stabilizátor koroze Hobby

Transkript

stabilizátor koroze Hobby
stabilizátor koroze Hobby
Technický list
ALCOR stabilizátor koroze Hobby patří do skupiny vodou ředitelných konvertorů koroze.
Používá se na korozi železa a na zastavení zjevných korozních reakcí u tenčích vrstev rzi. Nátěr se
rzí reaguje na neorganickou sloučeninu a zastaví pokračování korozních reakcí. Současně slouží jako
základový nátěr. Tam, kde povrch není zkorodován po celé své ploše, která vykazuje místa
nenapadena rzí, pak u těchto míst nelze očekávat zdárný průběh chemické reakce,místa bez
napadení koroze je nutné ochránit běžnými technologickými postupy.
Tento výrobek, není určen na úpravu ploch opatřených povlaky ze Zn, materiály na bázi Al,CU a
nerezavějící oceli. Nízkolegovanou ocel Atmofix, Corten lze ošetřit po předběžné konzultaci.
Použití:
Ochrana zkorodovaných železných plechových krytin, opláštění, plotů, karosérií automobilů
tenkou vrstvou, počínající koroze na ocelových konstrukcích. Jako estetická patina na železné kovy.
Při náhodném natření nezrezivělých částí k reakci nedojde – po zaschnutí se stane čirým, tudíž se
nemusí z těchto částí odstranit Při správné aplikaci nátěr korozi stabilizuje po dobu 2 let, při zastřešení
až po dobu 4 let.
Výhody:







Snadná aplikace
vysoká stabilizační účinnost
odstranění fyzicky i ekonomicky náročného odrezování
zlepšení hygienických podmínek (odstraňuje se prašnost vlivem rzi a použitých brusiv)
možnost dekorativního využití.
Neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou a ani organická
rozpouštědla.
plní funkci základové barvy, pokud nebude předmět vystaven uv záření, pak lze použít
i jako vrchní barvu
Vlastnosti:
Vzhled:
Zápach:
Aplikace:
Ředění:
mléčná viskózní kapalina
bez agresivního zápachu
štětcem, válečkem nebo stříkáním
max. 1:1 vodou
Příprava podkladu a zpracování:
Zkorodovaný povrch železa je nutné dobře odmastit. Pokud je povrch vykazuje známky
mastnoty. Je nutné provést odmaštění umytím nejlépe mýdlovou vodou a opláchnutím.
ALCOR stabilizátor koroze Hobby je nutné před použitím dobře rozmíchat. Při delším
skladování se tvoří na dně gelovitá usazenina, která dodává prostředku požadované reologické
vlastnosti. Pokud by nebyla rozmíchaná v celém objemu, prostředek by ve zvýšené míře stékal.
Stabilizátor koroze je možné nanášet štětcem, válečkem, případně vhodnou stříkací
technologií. Pokud je povrch od předchozího odmaštění ještě stále vlhký, není to na závadu nanášení
prostředku. Prostředek se nanáší v takové vrstvě, aby nestékal. Pokud něco steče, je nutné takové
místo rozetřít.
_____________________________________________________________________________________________________
Technický list Alcor stabilizátor koroze Hobby
1z3
Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
www.severochema.cz, 485 341 911, [email protected]
ISO 9001
ISO 14001
V případě, že je prostředek nanášen za vyšších teplot, může dojít k jeho rychlému zaschnutí a
k nedostatečné reakci. Správná reakce se projeví zčernáním povrchu železa, nebo koroze. Tato
reakce se projevuje až po několika minutách až desítkách minut. Pokud je v ovzduší vysoký obsah
vlhkosti, probíhá reakce nejlépe. Toho lze využít k doreagování, pokud prostředek příliš rychle zaschl.
(Například když je přes den ošetřený povrch na sluníčku, ale v noci na něm zkondenzuje vlhkost.)
Další možností prodloužení reakčního času je naředění prostředku vodou v maximálním poměru 1:1
(nutno mít na zřeteli, že naředěním se sníží viskozita).
Antikorozní nátěr je zcela vytvrzený po 24 hodinách. Řadu barev (zejména vodou
ředitelné) je však možné nanášet na tento nátěr jakmile přestane být povrch lepivý a má správnou
reakci. (Avšak tento postup doporučujeme předem ověřit, jestli svrchní barva nebude mít díky
zbytkové vlhkosti v základním nátěru sníženou adhezi.) Běžnější postup je ponechat zreagovaný
prostředek několik týdnů na povětrnosti, kdy vlivem vzdušné vlhkosti dobíhají chemické reakce. Avšak
dokud není antikorozní prostředek zaschlý (povrch je nelepivý), může dojít účinkem deště k jeho
rozpuštění.
Antikorozní základový nátěr je vhodné po čase chránit svrchním nátěrem, zejména pokud je
ošetřený povrch vystaven působení tekoucí nebo stékající vody, včetně deště nebo UV záření. Pokud
je ošetřený povrch nechráněn, je nutné po roce až dvou provést přetření.
Reference:
Vlastimil Muličák Trutnov
ASV Solnice
Povodí Labe Pardubice
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Teoretická vydatnost:
Balení:
Skladování:
Záruční doba:
10-20m2/litr v závislosti na okolní teplotě
1l, 5l kanystr
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření a požívání
otevřeného ohně a světla. Skladujte v originálních obalech v suchých
a krytých skladech při teplotách 4 až 40 °C chráněných před
povětrnostními vlivy, přímým sluncem a zdroji tepla.
12 měsíců
Výstražný symbol:
Označení specifické rizikovosti: Xi
R36 Dráždí oči
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 25 Zamezte styku s očima
První pomoc
Při nadýchání: nepravděpodobné
Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým proudem vody a mýdlem,
ošetřete reparačním krémem
Při zasažení očí: ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím),
výplach provádějte nejméně 10 min., zajistěte lékařské ošetření
Po požití: vypláchnout ústa vodou, nenuťte postiženého ke zvracení, pokud postižený zvrací, dbát,
aby nevdechl zvratky, zajistit lékařské ošetření
Manipulace
Pokyny pro zacházení: při práci se starat o dobré větrání pracovního prostoru. Chránit oči před
zasažením. Před přestávkou a koncem pracovní doby ruce důkladně umýt a ošetřit vhodným
krémem. Při práci nepít, nejíst ani nekouřit.
_____________________________________________________________________________________________________
Technický list Alcor stabilizátor koroze Hobby
2z3
Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
www.severochema.cz, 485 341 911, [email protected]
ISO 9001
ISO 14001
UPOZORNĚNÍ:
Stabilizátor koroze není určen pro ošetření povrchu přicházejícího do přímého styku s potravinami.
Před použitím je nutné výrobek důkladně rozmíchat – zejména gelovitou usazeninu na dně.
Povrch, který má být ošetřen, je nutné předem dobře odmastit.
Zbytky barev na zkorodované oceli mohou ovlivnit chemickou reakci a i adhezi nátěru.
Po zaschnutí nátěr ostrým předmětem odrýpněte. Bude vidět, zda proreagoval až k povrchu železa.
Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky.
Po skončení doporučujeme umýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Pro aplikaci nepoužívat vysokotlaké zařízení (pěnění prostředku)
DŮLEŽITÉ:
Stabilizátor koroze Hobby je určen na počínající korozi a tenké vrstvy rzi. Silnějšími vrstvami
neproniká. Pokud si nejste jisti tloušťkou koroze, proveďte zkoušku.
Výsledkem správné reakce je trvalé zčernání ošetřovaného povrchu.
Nesmí zmrznout!
……………………………………………………………………………………………………………………….
V případě nejasností kontaktujte našeho technika:
Jaroslava Válka Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461
71 Liberec 10 tel. : +420 734 641 694 e-mail : [email protected] web : www.severochema.cz
Aktualizace dne: 28. 8. 2012
_____________________________________________________________________________________________________
Technický list Alcor stabilizátor koroze Hobby
3z3
Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
www.severochema.cz, 485 341 911, [email protected]
ISO 9001
ISO 14001

Podobné dokumenty

âESKÁ SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ

âESKÁ SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ odrazilo v jeho odborném růstu: Kandidátskou disertační práci „Insulinové protilátky a nespecifické interakce s proteiny séra“ obhájil v roce 1965; habilitační spis „Biosynthesa mitochondriálních p...

Více

Ověření obsahu vitamínu C

Ověření obsahu vitamínu C Pracujte pečlivě a v souladu s pracovním návodem. Dbejte zvýšené opatrnosti a s chemikáliemi zacházejte vždy v souladu s instrukcemi na obalu. Nikdy nepipetujte ústy. V laboratoři používejte ochran...

Více