AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY

Transkript

AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY
AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY
Telecommunications
ZÁPADNÍ EVROPA A USA
AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY
Telecommunication Services
Výhled sektoru
ZÁPADNÍ EVROPA: ZACHOVAT VÁHU
( vůči indexu DJ STOXX 600)
ANALYTIK
USA: ZVÝŠIT VÁHU
Dmitrij Morozov
(+420) 261 319 064
(vůči indexu S&P 500)
[email protected]
www.ppf.cz
..
Američtí telekomunikační operátoři spadající do indexu
S&P
zveřejnili
za
1.
čtvrtletí
roku
2003
meziroční růst zisků (váženo tržní kapitalizací firem)
120%
o 0,3 %. Ve srovnání s tím celkový vážený průměr zisků
110%
indexu S&P 500 zaznamenal nárůst o 18,5 %. Nicméně
100%
v porovnání s předchozím čtvrtletím se v sektoru jedná o
známku stabilizace situace. Výrazný negativní tlak na zisky
80%
důsledkem jednak silné konkurence a ztráty zákazníků, ale
70%
i slabé poptávky podnikového segmentu po datových
z důvodu
ekonomického
oslabení.
EU (DJ STOXX 600 - Telecommunications)
USA S&P 500 - Telecommunications)
90%
mají především klesající tržby operátorů. Nižší tržby jsou
službách
Vývoj sektorových indexů - Telecommunications
( v domácích měnách )
průměrný
I-03
II-03
III-03
IV-03
V-03
VI-03
VII-03
Vedle
klesajících tržeb však telekomunikační operátoři mají omezené možnosti snižování nákladů. Je to dáno především silnou
konkurencí v odvětví a složitým vyjednáváním s odbory.
Lepší výhled podle našeho názoru zatím nabízejí lokální operátoři. Pokles provozovaných linek, který je způsoben především
zpřístupněním lokálních smyček konkurenci, se operátoři snaží kompenzovat expanzí na trhu dálkových hovorů a rozšířením
služeb DSL. V současné době lokální operátoři nabízejí služby dálkových hovorů u přibližně 20 % linek a jejích podíl neustále
roste. Na druhou stranu tento růst má jen malý vliv na hospodaření lokálních operátorů, a to z důvodu vysokých cenových
diskontů, kterými operátoři získávají nové zákazníky. Na trhu DSL jsou hlavními konkurenty lokálních operátorů specializovaní
poskytovatelé služeb DSL. Dostatek kapitálu a schopnost nabízet ucelené balíčky služeb však dává lokálním operátorům
konkurenční výhodu.
PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S.
/
AKCIOVÉ TRHY
ZAHRANIČNÍ SEKTORY
Celkový dluh
(mil. USD)
Celkový dluh / Aktiva
(%)
18 132
35,96
1,59
150,76
3 515
14,12
0,76
28,15
Verizon Communications Inc
54 081
31,43
2,08
89,15
SBC Communications Inc
20 274
20,11
1,20
55,65
Bellsouth Corp
16 644
33,48
1,63
84,33
Zadlužení operátorů pevných linek v USA
AT&T Corp
Sprint Corp - Fon Group
Celkový dluh /
EBITDA m
Čistý dluh / Vlastní
kapitál (%)
Zdroj: Bloomberg, údaje k 1. čtvrtletí 2003
Slabou stránkou hospodaření amerických telekomunikačních firem zůstávají příjmy z datových služeb. Ekonomické oslabení a
klesající rozpočty korporací negativně ovlivnily jeden z nejdynamičtějších segmentů telekomunikačních firem. Nicméně se
domníváme, že situace v oblasti služeb není tak dramatická jako v oblasti výroby zařízení pro poskytování datových služeb.
Telekomunikační firmy jsou výrazně přeinvestovány, a proto by jejich budoucí výdaje měly být především zaměřeny na opravu,
údržbu a modernizaci vlastního zařízení. Poptávka po datových službách by však měla ožít spolu s ekonomikou a zde by pak
mělo dojít k nárůstu tržeb bez výrazných výdajů a nových investic.
Solidní
Telecommunications
Hodnoty
EU
Makroekonomické faktory
US
potenciál
podle
našeho
názoru
nabízí
i
oblast
bezdrátového spojení, kde penetrace mobilních služeb zatím
výrazně zaostává za evropským a asijským regionem. Všechny
tři
lokální
operátoři
však
mají
dceřiné
firmy
v oblasti
mobilních služeb. Vysokým rizikem zůstává silná regulace ze
Hospodářský cyklus
strany
Úrokové sazby
FCC
a
jednotlivých
států.
Problémem
některých
operátorů jsou také relativně vysoké dluhy, přičemž nejistý
Sektorové vlivy
výhled hospodaření operátorů nutí ratingové agentury snižovat
Regulační aktivity
Poptávka po komunikačních službách ze strany podnikového
doporučení na kvalitu dluhu operátorů. Tento problém se
sektoru
týká především dálkových operátorů a menších firem. Celkový
Výhled růstu penetrace PC, Internet
dluh největšího amerického dálkového operátora AT&T na
Výhled penetrace širokopásmového přístupu přes pevné linky
konci března dosahoval 18,1 mld. USD a ratingová agentura
e-komerce a m-komerce
S&P snížila své hodnocení závazků AT&T na BBB. Nicméně
Výhled ARPU mobilních operátorů
z hlediska
Růst mobilní penetrace
celkové
zadluženosti
jsou
američtí
operátoři
pevných linek méně zadluženi než evropští národní operátoři.
Konsolidace
Fundamentální analýza podniků ze sektoru
U evropských operátorů pevných linek se pozornost investorů
Očekávaný růst výnosů
podobně
Schopnost zvyšovat cenu produkce
vysokého zadlužení, expanzi služeb DSL a postupy regulačních
Využití kapacit
orgánů. Vedle ekonomického útlumu evropského regionu jsou
Očekávaný růst zisků
výnosy operátorů negativně ovlivňovány pokračující substitucí
Zadlužení
služeb
Ziskové marže
pokračující liberalizací sektoru. Co se týče substituce pevných
Tržní ocenění:
linek za mobilní spojení, tak zde lze pozorovat zpomalení
Sentiment trhu
pozitivní
jako
v USA
pevného
spojení
soustřeďuje
za
služby
na
řešení
mobilního
problémů
spojení
a
tohoto procesu. Mezi hlavní příčiny lze uvést znovu se
neutrální
negativní
zvyšující
cenový
rozdíl
mezi
tarify,
který
v době
ekonomického oslabení hraje ve prospěch operátorů pevných
PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S.
/
AKCIOVÉ TRHY
ZAHRANIČNÍ SEKTORY
linek, a také pomalé zavedení služeb 3G ze strany mobilních operátorů vedle expanze služeb DSL ze strany operátorů pevných
linek. Nabídka služeb DSL se stává jednou ze základních zbraní telekomunikačních firem v boji s klesajícími výnosy z pevných
linek. Důležitým faktorem by se měla stát cenová politika operátorů. Zatím lze pozorovat relativně vysokou elasticitu poptávky
po službách DSL a závislost penetrace kanálu DSL v jednotlivých evropských zemích na cenové politice firem. V případě
regulace lze pozorovat neustálé pokusy ze strany Evropské komise o harmonizaci regulačního rámce, avšak navzdory těmto
pokusům hlavní roli v procesu deregulace stále hrají lokální vlády. Problémem však zůstává, že některé evropské vlády stále
vlastní podstatné akciové podíly v národních operátorech.
Ve srovnání s operátory pevných linek, evropští mobilní operátoři nemají takové problémy s dluhy. Na druhou stranu Evropská
komise vyvíjí značné úsilí na snížení propojovacích poplatků z pevných na mobilní linky a na snížení cen roamingu, což může
negativně ovlivnil výnosy operátorů. Přestože se zdá, že pokles ukazatele průměrného výnosu na uživatele (ARPU) se zastavil a
řada operátorů zaznamenávají jeho nárůst, široké využití datových služeb stále naráží na spoustu problémů a společnosti jsou
opatrné v expanzi služeb třetí generace.
Zadlužení operátorů pevných linek v Evropě
Celkový dluh
(mil. USD)
BT Group
26 481,56
64,74
2,10
362,18
Deutsche Telekom
68 482,00
50,04
3,80
217,29
Koninklijke KPN
12 537,30
44,44
2,46
258,08
Portugal Telecom
6 055,62
42,58
2,54
113,45
Swisscom
2 451,33
19,91
0,74
23,14
TDC
5 482,60
38,91
2,57
71,28
Telecom Italia
20 155,62
36,24
1,39
141,04
Telefonica
28 820,63
39,18
2,30
106,58
Telekom Austria
4 724,16
52,50
3,11
176,88
Telenor
4 449,90
35,58
2,20
71,69
Teliasonera
4 683,15
19,83
n/a
33,41
74 455,51
66,5
4,86
217,29
France Telecom*
Celkový dluh / Aktiva
(%)
Celkový dluh /
EBITDA m
Čistý dluh / Vlastní
kapitál (%)
Zdroj: Bloomberg, údaje k 1. čtvrtletí 2003
* údaje ke konci roku 2002
Z hlediska ocenění se akcie evropských mobilních operátorů obchodují na úrovni očekávaného P/E 20. Ukazatel P/S pak
dosahuje 1,6 a ukazatel P/PVBS se pohybuje kolem 4,1. Akcie amerických operátorů mají relativně nižší ocenění. Operátoři
pevných linek se v průměru obchodují na úrovní očekávaného P/E 15. Ukazatel P/S dosahuje hodnoty 1,5 a ukazatel P/BVPS se
pohybuje kolem 2,1. Výjimku představují akcie amerických mobilních operátorů. Ty se obchodují na úrovní očekávaného P/E
27, P/S 1,2 a P/BVPS 9. Vysoké ocenění mobilních operátorů lze vysvětlit očekávaným vysokým tempem růstu zisků.
Doporučujeme zachovat váhu akcií evropských telekomunikačních firem vůči indexu DJ STOXX 600. V případě akcií
amerických telekomunikačních firem doporučujeme zvýšit jejich váhu vůči indexu S&P 500 především z důvodu jejich relativně
nízkého ocenění.
PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S.
/
AKCIOVÉ TRHY
ZAHRANIČNÍ SEKTORY
KONTAKTY
Blüher Anne-Francoise
Hejduková Ludmila
Chief Analyst
Consumer Non-cyclicals, Healthcare
Consumer Cyclicals, Financials, Industrials,
Kalina Petr
(+420) 261 319 065
[email protected]
(+420) 261 319 146
[email protected]
(+420) 261 319 514
[email protected]
(+420) 261 319 064
[email protected]
(+420) 261 319 194
[email protected]
(+420) 261 319 081
[email protected]
Makroekonomické prostředí ČR
Erste Bank, Komerční banka
Český akciový trh, Telecommunications,
Morozov Dmitrij
Technology, České radiokomunikace,
Český Telecom
Pohl Martin
Makroekonomické prostředí USA a EMU
Basic Materials, Oil & Energy,
Tregler Karel
Poznámka:
Utilities, ČEZ, Unipetrol, Philip Morris ČR
Veškeré grafy a výnosy akcií či indexů jsou uváděny v národních (lokálních) měnách.
Zdrojem dat jsou společnosti Bloomberg a Reuters.
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely. PPF burzovní společnost a.s. neodpovídá za přesnost a úplnost
informací uvedených v tomto materiálu. Jednotlivá doporučení jsou názorem daného analytika. PPF burzovní společnost
a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto
dokumentu.
PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S.
/

Podobné dokumenty

Výsledky 1. výzvy programu ALFA

Výsledky 1. výzvy programu ALFA Výsledky veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro pr...

Více

ITR ON IX - 4kron.net, Tel.

ITR ON IX - 4kron.net, Tel. Hasiči mohou získat přístup k datům o nebezpečných chemikáliích a řídit záchranné práce. Policie může komunikovat s centrální evidencí vozidel nebo s kriminalistickým rejstříkem přes GSM nebo privá...

Více

Cz_PF-USValue 20030331

Cz_PF-USValue 20030331 Financial Services Group, Inc. v důsledku snižujících se fundamentálních ukazatelů.

Více