duben - TEPLÁ

Transkript

duben - TEPLÁ
è.
duben
4
2012
duben
online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
Duben je ètvrtý mìsíc gregoriánského kalendáøe v roce. Má 30 dní. Pøed pøechodem do
gregoriánského kalendáøe to byl druhý mìsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub.
Duben zaèíná stejným dnem jako èervenec a v pøestupném roce jako leden.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s rùznými žertíky a
drobnými zlomyslnostmi.
Co také najd
e:
sl
ete v tomto èí
va mìsta
a Zastupitelst
y
ad
R
z
y
v
rá
Zp
ostky
Z deníku star olicie ÈR, Mateøské školy
P
d
Informace o
ce
ak
Pozvánky na osti
av
A další zajím
www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé
prodejní cena 5,-Kè,
nákladová cena 16,-Kè
ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 3. schùze RM, konané dne 21.2.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 1. a 2. zasedání rady
2. vyjádøení Ivana Košarka k anketì „Výherní automaty v Teplé"
3. nabídky na podávání veøejných zakázek elektronicky od spoleèností OLIVIUS s.r.o., asociace business Association (EBA) a QCM,
s.r.o.
4. nabídku brožur Èeského èerveného køíže s titulem brožury pod
názvem „První pomoc není vìda", v souèasné dobì ji však nevyužije
B/ schvaluje
5. zaokrouhlit znalecké ceny u prodeje vozidel smìrem nahoru: Š 706
a PRAGA V3S
6. pronájem p.p.è.397/3 o výmìøe 391 m2 v k.ú. Mrázov – nájemce
Jan Tucauer
7. Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku Karlovarskému kraji
na realizaci projektu „Potlaèení výskytu invazních druhù rostlin
v Karlovarském kraji" – pøíspìvek ve výši 20.000,- Kè
8. trvat na Dohodì uèinìné na Krajském úøadì Karlovarského kraje a
vyjádøení z 18.11.2011 LÈR, s.p., ve vìci rozhodnutí o pøièlenìní
honebních pozemkù k honitbì Kladruby
9. zamítnout slevu pro Jana Findrika na pronájem DK Teplá za
úèelem soukromé oslavy narozenin a s ohledem na obsazený termín
souborem STÁZKA doporuèuje oslavu posunout o jeden týden,
pøípadnì se domluvit s V. Kubouškovou po ukonèení pìvecké
soutìže
10. na základì pøedložených dokladù a v souladu s OZV è.10/2011;
èl. 1.; odst. b) vyhovìt v osvobození od poplatkové povinnosti za
likvidací odpadù Alenì Vrbské a Martinovi Musilovi, Miroslavu
Hajnému, Sonì Erhardové, Mgr. Petøe Toboøíkové, Lucii
Hausdorfové, Magdalenì Friedové
11. Rozpoètové opatøení 01/2012 v pøedloženém znìní
12. Ceník døevní hmoty z pokácené a zmanipulované veøejné zelenì s
poøezem na špalky a ceny samovýroby døeva v lesích mìsta Teplá s
úèinností od 1.3.2012:
a) špalky ze smrku, javoru, bøízy, buku, dubu a olše za 700,- Kè/prm.
vè. DPH
b) špalky z topolù za 456,- Kè/prm. vè. DPH
c) samovýroba palivového døeva v lesích mìsta Teplá, zbytky po
tìžbì /vìtve, odøezky a paøezy po vývratech za 114,- Kè/prm. vè.
DPH
13. Ceník za techniku vèetnì služeb a za práce provádìné mìstem
Teplá pro obèany a podnikatelské subjekty dle pøedloženého a
doplnìného návrhu s úèinností od 1.3.2012 (ceník bude zveøejnìn
v Tepelském zpravodaji)
14. odroèuje požadavek správce sportovní haly Karla Maïarièe na
opravu podlahy v objektu sportovní haly na pøíští jednání rady –
naléhavost opravy provìøí radní Martin Hemza a Karel Kyller
15. úpravu poètu èlenù školské rady ve volebním øádu ZŠ v Teplé,
p.o. na 6 osob
16. vyøazení tøí poèítaèù ze stavu prostøedkù skupiny 028 v ZŠ v Teplé, p.o., dle pøedloženého návrhu ze dne 16.2.2012 v celkové
poøizovací hodnotì 50.147,- Kè
17. na základì doporuèení odborného daòového poradce provedení
opravy úètování v úèetnictví ZŠ v Teplé, p.o., dle pøedloženého
návrhu ze dne 16.2.2012 (jedná se o pøevzaté chyby z pùvodního
úèetnictví ZŠ Teplá, p.o, které škola pøevzít musela jako následná
organizace)
18. doplnìní Sociálního fondu mìsta o životní pojištìní a jednotlivé
pøípady ponechává plnì do kompetence tajemnice
19. stavební úpravy v areálu MH Teplá navržené Miroslavem
Hlávkou (realizace bude provedena po ohlášení a souhlasu
stavebního úøadu ve vlastní režii)
20. ponechává plnì v kompetenci øeditelky Peèovatelské služby,
p.o. zmìnu režimu v Peèovatelské službì v Teplé, p.o. v dobì sobot,
nedìlí a svátkù
21. zaøazení do Seznamu uchazeèù o umístìní v DPS Teplá uchazeèku Miloslavu Frankovou, Bezvìrov 29, okr. Plzeò – sever
22. Smlouvu o spolupráci v oblasti pojišovnictví – RESPECT, a.s.
– poboèka Karlovy Vary minimálnì na letošní rok
23. registraèní poplatek ve výši 10.200,- Kè za úèast na XII. roèníku soutìže Karlovarského kraje „Dnù stavitelství a architektury",
kterou poøádá Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
24. udìlit souhlas Èeskobratrské církvi evangelické k veøejnému
ètení Bible dne 1. dubna - Velikonoèní ètení Bible u mìstské
radnice od 14:00 hod – napojení mikrofonu zajistí tajemnice do
budovy úøadu
25. snížení ceny litinových radiátorù ze ZŠ Teplá, p.o., o jednu
tøetinu proti stávajícímu ocenìní
26. z dùvodu nákupu vozidla pro støedisko MH na rozvoz
zamìstnancù povolit pøekroèení limitu pokladny nad 200 tis. Kè ve
dnech 21.2.2012 až 24.2.2012
C/ povìøuje a deleguje
27. èlena volební komise pro volbu do školské rady z øad
zastupitelù Mgr. Pavlínu Valeèkovou
28. starostku k zajištìní propagace chystaných investic mìsta
v rámci úèasti na XII. roèníku soutìže Karlovarského kraje „Dnù
stavitelství a architektury", kterou poøádá Regionální stavební
sdružení Karlovy Vary
D/ ukládá
29. tajemnici vyvìsit zámìry prodeje s fotkou: Š 706 – kropièka Kropicí automobil s nádrží – rok výroby 1982 za cenu 60.000,- Kè
vèetnì DPH a PRAGA V3S cisterna – cisternový fekální vùz – rok
výroby 1981 za cenu 50.000,- Kè vèetnì DPH
30. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 162/2 o výmìøe cca
192 m2 a èásti p.p.è. 262 o výmìøe cca 164 m2 (lesní pùdu nutno
vyjmout z LPF) v k.ú. Beranovka
31. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 162/2 o výmìøe cca
161 m2 v k.ú. Beranovka
32. tajemnici vyvolat jednání k øešení problematiky údržby veøejného prostranství v ulici Lesní (pozemek ve vlastnictví Lesní
spoleènosti Teplá a.s.) – veøejné prostranství pøed domy pøevést za
korunu do majetku mìsta, tak jak bylo projednáno již 14.5.2008
v Radì mìsta
33. tajemnici provìøit pøes Miloslava Kehrta možnost prodloužení
a napojení veøejného rozhlasu do ulice Toužimská
34. tajemnici zajistit nové nabídky na spotøeby elektøiny a zemního
plynu od spoleèností RWE a ÈEZ na Sportovní halu a DK Teplá pro
možnost porovnání nabídky na snížení nákladù od spoleènosti
Bohemia Energy entity s.r.o.
35. tajemnici zajistit úhradu a zveøejnìní na webových stránkách
mìsta informace k zabezpeèení systému ochrany obyvatel na bìžná
rizika a mimoøádné události od Asociace Záchranný kruh
E/ postupuje do jednání zastupitelstva
36. na vìdomí rozpoètové opatøení è. 01/2012
37. s nedoporuèením žádost rodiny Gerstbergerových o odkoupení
èásti p.p.è. 489/1 v k.ú. Beroun u Starého Sedla – jedná se o èást
návsi
38. s doporuèením Dohodu o zmìnì obecní Hranice - parcela p.p.è.
1536 o výmìøe 324 m2 v k.ú. Sítiny pøejde do k.ú. Èíhaná u Poutnova
USNESENÍ z 4. schùze RM, konané dne 13.3.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 1. a 3. zasedání rady
2. a nemá námitek k žádosti o udìlení licence pro Autobusy Karlovy
Vary, a.s., Sportovní 578/4 360 09 Karlovy Vary – Drahovice na
linku 411 370 Mariánské Láznì – Mnichov – Karlovy Vary, bez
možnosti nároku financování pøíspìvku ze strany mìsta; a to již
s ohledem na to, že autobus nebude zajíždìt do žádné obce v pùsobnosti mìsta.
3. Inventarizaèní zprávu Ústøední inventarizaèní komise za rok 2011
v pøedloženém znìní
4. termín zápisu do Mateøské školy Teplá na 18.4.2012 od 13:00 do
16:00 hodin
5. posunutí termínu kontroly pøíspìvkové organizace Základní školy v Teplé dle pøedloženého návrhu ekonomky úøadu
6. termíny akcí 5.7.2012 Turnaj v malé kopané; Turnaj Starých gard
neboli „Memorial Zdeòka Hanuse" na 30.6.2012; Dìtský den na
2.6.2012 a vazbu na mistrovské zápasy
7. Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvkové organizace za rok 2011 v pøedloženém znìní
8. roèní nabídku na spotøeby elektøiny a zemního plynu od spoleènosti Bohemia Energy entity s.r.o., a RWE Zákaznické služby,
s.r.o, v souèasné dobì však takto podané nabídky nevyužije
9. nabídku brožury s kresbou historické architektury od Lukáše
Martinky, ale realizaci posouvá až na rok 2014
10. sdìlení o nevyhovìní žádosti o pøíspìvek z rozpoètu Karlovarského kraje v r. 2012 k podpoøe úhrady nákladù spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkovì
hodnotných objektù – „Teplá radnice è.p. 1 – obnova fasády”
B/ schvaluje
11. vyhovìt žádosti Zoltánovi Kanátovi o samovýrobu 4 ks vrby na
návsi v obci Hoštìc, s upozornìním na nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení kácení
12. pøíspìvek ve výši 2.000,- Kè na odmìny pro akce mateøského
centra FARNÍHO SBORU Èeskobratrské církve „Koleèkový
prùvod" a „Soutìž o nejhezèí obrázek rodiny" – na obrázky ze
soutìže nabídnout výstavu v kapli u zdravotního støediska
13. zamítnout pøíspìvek na provedenou opravu kanalizaèní pøípojky
manželùm Provázkovým s odkazem na to, že mìsto pøispívá pouze
na projekty inženýrských sítí, pøípadnì poskytuje pùjèky z FROB na
nové inženýrské sítì
14. na základì pøedložených dokladù a v souladu s OZV è.10/2011;
èl. 1.; odst. b) vyhovìt v osvobození od poplatkové povinnosti za
likvidací odpadù Janu Burešovi, Zdeòkovi Hovorkovi, Simonì
Kehrtové, Stanislavì Smolíkové, Matúšovi Škríbovi, Mgr. Antonovi
Škríbovi, Renatì Šímové, Jakubovi Mikulenkovi, Michalovi
Mikulenkovi, Miroslavu Lelkovi, Pavle Celé, Martinovi Dolejšovi,
Martì Dohrmannové
15. odroèit požadavek správce sportovní haly Karla Maïarièe na
opravu podlahy v objektu sportovní haly (posouvá do rozpoètu na
pøíští rok)
16. termín 24.4.2012 pro volby školské rady Základní školy v Teplé,
p.o. – organizaci ponechává v kompetenci pøípravného výboru
17. uzavøení mateøské školy v dobì letních prázdnin od 16. 7. 2012
do 10. 8. 2012 (provoz bude zahájen v pondìlí 13. 8. 2012)
18. pøedložená kritéria pro pøijímání dìtí do mateøské školy dle písemného návrhu øeditelky Mateøské školy v Teplé
19. rozdìlení hospodáøských výsledkù ZUŠ, MŠ, Peèovatelské služby v Teplé, p.o. rovným podílem a to 50% do FRR a 50% do FO
20. vyvìsit zámìr prodeje AVIA A 30K RZ: 1K8 04 – 12 za cenu
5.000,- Kè a traktorového vleku RZ: KV 49-93 za cenu 3.000,- Kè
(ceny jsou stanoveny s ohledem na stáøí a stav obou prostøedkù)
21. vyrobit velké cedule na zákaz venèení psù v „Parku pøátelství" a
rovnìž obnovit publicitu – cedule dle dotaèních pravidel realizovaného projektu
22. zajistit trvale zamezení prùjezdu v propojovací komunikaci
u Domova penzionu v Teplé.
23. øešit zatím provizornì výspravu komunikací v ul. Havlíèkova a
Horní Poutnov k Šalplachtovým a pøi akci øešení asfaltových ploch
v ulici Pivovarská, použít recykláž na tyto dvì komunikace
24. pøíspìvek ve výši 20 000,- Kè na Setkání folklorních souborù
v Teplé v mìsíci kvìtnu – k ubytování schvaluje poskytnout
bezplatnì zázemí tìlocvièny. Pøíspìvek bude použit na zajištìní
zázemí a stravu pøedevším souboru ze Slovenska. Vyúètování
doloží soubor STÁZKA.
25. vyhlášení výzvy na další etapu výmìny støešní krytiny na DK
Teplá, výbìr z uchazeèù provede Rada na svém dalším zasedání
26. výsledek výbìrového øízení na dotaèní management projektu
„Víceúèelová nauèná stezka Teplá – Klášter" vítìzná firma REDI –
regionalistka, ekologie, developing, investice, spol. s r.o., Západní
1779/22 , 360 09 Karlovy Vary
27. zamítnout pøíspìvek pro Sdružení hasièù, Èech, Moravy a
Slezska
28. s ohledem na zhodnocení finanèních prostøedkù pøevést
6.000.000,- Kè na fond Dluhopisový a fond Absolutních výnosù
u Komerèní banky a.s.; a hotovost z bìžného úètu ve výši cca
4.000.000,- Kè investovat do penìžních trhù jiné banky – provìøí
starostka možnosti u ÈSOB, a.s.
29. z dùvodu nesplnìní termínu zrušit nabídku Ing. Honéger s.r.o.,
IÈ: 29120438 na vypracování PD za cenu 25.000,- Kè bez DPH
s termínem odevzdání do 29.2.2012 na Rekonstrukci prostor –
Školní družiny Teplá, autorský dozor ve výši 5.000,- Kè bez DPH;
vypouští z nabídky koordinátora BOZP a za výkon TDI schvaluje
polovièní cenu ve výši 7.500,- Kè bez DPH/mìsíc a povìøit starostku k oslovení jiného projektanta k vypracování PD za stejných
cenových podmínek
C/ jmenuje
30. komisi pro výbìr vítìzného uchazeèe na akci oprava kuželny
„Výmìna náhozových prken, linolea a rozbìžištì – Kuželna" ve
složení: Matìjka Milan, Charvát Luboš, Boško Ivan, Staško
Miroslav, Èížková Jana – otvírání obálek 23.3.2012 ve 13:00 hodin
D/ ukládá
31. J. Rùžkové svolat jednání za úèasti starostky, místostarosty a
OLH ve vìci navrhované smìny pozemkù se spoleèností NB
product, s.r.o
32. starostce písemnì požádat Stavební úøad - odbor památkové
péèe Mìstského úøadu Mariánské Láznì o stanovisko na opravu
støechy è.p. 1 z dùvodu možnosti využití pøíspìvku od Ministerstva
kultury pro Program regenerace MPR a MPZ
33. starostce vyhlásit výbìrové øízení na projektovou dokumentaci
è.p. 1 – oprava budovy – spoleèné Info - centrem pøes Cíl 3 s termínem do 31. bøezna 2012
E/ postupuje do jednání zastupitelstva
34. s doporuèením rozdìlení objektù k prodeji bývalé ZŠP (stavebnì oddìlit lze) a to za ceny: pro prodej è.p. 269 za 1.610.000,Kè; pro prodej è.p. 270 za 690.000,- Kè; a pro prodej è.p. 271 za
750.000,- Kè, vèetnì stavebních pozemkù st.p. 308/1, st.p. 309/1 a
st.p. 310/1 v k.ú. Teplá (ulice Klášterní)
ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 29.2.2012 v sále DK v Teplé
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí
1. že z dnešního zasedání bude poøízen videozáznam pro potøeby
úøadu
2. ovìøení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva mìsta panem Josefem
Vyskoèilem a Rudolfem Kávou
3. kontrolu usnesení z 8. zasedání
4. Rozpoètové opatøení è. 11/2011 a 01/2012 a seznámení s výsledky
hospodaøení za rok 2011
5.Výroèní zprávy z èinnosti Kontrolního výboru ZM Teplá a
Finanèního výboru ZM Teplá za rok 2011
B/ volí
6. èleny návrhové komise: Jitku Juchymovou a Ing. Jana Rùžièku
7. ovìøovatele zápisu: Martina Klepala a Karla Kyllera
C/ schvaluje
8. program svého 9. zasedání v doplnìném znìní
9. prodej èásti p.p.è.262/1 o výmìøe 745 m2 a èásti p.p.è. 259/1 o
výmìøe 20 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova Jiøímu Adamovi za cenu
25,- Kè/m2
10. zamítnout prodej èásti p.p.è. 489/1 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú.
Beroun u Starého Sedla, obec Teplá rodinì Gerstbergerových
11. zøízení vìcného bøemene právo jízdy a chùze pøes p.p.è. 2236/5
v k.ú. Teplá pro Vladislava Rašku
12. Smlouvu o uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na
p.p.è. 3022/1 v k.ú. Teplá, pro zemní kabel NN na akci „Teplá,
Nádražní p.p.è. 2714/10" (Lukáš Lonèík)
13. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného
bøemene na p.p.è. 2951 v k.ú. Teplá, pro zemní kabel NN v rozsahu
29,9 m (výstavba RD Jan Svoboda na p.p.è.3250)
14. dodateènì Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene na p.p.è. 1011/3 v k.ú. Teplá pro pøípojkovou skøíò
v rozsahu 1,0, zemní kabel NN v rozsahu 3,6 m
15. Dohodu o zmìnì obecní hranice, kdy parcela p.p.è. 1536 o výmìøe 324 m2 v k.ú. Sítiny pøejde do k.ú. Èíhaná u Poutnova
16. Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku Karlovarskému
kraji na realizaci projektu „Potlaèení výskytu invazních druhù
rostlin v Karlovarském kraji" – pøíspìvek ve výši 20.000,- Kè
17. pøenesení pravomoci radì ve vìci schvalování vìcných bøemen
s podmínkou, že tato schválená vìcná bøemena bude rada pøedávat
do zastupitelstva mìsta na vìdomí
18. doplnìní usnesení ZM ze dne 8. 12. 2011 v bodì èíslo 36. za
odmìny textem: formou finanèního daru
19. ZM schvaluje podání žádosti do Integrovaného operaèního
programu; prioritní osa 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veøejných
služeb – Cíl Konvergence; oblast podpory 6.3.1 Služby v oblasti
sociální integrace
20. v souladu se Zákonem è. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zøízení)
ve znìní pozdìjších pøedpisù; § 84 odst. 2 písmeno r) zmìnu názvu
ulice Fuèíkova a èást ulice ÈSA v hlavní komunikaci smìr Klášter na
ulici Klášterní
D /revokuje
21. Usnesení è. 34 z 5. Zasedání zastupitelstva mìsta Teplá ze dne
15.6.2011prodej pro Bydlení Šestajovice s.r.o.: stavební parcely
è. 234 o výmìøe 161m2, pozemkové parcely è. 216/6 o výmìøe
80 m2, p.p.è. 228/1 o výmìøe 2 512 m2, p.p.è. 228/13 o výmìøe
1 422 m2, p.p.è. 228/14 o výmìøe 896 m2, p.p.è. 254/1 o výmìøe
1044 m2, èást p.p.è. 216/4 o výmìøe cca 1500 m2, celkem 7 615 m2;
vše v k.ú. Teplá, obec Teplá; prodejní cena pozemkù ve výši
220,- Kè/m2 a pøedložený návrh kupní smlouvy k citovaným
pozemkùm; bezúplatný pøevod práv k projektu výstavby bytového
domu v Husovì ulici; a pøedkupní právo ve formì práva vìcného
k prodávaným parcelám uvedeným v tomto bodì
Z DENÍKU STAROSTKY...
Èas letí jak blázen a já mám znovu psát z deníku starostky. Slovo
NUDA jsem vypustila ze svého slovníku, protože tempo letošního
roku je závratné.
20.2. Setkání vzdìlávání – v rámci sociálního zaèleòování probìhlo
v Toužimi na ZŠ setkání skupiny, která se toèí kolem vzdìlávání. Se
mnou se zúèastnila paní Mgr. Stránská. Tématem setkání bylo
dokonèení základního vzdìlání pro ty, kteøí to nezvládli v rámci
povinné školní docházky. Na setkání byla i nová nezisková
organizace Obecná škola, která zaène pùsobit v našem mìstì,
konkrétnì na Nové Farmì. Jejím úkolem bude práce s mladými
matkami a rodinou.
21.2. Rada mìsta – usnesení z rady je na www.tepla cz. Odpoledne
se zastupitelé školili v rámci projektu „Vzdìlaný zastupitel“.
Starosta mìsta Louny nám pøedával svoje zkušenosti v práci
samosprávy. Probírali jsme zákon o obcích a zastupitelé se
seznamovali se svojí rolí. Aèkoliv téma není na první pohled
zábavné, dokázal lektor školení odlehèit a myslím si, že si každý ze
školení nìco odnesl. Bìhem tohoto školení jsme prodiskutovali i
pracovní záležitosti, které byly na programu zastupitelstva.
24.2. Projekt Centrum služeb sociální prevence v Teplé
- s Alexandrem Oláhem jsme sedìli celé dopoledne nad kompletací
projektu a dávali dohromady z mého pohledu nekonèící množství
papírù, abychom mohli projekt podat se žádostí o financování. Snad
se to do konce mìsíce bøezna povede.
25.2. Výstava obrazù a fotek Teplé – v kapli radní Milan Matìjka
uspoøádal další výstavu, která pøilákala mnoho návštìvníkù. Výstava se uskuteènila za pøispìní nìkterých spoluobèanù, kteøí na tuto
výstavu zapùjèili svoje obrazy. Za to jim patøí podìkování. Vzhledem k ohlasu plánujeme výstavu bìhem 2 let zopakovat.
29.2. Setkání starostù mìst a obcí Karlovarského kraje na KÚ
KK. Setkání poøádal Svaz mìst a obcí a na tomto setkání jsem
obdržela CERTIFIKÁT pro vzdìlanou a odpovìdnou obec. Bylo to
podìkování všem zastupitelùm, kteøí se zúèastnili vzdìlávacího
programu „Vzdìlaný zastupitel“.
Veèer od 18 hodin se konalo zastupitelstvo mìsta. Pro mne osobnì
bylo hodnì dùležité, protože rozhodnutím, které bylo uèinìno, jsem
zkomplikovala život asi 360 obèanùm našeho mìsta. Zastupitelstvo
odsouhlasilo zmìnu názvu ulic Fuèíkova a èást ÈSA na ulici
KLÁŠTERNÍ. Jsem si vìdoma toho, že jsem dotèené obèany
nepotìšila, ale pevnì vìøím tomu, že touto zmìnou jsme udìlali
všichni další krok k tomu, jak pøesvìdèit ROP Severozápad, že
50 mil. Kè, které chceme na rekonstrukci ulice Klášterní, jsou pro
nás pro všechny velmi dùležité a mìsto Teplá zmìnu a rozvoj
potøebuje. Pokud se to povede, snad mi nìkteøí odpustí.
1.3. Zamìøení objektu è.p. 1. - od Ing. Buèka jsem pøevzala
geodetické zamìøení è.p. 1. Tento materiál bude sloužit pro další
èinnost projektantùm. Výbìrové øízení na projektování è.p. 1 se
pøipravuje. Celé dopoledne jsem byla èlenem pøestupkové komise,
která na našem mìstì pravidelnì zasedá a øeší pøestupky našich
obèanù. Komisi vede Advokátní kanceláø JUDr. Krondl a JUDr.
Saidl.
2.3. Konzultace na Centru regionálního rozvoje – s Alexandrem
Oláhem jsem v Chomutovì pøedkládala projekt Centra služeb
sociální prevence v Teplé. Oèekávala jsem od pana „úøedníka“ rady,
co v žádosti doplnit a pøípadnì pøedìlat. Bohužel jsem jeho radami
byla zklamaná, protože jsem se nic podstatného nedovìdìla a na to,
na co jsem se ptala, mi nedokázal odpovìdìt.
5.3. Výbìrové øízení Dotaèní management a administrace
projektu zasedala komise a doporuèila Radì mìsta uzavøít smlouvu
s firmou REDI, jednatelkou Zdeòkou Michlovou. Firma vyhrála
VØ a bude zpracovávat papírovou dokumentaci k Víceúèelové
nauèné stezce Teplá námìstí – Klášter.
7.3. Školení Veøejné zakázky – od 1.4.2012 vstupuje v platnost
nový zákon veøejných zakázkách, tak jsem se s tajemnicí zúèastnila
v Sokolovì školení kvùli tomuto novému zákonu. Jak ho správnì
používat, co se zmìnilo a oè bude tìžší se s novými pravidly
ztotožnit. Odpoledne dorazila paní Ing. Hana Hanzlíková a pøivezla
Stavebnì historický prùzkum domu è.p. 1. Co jsme se dozvìdìla,
napíšu jako samostatný èlánek do dalšího èísla Tepelského
zpravodaje.
10.3. Akce èápi – zásluhou spoleènosti Alarmy Dvoøák,
Karlovarského hasièského sboru a podnikatele pana Františka
Greguše se podaøilo umístit na hromosvod pivovarského komínu
webkameru, která sleduje život ptákù. Všichni zúèastnìní jsou
sponzory tepelských èápù, takže mìsto to nestálo ani korunu.
Dìkujeme.
12.3. Nezisková organizace Èeský západ pøišla pøedstavit svého
nového terénního sociálního pracovníka pana PhDr. Josefa Slowíka.
Hovoøili jsme o problémech našich vesnic, pøedevším Nové Farmy,
Poutnova, Služetína a Pìkovic. Na jednání navázala skupina
Bezpeènost a prevence kriminality.
Odpoledne probìhlo jednání s Komerèní bankou. Øeditel banky
pan Ing. Karel Rotbauer nabízel mìstu, jak výhodnìji zhodnotit
volné finanèní prostøedky. Pøednesený návrh posoudila rada mìsta
na svém dalším zasedání.
13.3. Rada mìsta – další dlouhé jednání o èinnosti samosprávy ve
mìstì, o plánech, úkolech, potøebách obèanù. Bìhem rady jsem si
odskoèila do Domu s peèovatelskou službou, kde paní øeditelka
vybírala novou peèovatelku.
14.3. VODOVAK, a.s. – hned po ránu jsem se vydala do Karlových
Varù na jednání o pøipojení Kláštera na èistírnu odpadních vod do
Teplé. Klášter vypouští splašky pøes septik a s rekonstrukcí Kláštera,
která se plánuje, již tento zpùsob vypouštìní není v souladu se
zákonem. S øeditelem i námìstkem jsme probrali všechny možnosti
a VODOVAK pøipraví plán budoucí investice, se kterým seznámí
vedení mìsta v mìsíci dubnu. V poledne pøijela Ing. Michlová
podepsat smlouvu na Dotaèní management a s Ing. Juppou ze
spoleènosti Obermayer Albis jsme ladili rozpoèet víceúèelové
stezky.
Odpoledne se pøijel podívat do Teplé Ing. Kováø z Euregio Egrensis
a zkontrolovat si, jak jsme v loòském roce hospodaøili s financemi,
které nám poskytli na vybudování Parku pøátelství. Sdìlil mi také, že
v pøeshranièní spolupráci jsou ještì volné finanèní prostøedky a doporuèil mìstu, aby požádalo o jejich èerpání. Staèí zpracovat
jednoduchý projekt (což až tak jednoduché zase není). Slíbila jsem
mu, že se zamyslíme a pøípadnì o finanèní dotaci požádáme. Veèer
sem šla ještì na výkonný výbor TJ SOKOL a veèer jsem mìla pocit,
že mùj pracovní den nemìl 12 hod, ale asi 20. Takzvanì se klika
netrhla.
15.3. Semináø ROP k zpùsobilým výdajùm – s ekonomkou úøadu
Evou Øebíkovou jsme se v Karlových Varech zúèastnily semináøe
o zpùsobilých výdajích. Závìr jsem si udìlala pro sebe – dotace jsou
o papírech, dokladech, potvrzeních, razítkách, atd., atd. Opravdu jen
silná povaha dokáže s papírovou válkou bojovat. Vìøím, že boj
vyhrajeme.
19.4. TDI Tomáš Honéger - pøijel na jednání a mìl pøivézt
zpracovaný jednoduchý projekt na rekonstrukci školního klubu,
bývalých jeslí. Ing. Honéger však nic nepøivezl, a protože tlaèí èas a
o prázdninách je zámìr školní klub zrekonstruovat, rozhodla jsem se
povìøit zpracováním jednoduchého projektu jiného projektanta.
Kdo to bude Vám prozradím v pøíštím zpravodaji.
Rada mìsta a zastupitelé chystají pro naše obèany na 30.4.2012
slavnostní otevøení èásti cyklostezky Klášter – Seklovy Domky.
U této pøíležitosti se uskuteèní závod na koleèkových bruslích (když
nám nevyšla Tepelská brusle) a závod na kolech a jízda zruènosti.
Všechny disciplíny budou pro dìti i dospìlé. Sledujte www.tepla.cz ,
kde se o závodech vèas dozvíte více. Zároveò sledujte naše èápy.
INFORMUJEME...
Upozornìní obèanùm k místnímu
poplatku za odpady!
Dle OZV Mìsta Teplá è.1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy a odstraòování
komunálních odpadù zùstává zachována na rok 2012 výše
poplatku 500,-Kè/rok/osoba.
Splatnost poplatku je jednorázovì do 31. 3. 2012.
Zároveò chceme upozornit obèany, že Mìsto Teplá nebude
zasílat upomínky; a bude využívat nový daòový øád.
Poplatek mìl být uhrazen do 31. 3. 2012. Pokud
uhradíte poplatky ještì v prùbìhu mìsíce dubna,
nebude Vám poplatek penalizován!
Vyzýváme všechny majitele psù - starších tøí mìsícù ke splnìní
ohlašovací povinnosti.
V pøípadì zjištìní neohlášeného psa pøistoupí úøad ke správnímu
øízení.
Ceník døevní hmoty z pokácené a
zmanipulované veøejné zelenì na špalky a ceny
samovýroby døeva v lesích mìsta Teplá
Špalky ze smrku, javoru, bøízy, buku, dubu a olše
700,- Kè/prm. vè. DPH
Špalky z topolù
456,- Kè/prm. vè. DPH
Samovýroba palivového døeva v lesích mìsta Teplá,
zbytky po tìžbì /vìtve, odøezky a paøezy po vývratech
114,- Kè/prm. vè. DPH
TECHNIKA
INFORMUJEME...
Rada Mìsta Teplá na svém 3. jednání, dne 21.2.2012, schválila
snížit cenu žebrových litinových radiátorù ze základní školy o 1/3
oproti stávající cenì.
Nové OCENÌNÍ žebrových litinových radiátorù
ze ZŠ - PO SLEVÌ
R o zm ìr
ra d iá to ru
6 0 0 x 1 0 0 /1 5
6 0 0 x 1 0 0 /1 6
6 0 0 /1 0 0 / 1 7
6 0 0 /1 0 0 / 3 3
6 0 0 x 1 0 0 /1 8
6 0 0 x 1 0 0 /1 4
6 0 0 x 1 5 0 /2 6
6 0 0 x 1 5 0 /2 7
6 0 0 x 1 5 0 /1 9
6 0 0 x 1 5 0 /1 5
6 0 0 x 1 5 0 /2 5
6 0 0 x 1 5 0 /2 0
6 0 0 x 1 5 0 /1 4
6 0 0 /1 5 0 / 1 7
No v á c en a
ra d iá to r u
1 3 0 0 ,0 0 K è
1 6 0 0 ,0 0 K è
1 4 7 4 ,0 0 K è
2 8 6 0 ,0 0 K è
1 5 6 0 ,0 0 K è
1 2 1 4 ,0 0 K è
2 6 0 0 ,0 0 K è
2 6 6 7 ,0 0 K è
1 9 0 0 ,0 0 K è
1 5 0 0 ,0 0 K è
2 5 0 0 ,0 0 K è
2 0 0 0 ,0 0 K è
1 4 0 0 ,0 0 K è
1 7 0 0 ,0 0 K è
P o è et
ks
5
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3
2
2
CENY ZA SLUŽBY, TECHNIKU A PRÁCE
PROVÁDÌNÉ MÌSTEM TEPLÁ
Platné od 1.3.2012
TECHNIKA
bez DPH
Práce traktorem
430,- Kè/hod
Práce traktorem s èelním
nakladaèem
460,- Kè/hod
Práce traktorem s vlekem
nebo pøívìsem
460,- Kè/hod
Práce traktorem s pluhem 460,- Kè/hod
Práce traktorem
s vysokozdvižnou plošinou 500,- Kè/hod
Práce traktorem s posypem 600,- Kè/hod
Práce traktorem s pluhem
a posypem
650,- Kè/hod
Práce traktorem s fekální
cisternou
500,- Kè/hod
- vývoz fekálií do ÈOV
225,- Kè/m3
Práce traktorem s cisternou
na vodu
500,- Kè/hod
- voda
30,- Kè/m3
s DPH
516,- Kè/hod
552,- Kè/hod
552,- Kè/hod
552,- Kè/hod
600,- Kè/hod
720,- Kè/hod
780,- Kè/hod
600,- Kè/hod
270,- Kè/m3
600,- Kè/hod
36,- Kè/m3
Fakturovaná èástka se skládá z práce traktorem (doprava), práce s
traktorem s pøípojným pøíslušenstvím (práce) a pøípadného vývozu
nebo dovozu.
Pick up OPEL COMBO
Traktorové vleky a
kontejnery - pøistavení
13,- Kè/km
15,60 Kè/hod
15,- Kè/hod
18,- Kè/hod
bez DPH
s DPH
Vývoz odpadù
Práce traktorem s vlekem
nebo s pøívìsem
460,- Kè/hod
Práce
Práce s travními traktory,
sekaèkami, køovinoøezy
2,- Kè /m2
Práce truhláøské, elektro,
dílenské
330,- Kè /hod
Odchyt psù
Odchyt a umístìní psa
500,- Kè/den
552,- Kè/hod
2,40 Kè/m2
396,- Kè/hod
600,- Kè/den
K ZAMYŠLENÍ...
NOTEBOOK – FACEBOOK – INTERNET
Tahle trojice je už bìžná nejen v kanceláøích, ale i u soukromníkù
v domácnostech. Ten první nahrazuje døívìjší tlusté zápisníky v náprsní kapse, druhý funguje k elektronickému styku mezi jednotlivci
/øíká se mu také sociální sí/ a tøetí je mezinárodní sí pro celou
planetu. Tedy možnosti opravdu ohromné!
A teï si pøedstavte, že tyto možnosti dostane do rukou nejen èlovìk
nezralý a nezodpovìdný nebo dokonce se zlými zámìry! V nedávné
dobì v USA vyvolal menší bouøi spor na internetu mezi otcem a
nezletilou dcerkou, která napsala do svého facebooku s pubertálním
rozhoøèením a znaènì vulgárním zpùsobem, že rodièe od ní
vyžadují „služby“ /na pøíklad uvaøit kávu/, za které by jí vlastnì mìli
platit! a dorazila to tím, že „zprávu“ dala i na internet!
Otec na to reagoval po americku. Øekl dcerce: „Tady je tvùj
facebook a tady je moje pìtaètyøicítka! /pistole ráže 45 mm/ a
facebook jí rozstøílel. /Døíve ale vyndal její nahrávky – hardware/ a
celou historku dal také na internet, kde vyvolal docela širokou a
bouølivou diskusi pro i proti uvedenému zásahu.
Zajímalo by nás, jestli se v diskusi objevila otázka ZODPOVÌDNOSTI otce i té dcerušky. Všechny tyto pøístroje se dnes uèí
ovládat již dìti a dostávají tím do rukou ohromnou moc, ale
vystavují se i vlivu špatných nebo i zlých jednotlivcù.
Na vysvìtlenou. Vlastnit støelnou zbraò je v USA právo každého
plnoletého obèana jako trvalý pøežitek z dob osídlování Ameriky od
východu na západ, kdy zbraò byla nutná k sebeobranì. V Evropì
jsme tyto události poznávali ve filmech z Divokého západu – tzv.
kovbojkách, kde se hlavnì støílelo ostošest!
Tak se mohou tyto zbranì dostat i do rukou nezletilcùm, kteøí je pak
použili i proti spolužákùm nebo dokonce i proti uèiteli ve školách a
stát se vrahy pøed dovršením plnoletosti. Vždy internetové hry,
které mají tak v oblibì, tvoøí hlavnì honièky, støelba a zabíjení, takže
mládež to pøijímá jako bìžnou vìc v životì!
Poøád stále dokola stejná písnièka: s každým právem je nebo má být
spojena ZODPOVÌDNOST za naše poèínání a to ještì mnoha lidem
u nás nedošlo po Listopadu 1989, kdy zavládlo nadšení a názor, že
TEÏ SI MÙŽU DÌLAT, CO CHCI!
Následky se teï vynoøují po 20 letech v podnikání, v politice i v mezilidských vztazích! Nebo myslíte, že ne?
Radovan Novák
OZNÁMENÍ
Mìsto Teplá oznamuje všem svým spoluobèanùm, že Usnesením
è. 20 z 9. zasedání zastupitelstva mìsta Teplá ze dne 29.2.2012
dochází ke zmìnì názvù ulic a to: zmìna názvu ulice Fuèíkova a
èást ulice ÈSA v hlavní komunikaci smìr Klášter na ulici Klášterní.
Zmìna se netýká domù kolmo od køížku è.p. 53, 54, 596, 597,
100, 101, 102, 103, 478 , 479 - zùstanou v ulici ÈSA.
Dùm è.p. 487 (hotel) Fuèíkova ulice je pøeøazen do Masarykova
námìstí.
S ohledem na to, že zmìny jsou nezbytné v rámci potøebného øešení
projektu ,,Víceúèelová nauèná stezka Teplá - Klášter", bude mìsto
spolu s úøadem nápomocno pøi zajišování zmìn pro všechny
trvale žijící obèany, kterých se tato zmìna týká a obèanùm uhradí
prokazatelné náklady spojené s pøehlášením a pøípadnými dalšími
potøebami vynucenými touto zmìnou.
Pracovníky úøadu bude garantována pomoc každému z Vás,
kteøí žijete v tìchto ulicích; a o pomoc osobnì požádáte - staèí po
telefonu: telefon tajemnice Ing. Benèové - 353 176 221 nebo
J. Dvoøáèkové - 353 176 230.
Za všechny vlastníky objektù zajistí Mìstský úøad Teplá jednorázové hromadné pøehlášení nemovitostí na Katastrálním úøadu
v Chebu.
Mìstský úøad Mariánské Láznì, obèanské prùkazy, rozšiøuje
úøední dny v druhé polovinì bøezna na všechny dny pro provedení
zmìn obèanských prùkazù pøímo na svém úøadì. Pracovní doba:
pondìlí a støeda 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 17.00 hod.; úterý, ètvrtek
a pátek 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 14.00 hod.
Po telefonické domluvì na tel. 354 922 302 je možno i mimo tuto
dobu. K výmìnì obèanského prùkazu není tøeba fotografie,
žadatel bude vyfotografován pøímo na místì. Obèané, kteøí dojíždìjí
za prací, mohou zmìny obèanských prùkazù realizovat na
kterémkoli úøadì v Èeské republice, které tyto doklady vydávají.
Zápisy do OTP vozidel mohou vlastníci kdykoli v prùbìhu roku
bezplatnì zajistit pøímo na povìøeném úøadì v Mariánských
Lázních na adrese Ruská 155. Mimo úøední dny pondìlí a støedu po
dohodì na tel. 354 922 338 nebo 354 922 304.
Všechny správní orgány a instituce (Finanèní úøad v Mariánských
Lázních, Okresní správa sociálního zabezpeèení v Chebu,
Zdravotní pojišovny ÈR, Policie ÈR, okresní a krajské soudy)
bankovní úøady a organizace dodávající energie, vodu a teplo,
obdrží dopis z úøadu informující Vaše dodavatele o provedených
zmìnách v názvu ulic. S ohledem na pøedbìžnou konzultaci, nebude
nutné provádìt z Vaší strany okamžité zmìny dodavatelských
smluv. Podnikatelé na daných ulicích provedou bezplatný záznam
na pøíslušném Živnostenském úøadì.
Vìøíme, že spoleènou spoluprací s Vámi zmìnu bìhem mìsíce
bøezna a dubna ke spokojenosti všech zvládneme.
Ing. Ivana Benèová
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
Zima už je definitivnì pryè, a tak nám dovolte trochu bilancovat a
dìkovat. Letošní zima nás opìt potrápila, ostatnì jako každá zima.
Ta letošní byla nároèná díky èastým výkyvùm teplot a hlavnì
završena dlouhým mrazem, pod –20°C. Za správu a údržbu
komunikací v našem regionu bohužel zodpovídají tøi organizace
(SÚS Toužim, SÚS V.Hleïsebe, Mìsto Teplá), což je nìkdy složité
na skloubení èinností. A tak se stává, že jedna ulice je uklizená a
druhá vypadá, jako by se na ni zapomnìlo, ale vìtšinou je to jen
o dojezdu techniky, která je zrovna v daný okamžik na jiném místì.
Další negativní faktor, který ztìžuje zimní údržbu, je to, že Tepelsko
leží na rozhraní CHKO a to mimo jiné znamená, že se za hranicí
CHKO musí na posyp místo soli používat štìrku, což je v nìkterých
pøípadech ménì efektivní. Pøes všechny nástrahy paní Zimy jsme se
snažili všechny námi spravované komunikace udržet ve sjízdném a
schùdném stavu, ale jelikož i my jsme jen lidé, tak dìkujeme všem
našim spoluobèanùm za shovívavost a trpìlivost, se kterou jsme to
spoleènì dotáhli až do jara.
Nemalý dík patøí i zamìstnancùm Mìsta Teplá za odvedenou práci,
která byla nejen fyzicky, ale i psychicky nároèná.
Místní hospodáøství Mìsta Teplá
POLICIE ÈR
ZPRÁVA O ÈINNOSTI OBVODNÍHO
ODDÌLENÍ POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2011
Zpráva je pøedkládána na základì dohody o vzájemné spolupráci pøi
zajišování veøejného poøádku a bezpeènosti mezi OOP ÈR a
samosprávními celky. V regionu OOP Teplá katastrálnì pùsobí
Mìstský úøad Teplá a Obecní úøad Otroèín.
Budova obvodního oddìlení se nachází v Teplé na Masarykovì
námìstí è.p. 15. OOP Teplá se rozkládá na celkové ploše 151,7 km2
s celkovým poètem obyvatel cca 3560 osob. Teritorium je rozdìleno
do 4 územních celkù.
Pøehled okrskù:
A - mìsto Teplá
B - obce Beranov, Kladruby, Zahrádka, Staré Sedlo, Heømanov,
Beroun, Mrázov, Bezvìrov, Beranovka, Pìkovice, Køepkovice,
Nezdice, Ovèí Dvùr, Smrèí Dvùr, Klášter, Šafáøské Domky,
chataøská oblast Betlém
C - obce Jankovice, Horní Kramolín, Hoštìc, Služetín, Nová Farma,
Rankovice, Èíhaná, Babice, Poutnov, Bohuslav, Popovice
D – obce Otroèín, Mìchov, Tisová, Br, Poseè
Pøehled územnì odpovìdných policistù na jednotlivé okrsky v roce
2011:
A - prap. Hemza Martin, pprap. Michalec Bedøich
B – prap. Poláèek David, prap. Dvoøák Lukáš
C - prap. Poláèek Aleš, prap. Vlèek Radek
D – prap. Marek Jan, nstržm. Vladimír Køepelka
Vedoucím OOP Teplá je npor. Bc. Jan Salva a jeho zástupcem nprap.
Rudolf Káva. V mìsíci kvìtnu 2011 se po studiu na policejní škole
vrátil na OOP Teplá nstržm. Mgr. František Jauris. Plánovaný
poèetní stav je 12 policistù a skuteèný stav v roce 2011 byl 11 policistù. Dozorèí služba na útvaru je zajištìna nepøetržitì, ale zároveò
vykonává i obchùzkovou službu, takže v dobì nepøítomnosti dozorèí
služby na útvaru je nutné ji vyrozumívat telefonickou cestou pøes
operaèního dùstojníka støediska u ÚO PÈR Karlovy Vary.
V roce 2011 obvodní oddìlení PÈR Teplá plnilo úkoly vyplývající
ze zák.è. 273/2008 Sb., o Policii Èeské republiky, hlavnì se
zamìøením na ochranu bezpeènosti osob a majetku, zajišování
veøejného poøádku, odhalování trestných èinù a zjišování jejich pachatelù, dohlížení na bezpeènost a plynulost silnièního provozu,
odhalování a projednávání pøestupkù.
Za rok 2011 bylo na teritoriu OO PÈR Teplá spácháno:
- trestných èinù 102, z toho byl v 75 pøípadech zjištìn pachatel, což je
73,53 %, nejvìtší poèet TÈ pøipadá na krádeže, zvýšil se poèet
krádeží mladistvými, bylo zjištìno nìkolik øidièù pod vlivem
alkoholu èi drog
- pøestupkù bylo spácháno celkem 345 a z tohoto poètu bylo 164
pøestupkù vyøízeno v blokovém øízení a uloženy pokuty v celkové
výši 49.200,- Kè. V 10 dopravních pøestupcích bylo uèinìno
oznámení k zaznamenání do karty øidièe tzv. „bodù“.
Prošetøeno bylo celkem 181 pøestupkù, kdy z tohoto poètu bylo
podle § 58/1 zák.è.200/90 Sb., oznámeno (odevzdáno 91) pøestupkù
k projednání pøíslušným orgánem. Další èást v poètu 85 pøestupkù
byla odložena podle § 58/3b zák.è.200/90 Sb., pøevážnì z dùvodu
nezjištìní pachatele pøestupku. Zbývající èást byla vyøešena
domluvou nebo pøekvalifikována na TÈ nebo se pøestupek nestal.
Pøíslušníci OOP Teplá v prùbìhu roku 2011 spolupracovali s MìÚ
Teplá, OÚ Otroèín a dalšími organizacemi na zajištìní veøejného
poøádku pøi rùzných kulturních a sportovních akcích. Pøi žádné akci
nedošlo k vážnému narušení veøejného poøádku. Bìhem roku byly
také provedeny akce se zamìøením na podávaní alkoholických
nápojù mladistvým, kdy nebylo v roce 2011 zjištìno porušení
zákona. Je tøeba nutné poèítat s nemalým množstvím latentní kriminality, která je páchána ve služebním obvodì, kdy se jedná o držení a
distribuci drog. Pøi užívání omamných a psychotropních látek je
mezi mládeží nejoblíbenìjší marihuana a pervitin. Odhalování a
dokazování trestných èinù souvisejících s drogami je obtížné a
zdlouhavé, nebo kontakty mezi uživateli a dodavateli jsou velmi
blízké a nikdo nechce ve vìci vypovídat. Dalším fenoménem
souèasné doby je internet a zde provádìné obchody, kdy spousta
obèanù nakupuje u neovìøených firem a je následnì podvedena.
Pravidelnì mìsíènì jsou provádìny akce „Úklid“ se zamìøením na
pátrání po osobách, odcizených vìcech, podávaní alkoholu
mladistvým a podobnì.
Závìrem lze konstatovat, že bezpeènostní situace byla ve služebním
obvodì v roce 2011 na dobré úrovni a dlouhodobì je bezpeènostní
situace stabilizovaná. Úkoly na letošní rok 2012 jsou pro OOP Teplá
hlavnì se zamìøením na ochranu bezpeènosti osob a majetku,
zajišování veøejného poøádku i s ohledem na nové obecnì závazné
vyhlášky mìsta Teplá, odhalování trestných èinù a zjišování jejich
pachatelù, dohlížení na bezpeènost a plynulost silnièního provozu,
odhalování a projednávání pøestupkù. Dle poèetního stavu policistù
se snažit o øešení vzniklých problémù a situací s maximální
rychlostí, aby pøípadní pachatelé byli co nejrychleji odhaleni,
zadrženi a potrestáni.
npor. Bc. Jan Salva, vedoucí oddìlení OOP Teplá
INTERNET A FACEBOOK - ANO ÈI NE?
Internet je celosvìtový systém navzájem propojených poèítaèových
sítí („sí sítí“), ve kterých mezi sebou poèítaèe komunikují pomocí
rodiny protokolù TCP/IP. Spoleèným cílem všech lidí využívajících
internet je bezproblémová komunikace. Poèátek internetu v Èeské
republice je datován do roku 1990. Slavnostní oficiální pøipojení
naší zemì k internetu probìhlo dne 13.2.1992 na pražské ÈVUT.
V letošním roce tedy uplynulo 20 let od prvního pøipojení. A že se za
tìch 20 let zmìnilo hodnì vìcí je zcela jistì pravda a fakt. Myslím, že
prvotní myšlenkou internetu samotného bylo jeho používání jako
jakési informaèní dálnice. Tìžko pøed 20 lety nìkdo pøedvídal, jak
bude za tu dobu internet vypadat a jak k jeho využívání budou jeho
uživatelé pøistupovat. Dnes již rozhodnì není internet bezpeèným
prostøedím, naopak moderní doba s sebou pøináší nemalá rizika.
Døíve mìl k celosvìtové síti pøístup velmi omezený poèet uživatelù,
kdežto dnes je internet v každé domácnosti.
Bezesporu nejvìtším fenoménem dnešní doby je Facebook, což je
rozsáhlý spoleèenský webový systém sloužící hlavnì k tvorbì
sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních
dat, udržování vztahù a zábavì. Se svými 800 miliony aktivních
uživatelù (èervenec 2011) je jednou z nejvìtších spoleèenských sítí
na svìtì. Je plnì pøeložen do šedesáti osmi jazykù. Jeho
zakladatelem je amerièan Mark Zuckerberg, který je založil a spustil
v únoru roku 2004. Bez ohledu na to, že je Facebook pøeložen a
funguje v 68 jazycích, je licenèní ujednání, které je nutné pøi povinné
registraci odsouhlasit pouze v angliètinì. V tomto ujednání se mimo
jiné praví, že veškeré soubory, které uživatel vloží na Facebook se
stávají majetkem spoleènosti. Je nutné si uvìdomit, že servery spoleènosti Facebook jsou umístìny v USA a je velmi problematické,
ne-li témìø nemožné, následnì jakýkoliv soubor smazat. Dalším
faktem platícím obecnì pro celý internet je to, že jakýkoliv soubor
(fotografie, video, text) vložený na web, si po odeslání žije vlastním
životem a odesílatel nad ním v okamžiku odeslání ztrácí jakoukoliv
kontrolu. O to více je fascinující, že existují lidé, kteøí jsou schopni a
ochotni umístit na internet fotky svých dìtí ve velice choulostivých
situacích, což je patrné právì na Facebooku. V dobì, kdy spousta
lidí provozuje na Facebooku virtuální farmy, mìsta a nevím co
dalšího a jsou fakticky propojeni s celým svìtem, sdílejí tak veškerá
svoje data se všemi uživateli. Nepøímo se tak Facebook stává
obrovskou databází všech možných audiovizuálních souborù a
potenciálním „rájem“ pedofilù. Mìl bych ještì jednu otázku. Víte,
proè je Facebook zadarmo? No zcela jednoduše proto, že nejvìtším
obchodním artiklem jsou právì nedostateènì zabezpeèená data jeho
uživatelù, která pøímo vybízejí ke sdílení. Vždy pøece existuje
mnoho jiných, bezpeènìjších zpùsobù, jak se se svými ratolestmi
pochlubit.
Odborníci varují rodièe, aby na veøejné internetové stránky
nevkládali fotografie svých dìtí. Snímky èasto i obnažených dìtí,
které rodièe zasílají napøíklad do pochybných soutìží
organizovaných na sociálních sítích, si totiž mohou do svých sbírek
z internetu stahovat pedofilové. Nìkteré internetové stránky, které
za vložení fotografie dítìte slibují rodièùm možnost výhry, navíc
zavánìjí podvodem. A bohužel malé dìti se nemají jak bránit proti
demenci vlastních rodièù. A pedofilové se hezky ukájejí nad vašimi
dìtmi," komentovala pøíspìvky rodièù v této "soutìži" jedna z uživatelek Facebooku. Pedofilové internet èasto využívají pøi vytváøení svých sbírek fotografií dìtí i jejich vzájemném sdílení. Z výroby a držení dìtské pornografie byl napøíklad v srpnu obvinìn
tøicetiletý muž z Jihlavy, který si fotografie malých dìtí stahoval
z internetu a nahé dìti na plážích také sám natáèel.
Ale abych poøád jenom nestrašil, mám na závìr jednu radu a
doporuèení. Facebook je fenomén, který když se správnì uchopí,
slouží k dobré vìci, a proto je nutné pøi jeho užívání používat hlavu a
zdravý rozum. Pro informacechtivé doporuèuji navštívit webové
stránky e-bezpeci.cz nebo saferinternet.cz, kde je opravdu hodnì
užiteèných informací. S pøáním bezstarostného surfování.
prap. Martin Hemza, preventista OOP Teplá
NA KOLO JEN S PØILBOU!
S odchodem zimy a pøíchodem teplého jarního poèasí spousta z nás
vytáhne z pùdy nebo jiného zimního úložištì zaprášené jízdní kolo a
vydá se po okolí na první jarní projížïku. Na tom by samozøejmì
nebylo vùbec nic špatného, naopak. Pokud by ovšem dìti, potažmo
jejich rodièe nezapomínali na velice dùležitou souèást
cyklistického vybavení v podobì cyklistické pøilby. A právì
používání pøilby mùže v mnoha pøípadech doslova zachránit život.
Pády z kola jsou totiž v letním období jednou z nejèastìjších pøíèin
úrazù. Každoroènì zahyne na našich silnicích nìkolik desítek
cyklistù, pøièemž pøilbu má pouze nìkolik málo z nich. Na žádnou
vyjížïku na kole by se nemìlo vyrazit bez pøilby, což platí hlavnì
u dìtí. Pøesto mnoho dospìlých lidí ochranu hlavy podceòuje. Èasto
slyšíme od starších cyklistù, že døíve se jezdilo bez helmy a taky to
šlo. Každým rokem se však provoz na našich silnicích zvyšuje a
pohyb v nìm se stává doslova bojem o pøežití. Povinnost nosit
pøilbu upravuje zákon è. 361/200 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v § 58 odst. 1, který øíká, že „cyklista mladší 18 let je
povinen za jízdy použít ochrannou pøilbu schváleného typu podle
zvláštního právního pøedpisu a mít ji nasazenou a øádnì
pøipevnìnou na hlavì”.
Nìco málo ze statistik:
Cyklisté a in-line bruslaøi, kteøí pøi svých jízdách nosí pøilbu,
podstupují až devatenáctkrát menší riziko úmrtí. Pøi pádech z kola
bývá nejèastìji, a to ve 44% poranìna hlava, ve 27% paže, v 6%
bøicho a ve 23% kolena. Je sice pravda, že používání pøilby nás
neuchrání napøíklad od poranìní krèní páteøe, ale pokud by každý
cyklista nebo in-line bruslaø používal pøilbu, riziko poranìní hlavy
by se dle výzkumu snížilo zhruba o 85% a riziko poranìní mozku až
o 88%. Pro dìti jsou dnes pøilby povinné, takže poèet vážných úrazù
hlavy oproti minulosti poklesl. Nejvážnìjší zranìní se zpravidla
nestávají na dlouhých trasách, kdy jsou dìti zabezpeèeny všemi
možnými prostøedky, ale takzvanì za barákem, kdy jedou jen
kousek ke kamarádovi nebo do obchodu.
Co tvoøí cyklistickou pøilbu?
Každá schválená cyklistická pøilba obsahuje vložku vyrobenou
z tuhé rozbitné pìny. Tato vložka se rozpadne a absorbuje vìtšinu
vlivù pøi nárazu. Mnoho cyklistických pøileb ochraòuje tuto vložku
plastickou skoøápkou, která pomáhá držet pìnu pohromadì pøi
srážce a zdokonaluje klouzavost helmy tak, že nepøilne k chodníku.
Pásky a spony zabraòují, aby pøilba pøi srážce odletìla. Vzadu mùže
být zámek, aby zabezpeèil stabilitu pøilby. Všechny èásti cyklistické
pøilby pracují spoleènì v zájmu prevence poranìní. Pro správnou
funkci pøilby je dùležité, aby byla øádnì usazena na hlavì - jedinì
pak mùže plnit bezpeènostní funkci beze zbytku. Pìna ve vìtšinì
cyklistických pøileb se již nevrátí k pùvodnímu tvaru. Proto každá
pøilba, která prošla nárazem, by mìla být vymìnìna a ne použita
opìtovnì, pøestože se mùže jevit, že je v dobrém stavu. Taková
pøilba ztrácí bezpeènou ochranu pro svého uživatele. Okem
neviditelné jemné trhlinky mohou pøi jejím dalším zatížení zpùsobit
její prasknutí.
Rady pro vybírání a užívání cyklistické pøilby:
- Pøi výbìru a nákupu cyklistické pøilby platí základní pravidlo:
Ten kdo ji bude užívat, si ji musí i vyzkoušet!
- Pøilba musí pevnì pøilehnout k hlavì. Musí sedìt pøíjemnì, ale
ne tìsnì.
- Nesmí se pøi jakémkoliv pohybu zkoušejícího posunovat do èela
nebo týlu jeho hlavy.
- Øemen s uzávìrem se nesmí zaøezávat do krku, ani tlaèit. Pøesto
však musí pod bradou pevnì sedìt.
- Uzávìr nesmí v žádném pøípadì zacvaknout kùži mezi bradou a
hrdlem.
- Øemen, který by vedl pøes bradu, mùže zpùsobit neèekaný pád
pøilby z hlavy.
- Polštáøování øemenù pod bradou je u cyklistických pøileb
zakázáno.
- Závìr øemenu se má otevírat pouze pomocí jedné ruky.
- Pøilba nesmí zakrývat uši. Dobøe slyšet je pøi jízdì na kole
životnì dùležité!
- Odvìtrávací otvory (drážky) mají být dostateènì široké, aby
zaruèovaly dobrou cirkulaci vzduchu.
- Je-li uvnitø pøilby textilní výplò, je dobré se zajímat o její
údržbu. Hygienická stránka se nemá zanedbávat.
- Souèástí cyklistické pøilby by vždy mìl být návod nejenom
k jejímu používání, ale i k údržbì. Návod by mìl být v èeském
jazyce.
- Ujistìte se, že se pøilba dítìti líbí.
- Je mnohem snazší pøimìt dítì, aby nosilo pøilbu, když ji samo
pomáhalo vybírat a má ji rádo.
Roènì havaruje tisíce dìtí na svém kole. Skonèí-li jejich pády s odøenými lokty nebo koleny, mají štìstí. Mnohé z nich však dopadají
daleko hùøe. Zdravotní následky si nesou celý další život. A na
nìkteré z nich èeká i smrt. Spoleèným jmenovatelem vìtšiny úrazù
na jízdním kole je absence cyklistické pøilby. Cyklistická pøilba je
dobrá prevence pøed nepøíjemnou zkušeností z nehody na jízdním
kole a chrání život i budoucnost svého nositele.
prap. Martin Hemza, preventista OOP Teplá
ZE SPORTU...
NOVINKY Z FOTBALU
S poèátkem nového roku 2012 zaèala našim fotbalistùm tolik
neoblíbená zimní pøíprava, kterou zahájili hned po silvestrovském
bujaøí, tradièním Novoroèním fotbálkem. Bohužel toto setkání bylo
ovlivnìno nepøíznivým poèasím, èemuž odpovídala samotná úèast,
která byla nejnižší za poslední roky. Další týden již zaèala oficiálnì
zimní pøíprava, spoèívající v trénincích na høišti a v okolí mìsta,
zamìøená pøedevším na zlepšení fyzièky. Obava z malé úèasti na
pøípravì se ukázala hned v poèátku. Ke zlepšení úèasti došlo až pøi
pøípravných utkáních, která naši fotbalisté sehráli na høišti v Teplé a
dále využili výborných podmínek umìlého povrchu høištì v Žihli a
M. Lázních. Postupnì sehráli pøípravná utkání s tìmito výsledky:
8. 1. - Teplá - Útvina 3:4
4. 2. - Teplá - L. Kynžvart 1:3
11. 2. - Teplá - Trstìnice 5:9
18. 2. - Teplá - T. Sekery 6:2
25. 2. - Teplá - L. Kynžvart 1:1
3. 3. - Teplá - Toužim B 2:0
10. 3. - Teplá - K. Láznì A 3:4
17. 3. - Teplá - K. Láznì B 2:2
Novinky z kabiny:
odešli: Milan Svoboda, Lukáš Fišer /pøestup Trstìnice/, Radek
Vìtrovec, Jan Bureš, Kašpar Klepal /hostování do 30. 6. 2012 - SK
Toužim /, Jan Bílek /hostování do 30. 6. 2012 - FC V. M. Láznì/
pøišli: Tomáš Szako /pøestup z D. Rychnova/
Ve spolupráci s mìstským úøadem došlo k výmìnì oken v kabinách
v místnostech šaten a výmìnì topení. Touto cestou bychom
pracovníkùm Mìsta Teplá a panu Kùrkovi podìkovali za jejich
odvedenou práci.
Pro letošní roèník se A mužstvo Sokola Teplá zúèastní Krajského
poháru KFS K. Vary, kdy byl losem urèen soupeø a to Spartak
Chodov. Utkání 1. kola se uskuteèní ve støedu 18. 4. 2012 od 17:15
hodin na našem høišti.
Plány a pøípravy:
Provést stabilizaci kádru dospìlých, zlepšit pøístup hráèù k samotným zápasùm, s cílem udržet 5. místo o podzimní èásti. Co se
týèe mládeže pøitáhnout ji opìt na høištì, zvýšit její zájem, zlepšit
pozici dorosteneckého družstva.
Uspoøádání Turnaje Starých gard „Memoriál Zdeòka Hanuse” 30.6.2012 od 10:00 hodin a Turnaje v malé kopané Ruda Cup 2012 5.7.2012 od 8:30 hodin.
Všem fanouškùm a pøíznivcùm tepelské kopané dìkuji za jejich
podporu v podzimní èásti a tìšíme se již na setkání s vámi v tomto
roce v rámci mistrovských utkání všech našich družstev a na akcích
poøádaných v areálu fotbalového høištì.
R.Káva
Rozpis mistrovských zápasù naleznete na konci tohoto èísla
Tepelského zpravodaje.
Další akce na fotbalovém høišti:
2.6.2012 – Dìtský den /možnost i Park pøátelství/
16.6.2012 – Setkání folklórních souborù
23.6.2012 – Hasièské závody – Tepelská vrchovina
30.6.2012 – Turnaj Starých Gard – Memoriál Zdeòka Hanuse
5.7.2012 – Turnaj v malé kopané – RUDA CUP 2012
Beèov nad Teplou - 12.5.2012 – Turnaj Starých Gard
ROZHOVOR S...
VÝSTAVA OBRAZÙ A FOTOGRAFIÍ
Ve dnech 25.2. a 26.2.2012 se konala v kapli Nejsvìtìjší Trojice
výstava obrazù a fotografií, kterou navštívilo více jak 200 hostù.
Výstavu jsem mohl uspoøádat díky pochopení a ochoty obèanù,
kteøí mi zapùjèili své obrazy a fotografie. Jménem svým i jménem
spokojených návštìvníkù všem moc dìkuji.
Pøevážnou èást vystavovaných obrazù namaloval pan Hanzík v 70.
a 80. letech minulého století. V nedìlním odpoledni výstavu
navštívil i jeho syn pan Petr Hanzík. Ochotnì se dal do hovoru, a tak
jsem mu položil nìkolik otázek.
Kdy se otec pøistìhoval do Teplé a jaký mìl vztah k mìstu?
Do Teplé jsme se pøistìhovali v roce 1948 a zde se pak v roce 1949
narodil mùj bratr Pavel. Otec sem byl pøevelen v rámci reorganizace v armádì z Chebské vojenské posádky, kde byl kapelníkem
vojenské hudby. Zde sloužil jako voják z povolání až do roku 1950,
kdy byl v rámci komunistických perzekucí proti dùstojnickému
sboru Èeskoslovenské armády po dvacetileté službì propuštìn.
Pozdìji byl sice rehabilitován, ale to již nic nezmìnilo na jeho
osudu.
I pøes tuto hoøkou pilulku dìlnicko-rolnické vlády se vždy zapojoval do spoleèenského života ve mìstì, do kulturního dìní všeho
druhu. Byl èlenem dechového orchestru, taneèního orchestru,
kvarteta místních nadšencù, místního folklorního kroužku a dalších
uskupení, která vystupovala ve mìstì a okolí pøi rùzných slavnostech a dalších pøíležitostech (oslavy 1. máje, tradièní plesy a
taneèní zábavy).
V hudební škole uèil dìti hrát na rùzné dechové a smyècové
nástroje. V rámci „Osvìtové besedy“ vyuèoval malování –
krajináøství, kdy se svými žáky chodil do pøírody v okolí Teplé. Se
svými kolegy, amatérskými malíøi z mìsta, poøádali ve mìstì
výstavy a to nejen v Teplé, ale i na kolonádì v Mariánských
Lázních. Výstavy byly posuzovány odbornou komisí a vybrané
obrazy pak postupovaly do dalších kol celostátních soutìží. To vše
by mìlo být zaznamenáno v mìstské kronice, kterou kolem roku
1968 také vedl.
Otec pocházel ze severoèeského pohranièí, to znamená z prostøedí
èesko-nìmecké populace velice podobné tomu, co v tìchto letech
v Teplé bylo, a tak mu nedìlalo problémy, se zde rychle zabydlet.
Rád spolupracoval s lidmi v rùzných aktivitách bez ohledu na jejich
vyznání, národnost nebo spoleèenské postavení. Témìø po pìtadvaceti letech se rodièe odstìhovali do Mariánských Lázní, kde
otec ještì hrál a dirigoval lázeòský dechový orchestr a jako
dùchodce byl zamìstnán u vojákù v Klášteøe. Zde se také zúèastnil
v prùbìhu nìkolika let vojenských hudebních soutìží a v kategorii
seniorù vyhrál celostátní armádní soutìž ve høe na violoncello.
Na výstavì byly k vidìní obrazy zachycující pøírodu a budovy.
Vidìl jsem i portréty, tedy široký zábìr objektù malování.
Nabízí se tedy otázka: Mìl otec nìjaké umìlecké vzdìlání nebo
mìl jen talent a byl „samouk“?
Co se týká jeho umìleckého vzdìlání, dá se øíci, že dokonèené
nemìl žádné. V mládí navštìvoval rùzné školy poèínaje
gymnáziem, dálkovì studoval Akademii výtvarných umìní, ale
nikdy nebyla vhodná doba pro dokonèení. Hru a techniku hry na hudební nástroje studoval u rùzných koncertních mistrù a výsledkem
pak byly skladby jím složené, které byly vysílané i v èeskoslovenském rozhlasu a hrány pøi rùzných pøíležitostech. Techniku
malování se uèil od žijících starších souèasníkù – akademických
malíøù a studováním dìl starých mistrù. Byl hlavnì všestrannì
vzdìlaným samoukem, plynule se domluvil anglicky, francouzsky,
italsky a nìmèinu ovládal se státními zkouškami, což zase vše
využíval pøi rùzných tlumoènických aktivitách. Malování a hudba
byly spíše jeho životním posláním než jen koníèkem.
Jak je to ve Vašem pøípadì? Jak se øíká nepadlo jablko daleko
od stromu a malujete také?
Já, ani bratr jsme z jeho nadání nic nezdìdili, jsme pouze pasivní
obdivovatelé umìní.
Navštìvujete Teplou èastìji nebo se jednalo o náhodnou
návštìvu?
V Teplé jsem prožil celé mládí a to se nezapomíná. To jsou místa do
kterých se vracíte, musíte si je nìkolikrát za rok projet, zastavit se a
zavzpomínat. Také se scházíme s bývalými spolužáky – v loòském
roce jsme mìli padesáté výroèí dokonèení základní školy.
O samotném mìstì a dìní v nìm jsem mìl do nedávné doby velice
dobré informace. Dobøe jsem se znal s bývalým starostou Hlavou a
jeho nástupcem, mým kamarádem a spolužákem Pavlem Charvátem, bývalým tajemníkem a dalšími pracovníky mìstského
úøadu. Ze své vlastní zkušenosti vím, že mìsta této velikosti mají
nekoneèné problémy s obnovou historických objektù, bytovou výstavbou, infrastrukturou, ale i se zajišováním základních služeb pøi
nedostateèné daòové výtìžnosti a ostatních kapitálových pøíjmù. A
tak vše co se povede vybudovat v rámci kulturních a sportovních
aktivit, je pro mìsto a jeho obèany velkým pøínosem a v tom bych já
nejvíce vidìl váš sportovní areál s jeho zázemím.
Závìrem bych chtìl podìkovat manželùm Matìjkovým za organizování této akce, která dokumentovala malíøskou tvorbu mého otce
v 70. a 80. letech minulého století .
Dìkuji za rozhovor a zapùjèení obrazù.
Milan Matìjka
PRACOVNÍ PØÍLEŽITOST
Silná firma z Domažlic nabízí stabilní zázemí perspektivní
spoleènosti novým zamìstnancùm do trvalého pracovního
pomìru pro práci v mezinárodním prostøedí na pozice:
- ZÁMEÈNÍK – SVÁØEÈ
Práce ve vícesmìnném provozu na plný úvazek.
Odmìna od 7,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení
odmìny. Sváøeèský prùkaz a praxe v oboru – podmínkou,
možnost dalšího vzdìlávání.
- TISKAØ – obsluha strojù a zaøízení
Práce ve vícesmìnném provozu na plný úvazek.
Odmìna od 9,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení
odmìny. Praxe v polygrafickém prùmyslu min. 1-2 roky.
Tisk na sklo, plech a textil pro další prùmyslové využití.
Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické
dokumentaci.
- OPERÁTOR CNC strojù
Práce ve vícesmìnném provozu na plný úvazek.
Odmìna od 9,- €/hod, po zapracování možnost zvýšení
odmìny. Praxe v oboru min. 2 roky, systém Sinumeric,
Heidenhain, materiál sklo, plech. Pøíprava a zpracování
výrobních zakázek dle seznamu polotovarù.
Požadujeme dùslednost, pracovitost a manuální zruènost.
Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické
dokumentaci. Nástup možný ihned na všechny nabízené pozice,
volejte tel. 379 724 046. Vlastní auto výhodou, možnost získání
pøíspìvku na dopravu. Nabídky na pozice zasílejte spoleènì se
životopisem na email: [email protected].
STALO SE...
Z PØÍRODY
KROUŽKOVÁNÍ PTÁKÙ
MASOPUST DRŽÍME...
Jedním ze základních zpùsobù poznávání zvyklostí ze života ptákù
je kroužkování. První kroužkování hliníkovými kroužky provedl
profesor Mortesen v Dánsku roku 1899. V èeských zemích se s
kroužkováním zaèalo v roce 1910. V souèasné dobì je kroužkovací
stanice pod patronací Národního muzea a má 450 držitelù
kroužkovací licence. Novì se u velkých vodních ptákù používají
nejenom hliníkové, ale i plastové kroužky, které umožòují zpìtný
odeèet èísla kroužku dalekohledem. Doposud se zpìtný odeèet
provádìl odchytem ptákù na hnízdech, do sítí èi evidencí nálezù
uhynulých nebo ulovených jedincù.
Odpoledne v sobotu 25. 2. øádilo v ulicích našeho mìsta asi 50
maškar. V prùvodu jste mohli potkat kominíky, Snìhurku a 7
trpaslíkù, slamìného, kvìtinky, smrtky, Èíòana, paní z láznì,
Mexièana, dýnì, kouzelníky, pekaøe, doktorku, Indiánku, Marfušu
a macechu, klauna, medvìda s medvìdáøem, èertíka, rybáøe,
vojáka, èarodìjnice, Pepinu, prasátko, kovboje, Spidermana,
Indiána, princezny, Karkulky a zvíøátka.
Za zvukù harmoniky maškary tanèily s tìmi, kteøí mìli odvahu a
vyšli ven. Nìkde nás jen opatrnì sledovali za záclonou. Kdyby ale
pøekonali stydlivost a pøišli na ulici, mohli se pøesvìdèit, že pod
maskami se skrývají dobráci, kteøí nikoho neukousnou.
Podìkování patøí hudbì (harmonikáøka Hana Vithová) a všem
ochotným, kteøí pøinesli obèerstvení (výborné koblihy, buchty,
koláèe, jednohubky, chlebíèky, maso, øízky, slané a sladké dobroty,
„ohnivou vodu“); byli to pøedevším J. Klepalová, Marta Kávová,
Kyllerovi, Havlíèkovi, paní Holá, restaurace U Konì, Hlávkovi,
A. Matušù, Škodovi, Lambertovi, Vìtrovcovi. (Zastávky byly
pøedem domluvené, výše jmenovaní vstøícní a štìdøí hostitelé
obdarovali maškary jídlem a pitím a maskované èlenky divadla
BezPytliku pøinesly další lahùdky pro všechny mlsné jazýèky.)
A velký dík patøí všem malým i velkým maskám a poèetnému
doprovodu.
Dlouhá èasová øada dat objasòuje nejenom chování tažných ptákù,
pùvod ptákù na hromadných nocovištích, poèetnost druhù, délku
života, vìrnost hnízdišti a partnerovi, ale i zmìnu chování v tahových trasách a zimovištích v souvislosti s klimatickými zmìnami.
Èást výsledkù dlouholeté kroužkovací èinnosti je shrnuta v publikaci „Atlas migrace ptákù Èeské a Slovenské republiky“.
Jedním z konkrétních poznatkù pro nás je napøíklad pùvod jednoho
z èápù bílých (Ciconia ciconia) sídlících na komínì bývalého
pivovaru. V letech 2010 a 2011 byl Pavlem Olbertem odeèten kroužek na noze jednoho èápa. Podle èísla kroužku jsme zjistili
následující informace:
V letech 2010 a 2011 zde hnízdil ten samý èáp. (Druhý z páru nemìl
kroužek, takže o nìm nejsou známy další údaje.) Narodil se na jaøe
2000 v Lokti na Benešovsku. Je to poblíž dálnice D1 za Prahou.
Letecká vzdálenost mezi místem narození a místem hnízdìní je
165 km. Kroužkován byl 20. èervna 2000 panem Václavem
Beranem.
Pohlaví u mláïat èápù bohužel nelze spolehlivì urèit. To bychom
mohli urèit podle toho, zda kroužkovaný èáp pøiletí jako první nebo
jako druhý. První pøilétají na hnízdo samci. Hnízdo po zimì èásteènì
opraví a èekají na pøílet partnerky.
V letošním roce budeme mít možnost sledovat hnízdìní prostøednictvím webové kamery.
Martin Klepal
Smyslem masopustní obchùzky je sejít se u dobrého jídla a pití.
Pobavit se pøed nadcházejícím postním obdobím. A to se povedlo!
Za co pùjdete pøíští rok?
smrtka Zlatka
PLETENÍ KOŠÍKÙ
V úterý 28. února poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p.o. ve
spolupráci se Svazem postižených civilizaèními chorobami a
Komisí pro obèanské záležitosti pro seniory mìsta Teplá pletení
košíkù z pedigu.
V hojném poètu jsme si všichni za lektorské pomoci p. Hankové,
p. Kalužíkové a p. Gerhata upletli košík, za což jim vøele dìkuji.
Velký dík patøí také firmì pana Romana Veselovského, která nám
Rodištì èápa - Loket na Benešovsku
dodala dýnka na košíky. Akce se velice vydaøila a pro velký zájem a
nadšení seniorù jsme s lektory pøemýšleli o dalším termínu, který
rozhodnì upøesníme.
STALO SE...
DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 10.3.2012 se v kulturním domì konal maškarní karneval,
který pro dìti zorganizovala ZŠ v Teplé.
Karnevalu se zúèastnilo 124 dìtí, které byly hned u vstupu do sálu
obdarovány balíèkem sladkostí, slanými køupkami a tyèinkami.
Bìhem karnevalu se také mohly dìti obèerstvit nápoji, které byly
pro nì pøipraveny na sále.
Pøeji všem hezké svátky jara
Mgr. Lenka Hubáèková,
øeditelka Peèovatelské
služby v Teplé, p.o.
Na letošním karnevalu èekalo na dìti pøekvapení. Pøijeli za nimi
klauni Topi a Mopi se svým zábavným kouzelnickým programem,
do kterého byly bìhem odpoledne zapojeny i dìti v rùzných
soutìžích. Dále si dìti mohly zatancovat pøi hudbì, kterou si pro nì
pøipravil DJ p. Tomáš Kyller. Doufáme, že se letošní karneval svým
programem všem dìtem líbil, dobøe se pobavily, odcházely domù
spokojeny a dobøe naladìny.
JARNÍ ZÁBAVA K MDŽ
Dne 2. bøezna 2012 se konala Jarní zábava k MDŽ, kterou poøádala
Komise pro obèanské záležitosti Teplá spolu se Svazem
postižených civilizaèními chorobami.
V úvodu se o kulturní program postarali žáci ze ZUŠ Teplá, kteøí
školu a zároveò i naše mìsto reprezentovali na okresní soutìži ve høe
na dechové nástroje.
V prùbìhu zábavy jsme shlédli další kulturní vystoupení, které
pøedvedly mažoretky z Otroèína.
Velice nás potìšila velká návštìvnost obèanù. Každá žena hned
u vchodu dostala kvìtinu k pøíležitosti svátku MDŽ. I stoly byly
pìknì jarnì vyzdobeny, tudíž navodily pøíjemnou jarní náladu.
K tanci a poslechu hrála kapela Žlutièanka, která nás bavila do
2. hodiny ranní.
Touto cestou chci podìkovat sponzorùm, kteøí se podíleli na této
akci. Jsou to:
- Ing. Pavel Hojda – poslanec Parlamentu ÈR
- Ing. Jan Rùžièka – firma HBR Teplá
- Zahrada Teplá
Jarní zábava se vydaøila a pro úspìšnost celé akce bychom zábavu
chtìli zopakovat ke konci mìsíce listopadu. Všichni jste
samozøejmì už nyní srdeènì zváni a termín podzimní zábavy bude
vèas oznámen.
Dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili.
Za KPOZ – Jitka Juchymová
V závìru bychom chtìli podìkovat p. J. Hajné, p. J. Dìdouchové,
p. A. Purkytové a sleènám A. Sidorjakové, K.Purkytové,
N. Purkytové, které nám pomohly pøi organizaci karnevalu,
p. T. Kyllerovi za hudbu, kterou nám zpøíjemnil celé odpoledne a
to nejdùležitìjší nakonec – hlavnì dìkujeme všem sponzorùm, kteøí
nám na tuto akci pøispìli svými dary. Bez nich bychom karneval
nemohli uskuteènit.
Jsou to tyto firmy :
Lesní spoleènost Teplá, NB product s.r.o., Stavebniny Monika,
Hasièi Teplá, p. Martin Štiefler, Probitas s.r.o.,
Smíšené zboží p.Ullrich, Papírnictví p. Radová,
Elektroinstalace p. Holý, Pokrývaèství p. Jan Veselovský,
Rozmarýn p. Veselovská, Truhláøství p. Roman Veselovský,
p. Jan Veselovský, Restaurace Plzeòka,
Restaurace Kuželna
Ještì jednou za dary velmi dìkujeme.
Dana Purkytová
PODÌKOVÁNÍ
PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM
IV. SPOLEÈENSKÉHO BÁLU
Poøadatelé G 10 dìkují všem níže uvedeným sponzorùm IV. spoleèenského bálu, který se uskuteènil dne 17. bøezna 2012 v kulturním
domì v Teplé. Byli to:
Jiøí Horní a Radek Chmela, NB product, s.r.o.,
Autodoprava Karel Rak, Fotovoltaická elektrárna Mrázov,
Restaurace u Kašny, ZAHRADA TEPLÁ – Ing. Petr Šindeláø,
Jiøí Werner, Kadeønictví Slávka, Pivnice u Tygra,
Ing. Jan Rùžièka st., Ing. Jan Rùžièka ml.,
Pizza Restaurant KUŽELNA, Potraviny Lucie Šulíková,
Vladislav Raška, Naïa a Pavel Štìpánovi, Hotel U Nádraží,
EURAGRI s.r.o., farma Pìkovice, Pokrývaèství - Pavel Mundil,
Smíšené zboží Kvìtoslav Ullrich, Vegi – trans s.r.o.,
Stanislav Lajda, René Gruchot, Ladislav Kociotek,
Josef Vojtìchovský, Èalounictví DF, Mgr. Jana Èížková,
ZOTAS 2000, s.r.o. – Martin Los, A + H Radovy,
MUDr. Karel Valeèka, Dana Fridecká,
Tìžba, nákup a prodej døeva – Jan Pokorný, Antonín Pešula,
Autokemp Betlém Jaroslav Bartoška,
Sierra Club – Lucie Bartošková, Probitas, s.r.o.,
Restaurace Stará Pošta, Pivnice U Konì,
Hollandia Karlovy Vary, a.s., Stavebniny Monika,
Potraviny Ivana Šulcová, Robert Rabada, Pavel Greguš,
Mariendbad Water a.s., Mgr. Jaroslav Borka,
Jan Špilar – Ryby, drùbež, Jan Rabada,
ELEKTROMONTÁŽE Holý – Pinkava,
Pokrývaèství Karel Kyller, Mìsto Teplá,
František Sekáè – soukromý zemìdìlec, Soòa Erhardová,
Kateøina Dingová, Josef Jelínek – zlatnictví,
Golf Club – Ivana Janèarová + Petr Tofl, ELKO, Zbynìk Chlupáè,
Zámeènictví Jan Valenta, Miško Žindel, Kvìtináøství
Zapletal,Jaroslava Kalužíková, Second Hand Nováková,
Martin Kadlec, Výroba knedlíkù Eva Kuzmová, CHODOVAR,
RMV Trans, Bazar Miláno – Milan Juøica, Futura – Klára Raková,
ELEKTRO Karel Hermann, THILIA – Lékárna Teplá,
Zelenina Hellmich, AUTOSPEKTRUM 2000,
Kouzlo barev a drogerie Mariánské Láznì, Pepsi,
Pekárna Teplá Andrea Poláèková.
Dále dìkujeme za pomoc všem, kteøí se podíleli na spolupoøádání
bálu.
V Teplé dne 19.3.2012
Jiøí Dinga
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZAVEDENÍ ÈIPOVÝCH KARET V JÍDELNÌ
V jídelnì Základní školy v Teplé se od 1. dubna 2012 ruší
stravenky, budou zavedeny èipové karty. Èipová karta bude vydána
na základì vratné zálohy ve výši 115,- Kè. Pokud nebude mít žák
zaøízenu èipovou kartu, od 1.4.2012 mu nelze z provozních dùvodù
ve školní jídelnì vydat obìd. Je nutné pøedkládat vedoucí stravování
doklad o zaplacení stravného (i kopii ústøižku).
Pøi vrácení nepoškozené èipové karty bude složená záloha
vyplacena zpìt v plné výši 115,- Kè. Pøi ztrátì nebo úmyslném
poškození karty bude složená záloha použita na poøízení nové karty.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štìtkové.
ŠKOLSKÁ RADA
Pøípravný výbor pro volby do školské rady Základní školy v Teplé,
p.o. oznamuje všem zákonným zástupcùm nezletilých žákù
Základní školy v Teplé, p.o., že dne 24.4.2012 v 16:30 hod. ve
vestibulu vstupní haly hlavní budovy školy (II. st.) probìhnou volby
do školské rady Základní školy v Teplé, p.o.
MATEØSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DÌTÍ DO MATEØSKÉ ŠKOLY TEPLÁ
pro školní rok 2012 – 2013 se uskuteèní
18. 4. 2012 od 13.00 do 16.00 hodin
v budovì mateøské školy.
Pøi øešení pøijímacího øízení bude øeditelka Mateøské školy Teplá
postupovat podle stanovených kritérií.
Kritéria pro pøijímání dítìte do mateøské školy:
1. Dìti s trvalým pobytem v Teplé nebo v nìkteré ze spádových
obcí.
2. Dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní
docházky.
3. Dìti starší ètyø let.
4. Dìti mladší ètyø let prokazatelnì zamìstnaných rodièù.
5. Dìti, jejichž rodiè je na mateøské nebo rodièovské dovolené.
V tìchto pøípadech se postupuje podle vìku dítìte.
Jana Kasíková, øeditelka MŠ
POZVÁNKA
DEN ZEMÌ
U pøíležitosti Dne Zemì poøádá mìsto Teplá ve spolupráci
se Svazkem obcí Slavkového lesa
sázení stromù v teritoriu mìsta
a úklid lesa u Sladového rybníka.
Sraz brigádníkù je dne 21.4.2012 v 09.00 hodin
u hasièárny.
Pro každého brigáníka je pøipraveno obèerstvení ve formì
opeèeného buøta a nápoje u ohnì v lomu u Sladového rybníka.
Vezmìte si s sebou dobrou náladu a chu do práce,
náøadí je zajištìno.
Milan Matìjka
SOUTÌŽ
VYHLÁŠENÍ SOUTÌŽE
Mateøské centrum pøi FS ÈCE v Teplé spolu
s knihovnou s infocentrem
vyhlašují v rámci Dne rodiny
soutìž o nejhezèí obrázek na téma
„MOJE RODINA“.
Soutìž je urèena dìtem pøedškolního a mladšího školního
vìku. Technika ztvárnìní je libovolná.
Pìt výhercù bude odmìnìno vìcnými cenami.
Obrázky mùžete nosit
od 10. dubna do 10. kvìtna 2012
do místní knihovny s infocentrem.
Na zadní stranu obrázku uveïte jméno a pøíjmení dítìte
a kontakt na rodièe.
Výherci budou vyhlášeni na Koleèkovém prùvodu
dne 12. kvìtna 2012.
Dìkujeme pøedem všem výtvarníkùm!
VELIKONOCE
V letošním roce pøipadají oslavy Velikonoc na mìsíc duben. Proto
zaøazujeme èlánek s informacemi a zajímavostmi o velikonoèních
svátcích.
Velikonoce jsou nejvýznamnìjší køesanský svátek, který je
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
V západní køesanské tradici Velikonoce pøipadají na nedìli po
prvním jarním úplòku, tedy na mìsíc bøezen èi duben. Slovanský
název svátku - Velikonoce - se vztahuje na "velkou noc", v níž byl
Kristus vzkøíšen.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelnì místnì
liší. Vzhledem k blízkosti køesanských Velikonoc a jarní
rovnodennosti mohou mít tyto tradice pùvod v pohanských
oslavách pøíchodu jara.
Podobnì jako mnoho jiných køesanských svátkù, i Velikonoce se
pøenesly mimo církev. Už od jejich vzniku jsou èasem oslav a veselí.
Dnes jsou i komerènì dùležité, protože se na nì váže mnoho zvykù.
Prodávají se napøíklad velikonoèní pohledy, ozdoby nebo cukroví
v podobì velikonoèních vajíèek, beránkù nebo zajíèkù.
V Èesku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoèní
pondìlí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých
a šlehají ženy a dívky ruènì vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti ètyø proutkù, je obvykle od
pùl do dvou metrù dlouhá, ozdobená pletenou rukojetí a barevnými
stužkami. Podle tradice muži pøi hodování pronášejí koledy.
Nejznámìjší velikonoèní koledou je tato krátká øíkanka: "Hody,
hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte
aspoò bílý, slepièka vám snese jiný…”
Jestli dojde døíve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Aèkoli
mùže být vyšlehání bolestivé, není cílem zpùsobovat pøíkoøí. Spíše
je pomlázka symbolem zájmu mužù o ženy. Nenavštívené dívky se
mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné
vajíèko jako symbol jejích díkù a prominutí. Povìst praví, že dívky
mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zùstaly celý rok zdravé a
uchovaly si plodnost. V nìkterých oblastech ženy mohou pomlázku
oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené
vody. Zvyk se napøíè èeskými zemìmi mírnì mìní.
Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto
muži používají mladé proutí s nejvìtším podílem „životní síly“,
kterou jakoby pøedávají vyšlehané osobì. Z téhož dùvodu ženy
dávají jako odmìnu za omlazení vajíèko, prastarý symbol nového
života.
VELIKONOCE VE SVÌTÌ
Ve Velké Británii je souèástí velikonoèních oslav „hon na vajíèka“,
která schovává pro hodné dìti velikonoèní zajíèek. Dìti je za
pomoci hádanek a nápovìï musí samy najít. Kromì slepièích jsou
o Velikonocích ve specializovaných prodejnách k dostání vajíèka
køepelèí, krocaní, bažantí a pštrosí. V Anglii tradiènì ženy pøivazují
muže k židlím a za propuštìní požadují peníze.
Pro Francouze jsou dnes, až na výjimky, Velikonoce jen nìkolika
dny pøíjemného volna, které obyvatelé mìst využívají k cestì na
venkov a lidé z vesnic k návštìvì Paøíže nebo jiného velkého mìsta.
Výzdobì jednoznaènì vévodí velikonoèní vajíèka všech velikostí a
barev a velikonoèní zajíci, èasto vystavovaní s celými zajeèími
rodinami. Èokoládová velikonoèní vajíèka jsou chloubou a pýchou
francouzských výrobcù èokolády. Podle staré lidové víry mohou
dìti, když si na Velikonoèní pondìlí ráno pøivstanou, zahlédnout na
obloze tøpyt zvonù vracejících se z Øíma a slyšet hlasy vesele
pokøikujících velikonoèních vajíèek. Jako odmìna za ranní vstávání
na nì v trávì èekají ukryté èokoládové poklady – zvoneèky a vajíèka
zabalená v pestrobarevném staniolu.
Velikonoèní oslavy ve Španìlsku patøí k jednìm z nejkrásnìjších a
nejokázalejších. Nádhernou podívanou s sebou pøináší už masopust.
Po celé zemi probíhají velikonoèní procesí zvaná Semana Santa.
Velmi oblíbené jsou pašijové hry. Hrají se vìtšinou pøed kostely a
chrámy.
V Norsku je kromì malování vajíèek tradicí také øešení vražd.
Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní
pøíbìhy, jako je napøíklad Hercule Poirot nebo pøíbìhy od Agathy
Christie. Také noviny otiskují èlánky, ze kterých mohou ètenáøi
zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Dokonce i krabice od mléka
bývají potištìny pøíbìhy s vraždami.
redakce TZ
Pøíjemné prožití
velikonoèních svátkù
FOTBAL - ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASÙ - SEZÓNA 2011/2012 - JARO
A
B
NE
SO
25 .3.
24 .3.
15:00
15:00
JÁCH YM OV – TE PL Á A
O DR AVA – T E PLÁ B
A3A1602
UM T O S TRO V
A2A1601
A
B
D
SO
NE
NE
31 .3.
1.4.
1.4.
16:00
16:00
13:00
T EPL Á A - S E DLE C
TE PL Á B – V.H LE ÏS EB E
T O UŽIM - T EPL Á
A3A1707
A2A1704
C1 A1704
A
B
D
Ž
SO
NE
NE
SO
7.4.
8.4.
8.4.
7.4.
16:30
13:30
13:30
14:00
L O K ET – T EPL Á A
M NICH O V – TE PL Á B
T EP LÁ – HV ÌZ DA CH EB
TE PL Á - CH YŠ E
A3A1801
A2A1802
C1 A1805
E2A12 02
A
B
NE
NE
15 .4.
15 .4.
15:00
16:00
S TUD ÁNK A – T EP LÁ A
TE PL Á B – S .VO DA
D
Ž
SO
SO
14 .4.
14 .4.
14:00
13:30
O ST RO V- T EPL Á
H .S LA VK O V - T EP LÁ
A3A1907
A2A1903
C1 A1903
UM T O S TRO V
E2A13 03
A
ST
18 .4.
17:15
T E PLÁ - CH O DO V
P OH ÁR KKF S
A
B
D
Ž
SO
NE
NE
SO
21 .4.
22 .4.
22 .4.
21 .4.
17:00
17:00
13:30
14:30
T EP LÁ A - BO ŽÍÈA NY
K RÁS NÁ – TE PLÁ B
TE PL Á – FC CH E B
TE PL Á – S .RO L E
A3A2002
A2A2003
C1 A2006
E2A14 03
A
B
D
Ž
SO
NE
NE
NE
28 .4.
29 .4.
29 .4.
29 .4.
17:00
16:00
14:00
12:00
S K ALN Á – T EPL Á A
T EPL Á B – HV ÌZ DA CH EB B
H .S LA VK O V - T EP LÁ
B ØE ZO VÁ - TE PL Á
A3A2106
A2A2102
C1 A2102
E2A11 04
A
B
D
SO
NE
NE
5.5.
6.5.
6.5.
17:00
16:00
13:30
TE PL Á A - H RO ZNÌ T ÍN
T EPL Á B - T RS TÌ NICE B
TE PL Á – L .K .VARY
A3A2203
A2A2204
C1 A2207
B
ÚT
8.5.
17:00
T RST Ì NICE B – TE PL Á B
A2A1504
A
B
D
NE
NE
NE
13 .5.
13 .5.
13 .5.
14:00
16:00
13:30
O S TR OV B – T EPL Á A
T EP LÁ B - O DRA VA
T E PLÁ - CH O DO V
A3A2305
K V ÌT NO VÁ
A2A2301
C1 A2301
A
B
D
SO
NE
SO
19 .5.
20 .5.
19 .5.
17:00
15:00
11:00
T EP LÁ A – K .PO ØÍÈÍ B
V.HL E ÏSE B E B – TE PL Á B
K YNŠ PE RK - T EPL Á
A3A2404
A2A2404
C1 A2407
A
B
D
NE
NE
NE
27 .5.
27 .5.
27 .5.
15:00
16:00
13:30
B E ÈO V – T EPL Á A
TE PL Á B - MN IC HO V
T E PLÁ - AŠ
A3A2504
A2A2502
C1 A2502
A
B
D
SO
SO
NE
2.6.
2.6.
3.6.
17:00
14:00
12:00
T EP LÁ A - ÚTV IN A
S.VO DA – T EP LÁ B
NEJD EK - TE PL Á
A3A2605
A2A2603
C1 A2606
A
B
D
SO
NE
NE
9.6.
10 .6.
10 .6.
17:00
16:00
15:00
T EP LÁ A - KY NŠPE RK
T EPL Á B - K RÁS NÁ
M.LÁ ZNÌ - T E PLÁ
A3A1506
A2A2703
C1 A1505
A
B
D
SO
NE
NE
16 .6.
17 .6.
17 .6.
16:00
17:00
13:30
D.ŽAND OV A – TE PLÁ A
H VÌ ZDA CH E B B – TE PL Á B
TE PL Á – F.LÁZ NÌ
A3A1403
A2A2802
C1 A1403
Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: [email protected]
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: [email protected]
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: [email protected]
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: [email protected], e-mail podatelna: [email protected]
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: [email protected]
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: [email protected]
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: [email protected]
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: [email protected]
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: [email protected]
ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: [email protected]
INZERCE
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: [email protected]
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: [email protected]
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Miroslav Hlávka,
tel.: 725 052 503
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: [email protected]
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Miroslav Hlávka, tel.: 725 052 503,
e-mail: [email protected]
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- / 1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1 uveøejnìní
TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky zasílejte na
adresu: [email protected], nebo [email protected], na
MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou
stylisticky upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

Podobné dokumenty

tepelský

tepelský 18.AK Krondl vymáháním pohledávky za dlužníky Hladíkovými (DPS) D/ doporuèuje 19.zastupitelstvu schválit uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí mezi mìstem a spol. s r.o. Bydlení Hrádek nad Nisou (výst...

Více

červen - TEPLÁ

červen - TEPLÁ Pranostiky na mìsíc èerven: Èerven mokrý a studený - bývají žnì vždy zkaženy. Co v èervnu nedá do klasu, èervenec nažene v èasu. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby rùst.

Více