz
Jana Slováèková – tel: 602 856 710
Tìším se na Vás, pøíjemný den
■7■
VINOHRADSKÝ SPORT
SportovnÌ klub Vinohrady
Box: OhlÈdnutÌ za sezÛnou 2003/2004
Jak jistÏ vÌte, byl v polovinÏ minulÈho roku zaloûen oddÌl boxu SK Vinohrady. Stal se urËitou v˝jimkou a bez nads·zky i raritou nejen na Vinohradech,
ale i v »eskÈ republice. Nesch·zelo mu ani nadöenÌ,
profesionalita nebo zkuöenosti, nechybÏla ani podpora a pochopenÌ vinohradskÈ radnice Ëi zastupitelstva nap¯ÌË politick˝m spektrem. Citeln· vöak byla
absence finanËnÌho z·zemÌ.
P¯esto oddÌl boxu hned ve svÈ prvnÌ sezÛnÏ dos·hl mimo¯·dnÏ dobr˝ch v˝sledk˘. Po p˘lroËnÌ stabilizaci vstoupil namÌsto SCM JihomoravskÈho kraje
do rozjetÈ ligovÈ soutÏûe a zaujal beznadÏjnÏ poslednÌm p¯ÌËku bez bodovÈho zisku. V ringu vöak ve druhÈ polovinÏ soutÏûe dok·zal zvÌtÏzit nad vÏtöinou
˙ËastnÌk˘. Porazil i dva t˝my, kterÈ nakonec postoupily do extraligy boxu. O ˙spÏöÌch prvoligovÈho t˝mu muû˘ se mohli Ëten·¯i vinohradskÈho periodika
v minulosti doËÌst.
PonÏkud stranou informacÌ vöak z˘staly ostatnÌ
t˝my oddÌlu boxu, zejmÈna ml·deûnickÈ. Ve¯ejnost
se dozvÏdÏla jen o tÏch borcÌch, kte¯Ì vybojovali pro
Vinohrady medaile z ËeskÈho öampion·tu. Jako p¯edseda oddÌlu spl·cÌm urËit˝ dluh a vzd·v·m hold p¯edevöÌm Kadet˘m do 16ti let, kte¯Ì si vedli nejlÈpe
z 12ti ˙ËastnÌk˘ soutÏûe nasbÌrali na prvnÌm mÌstÏ 42
bod˘. Za sebou p¯itom nechali takovÈ vÏhlasnÈ t˝my,
jako je Moravsk· T¯ebov·, SKP Kometa nebo BC
ProstÏjov. Radost udÏlali i Junio¯i do 18ti let, kte¯Ì
skonËili druzÌ za BC ProstÏjov. Nezklamali vöak ani
Senio¯i, kte¯Ì boxovali II. ligu. Mezi 12ti ˙ËastnÌky
zÌskali solidnÌ öestÈ mÌsto. ⁄spÏchy Junior˘ mohou
tÏöit o to vÌce, ûe v jejich ¯ad·ch jiû nastoupili nÏkte¯Ì
ËlenovÈ vinohradskÈ p¯Ìpravky.
JUDr. »eslav Gojn˝, p¯edseda oddÌlu
Box: OËek·v·nÌ v nast·vajÌcÌ sezÛnÏ
PrvnÌ sezÛna oddÌlu boxu SK Vinohrady byla neËekanÏ vynikajÌcÌ. Ve stejnÈm duchu ostatnÏ hodnotila vystoupenÌ oddÌlu i »esk· boxersk· asociace. Je
to povzbuzenÌ a z·roveÚ z·vazek. MusÌme vöak z˘stat realisty a nenechat se unÈst p¯ehnanou euforiÌ.
I z jin˝ch sport˘ je dostateËnÏ zn·mo, ûe pro kaûdÈho
nov·Ëka je v soutÏûi je obtÌûnÏjöÌ i kritick· druh·
a t¯etÌ sezÛna. V souËasnosti uû nebude boxery SK
Vinohrady nikdo na lehkou v·hu, natoû, aby je podcenil. Daleko vÌce Ñp¯i zemiì drûÌ oddÌl ekonomick·
situace.
Na stranÏ aktiv vykazuje oddÌl boxu nÏkolik v˝znamn˝ch poloûek. M· Ëty¯i skvÏlÈ trenÈry, vËetnÏ
Miroslava Kub·nka, reprezentaËnÌho trenÈra junior˘
a souËasnÏ i z·stupce trenÈra seniorskÈ reprezentace.
Vinohradskou p¯Ìpravku vedou Bob Huöka a Frantiöek Kov·¯, oba b˝valÌ reprezentanti »R a oba shodou
okolnostÌ tÈû trojn·sobnÌ mist¯i republiky ve sv˝ch
v·hov˝ch kategoriÌch. Prvoligov˝ oddÌl m· mladÈ
a p¯itom skvÏlÈ talenty s p¯edpokladem ˙spÏönÈho
taûenÌ prvoligovou soutÏûÌ, ale i s nadÏjÌ na postup do
extraligy. Dostatek talentovan˝ch borc˘ d·v· p¯edpoklad na obh·jenÌ pozic v ml·deûnick˝ch soutÏûÌch. Podpora politick˝ch a dalöÌch p¯edstavitel˘
mÏstskÈ Ë·sti znamen· takÈ sluönÈ z·zemÌ pro Ëinnost zatÌm 23ti ËlennÈ vinohradskÈ p¯Ìpravky. To
umocÚuje i velmi dobr· spolupr·ce s vedenÌm z·kladnÌ ökoly na MutÏnickÈ, kde p¯Ìpravka zÌskala svÈ
hlavnÌ p˘sobiötÏ. OddÌl boxu m· i znaËnou podporu
»eskÈ boxerskÈ asociace a velmi dob¯e spolupracuje
s oddÌly boxu zejmÈna v BrnÏ, ale i v kraji. NadÏjnÏ
se rozvÌjÌ spolupr·ce s boxery z praûsk˝ch Kr·lovsk˝ch Vinohrad.
Lze tedy bez nads·zky ¯Ìci, ûe stejnÏ tak, jak oddÌl svÈ p˘sobenÌ velmi dob¯e zaËal, m· moûnost st·t
se v pomÏrnÏ kr·tkÈ dobÏ jednÌm z nej˙spÏönÏjöÌch
oddÌl˘ boxu v celÈ »R. Pokud se mu ovöem nepoda¯Ì
solidnÏ zabezpeËit a stabilizovat ekonomiku, m˘ûe
oddÌl spadnout do öedÈho pr˘mÏru, p¯ÌpadnÏ v˘bec
zaniknout. Uv·ûÌte-li, ûe za rok existence dok·zal vÌce neû jinÈ oddÌly za deset let, ba i za dobu mnohem
delöÌ, pak by bylo Ëeho litovat. Byla by to promarnÏn· p¯Ìleûitost a ökoda pro agilnÌ oddÌl, takÈ pro Vinohrady a Brno v˘bec. VϯÌme, ûe sponzo¯i nenechajÌ
oddÌl boxu na holiËk·ch.
Nepominuteln˝m handicapem je tÈû urËit· p¯edpojatost ve¯ejnosti v˘Ëi boxu jako takovÈmu. Je d·na
spÌöe malou informovanostÌ. V boxu nejsou o nic vÏtöÌ rizika, neû v jin˝ch sportovnÌch odvÏtvÌch. I on m·
sv· nep¯ekroËiteln· pravidla, kter· rizika minimalizujÌ. Proti sobÏ, na rozdÌl od ¯ady jin˝ch sport˘, bojujÌ soupe¯i vyrovnanÌ p¯inejmenöÌm sv˝mi fyzick˝mi dispozicemi. Nejd˘leûitÏjöÌ je vöak to, ûe dobr˝
trenÈr nikdy nepovolÌ utk·nÌ, pokud si nenÌ jist, ûe jeho svϯenec je dob¯e p¯ipraven. V tÈto souvislosti
dluûno ¯Ìci, ûe m·me v oddÌle patrnÏ nejlepöÌ trenÈry
v »R.
Apeluji nejen na mladÈ adepty, ale zejmÈna na
jejich rodiËe. NejlepöÌ zp˘sob jak zÌskat d˘vÏru je
vyzkouöet si vöe zblÌzka. I kdyby mladÌ nakonec nenastoupili k soutÏûnÌmu z·pasu, absolvov·nÌ trÈninku jim v˝raznÏ zlepöÌ kondici a stane se dobrou
pr˘pravou pro kaûd˝ dalöÌ sport. RodiËe si mohou
b˝t jisti, ûe oddÌl nepostavÌ mladÈ do z·pasu, pokud
si vymÌnÌ, bez jejich souhlasu. VÌte v˘bec, ûe v oddÌle
m·me takÈ dÌvky? Zb˝v· dodat jen to, ûe box je pro
kaûdÈho skvÏl˝m konÌËkem a lÈkem na nudu z neËinnosti. VÌce se dozvÌte z n·borov˝ch let·k˘, z n·stÏnky p¯ed ˙¯adovnou KVIC na MutÏnickÈ, z VinohradskÈho informu, nejlÈpe vöak osobnÏ od trenÈr˘ Ëi ode
mne.
JUDr. »eslav Gojn˝, p¯edseda oddÌlu
Volejbal: Dom·cÌ kurt s novou antukou
OddÌl volejbalu SK Vinohrady m· svÈ domovskÈ
h¯iötÏ na BlatnickÈ 9 za SportovnÌm centrem Hattrick. Pod hlaviËkou SK p˘sobÌ od letoönÌho roku.
Pro sezÛnu 2004/2005 je p¯ihl·öen do mÏstskÈ soutÏûe muû˘. V uplynulÈ sezÛnÏ tÈto soutÏûe skonËil
mezi devÌti t˝my na druhÈm, ûel nepostupovÈm mÌstÏ
za druûstvem VSK Technika Brno, zato p¯ed Orlem
a Ob¯any B.
Po rekonstrukci antukovÈho kurtu letos v kvÏtnu
za spolu˙Ëasti amatÈrskÈ volejbalovÈ ve¯ejnosti se
z nÏj st·v· opravdu hezk˝ volejbalov˝ st·nek se z·zemÌm pro registrovanÈ i neregistrovanÈ sportovce.
ZaËal l·kat i vinohradskÈ p¯Ìznivce nohejbalu.
Po rekonstrukci h¯iötÏ uspo¯·dal volejbalov˝
oddÌl t¯i turnaje pro hr·Ëe z Vinohrad a öiröÌho okolÌ.
Jeden pro muûe a dva smÌöenÈ, kdy musÌ mÌt t˝m na
h¯iöti aspoÚ dvÏ dÌvky Ëi ûeny. O p¯ÌznivÈm ohlasu
svÏdËÌ z·jem ˙ËastnÌk˘ o termÌny dalöÌch turnaj˘. Do
konce pr·zdnin uspo¯·d· oddÌl jeötÏ dva podobnÈ
turnaje.
Novou sezÛnu zaËne druûstvo muû˘ SK Vinohrady ve Ëtvrtek 2. z·¯Ì v 17.00 hodin na dom·cÌm
h¯iöti utk·nÌm s Orlem éidenice.
Vyzkouöejte POWER YOGU
V souËasnÈ uspÏchanÈ dobÏ ¯ada z n·s hled· po
celodennÌm shonu nÏjakou pohybovou Ëinnost pro
odreagov·nÌ s pocitem udÏlat nÏco pro sebe. Pr·vÏ
POWER YOGA je jednÌm z nov˝ch styl˘, kter˝ je
p¯Ìnosem nejen pro tÏlo, ale i mysl a duöevnÌ pohodu,
p¯iËemû nenÌ nutnÈ ûÌt pouze filosofiÌ jÛgy klasickÈ.
Jedn· se o dynamickÈ protahovacÌ a posilovacÌ cviËenÌ vych·zejÌcÌ ze z·kladnÌch jÛgov˝ch pozic. CÌlenÏ a systematicky se posÌlÌ, ale z·roveÚ i prot·hnou
vöechny svalovÈ skupiny, kterÈ jsou tak v dokonalÈ
harmonii. PostupnÏ doch·zÌ k rozvoji sÌly, zeötÌhlenÌ
sval˘, zv˝öenÌ vitality a obnovenÌ p¯irozenÈho toku
energie v tÏle, p¯iËemû postupnÏ p¯i pravidelnÈm
a spr·vnÈm cviËenÌ doch·zÌ ke zlepöenÌ psychickÈ
i fyzickÈ kondice. Nejd˘leûitÏjöÌ souË·stÌ je spr·vnÈ
d˝ch·nÌ a synchronizace tÏla s rytmem dechu, coû je
podstatnÈ pro spr·vnou funkci org·n˘ a vnit¯nÌch
proces˘ tÏla. Proto nabÌzÌme i na Vinohradech tuto
aktivitu, jejÌmû cÌlem je b˝t fit, v pohodÏ a spokojen
s·m se sebou.
M˘ûete vyzkouöet, p¯ÌpadnÏ zaËÌt a to v DomeËku (zatÌm) kaûd˝ p·tek v 18 hodin od poloviny z·¯Ì.
Od ¯Ìjna p¯ipravujeme 1◊ mÏsÌËnÏ v sobotu nebo nedÏli dopolednÌ cviËenÌ s rozliöenÌm pro zaË·teËnÌky
a mÌrnÏ pokroËilejöÌ.
Za SportovnÌ klub Vinohrady, o. s. Petra Hlobilov·
Vzkaz kuûelk·¯˘m
P¯ipomÌn·me III. podzimnÌ trÈnink kuûelk·¯˘.
UskuteËnÌ se ve Ëtvrtek 23. z·¯Ì od 16 do 20 hodin
v Probe centru. Sportu zdar! Zve tajemnÌk turnaje.
SportovnÌ aktivity v Mä Bo¯etick·
Mate¯sk· ökola Bo¯etick· 7 nabÌzÌ pro rodiËe
v r·mci Klubu otuûil˝ch dÏtÌ kromÏ kaûdodennÌho
otuûov·nÌ ve vlastnÌm za¯ÌzenÌ i moûnost ˙Ëastnit se
plaveckÈho v˝cviku pod vedenÌm zkuöen˝ch instruktorek v krytÈm bazÈnu v Ku¯imi, kam uËitelky
s dÏtmi dojÌûdÏjÌ v r·mci jejich doch·zky a pobytu
v Mä. KromÏ plaveckÈho v˝cviku se mÏly dÏti moûnost pohybovÏ vyûÌt ve SportÌku ñ cviËenÌ ve velk˝ch tÏlocviËn·ch v objektu Sokola na KounicovÏ
ulici, opÏt pod vedenÌm zkuöen˝ch instruktor˘. SouË·stÌ tÈto aktivity byl i t˝den lyûa¯skÈho v˝cviku na
hor·ch spoleËnÏ s rodiËi. Moûnost nÏkte¯Ì z nich
vyuûili p¯edevöÌm ke spokojenosti sv˝ch dÏtÌ.
A co na sportovnÌ aktivity mate¯skÈ ökoly ¯ÌkajÌ
rodiËe? Dejme slovo alespoÚ jednomu z nich.
ÑRozhodla jsem se p¯ihl·sit do plav·nÌ obÏ svÈ
dÏti. Z vlastnÌ zkuöenosti vÌm, ûe mi dalo pocit jistoty
ve vodÏ. ZaËala jsem s dÏtmi navötÏvovat kurs spoleËnÏ. Po p·r hodin·ch v˝uky byl ostych dÏtÌ z vody
ten tam a plav·nÌ se pro nÏ z·bavou. Jsem si takÈ vÌce
jist· odbornostÌ i p¯Ìstupem cviËitelek.ì
Monika Velichov·
TVÁØ VINOHRAD
Za volejbalov˝ oddÌl SK Vinohrady
Alexandr GorbaËov a Frantiöek Dr·pela
Nohejbal: P¯ipraven turnaj trojic
SportovnÌ centrum Hattrick a SK Vinohrady po¯·dajÌ v sobotu 4. z·¯Ì od 10 hodin turnaj v nohejbale
trojic Staropramen CUP ve sportovnÌm are·lu na
BlatnickÈ 9.
Basketbal: V z·¯Ì n·bor omladiny
OddÌl basketbalu SK Vinohrady p¯ipravuje ve
spolupr·ci se Zä MutÏnick· v pr˘bÏhu z·¯Ì n·bor dÌvek a chlapc˘ roËnÌku 1995 a staröÌch do basketbalov˝ch p¯Ìpravek. BliûöÌ informace z·jemci naleznou
na v˝vÏsk·ch s prezentacÌ SK Vinohrady.
Vzpomenete si, odkud se na V·s tak up¯enÏ dÌv·?
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected] I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: Ji¯Ì äest·k. V˝roba: Tisk·rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: 548 216 740, e-mail:
[email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 20. z·¯Ì. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5600 kus˘.

Podobné dokumenty

Říjen 2011 (formát PDF / 4 MB )

Říjen 2011 (formát PDF / 4 MB ) nepÌöi v˝hernÌch automat˘ ñ jsou pr·vÏ nastaveny tak, aby ti, co do nich vkl·dajÌ penÌze, nakonec nic nevyhr·li) totiû p¯ich·zely obci solidnÌ penÏûnÌ Ë·stky. Pro p¯edstavu: v roce 2010 obn·öel p¯Ì...

Více

Červenec-srpen 2004 (formát PDF / 5 MB )

Červenec-srpen 2004 (formát PDF / 5 MB ) n·vötÏvy v Srbsku v prvnÌ dek·dÏ Ëervence podepsat p¯edstavitelÈ mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady v Ëele se starostou Ji¯Ìm »ejkou s vedenÌm obce KÚjaûevac se starostou Milanem PetroviËem. Obsah dokume...

Více