PETRO-CANADA PRECISION XL EP2 17kg

Transkript

PETRO-CANADA PRECISION XL EP2 17kg
Plastická maziva : PETRO-CANADA PRECISION XL EP2 17kg
PETRO-CANADA PRECISION XL EP2 17kg
PRECISION XL EP2 je plastické mazivo s trojnásobnou životností, speciáln? vytvo?ené pro dlouhodobou ochranu sou?ástí p?i široké škále
opera?ních teplot. P?ekra?uje požadavky NLGI GC-LB
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
4.056 K?
Dotaz na produkt
Popis produktu PRECISION XL jsou plastická maziva s trojnásobnou životností speciáln? vytvo?ená pro dlouhodobou ochranu sou?ástí p?i
široké škále opera?ních teplot. Jsou vytvo?ena pro široké spektrum aplikací, obzvlášt? za náro?ných opera?ních podmínek. Jsou doporu?ená
pro kompletní automobilový pr?mysl a celé pr?myslové odv?tví zahrnující lodní pr?mysl, d?lní pr?mysl, lesnictví, papírenský pr?mysl, atd. Pro
použití v centrálních mazacích systémech pro mazání vysoce zat?žovaných ložisek.
PRECISION XL EP2 plastické mazivo t?ídy NLGI 2 EP, ur?ené pro všechny typy vysoce zat?žovaných ložisek a centrálních ú?elových ložisek
operujících jak v nízkých, tak i ve vysokých rychlostech. M?že být použit pro mazání st?elných zbraní a v dalším širokém spektru použití
zahrnující automobilová ložiska, podvozky silni?ních i mimosilni?ních stroj? a v zem?d?lské technice.
V pr?myslovém odv?tví, jako jsou papírenské stroje, lisy, mlýny a drti?e.
P?ekra?uje požadavky NLGI GC-LB.
- Mísitelná s vazelínami na Lithném komplexu
- Velmi dlouhá životnost (trojnásobná životnost oproti b?žným maziv?m)
- Vhodné pro mazání zat?žovaných ložisek
- Vynikající stabilita
NLGI
NLGI 2
Zpev?ovadlo (mýdlo)
Lithný komplex
ROZSAH PRAC. TEPLOT
-20 - 160
BOD SKÁPNUTÍ (°C)
>302
Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt)
220
Pracovní penetr. (25 °C)
271
Svárové zatížení (kg)
315
Vymývání vodou (79°C)
3,8
Timken zatížení (kg)
27
4-KULI?KOVÝ TEST (mm)
0,50
BARVA
zelená
P?epravní váha:
17Kg
skladovatelnost v suchém prost?edí
5 let (ideální teplota od 5°C do 25°C)
Interval vým?n provozních kapalin, vždy stanovuje výrobce agregátu (motoru, p?evodovky, servo?ízení, brzdového systému atd.) a také ur?uje
typ a výkonnostní parametry provozní nápln?. Doporu?ení naleznete v p?íru?ce k použití (automobilu, stroje atd.). Pokud p?íru?ku nemáte,
postupujte dle návodu „Jak vybrat správný olej“, p?ípadn? nás kontaktujte.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty