aktuality z obecního ú¤adu

Transkript

aktuality z obecního ú¤adu
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
JÍZDNÍ ¤ÁDY 2008
Opatov
PrÛhonice námûstí
LEDEN 2008
LEDEN 2008
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
•
z d a r m a
AKTUALITY Z OBECNÍHO Ú¤ADU
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBECNÍHO Ú¤ADU
VáÏení spoluobãané,
na poãátku roku 2008 si Vám v‰em dovolím popfiát je‰tû jednou hodnû zdraví, pohodu a úspûch.
V souãasné dobû v zastupitelstvu obce upfiesÀujeme investiãní priority pro leto‰ní rok a v únorovém ãísle PrÛhonicka Vás
budu informovat o v˘sledku. Z ostatních aktualit povaÏuji za
nejpodstatnûj‰í následující sdûlení.
LÉKA¤SKÁ SLUÎBA PRVNÍ POMOCI
Od 7. 1. 2008 byla ze strany na‰eho smluvního partnera
Prahy 4 ukonãena spolupráce pfii zaji‰tûní lékafiské sluÏby
první pomoci se spoleãností Pragomedika s.r.o., která poskytovala tuto sluÏbu na poliklinice u stanice metra Budûjovická
(Praha 4, Pacovská 869/31) i pro obãany PrÛhonic. Za
ne‰Èastné povaÏuji, Ïe teprve 15. 1. 2008 nás o tomto dÛleÏitém kroku Mûstská ãást Praha 4 informovala. Nemohli jsme
Vás tedy na vzniklou situaci upozornit dfiíve.
PrÛhonice námûstí
Opatov
Kontaktovali jsme Thomayerovu nemocnici v Praze 4 – Krãi,
která bude obãanÛm PrÛhonic poskytovat lékafiskou sluÏbu
první pomoci pro dûti, mládeÏ a dospûlé. V˘jimku ãiní stomatologická (zubní) pohotovost, kterou bude zaji‰Èovat poliklinika v nemocnici Na Franti‰ku – viz níÏe. Nadále se tedy
obracejte na následující pracovi‰tû.
Lékafiská sluÏba první pomoci (LSPP) pro dospûlé, dûti a
dorost:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze 4
– Krãi, Pavilon B1 z boku (první pavilon vpravo od vjezdu
do areálu).
Ordinaãní hodiny jsou v pondûlí aÏ pátek od 1900 do 700;
v sobotu, v nedûli a ve svátek nepfietrÏitû.
Telefon LSPP pro dospûlé: 261 082 520.
Telefon LSPP pro dûti a mládeÏ: 261 083 783.
Stomatologická pohotovost pro dospûlé, dûti a mládeÏ:
Nemocnice Na Franti‰ku s poliklinikou – poliklinika Palackého 5, Praha 1
Ordinaãní hodiny jsou v pondûlí aÏ pátek od 1900 do 600;
v sobotu, v nedûli a ve svátek nepfietrÏitû.
Telefon 224 946 981.
CZECH POINT – NOVÁ SLUÎBA OBâANÒM
CZECH POINT je asistovan˘m místem v˘konu vefiejné správy, kde do budoucna budete moci získat v‰echny informace
o údajích, které o Vás vede stát v centrálních registrech a kde
budete moci uãinit jakékoliv podání vÛãi státu. V souãasné
dobû jsou v‰ak moÏnosti tohoto systému omezenûj‰í. Od
února 2008 budou moci na‰i obãané a ostatní vefiejnost na
obecním úfiadû získat v˘pis z katastru nemovitostí, Ïivnostenského rejstfiíku, obchodního rejstfiíku a rejstfiíku trestÛ. Po plném uvedení do provozu, bychom chtûli, aby tuto
sluÏbu poskytovala ãtyfii pracovi‰tû obecního úfiadu – matrika, úãtárna, stavební úfiad a sekretariát. Na kaÏdém z nich
budete moci pofiídit v‰echny ãtyfii v˘pisy. Tato pracovi‰tû
budou oznaãena znakem CZECH POINTU. Bliωí informace
o této sluÏbû najdete v ãlánku paní tajemnice obecního úfiadu
ing. Jitky Havlíãkové.
TERMÍNY VE¤EJN¯CH ZASEDÁNÍ 1. POLOLETÍ ROKU 2008:
Dovoluji si Vás pozvat na vefiejná zasedání zastupitelstva obce PrÛhonice, která se budou v prvním pololetí leto‰ního roku
konat v následujících termínech: 29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5. a 17.6.
Tû‰ím se na shledanou s Vámi
8
PhDr. Hana Boroviãková, starostka obce PrÛhonice
1
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
CZECHPOINT na Obecním úfiadû
v PrÛhonicích
(CZECHPOINT – âesk˘ Podací Ovûfiovací Informaãní Národní Terminál)
Obecní úfiad v PrÛhonicích se stal souãástí sítû tzv. Czech POINTÛ,
tedy základních kontaktních míst obãanÛ s vefiejnou správou.
Od 1.2.2008 zdej‰í obecní úfiad bude poskytovat ovûfiené v˘pisy
z tûchto centrálních registrÛ:
• z Katastru nemovitostí âR
• z Obchodního rejstfiíku âR
• ze Îivnostenského rejstfiíku
• z evidence Rejstfiíku trestÛ
V˘pis z Katastru nemovitostí âR
• o v˘pis mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel
• v˘pis lze poÏadovat na základû listu vlastnictví nebo podle
seznamu nemovitostí
Pokud Ïadatel potfiebuje v˘pis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a ãíslo listu vlastnictví.
Pokud Ïadatel potfiebuje v˘pis podle seznamu nemovitostí, mûl by
znát katastrální území a dále buì parcelní ãíslo poÏadované
nemovitosti, jedná–li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo
ãíslo popisné, jedná-li se o stavbu.
O v˘pis lze poÏádat i podle seznamu jednotek v pfiípadû, Ïe
budova je dûlena na jednotky, coÏ je typické u vût‰ích staveb, dûlících se na jednotlivé byty, garáÏe atd. V tomto pfiípadû Ïadatel
musí znát nejen popisné ãíslo domu, ale i pfiesné ãíslo bytu v
domû.
V˘pis z Obchodního rejstfiíku âR
• o v˘pis mÛÏe poÏádat rovnûÏ anonymní Ïadatel
• v˘pis lze poÏadovat na základû znalosti Iâ organizace
(firmy ãi podnikatele)
V˘pis z Îivnostenského rejstfiíku âR
• i v tomto pfiípadû mÛÏe o v˘pis poÏádat anonymní Ïadatel
• v˘pis lze poÏadovat na základû znalosti Iâ organizace
(firmy ãi podnikatele)
Poznámka:
Vydání v˘‰e uveden˘ch v˘pisÛ je vÏdy zpoplatnûno – 1.strana za
100,- Kã a kaÏdá dal‰í strana v˘pisu za 50,- Kã.
V˘pis z Rejstfiíku trestÛ
• v˘pis se provádí po provûfiení dokladÛ totoÏnosti Ïadatele na
základû pfiedloÏení obãanského prÛkazu nebo cestovního pasu
• v˘pis je zpoplatnûn ãástkou 50,- Kã
Ing. Jitka Havlíãková, tajemnice OÚ
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
VáÏení obãané,
Dovolujeme si Vás upozornit, Ïe pro svoz domovního odpadu
je tfieba opatfiit si do 31.1.2008 na OÚ PrÛhonice /v pokladnû/ nálepku na rok 2008.
Pokud nebudete mít popelnici oznaãenou touto nálepkou do
konce ledna, nebudou Vám jiÏ od 1.2.2008 odpady vyváÏeny!
ZároveÀ upozorÀujeme na nutnost uhradit svoz odpadu alespoÀ na 1.polovinu roku do 31.3.2008. K tomuto datu je tfieba
téÏ uhradit poplatek za psa na rok 2008.
Ekonomick˘ odbor
2
LEDEN 2008
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
LEDEN 2008
ZMùNY V TARIFU PID OD 1.1.2008
ZMùNY V TARIFU PID OD 1.1.2008
ZMùNY V TARIFU PID OD 1.1.2008
Tarifnû je území Prahy rozdûleno na pásma P a 0. Celkem je
území Prahy poãítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Souãástí pásma 0 je pfiíhraniãní pásmo B.
Novû se zavádí pásmo B. Jedná se o úseky pfiímûstsk˘ch linek
blízk˘ch k hranici Prahy, které zasahují cca 5 – 7 km do území
Prahy. Úseky linek PID zafiazen˘ch v pásmu B jsou v pfiíloze.
Do tûchto úsekÛ lze pouÏít dvoupásmovou pfiestupní jízdenku
za 14 Kã. V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 zapoãítává samostatnû (tedy jako dvû pásma). Je-li pásmo 0 uvedeno samostatnû, zapoãte se jako dvû pásma.
V pfiedplatném se B a 0 poãítá jako jedno pásmo a cestující si
na doplÀkové kupony zapisují pásmo 0. Tyto kupony pak
samozfiejmû umoÏÀují i projetí pásma B.
nepfiestupní. Neplatí na lanové dráze na Petfiín, na pfiívozech
a na noãních linkách. Ve vlacích âD platí pouze na tratích âD
s plnou integrací. Ve vlacích âD na ni nelze pfiejet z pásma P
do pásma 0. Neplatí ve vnûj‰ích pásmech.
V metru v pásmu „P“ platí tyto jízdenky maximálnû pût stanic od
oznaãení (stanici oznaãení v to nepoãítaje) s moÏností pfiestupu
mezi linkami a bez opu‰tûní pfiepravního prostoru metra. âasová platnost jízdenky je omezena na max. 30 minut od oznaãení jízdenky. Pfii pfiestupu mezi linkami metra se pfiestupní stanice dvou linek shodného názvu zapoãtou pouze jedenkrát.
vé malé dojezdové pásmo.
ZÛstává zachována jízdenka nepfiestupní, platná pouze ve
vnûj‰ích pásmech. Chová se stejnû jako pÛvodní nepfiestupní
jízdenka za 8 Kã. Nová cena je 10 Kã; zv˘hodnûná 5 Kã (je
urãena pro dûti od 6 do 15 let). Jízdenka platí 15 minut od
oznaãení nebo vydání fiidiãem z USV a nelze na ni v Ïádném
pfiípadû pfiejet do Prahy a to ani do pásma 0 a jeho pfiíhraniãních zastávek oznaãen˘ch B.
Do pásma B patfií také:
324
325
363
385
K Sukovu
Hrnãífisk˘
K Sukovu
K Sukovu
- Opatov
hfibitov - Opatov
- Opatov
- Opatov
NA ÚZEMÍ HMP:
Pfiedplatní jízdenky
Mûsíãní/30denní obãanská
âtvrtletní/90denní obãanská
Roãní/365denní obãanská
550 Kã
1 480 Kã
4 750 Kã
Dûti od 6 do 15 let
Mûsíãní/30denní
âtvrtletní/90denní
130 Kã
360 Kã
Studenti od 15 do 26 let
Mûsíãní/30denní
âtvrtletní/90denní
260 Kã
720 Kã
DÛchodci
Mûsíãní/30denní
âtvrtletní/90denní
250 Kã
660 Kã
Ceny jízdného vydané v souvislosti s cestami vlaky âD do
Prahy T+R
a) transferová jízdenka mezi nádraÏími âD Praha-NádraÏí
Hole‰ovice aÏ Praha-Hlavní nádraÏí nebo Praha-Masarykovo
nádraÏí (metro: NádraÏí Hole‰ovice - Florenc - Hlavní nádraÏí /Námûstí Republiky; tramvaje: NádraÏí Hole‰ovice - V˘stavi‰tû /Dûlnická - Strossmayerovo námûstí - Námûstí Republiky
- Masarykovo nádraÏí - Jindfii‰ská /Hlavní nádraÏí).
aa) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pfiepravu nebo
slevu dle odst. 4., písm. b) 18 Kã
ab) pro dítû od 6 do 15 let
9 Kã
a) jednodenní jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky âD
platná od pfiíjezdu vlaku do Prahy do 01.00 h následujícího
dne
ba) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pfiepravu nebo
slevu dle odst. 4., písm.
b) 80 Kã
bb) pro dítû od 6 do 15 let
40 Kã
b) 32hodinová jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky âD
platná od 1600 do 2400 následujícího dne
ca) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pfiepravu nebo
slevu dle odst. 4., písm. b) 100 Kã
cb) pro dítû od 6 do 15 let
50 Kã
Vnûj‰í pásma PID a jízdné na pfiímûstsk˘ch linkách:
Jízdné pro jednotlivou jízdu – na území Prahy se mûní jen
ceny a u pfiestupní jízdenky se sjednocuje doba platnosti celodennû na 75 min (odpadá slab˘ provoz), princip zÛstává
Pfiestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu - plnocenné 26 Kã
Pfiestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu - zv˘hodnûné 13 Kã
Jízdenka platí 75 min. od oznaãení a pfiestupní v rámci své
ãasové a pásmové platnosti.
Zv˘hodnûné jízdné je na území Prahy v pásmech P a 0 poskytováno pro dûti od 6 do 15 let,v pásmech P nebo 0 také pro
drÏitele prÛkazky PID pro dÛchodce.
Pfii zakoupení jízdenky u fiidiãe autobusu v pásmu P se pfiipoãte
pfiiráÏka ve v˘‰i 4 Kã. Cena pak ãiní 30 Kã - plnocenná a 17
Kã - zv˘hodnûná jízdenka. V autobusech pfiímûstsk˘ch linek se
pfiiráÏka neuplatÀuje.
Jízdenka s omezenou pfiestupností - plnocenná
jízdenka s omezenou pfiestupností - zv˘hodnûná
Nové jízdenky „T+ R“
18 Kã
9 Kã
V pásmech „P“ (mimo metro) nebo „0 (vãetnû pásma B)“ platí
v povrchové dopravû tato jízdenka 20 minut od oznaãení a je
Pfiedplatní jízdenky - doplÀkové kupony
1. DoplÀkové kupony PID urãené pouze pro pouÏití ve vlacích
âD se od 1.1.2008 ru‰í. DÛvodem zru‰ení byla zmûna cen
jízdného na âesk˘ch drahách od 9.12.2007, které uÏ nebylo moÏné sladit s jízdn˘m PID. Cestující mohou dále vyuÏívat
doplÀkové kupony PID + âD, kde do‰lo k minimálním úpravám ceny.
2. DoplÀkové kupony PID pro autobusy a vlaky âD - pásmo 0
a pásmo B se v pfiedplatném poãítá jako jedno pásmo a na
kuponu je zapsané jako 0.
Na Ïádn˘ kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatnû pouÏít pro pásma
0 nebo B. Kupon pro dvû pásma nelze samostatnû pouÏít
pro pásma 0 a B.
Pfiestupní jízdenky jsou podle poãtu pásem cenovû v 6 Kã
modulu s tím, Ïe maximální ãasová platnost je 210 min. Novû
se upravuje i ãasová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu –
viz ceník (cena za lomítkem je urãena pro dûti od 6 do 15 let
(do dne 15. narozenin) a zavádí se jízdenky pro 9 pásem
2 PÁSMA
14 Kã/ 7 Kã 30 min - platí jen ve vn. pásmech nebo pro kombinaci B,1; neplatí v pásmech 0 a P
3 PÁSMA
20 Kã/10 Kã 60 min - platí ve vn. pásmech, nebo v 0,B,1 nebo
B,1,2.; neplatí v pásmu P
4 PÁSMA
26 Kã/13 Kã 90 min - platí nebo v 0,B,1,2 nebo B,1,2,3 nebo
1,2,3,4; v Praze platí 75 min
5 PÁSEM
32 Kã/16 Kã 120 min - platí v P,0,B,1 nebo 0,B,1,2,3 nebo
B,1,2,3,4 nebo 1,2,3,4,5
6 PÁSEM
38 Kã/19 Kã 150 min - platí v P,0,B,1,2 nebo 0,B,1,2,3,4 nebo
B,1,2,3,4,5
7 PÁSEM
44 Kã/22 Kã 180 min - platí v P,0,B,1,2,3 nebo 0,B,1,2,3,4,5
8 PÁSEM
50 Kã/25 Kã 210 min - platí v P,0,B,1,2,3,4
9 PÁSEM
56 Kã/28 Kã 210 min - platí v P,0,B,1,2,3,4,5
Poãet pásem âasová platnost
1 pásmo
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
JÍZDNÉ PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU
Území Stfiedoãeského kraje v okolí Prahy, které je souãástí PID
je stejn˘m zpÛsobem jako dosud rozdûleno do 5 vnûj‰ích
pásem. Na území Prahy se novû zavádí pásmo B. Je to tako-
6 pásem
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
mûsíãní
ãtvrtletní
mûsíãní dûti
6 - 15 let
6 - 15 let
6 - 15 let
6 - 15 let
6 - 15 let
6 - 15 let
poãet
nová cena
dop. polí
1
230
1
630
1
110
2
370
2
1 000
2
180
3
590
3
1 600
3
290
4
820
4
2 240
4
410
5
1 020
5
2 790
5
510
6
1 250
6
3 420
6
620
3
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
LEDEN 2008
ZMùNY V TARIFU PID OD 1.1.2008
ZMùNY V TARIFU PID OD 1.1.2008
Pfiejezd z pásma 1 do pásma 0 nebo
pásma B
které jsou v‰ak na území Prahy vedeny jinou, del‰í trasou,
a které mají pásmo B ukonãeno v nûkteré z pfiedchozích
zastávek a stejná zastávka na této lince je jiÏ v pásmu 0.
Pro tyto pfiepravní vztahy dochází k ãásteãné zmûnû. Vzhledem k tomu, Ïe nejniωí jízdné schválené pro území Prahy
je 18 Kã je situace pfiejezdu z 1. vnûj‰ího pásma novû
ponûkud komplikovanûj‰í. Zavádí se v rámci pásma 0 pfiíhraniãní zastávky, oznaãované jako pfiíhraniãní pásmo B
(na zobrazovãi ãasu a pásma v autobusech 8, vypadá na
digitálním zobrazovaãi stejnû jako B a jiné písmeno to
neumí zobrazit, proto bylo vybráno písmeno B. Lze to asociovat z anglického slova border = hranice). BohuÏel do
úpravy USV se na jízdenkách bude jako pásmo tisknout
skuteãnû místo B ãíslice 8. Nelze povolit pfiejezdy na jízdenky za 14 Kã do celého pásma 0. Proto bylo vytipováno
pfiíhraniãní území cca 5 km smûrem do Prahy, do kterého je
povolen dojezd z 1. vnûj‰ího pásma na jízdenku pro jednotlivou jízdu za 14 Kã – tedy jízdy z pásma 1 do B. Do
dal‰ích zastávek, oznaãen˘ch pouze jako 0 je nutné pouÏít i pro cesty z pásma 1 jízdenku za 20 Kã. Pokud na
lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z pásma 1 za 20
Kã. Z ostatních pásem je v tomto pfiípadû (chybûjící pásmo
B) pásmo 0 poãítáno jako 2 pásma. Tam, kde je pásmo B
vynecháno, není dÛvod pro sníÏení ceny jízdného na
území Prahy (napfi. 1. zastávka na území Prahy v pásmu
0 se sjíÏdí s jin˘mi linkami z téÏe oblasti, které jsou v‰ak
na území Prahy vedeny jinou, del‰í trasou, a které mají
pásmo B ukonãeno v nûkteré z pfiedchozích zastávek a
stejná zastávka na této lince je jiÏ v pásmu 0.
Do Prahy nelze pfiejet z vnûj‰ích pásem na nepfiestupní
jízdenku za 10 Kã.
Pro cestu do Prahy z 1. vnûj‰ího pásma mÛÏe pouÏít jízdenku nepfiestupní za 10 Kã jen ten cestující, kter˘ má
pfiedplatní jízdenku pro Prahu (tedy pásma P a 0 vã. B),
protoÏe ten platí opravdu jen vnûj‰í pásmo, B uÏ má placené.
V˘jimky, kter˘m prosím vûnujte
maximální pozornost
Cesty ve vnûj‰ích pásmech a do/z Prahy
Podívejte se do ceníku, kombinace jsou tam vypsané. Je to
podobné jako to bylo. Jen z/do Prahy je to o 1 pásmo víc.
Nemáme uÏ jen 0, ale i pásmo B. Praha je tedy 4 pásma.
Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu, zapoãítává se
dvakrát a pak pásmo 0 a pásmo B.
V pfiíloze máte kfiíÏovou tabulku jízdného pro jednotlivou
jízdu. A pak je‰tû jednu tabulku, má-li cestující pfiedplatní
jízdenku pro Prahu (pásma P a 0(vã.B)).
Pokud na lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z
pásma 1 za 20 Kã. Z vnûj‰ích pásem je v tomto pfiípadû
(chybûjící pásmo B) pásmo 0 poãítáno jako 2 pásma. Tam,
kde je pásmo B vynecháno, není dÛvod pro sníÏení ceny
jízdného na území Prahy (napfi. 1. zastávka na území
Prahy v pásmu 0 se sjíÏdí s jin˘mi linkami z téÏe oblasti,
4
Tarifní pásma PID navazují v tomto pofiadí „P, 0, B, 1, 2,
3, 4, 5“ nebo „5, 4, 3, 2, 1,B, 0, P“. Zafiazení stanic a
zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních
fiádech.
Pfii pfiestupu z/do pásma B pfiímo do/z pásma P cestující
hradí jízdné jako by projel i pásmo 0. Chybí-li v jízdním
fiádu pásmo nebo pásma z pfiedepsané posloupnosti,
musí b˘t pro úhradu potfiebného poãtu tarifních pásem
zapoãtena i chybûjící pásma.
Na vybran˘ch pfiímûstsk˘ch linkách PID ukonãen˘ch na
území hl. m. Prahy v zastávkách âern˘ Most, Kobylisy,
Opatov, Zliãín, NádraÏí Radotín a Sídli‰tû Radotín jsou pro
cestující, ktefií cestují z/do vnûj‰ích tarifních pásem do/z
tûchto zastávek na praÏsk˘ch úsecích tûchto linek v‰echny
zastávky zafiazeny do tarifního pásma B. Není-li cestující
drÏitelem platné jízdenky pro pásma P nebo 0 nelze do/z
tûchto zastávek pouÏít nepfiestupní jízdenky za 10 Kã (5
Kã) pro cesty z/do pásma 1. Pro cestující, ktefií nemají
pfiedplatní jízdenku pro Prahu (pásma P a 0 (vãetnû B)), a
pokraãují z/do zastávek vyjmenovan˘ch v tomto odstavci
do/z pásma „P“, se území hl. m. Prahy zapoãítává jako 4
tarifní pásma (tj. z 1. pásma musí mít 5pásmovou jízdenku, z 2. pásma 6pásmovou jízdenku, z 3. pásma 7pásmovou jízdenku, z 4. pásma 8pásmovou jízdenku a z 5.
pásma 9pásmovou jízdenku.
a) âern˘ Most - linky PID ã. 346,367 379
b) Kobylisy - linky PID ã. 370, 371, 372, 373, 374
c) Opatov - linky PID ã. 324, 325, 326, 327, 328, 363,
385, 397
d) Zliãín - linky PID ã. 306, 307, 308, 309, 310, 311,
336, 347, 380, 384
e) NádraÏí Radotín - linka PID ã. 313
f) Sídli‰tû Radotín - linka PID ã. 315
Na âerném Mostû tato v˘jimka uÏ existuje nûkolik let.
V˘jimky tarif komplikují, ale musíme respektovat cenová
rozhodnutí mûsta.
Obdobnû, chybí-li na pfiímûstské lince PID pásmo B, je
pásmo 0 zapoãteno jako dvû pásma.
Jedná se o linky PID ã. 317, 320, 321, 362, 369.
Zpracoval: ROPID, OED
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
LEDEN 2008
OBECNÍ POLICIE PRÒHONICE
Z âINNOSTI OP V PROSINCI 2007
7.12.2007 – V 0115 hod. pfii provádûní hlídkové ãinnosti v ul. Uhfiinûveská byla hlídka upozornûna zde projíÏdûjícím fiidiãem na
dopravní nehodu, která se stala pfii v˘jezdu na dálnici smûrem na
Brno u ãerpací stanice Benzina. Hlídka na místû nehody na‰la
zaklínûné vozidlo mezi svodidly a mostním pilífiem, u pfiemostûní
dálnice PrÛhonice – Újezd. Bezprostfiední okolí nehody bylo silnû
zakrváceno, ve vozidle se nikdo nenacházel. Podle svûdkÛ nehody
bylo zji‰tûno, Ïe osádku tvofiili dva mladí muÏi, ktefií po nehodû
utekli pfies pole smûrem ke Komárovu. StráÏníci vyãkali pfiíjezdu
Policie âR na místo nehody, a poté se vydali hledat zranûné
osoby a poskytnout jim první pomoc. Osoby byly v kfioví u potoka Botiãe, kde se snaÏily ukr˘t. Jevily známky podnapilosti a byly
silnû zakrvácené. Poskytnutí první pomoci a lékafiské o‰etfiení
osoby odmítly. Následnû byly pfiedány Policii âR.
8.12.2007 – V 1515 hod. pfiijala hlídka oznámení o nálezu penûÏenky s osobními doklady, doklady od vozidla a penûzi v PrÛhonickém parku. Po pfievzetí nálezu vyhodnotili stráÏníci situaci,
nevylouãili moÏnost, Ïe se po‰kozen˘ s vozidlem nachází je‰tû
v obci, a zahájili po nûm pátrání. Vozidlo se jim podafiilo nalézt
na parkovi‰ti v ul. U Botiãe. Na vozidle stráÏníci zanechali vzkaz
o nálezu, kter˘ si majitel následnû vyzvedl na úfiadovnû obecní
policie.
21.12.2007 – V 1644 hod. pfiijala hlídka telefonické oznámení od
obsluhy benzinové stanice PAPoil (smûr Brno), Ïe v blízkosti jejich
plynov˘ch nádrÏí hofií na travnaté plo‰e plastov˘ odpad. Hlídka
neprodlenû uvûdomila místní hasiãe a vydala se na místo poÏáru. Zde stráÏníci provedli prvotní ha‰ení ohnû ruãním hasícím pfiístrojem a podafiilo se jim rozsah poÏáru omezit. Následnû pfiijeli na místo hasiãi obce, ktefií provedli doha‰ení poÏáru. Rychl˘m
zásahem a velmi dobrou souãinností mezi obecní policií a dobrovoln˘mi hasiãi nedo‰lo k ohroÏení na zdraví a Ïivotû osob,
bylo zabránûno moÏnému vzniku ‰kody velkého rozsahu na
majetku. Celá událost byla pfiedána Policii âR.
22.12.2007 – V 1410 hod. bylo pfiijato oznámení od místního
obãana, Ïe se na parkovi‰ti v ul. Na Sídli‰ti III., pfied domem
ã.p. 412, nachází motorové vozidlo bez SPZ (RZ) a je ve ‰patném technickém stavu. StráÏníci následnû zjistili, Ïe se v daném
místû skuteãnû nachází vozidlo tov. zn. Trabant, které je trvale
technicky nezpÛsobilé k provozu a není opatfieno státní poznávací znaãkou. Vozidlo tedy splnilo jednu ze zákonn˘ch podmínek pro oznaãení „vrak“ a v tomto smyslu byla pfiijata i následná opatfiení. StráÏníci provedli prohlídku vraku, aby zjistili jeho
identifikaãní údaje, které by vedly k ustanovení majitele. Pfiitom
byly zji‰tûny zásahy, které zakládaly podezfiení ze spáchání trestného ãinu. Proto byla celá událost pfiedána Policii âR. O v˘skytu
vraku na území obce byl také informován obecní úfiad, kter˘ má
ze zákona právo odstranit vrak z parkovi‰tû. V souãasné dobû se
ãeká na v˘sledek provádûn˘ch opatfiení Policií âR.
Ing. Jan Hrouda – velitel obecní policie
VYHODNOCENÍ âINNOSTI OP PRÒHONICE ZA ROK 2007
1. Poãet pfiestupkÛ vyfie‰en˘ch v dopravû 1 263. Z toho zji‰tûn˘ch OKDS 462
a) - z toho fie‰eno blokovû 575
b) - z toho postoupeno správními orgánu
389
c) - z toho fie‰eno domluvou 299
d) - uloÏeno blokov˘ch pokut, vãetnû NN
(v Kã) 275 400,2. Poãet pfiestupkÛ – ostatní 532
Z toho zji‰tûn˘ch OKDS 222
a) - z toho fie‰eno blokovû 188
b) - z toho postoupeno správnímu orgánu
184
c) - z toho fie‰eno domluvou 160
d) - uloÏeno blokov˘ch pokut, vãetnû NN
(v Kã) 73 500,3. Celkem fie‰eno pfiestupkÛ 1 795
Z toho zji‰tûn˘ch OKDS 684
4. Celkem uloÏeno blokov˘ch pokut,
vãetnû NN (v Kã) 348 900,5. ZadrÏeno pachatelÛ trest. ãinnosti 12
Z toho za pfiispûní OKDS 0
6. ZadrÏeno hledan˘ch osob … 3
7. Nalezeno vozidel v pátrání … 2
8. Pfiedvedeno osob dle § 13 odst. 1 a 2
zák. o OP 11
9. Pfiedvedeno osob dle § 13 odst. 3 zák.
o OP 0
10. Odchyceno zvífiat 47
11. V˘jezd k napadenému objektu 999
12. PouÏití VRZ 9
13. Poskytnutí první pomoci 11
14. Asistence PâR/dopravní nehody 80/39
15. Nález vûci - pfiedání 43
16. Îádosti obãanÛ a organizací 964
17. Spolupráce s RZS 23
18. Spolupráce s hasiãi 45
19. PouÏití donucovacích prostfiedkÛ 3
20. KrádeÏe/ostatní Tâ 35/24
Z toho zji‰tûn˘ch OKDS 0/0
21. Události pfiedané na PâR 106
22. Kontrola osob 1 046
23. Botiãky 78
24. Rozná‰ka dopisÛ 768
25. Volání na linku OP 1 383
KAMEROV¯ SYSTÉM (OKDS)
V roce 2007 mûla obec k dispozici celkem
6 kamerov˘ch míst Obecního kamerového
dohlíÏecího systému jako technického
prostfiedku nápomocného k zaji‰tûní
vefiejného pofiádku a bezpeãnosti v monitorovan˘ch lokalitách.
Umístûní kamer v monitorovan˘ch lokalitách obce:
1. KM – Kvûtnové námûstí, budova obecního úfiadu
2. KM – kfiiÏovatka ul. ¤íãanská –
Dobfiejovická, sloup VO
3. KM – kfiiÏovatka ul. Uhfiinûveská –
K Dálnici, sloup
4. KM – kfiiÏovatka ul. ¤íãanská –
Kosatcová, sloup
5. KM – ul. Uhfiinûveská parkovi‰tû
HILTI, sloup VO
6. KM – ul. V Oblouku, budova MoDo
V rámci realizace 3. etapy v˘stavby
v roce 2007 byl OKDS:
a) Roz‰ífien o dal‰í tfii kamerová místa,
která jsou umístûna v tûchto lokalitách:
7. KM – ul. V Oblouku u objektu VOLVO,
sloup VO
8. KM – kfiiÏovatka ul. ·kolní – Tfie‰Àová,
sloup
9. KM – kfiiÏovatka ul. Dobfiejovická
- U Cihelny – V zahradách, sloup VO
5
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
b) Propojen s novû vybudovan˘m fiídícím
centrem OKDS na sluÏebnû Obvodního
oddûlení Policie âR v âestlicích.
Vyhodnocení:
a) Pfiehled spáchan˘ch pfiestupkÛ na území
obce celkem za r. 2007 a vykázání podílu
OKDS na jejich zji‰tûní:
LEDEN 2008
Celkov˘ poãet pfiestupkÛ
Zji‰tûno OKDS
Podíl OKDS v %
INZERCE
1 795
684
38,1
+8163Î>38+
LVtdUY
`KORY
NYW_
b) Pfiehled poskytnut˘ch záznamÛ OKDS Policii âR na vyÏádání za úãelem objasnûní trestné ãinnosti na území obce v roce 2007:
Celkov˘ poãet pfiedan˘ch záznamÛ na CD-R/DVD Polici âR
7
dKïn^OïXtMS
K
ZYU\YïSVt
zXY\
"

ðO\`OX
"
6OU^Y\$
.K`SN
1Y\O
+WO\SðKX
?XS`O\]S^c
YP
6Y_S]SKXK
?=+
=O
dKîn^OîXtUc
WV_`tW
KXQVSMUc
S
îO]Uc
=
ZYU\YîSVWS
WV_`tW
TOXYW
KXQVSMUc
8O_îtW
ZYN
]^\O]OW
_îtW
]O
dnLK`Y_
`c_ðY`KMt
RYNSXc
TONOXU\n^
^NXî
b
WSX
`
U_]O
KAM ZA KULTUROU
:<Ç2983-/
AKCE KULTURNÍ KOMISE OBCE
7. 2. ãtvrtek od 1800 hod.
v budovû Správy jeskyní âR (b˘valá „Stará po‰ta“ v areálu
Kongres. centra) TAJEMN¯ SVùT JESKYNÍ „JESKY≈Á¤I NA
·PICBERKÁCH ANEB DO NITRA LEDOVCÒ“
Pfiedná‰í J. ¤ehák
28. 2. ãtvrtek od 1800 hod. hodin v Náv‰tûvnickém centru
PrÛhonického parku
„DÁMSK¯ KLUB - GEMMOTERAPIE A NOVÉ INFORMACE
O VSTUPU DO PARKU“
VáÏení obãané, váÏení seniofii,
váÏení pfiátelé jeskynních hlubin,
Ï^`\^OU$
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
Správa jeskyní âeské republiky
se sídlem v PrÛhonicích
Ï^`\^OU$
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
pokraãuje v cyklu pfiedná‰ek nazvaném
4/=/83-/
TAJEMN¯ SVùT JESKYNÍ
¢^O\$
- neznámá fakta o znám˘ch jeskyních - jeskynû vypovídající i stfieÏící tajemství - v˘zkumy, objevy, zajímavosti -
=^ÀONK$
dKðn^OðXtMS
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
Residence Classis Michovky PrÛhonice
Pfiedná‰ku
V mûsíci únoru 2008 Vás srdeãnû zveme do Residence
Classis do PrÛhonic na tyto kulturní pofiady:
JESKY≈Á¤I NA ·PICBERKÁCH
ANEB DO NITRA LEDOVCÒ
Ve stfiedu 13. 2. jste srdeãnû zváni od 1500 hod. na zahájení
cyklu pfiedná‰ek s poslechem hudebních ukázek Osobnosti
svûtové klasické hudby: J. S. Bach
PrÛvodní slovo o Ïivotû a díle ING. JI¤Í PRÒCHA
Vstup voln˘
Ve stfiedu 20.2. od 1500 hod. Vás zveme na setkání pfii ãaji
nebo kávû se spisovatelkou Hanou Marounkovou, autorkou
knihy „STÁ¤Í, NEJLEP·Í VùK“, která bude v Residenci Classis
tuto knihu zábavnou formou prezentovat.
ZároveÀ bude moÏné její zakoupení.
Vstup voln˘
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
È¢Î+8C
"$Œ$
RYN
9z
:\éRYXSMO
:YXN¼Vt$
dKðn^OðXtMS
$Œ$
RYN
9z
:\éRYXSMO
=^ÀONK$
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
!$Œ#$
RYN
<O]^
?
,OdY_Ué
#$Œ$
RYN
<O]^
?
,OdY_Ué [email protected]/
$Œ"$
RYN
D
ÈtðKXc
XK
XnWî]^t
"$Œ$
RYN
5.
ÈtðKXc
XK
XnWî]^t
$Œ$
RYN
5.
ÈtðKXc
XK
XnWî]^t
¢^O\$
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
"$Œ$
RYN
D
4O]OXSMO
$Œ$
RYN
D
4O]OXSMO
5+7/83-/
!$Œ#$
RYN
2Y^OV
7cVtX7XSMRY`SMO
#$Œ$
RYN
2Y^OV
7cVtX7XSMRY`SMO
$Œ!$
RYN
D
4O]OXSMO
!$Œ#$
RYN
D
4O]OXSMO
#$Œ$
RYN
D
4O]OXSMO
:YXN¼Vt$
dKðn^OðXtMS
ZYU\YðSVt
"$Œ$
RYN
5.
5KWOXSMO
$Œ$
RYN
5.
5KWOXSMO
-OXK$
#
5î
5î
_îOLXSMO
@YVOT^O
^Oæ
K
\OdO\`_T^O
XK
^OV$
"
""
XOLY
OWKSV$
NK`SNQY\O*aY\VNYXVSXOMd
:YïO^
Wt]^
YWOdOX
s promítáním diapozitivÛ pfiednese Josef ¤ehák
DNE 7. ÚNORA 2008 V 1800 HODIN
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví , v.v.i.
v budovû Správy jeskyní âR, Kvûtnové nám. 3, PrÛhonice
(b˘valá „Stará po‰ta“ v areálu Kongresového centra VÚKOZ)
Vzdğlávací a informaĀní centrum Floret Pršhonice Vás srdeĀnğ zve na
Na posluchaãe a jejich dotazy se tû‰í pfiedná‰ející a vedení
Správy jeskyní âR.
7. REPREZENTAÿNÍ PLES
v sobotu 9. února 2008 od 20 hodin
ve velkém a malém sále
Kongresového centra Floret
v Pršhonicích
Interní a revmatologická
ambulance
MUDr. Jana Barešová
Polyfunkční dům, Květnové nám. 7
Průhonice
Telefon - objednání: 267750033
Residence Classis vyhla‰uje soutûÏ pro milovníky kfiíÏovek
a sudoku.
lékařské doporučení není nutné
V pfiípadû Va‰eho zájmu si prosím vãas rezervujte místa E-mailem [email protected] nebo telefonicky 255 709 411
Jana Machaãová
BASKETBAL
Uvítáme nové hráče a hráčky ve věku od 14 do 99 let. Hrajeme jen pro radost, začátečníci i pokročilí
vítáni. Přijďte si s námi zahrát každý čtvrtek od 20,30 h do tělocvičny základní školy.
Bližší informace podá:
6
Petr Plavec
mobil: 777 234 125 • e-mail: [email protected]
Ordinační hodiny:
• Pŏipravili jsme pro Vás tombolu, bohatý kulturní
program a zdarma pšlnoĀní pohoštğní.
• O plesovou atmosféru se postará hudební skupina
ANTARES – BAND.
Pŏedprodej vstupenek :
Hotel Floret , Kvğtnové nám. 391
Tel. 296 528 400
Email: [email protected]
Po
Út
St
Čt
Pá
8.00
8.00
14.30
8.00
8.00
-
17.00
13.30
20.00
13.30
13.00
Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 10. 2. 2008
Redakce a inzerce: Tel.: 224921465, [email protected] • Sekretariát OÚ - tel.ã. 272111620
• Inzerce: Obecní úfiad PrÛhonice, Kvûtnové námûstí 73

Podobné dokumenty

dětský den - Průhonice

dětský den - Průhonice plemene bez obojku ãi jiné identifikace. Pes byl odchycen a pfievezen na úfiadovnu, kde bylo dal‰ím opatfiením zji‰tûno, Ïe je ãipován a má tetování v uchu. Dotazem na místního veterináfie byl zji‰tûn ...

Více

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ vidím chyby i tam, kde je bûÏn˘ posluchaã nevidí. Lidé mluví velmi nev˘raznû, ãasto vûdí co, ale vÛbec nevûdí jak. Spl˘vá v˘slovnost – mluví jako by na jednom tónu a posluchaã tak zcela nerozumí. N...

Více

Červen 2011

Červen 2011 kde poskytla souãinnost zasahujícím hasiãÛm, ktefií provádûli opatfiení k zabránûní úniku pohonn˘ch hmot a následn˘m ekologick˘m ‰kodám. Hlídka vyãkala pfiíjezdu Policie âR a po proveden˘ch úkonech ve...

Více

Návod k použití Pardubické karty - Dopravní podnik města Pardubic as

Návod k použití Pardubické karty - Dopravní podnik města Pardubic as papírové ãasové jízdenky, které se na kartu ukládají. Do budoucna bude moÏné Pardubickou kartu vyuÏít k úhradû nejrÛznûj‰ích sluÏeb a akcí napfi. parkovného, vstupného na spoleãenské, kulturní a spo...

Více

sborník daniel 2015.indd

sborník daniel 2015.indd Je 1. září. Začátek nového školního roku, který přinesl změnu do mého života. Moje spolu-žačka a kamarádka Gertruda totiž opustila naši třídu. Právě teď usedá do lavic gymnázia. Možná to vypadá, že...

Více

strana 9

strana 9 Blansko. Byly to posádky 218. Bitevní letecké divize vybavené americk˘mi letouny. Po 18. hodinû dopadly první ze tfií set pum na mûsto, kde bylo po‰kozeno 126 domÛ. Z vefiejn˘ch budov byly nejvíce po...

Více

Schlüter®-TREP-SE, -S a -B

Schlüter®-TREP-SE, -S a -B opotfiebení vymûnit. Povrchy z nerezové oceli vystavené povûtrnostním nebo agresivním vlivÛm by se mûli pravidelnû o‰etfiovat jemn˘m ãistícím prostfiedkem. Pravidelné ãi‰tûní nezachovává pouze dobr...

Více

Březen 2016

Březen 2016 obecní ples finanční částkou 2000 Kč a do tomboly poslali 600 věcných darů. Všichni hosté obdrželi u vstupu do sálu sklenku sektu na uvítanou, kterou věnovala firma pan Trtílka „Víno Hruška“ z Čest...

Více