Technický list k výrobku lan-wetterschutz-farbe - mm

Transkript

Technický list k výrobku lan-wetterschutz-farbe - mm
Strana 1 ze 2
TECHNICKÝ LIST
P100400
J e d n o d u š e l e p š í.
Materiál:
Popis produktu:
setta lan Wetterschutz-Farbe je velmi dobře zpracovatelný, hedvábně lesklý,
nelepivý, speciální disperzní lak, se zušlechtěným povrchem a vysokým
krytím. Vhodný je zvláště pro rozměrově stálé a omezeně rozměrově stálé
dřevěné díly v interiéru a exteriéru, jako např. okna a dveře, dřevěné profily
na fasádách, dřevěné balkony, kvalitní ploty, apod.
Vlastnosti:
V systému se setta Imprägniergrund potlačuje korozi. Vhodný pro vláknitý
cement, desky z vláknitého cementu a plastové podklady s odpovídající
přípravou. U oken a dveří nedochází ke slepování, dobře se roztéká a
bezpečně kryje na hranách, zůstává trvale pružný, neodlupuje se, je odolný
proti nečistotám a prudkým lijákům, přitom zůstává difúzním. Zpracování je
možné provádět nátěrem, válečkováním a stříkáním (i Airless).
Aplikace:
Vodou ředitelný, povětrnostně odolný ochranný nátěr pro všechny omezeně
rozměrově stálé dřevěné díly, jako střešní podhledy, dřevěné obklady fasád,
dřevěné balkony, ohraničující ploty, okenice a trámy příhradových staveb a
pro rozměrově stálé díly, jako okna a venkovní dveře. Před použitím pečlivě
promíchat.
Balení:
1 l, 3 l, 10 l
Barevné odstíny:
Bílá, hnědá
Přes settamix-systém je možné namíchat > 3.000 barevných tónů, včetně
RAL a NCS.
Zpracování:
Nastaven k natírání a válečkování. Při stříkání vysokým tlakem naředit s cca
10-15 % vody. Pro Airless neředit.
Ředění:
Speciální disperzní lak, se zušlechtěným
povrchem pro venkovní použití, dobré
krytí na dřevě, díly se neslepují,
hedvábně lesklý
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Při kontaktu nátěru s produkty obsahujícími změkčovadla prověřit
jejich snášenlivost s nátěrem, popř. je třeba si obstarat vyjádření o
nezávadnosti od výrobce těsnění.
Maximálně přípustná vlhkost dřeva nesmí překročit 15%.
Dřevěné plochy jsou plochy k udržování:
K zabránění poškození dílu a/nebo nátěru je u natřených dřevěných
dílů nutná jejich pravidelná kontrola a údržba. Proto doporučujeme,
nechat natřené dřevěné díly trvale kvalifikovaně posuzovat a
okamžitě odborně odstraňovat závady vyskytnuvší se na dřevěných
dílech nebo nátěru.
Nepoužívat na plochách se stojící vodou, resp. trvale zatěžovaných
vlhkostí.
Vodou
Nářadí:
Ke zpracování doporučujeme Orel-štětce s dlouhými vlákny nebo mohérové
válečky s krátkými vlákny; stříkací přístroje
Čištění nářadí:
Vodou, okamžitě po použití.
GEFSTOFFV:
Nenechávat v dosahu dětí. Nenechat uniknout do kanalizace.
Nevdechujte aerosoly (stříkací mlhu). Při nedostatečném větrání používat
ochranný dýchací přístroj.
VBF:
Odpadá
GISBAU-KÓD:
M-DF 02/M-LW 01
Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po
intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech.
Měly by sloužit k informování a podpoře spotřebitele. Technická
data odpovídají receptuře výrobce. Kvůli mnohostranným
aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících
mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být v
jednotlivých případech přebírána na základě našich informací
žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým
pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost.
Strana 2 ze 2
TECHNICKÝ LIST
P100400
SETTA LAN W E T T E R S C H U T Z F A R B E
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:
NATÍRÁNÍ
Objemové poměry
ředění v %
Spotřebovávané
množství ml/m2/nátěr
VÁLEČKOVÁNÍ VYSOKÝ TLAK
STŘÍKÁNÍ
AIRLESS
NÍZKÝ TLAK
10-15 %
100-120 ml/m²
POKYNY KE STŘÍKÁNÍ
MM-TRYSKA
ÚHEL STŘÍKÁNÍ
TLAK BAR
KŘÍŽEM
DIN 4MM KONSIST.
Vysoký tlak
Nízký tlak
Airless
HODNOTY SCHNUTÍ
Po hodinách
ZASCHLÝ
ZATVRDLÝ
PŘETÍRATELNÝ
PROSCHLÝ
cca 30 minutách
cca 2 hodinách
3-4 hodinách
cca 8 hodinách
SKLADBA NÁTĚRU
SKLADBA NÁTĚRU:
01 Dřevo *, exteriér, omezeně rozměrově stálé:
Obrousit, očistit, základní nátěr se setta Imprägniergrund
Skladba nátěru:
1. Mezinátěr:
01-04 setta lan Wetterschutzfarbe
02 Dřevo *, exteriér, rozměrově stálé:
Obrousit, očistit, základní nátěr se setta Imprägniergrund
03 Dřevo **, exteriér, omezeně rozměrově stálé:
Obrousit, očistit, základní nátěr se setta
2. Mezinátěr:
02/04 setta lan Wetterschutzfarbe
Koncový nátěr:
01-04 setta lan Wetterschutzfarbe
04 Dřevo **, exteriér, rozměrově stálé:
Obrousit, očistit, základní nátěr se setta
Příprava podkladové vrstvy:
Podklady musí být zbaveny nečistot a nepřilnavých substancí, musí
být suché a nosné. Zohledněte VOB, část C, DIN 18363, odst. 3.
Podklady, u nichž se musí počítat s vodu rozpouštějícími látkami
(např. nikotin, térové kondenzáty, mokré skvrny), musí být izolovány
se setta Aqua-Sperrgrund, viz TL setta Aqua-Sperrgrund.
U neznámých nebo zde neuvedených podkladů doporučujeme provést
zkušební nátěr.
Při kontaktu s produkty obsahujícími změkčovadla (dveřní a okenní
těsnění, vinylové tapety, apod.) je třeba si obstarat vyjádření o
nezávadnosti výrobce těsnění, resp. nutné provedení zkušebního
nátěru. U složitých případů se spojte s našimi technickými poradci.
Během zpracování a schnutí zajistěte dobré odvětrání. Při
nedostatečném větrání a/nebo při stříkání požívejte ochranný dýchací
přístroj.
Nízké teploty a/nebo špatné odvětrání mohou negativně ovlivnit
schnutí. Prověřit nosnost podkladu pro nátěry. Uvolněný starý nátěr
odstranit, všechny nosné nátěry ošetřit s louhovým přípravkem a
zbrousit. U hedvábně lesklých nátěrů může systémově podmíněno
dojít při středním nebo silném mechanickém namáhání (madla, židle,
stoly, atd.) k odření barvy.
* DIN 68364/ dřevo rezistentních tříd > 2 např. smrk, borovice,
jedle, jedlovec, red meranti, douglaský modřín, red wood nebo dřevo
rezistentních tříd 1 a. 2 s podíly běli dřeva potřebují ochranu proti dřevo
napadajícím houbám.
** DIN 68364/ dřevo rezistentních tříd 1 a 2 (bez podílu běli dřeva)
např. afzélie, iroko, kambala, dub, červený cedr, sipo mahagon, teak,
merbau nepotřebují žádnou ochranu proti dřevo napadajícím houbám.
Proto by měla být k penetraci použita setta.