Moravskotřebovské vlastivědné listy

Transkript

Moravskotřebovské vlastivědné listy
Moravskotřebovské vlastivědné listy.
Příspěvky k vývoji přírody a společnosti Moravské Třebové, někdejšího
politického okresu Moravská Třebová, jazykového ostrova Hřebečsko.
Vydávají Kulturní sluţby města Moravská Třebová – Městské muzeum
jednou ročně, ISSN 1211-1317.
5/1995 – 36 stran, cena 10 Kč
VYPRODÁNO (je možné zhotovit xerokopii)
Ladislav Loubal
Městská památková rezervace Moravská Třebová
Zdeněk Gába – Ilja Pek
Kámen v minulosti a současnosti Moravské Třebové
Ivo Hlobil
Dvorní architekt císaře Rudolfa II. G. M. Fillipi autorem zámku Ladislava Velena ze Ţerotína v Moravské
Třebové?
Jiří Ošanec
Smírčí a pamětní kameny na Moravskotřebovsku a Svitavsku
Jana Martínková
Renesanční náhrobky a lapidárium na hřbitově v Moravské Třebové
Jáchym Krejča – David Zeman
Loretánská kaple při farním kostele Nanebevzetí P. Marie v Moravské Třebové (Restaurování nástěnných maleb
Judy Tadeáše Suppera)
Blanka Altová – Jaroslav Alt
Malovaný dřevěný kříţ ve sbírkách moravskotřebovského muzea
Milan Skřivánek
Prameny k dějinám Moravskotřebovska a Jevíčska ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli
6/1996 – 32 stran, cena 15 Kč
Jiří Zimák – Ilja Pek
Výskyty jaspisů a achátů na Moravskotřebovsku
Josef Rozman
100 let zemědělské školy v Moravské Třebové ve světle tradic zemědělského školství u nás
Anastasie Kopřivová
Ruské hroby na hřbitově v Moravské Třebové
Ladislav Loubal
Poznámka k jedné fotografii
Zdeněk Čubrda
Malíř, grafik a ilustrátor Rostislas Loukine
Karel Švuger – David Zeman
Loretánská kaple při farním kostele Nanebevzetí P. Marie v Moravské Třebové (Restaurování nástěnných maleb
J. T. Suppera)
Blanka Altová
Činnost J. T. Suppera v Sedlci u Kutné Hory
Blanka Altová – Jaroslav Alt
Malovaný dřevěný kříţ ve sbírkách moravskotřebovského muzea
Ladislav Loubal
Moravskotřebovská památka na bitvu u Hradce Králové
7/1996 (zvláštní číslo) – 36 stran, cena 15 Kč
Jana Martínková – Jiří Ošanec
K osobě a rodinném původu L. V. Holzmaistera
Jana Martínková
L. V. Holzmaister a muzeum v Moravské Třebové
Hana Kníţková
Sběratel L. V. Holzmaister
Zdeněk Gába – Ilja Pek
Geologické sbírky muzea v Moravské Třebové a jejich budovatelé
František Matoušek
Nástin vývoje muzea v Mor. Třebové po roce 1945
8/1997 – 36 stran, cena 15 Kč
Ilja Pek – Radek Mikuláš
Neobvyklé fosilní stopy po činnosti ţivočichů na listech svrchnokřídového stáří od Maletína
Radomír Tichý
Neolitické a eneolitické nálezy na pomezí Čech a Moravy
Jana Martínková
Počátky Moravské Třebové ve světle regionální historiografie
Friedrich Piekielko
Pivovarnictví v Moravské Třebové
Vratislav Nejedlý
Mariánský sloup v Moravské Třebové – několik poznámek k činnosti olomouckého sochaře a měšťana Jana
Sturmera
Anastasie Kopřivová
Ruské gymnázium v Moravské Třebové
Anastasie Kopřivová
Sergej Machonin
Jiří Ošanec
Ještě ke smírčím a pamětním kamenům na Moravskotřebovsku a Svitavsku
9/1998 – 36 stran, cena 20 Kč
Ilja Pek – Jan Trbušek
Příčnoústí hranice cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Jaroslav Hudec
Záchranný archeologický výzkum nádvoří zámku v Moravské Třebové
Anastasie Kopřivová
Osud kostelíka v areálu Tábora v Moravské Třebové
Jiří Ošanec
Smírčí a pamětní kameny potřetí
Werner Strik
Vzpomínky na můj hřebečský domov
Karel Müller
Obecní razítka bývalého okresu Moravská Třebová v roce 1939
Jan Kapusta
Keramické plastiky Jany Čubrdové
10/1999 – 32 stran, cena 20 Kč
Kamil Sopoušek
Rohová – součást Hřebečského hřbetu, vyhlášena přírodní rezervací
Radomír Tichý
Doba bronzová na Moravskotřebovsku
Jana Martínková – Jiří Ošanec
Nové příspěvky k ţivotopisu L. V. Holzmaistera
Blanka Altová
Povídání o textilu s Janou Slámovou
Jana Martínková
Humanismus a renesance v Moravské Třebové
Jiří Ošanec
Smírčí a pamětní kameny – neuzavřená kapitola
11/2000 – 40 stran, cena 20 Kč
Kamil Sopoušek
Jedovaté rostliny Hřebečského hřbetu
Jan Trbušek
Nové poznatky o křídových ţralocích a rejnocích z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Petr Nisler
„Vytunelovaný“ hrad
Fran Debnam
Z Moravy do Minnesoty
Josef Klementa
Ke dvěma výročím prof. Rudolfa Hikla
Anastasie Kopřivová
Bratři Michail a Boris Rombergovi a jejich ţivotní osud
Josef Rozman
František Cyril Napp – významný jevíčský rodák
Libor Pecha
Psychografologický posudek L. V, Holzmaistera
12/2001 – 44 stran, cena 20 Kč
Jana Martínková – Jiří Ošanec
Annenruhe
Petr Kühn
Rudní ţíla v lese „Stříbrná díra“ v Nectavě
Martin Bohatý
Rychnovský vrch a jeho „detonační fenomén“
Pavel Onderka – Lukáš Snopek
Staroegyptské předměty v Holzmaisterově sbírce v kontextu moravských svírkových fondů
Anastasie Kopřivová
Mámivý hlas krysařovy flétny
Jiří Ošanec
Kříţové novinky
Jana Martínková
Dámy, klobouky dolů!
13/2002 – 48 stran, cena 25 Kč
Kamil Sopoušek
K výskytu labutě velké (Cygnus olor) na Moravskotřebovsku
Jiří Šmeral
Písař Meraynus, fojt Syderlinus
(Počátky Moravské Třebové ve světle nejstarších listin)
Ina Biedermann
Anděle oprašuji nerad – já mám radši ty opravdové hříšníky! (Emil Gehr, konzistorní rada a farář v Gruně, o sv.
zpovědi)
Jiří Ošanec – Jana Martínková
Místopisný slovník Hřebečska pro 19. a 20. století
Miloslav Kuţílek
Moravskotřebovské náměstí
Anastasie Kopřivová
Ztracená generace
14/2003 – 48 stran, cena 25 Kč
Miriam Nývltová-Fišáková
Nález pleistocenní fauny na lokalitě Linhartice – cihelna
David Vích
Pravěké nálezy z k. ú. Lázy ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové
Jiří Šmeral
K dataci listiny Friedricha mladšího ze Šumburka pro augustiniánský klášter Koruna Panny Marie u Krasíkova
Petr Nisler
Zaniklé vsi na Moravskotřebovsku
Michael Kiernan
Ostrovy Scilly a holzmaisterovské památníky
Jiří Ošanec – Jana Martínková
O posledních věcech L. V. Holzmaistera
Miloš Trapl
Profesor Franz Spina, vědec, politik, ministr
Eva Večerková
Poválečné Moravskotřebovsko z etnografického pohledu
Jiří Ošanec
Smutný osud (ne)jedné hřebečské památky
Ludmila Kesselgruberová
Sbratření po padesáti letech
15/2004 – ISBN 80-903564-1-9, 56 stran, cena 25 Kč
Jana Martínková
10 let obnovených Moravskotřebovských vlastivědných listů
David Vích
Dodatek k neolitickým a eneolitickým nálezům na pomezí Čech a Moravy
Jiří Šmeral
Historik, archeolog a národopisec Jaroslav Mackerle
Vladislava Říhová
Vliv grafických předloh na sochařské památky pozdní renesance v Moravské Třebové
Jana Martínková
Korespondence L. V. Holzmaistera
Karel Podolský
Viktor stoupal, národohospodář a politik
Anastasie Kopřivová
Stavební vývoj „tábora“ v Moravské Třebové
Jiří Šmeral
Dva „nové“ rukopisy z knihovny Ladislava Černohorského z Boskovic
Jana Martínková – Jiří Šmeral
Z hřebečských pověstí
Příloha
Jiří Šmeral
Obsah Moravskotřebovských vlastivědných listů č. 1 – 14
Jana Martínková, Petr Nisler, Jiří Šmeral
Místní rejstřík k Moravskotřebovským vlastivědným listům 1 – 14
Jmenný rejstřík k Moravskotřebvským vlastivědným listům 1 – 14
16/2005 – ISBN 80-903564-2-7, 40 stran, cena 25 Kč
David Vích
Archeologické nálezy uloţené v Městské knihovně v Jevíčku
Pavel Onderka
Vešebty z Holzmaisterovy sbírky
Jiří Šmeral
Záhada růţe vyřešena?
Několik poznámek k interpretaci heraldické výzdoby rytířského sálu zámku v Moravské Třebové
Ladislav Kryl – Martin Pokorný
Restaurování kamenných slunečních hodin na zámku v Moravské Třebové
Jiří Fomín
Kamenné sluneční hodiny v Moravské Třebové
Vladislava Říhová
Skupina štukatur počátku 17. století na Moravskotřebovsku
Jana Martínková
Autor nejstarší fotografie ve sbírce moravskotřebovského muzea
Karel Konečný
Československá strana lidová na Moravskotřebovsku v letech 1948 – 1960
17/2006 – ISBN 80-903564-3-5, 48 stran, cena 25 Kč
Jana Šuchmová
Hydrie a lékythy ve sbírce Městského muzea v Moravské Třebové
Jitka Doleţalová
Římské sklo ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové
David Vích
Drobný soubor vrcholně středověké keramiky z Jevíčka
Pavel Onderka
Výměnný pobyt – nový aspekt posmrtného ţivota starých Egypťanů
Radek Podhorný
Holzmaisterova egyptská sbírka na ceskách po českých výstavách o starověkém Egyptě posledních desetiletí
Milan Stecker
Japonské meče v našich muzeích
Jana Martínková
Působení Moritze Schura v Moravské Třebové
Tomáš Janda
Nedokončená dálnice Berlín – Vratislav – Vídeň
Jiří Šmeral
K oslavám 700 let města
Moravská Třebová před padesáti lety
Jiří Šmeral
Bohu ku cti a Tobě, Třebová, k oslavě!
Církevní dějiny města na konci padesátých let očima katolického faráře
Jaroslav Zezula
Několik poznámek k historii podnikání na Jevíčsku
18/2007 – ISBN 978-80-903564-4-3, 48 stran, cena 25 Kč
Oslavy 750 let Moravské Třebové
Jana Šuchmová
Antické lampy ve sbírce Městského muzea v Moravské Třebové
Jana Němcová
Kachle z archeologické sbírky Městského muzea v Moravské Třebové
Jana Němcová
Pětilistá růţe a moravskotřebovská radnice
Vladislava Říhová
Turecké motivy na moravských fasádách z počátku 17. století
Oldřich Koudelka
180 let sklárny v Úsobrně
Jana Martínková – Jiří Šmeral
Alois Czerny
Jiří Šmeral
Ještě k hřebečským pověstem
19/2008 – ISBN 978-80-903564-8-1, 44 stran, cena 25 Kč
Čeněk Pavlík
Cimburská katedrála
Vladislava Říhová
Architektonické fragmenty ze zámku Ladislava z Boskovic
Rudolf Kolomý
Samuel Mikovíni (1700 – 1750) - zakladatel proslulého hornického školství
v Banské Štiavnici
Ţivot a dílo významné slovenské osobnosti našeho druţebního města
Jaroslav Zezula
Veduta Jevíčka od F. B. Wernera
Miloslav Štrych
Na křiţovatce prusko-rakouské války roku 1866
František Vícha
Příběh jednoho domu. Proč ještě není dům v Jevíčku, okr. Svitavy, Horní Farní 178, pod přímou památkovou
ochranou?
Jana Martínková
Firma V. Mayer & Söhne a mechanická tkalcovna v Moravské Třebové
Jana Martínková
Rozhledna na Švédském kameni
20/2009 – ISBN 978-80-903564-9-8, 48 stran, cena 25 Kč
Dalibor Michek
Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie
František John
Renesanční zvon olomouckého zvonaře Františka Ilenfelda v Kamenné Horce
Petr Vondrák
Cihlářství v moravskotřebovském regionu
Pavel Petr
Josef Siegel a „ukázkové létání“ v Moravské Třebové 17. září 1922
Rudolf Kolomý
Vzducholoď Italia 15. dubna 1928 nad Moravskou Třebovou
Nad jedním záznamem v městské kronice
Jaroslav Zezula
Dva pohledy na vedutu Jevíčka od Fridricha Bernarda Wernera
Štěpán Blaţek
Veduta města Jevíčka od Fridricha Bernarda Wernera
Jiří Šmeral
K ikonografii Jevíčka v 18. století
21/2010–2011 – ISBN 978-80-903432-2-8, 68 stran, cena 40 Kč
František Ţáček
Tis na nádvoří zámku v Moravské Třebové – úvahy o jeho stáří
David Vích
Nový nález sekeromlatu kultury se šňůrovou keramikou na Moravskotřebovsku
Jana Němcová
Přehled archeologických výzkumů provedených na zámku v Moravské Třebové
František John
Pozdně gotické zvony v Biskupicích
Vladislava Říhová
Rukopisy Johanna Frenzla a jejich vyuţití pro průzkum sochařství přelomu 16. a 17. století
Jan Gottwald
Vzácné varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové
Pavel Petr
Vojáci a Moravská Třebová
1. část: 1869–1939
Pavel Petr
Pády králů vzduchu. Letecké havárie na Moravskotřebovsku v letech 1924–1931
Hynek Skořepa
Josef Ryš – středoškolský profesor a geolog Malé Hané
Jiří Vymětalík
Průběţná dálnice Vídeň – Vratislav v okrese Moravská Třebová
22/2012–2014 – ISBN 978-80-904432-5-9, 56 stran, cena 30 Kč
František John
Památné zvony v Hradci nad Svitavou a v Městečku Trnávce
Jana Martínková
Z historie domu č. p. 1 v Moravské Třebové
Jiří Ošanec
Studená Loučka filokartistická
Tomáš Janda
Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň v okolí Moravské Třebové
Lukáš F. Peluněk
Učitel a ţák. Emil Tutsch a Jaroslav Mackerle na poli vlastivědného bádání o Malé Hané
23/2014 (zvláštní číslo) – ISBN 978-80-904432-6-6, 60 stran, cena 30 Kč
Iva Ondrová
Historie františkánského řádu v Moravské Třebové
Veronika Skopalová
Stavební vývoj kostela sv. Josefa a jeho architektonický kontext
Matyáš Franciszek Bajger
Interiérová knihovna františkánů v Moravské Třebové
Radomír Slovik
Mobiliář a výzdoba františkánské knihovny v Moravské Třebové
Vladislava Říhová
Kříţová cesta moravskotřebovských františkánů – stopování ztraceného díla
Jan Vojtěchovský – Daniela Urbanová
Restaurování nástěnných maleb v ambitu františkánského kláštera v Moravské Třebové

Podobné dokumenty

rozhledny a vyhlídková místa

rozhledny a vyhlídková místa blízko silnice spojující Hodonín a České Lhotice při naučné stezce zachycující historii keltského osídlení kmene Bójů (Boii) v okolí Nasavrk. Na této Keltské stezce se můžete zastavit u keltského o...

Více

katalog výstavy

katalog výstavy kolem pana E‰pandra vÏdy byla. On se také nikdy nebránil jak˘mkoli diskusím a nikdy z vûcí kolem akvaristiky nedûlal Ïádné tajemství. Tak pomáhal desítkám akvaristÛ proniknout do tajÛ akvaristiky. ...

Více

Propozice - Turistický klub Synthesia Pardubice, os

Propozice - Turistický klub Synthesia Pardubice, os korunovanými figurkami Panny Marie Vambeřické. Původní ústní tradice byla v 18. století zpracována do obrazového vyprávění. Počátkem 18. st. získal slepý Johann z Razsewa zpět zrak, když prosil fig...

Více

Třeskanu č. 68

Třeskanu č. 68 Kvíčalka však nejsou jen stavby a okolní příroda. Když jsem pozoroval zástupy „kvíčaláků“ všech věkových kategorií, od Laďových vrstevníků až po dnešní -náctileté, kteří všichni přišli určitě ne je...

Více

VY_32_INOVACE_3_1_15.

VY_32_INOVACE_3_1_15. Literatura: • Pijoan , J.: Dějiny umění II., Odeon, Praha 1977 • Kol. autorů: Dějiny umění v obrazech, Knižní klub, Praha 1995, ISBN 807176-154-0 • Prof. PhDr Čapek Vratislav, DrSc., doc. PhDr. Pá...

Více