43. výzva op zaměstnanost nejsnazší cesta k

Transkript

43. výzva op zaměstnanost nejsnazší cesta k
NEJSNAZŠÍ CESTA K DOTACÍM
43. VÝZVA OP ZAMĚSTNANOST
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Základní informace k výzvě MPSV ČR:: Operační program Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly. Specifický cíl: 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
práce.
Alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1 500 000 000 CZK (Výběr projektů bude probíhat s
využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů). Finanční alokace výzvy (podpora):
1 275 000 000 CZK (indikativní údaj, tj. odhad toho, jaká část prostředků bude na vybrané projekty poskytnuta za
příspěvek Unie, státní rozpočet ČR, příp. rozpočet státních fondů).
Typ podporovaných operací: Zjednodušený komplementární projekt
projekt. Název komplementární vazby: Odborné a
další vzdělávání.
Termín výzvy: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2019
Programová oblast: ČR bez hl. m. Prahy
Oprávnění žadatelé (příjemci podpory
podpory):
 Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené
zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
o obchodní společnosti – veřejná obchodní spole
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská spole
společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
o družstva – družstvo, evropská družstevní spole
společnost.
 Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku.
 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost
zřízené zvláštním zákonem.
Podporované aktivity:
 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované
zaměstnavateli.
 Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a
manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Special
Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Techni
Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
Indikátory:
 6 00 00 Celkový počet účastníků
 6 07 00 Účastníci ve věku nad 54 let
 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti
 Zaměstnanci – osoby v pracovněprávním či obdobném
vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob
zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Kontakt:
RNDr. David Brtna | vedoucí oddělení
+420 731 640 428, [email protected]
Z uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny:
vyloučeny
 Školy a školská zařízení
ní zapsaná ve školském rejstříku
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
v
školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
zákonů
 Zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v
oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb.
 Subjekty splňující podmínky oprávněnosti žadatele,
které k okamžiku předložení žádosti již předložily jinou
žádost o podporu v rámci této výzvy.
vý
V této výzvě je přípustný partner bez finančního příspěvpříspě
ku i partner s finančním příspěvkem. Partner musí patřit
mezi oprávněné žadatele
 Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které
podnik organizuje za účelem dodržení závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická
(
školení BOZP,
požární ochrana, první pomoc, školení řidičů referentů).
 V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolabso
vovat maximálně 10 kurzů.
 Za účastníka je považována osoba(zaměstnanec), která
získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně
40 hodin v prezenční formě vzdělávání.
 V případě projektů zaměřených na další profesní vzděvzd
lávání zaměstnanců
nců podporované zaměstnavateli finanfina
covaných s využitím standardní stupnice jednotkových
nákladů platí, že vzdělávání nesmí mít charakter elekele
tronického vzdělávání.
AQE advisors, a. s., třída
da Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
WWW.AQE.CZ
NEJSNAZŠÍ CESTA K DOTACÍM
Výše podpory:
 EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %.
 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
500 000 CZK.
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
10 000 000 CZK.
 Forma financování: Ex post
 Projekt může být podpořen v režimu de-minimis,
de
nebo
v režimu blokové výjimky na vzdělávání. V rámci jedje
noho projektu není přípustná kombinace uvedených
režimů podpor.
Režim financování projektu metodou jednotkových nákladů je založen na tom, že poskytovatel podpory definuje
jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika jednotek se příjemci (a jeho případným partn
partnerům) podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše podpory, na kterou má projekt nárok. Výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně
vynaložili dle účetních záznamů. Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolv
absolvovaných osobohodin
bohodin v ukončených kurzech. Způsobilé k proplacení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří získají
osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně,, a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu stanovené v dokumentaci k obsahu
vzdělávacího kurzu.
Obecné IT
Aktivita
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Specializované IT
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělání
Interní lektor
Jednotkový náklad
Náklady na jednu osobohodinu (v délce 60 minut)
dalšího vzdělávání (kurzu) v dané aktivitě
Náklady na jednu osobohodinu (v délce 45 minut)
dalšího vzdělávání (kurzu) v dané aktivitě
Náklady na jednu osobohodinu (v délce 60 minut)
dalšího vzdělávání (kurzu) v dané aktivitě
Výše jednotkového
nákladu v Kč
324 Kč
593 Kč
173 Kč
609 Kč
436 Kč
252 Kč
144 Kč
Povinné přílohy žádosti:
 Tabulka pro věcné hodnocení žádosti
Kontakt:
RNDr. David Brtna | vedoucí oddělení
+420 731 640 428, [email protected]
AQE advisors, a. s., třída
da Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
WWW.AQE.CZ

Podobné dokumenty