Kamil Forman

Transkript

Kamil Forman
Číslo jednací: 120 EX 45291/10-20
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v Klatovech
ze dne 8.11.2010č.j. 27 EXE 3487/2010-10,
proti povinnému:
KAMIL FORMAN, ČÍHAŇ 69, 34142, ČÍHAŇ, nar.18.04.1992
na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP VZP Klatovy, Masarykova 340,
33901, Klatovy, IČ 41197518
Pro 17 349,00 Kč s příslušenstvím
vydává tuto
dražební vyhlášku
I.
Dražba movitých věcí uvedených v bodě III. se koná dne 28.07.2011 v 09:30 hod., na adrese:
Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
II. Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout na výše uvedeném místě téhož dne před
zahájením dražby, a to od 09:15 do 09:30 hod.
III. Předmětem dražby budou následující věci:
poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek
Hifi věž AIWA + 2 repro, Monitor HI-KC, kytara EPIPHONE, el. Kytara BACH + obal, Genius
– Domácí kino, věž SHARP,
rozhodná cena: 4.800,- Kč, nejnižší podání: 1.600,- Kč
IV. Složení jistoty pro dražbu movitých věcí pod bodem III. se nevyžaduje.
V. Podání se budou zvyšovat minimálně o 100,- Kč. Příklep se uděluje nejvyššímu podání se slovy potřetí.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Vydražitel je povinen nejvyšší podání zaplatit ihned v hotovosti, věc po dražbě převzít a odvézt. Náklady na
odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.
VI. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti ihned
po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. Nezaplatí-li takto vydražitel nejvyšší podání,
soudní exekutor draží movitou věc znovu bez účasti tohoto vydražitele. V případě, učiní-li několik dražitelů
stejné nejvyšší podání, rozhodne soudní exekutor losem, kterému z dražitelů učiní příklep, pokud se
nedohodnou dražitelé jinak. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní
platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti musí vydražitel zaplatit bezhotovostní
platbou do sedmi dnů od udělení příklepu na účet Exekutorského úřadu Klatovy, vedený u Československé
obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, číslo účtu.209439719/0300, v.s. 4529110, jinak soudní exekutor nařídí
opětovnou dražbu.
VII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro
které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Klatovech, dne 12.7.2011
Otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Podobné dokumenty

Kamil Forman

Kamil Forman stal pravomocným dne 27.07.2010 a vykonatelným dne 12.08.2010 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud v Klatovech č.j. 27 EXE 3487/2010-10, proti povinnému: KAMIL FORMAN, ČÍHAŇ 69, 3414...

Více

Vintage Wine Red Les Paul

Vintage Wine Red Les Paul jsou vykládané umělou perletí. Naproti tomu logo a znak, umístěné na hlavě kytary, jsou vykládané perletí pravou. Co se týče elektriky a snímání, je kytara osazena dvěma minihumbuckery Wilkinson, k...

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz . . . rockerovi s dûchodovu vizáæí by asi

Více

european retail summit 2016

european retail summit 2016 Bazény a sekačky bazény

Více

usnesen í

usnesen í VI. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti ihned po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. Nezaplatí-li takto vydražite...

Více

usnesen í

usnesen í 1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz . 2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživa...

Více