LCD - Webnode

Komentáře

Transkript

LCD - Webnode
LCD MODULY
LCD moduly znakové
Modul
BC 0702A
BC 0801A
BC 0802A
BC 0802B
BC 1004A
BC 1202A
BC 1601A
BC 1601B
BC 1601D
BC 1602A
BC 1602B
BC 1602D
BC 1602E
BC 1602F
BC 1602G
BC 1602H
BC 1602I
BC 1602K
BC 1604A
BC 2002A
BC 2002B
BC 2002C
BC 2004A
BC 2004B
BC 2004C
BC 2004D
BC 2402A
BC 4002A
BC 4004A
BC 4004B
Formát displeje
zn / ø
ø
7
8
8
8
10
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
24
40
40
40
2
2
2
2
4
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
4
4
4
2
2
4
4
Rozmìr znaku
mm
7.24 x 6.94
4.84 x 9.22
2.95 x 5.55
3.12 x 5.01
2.95 x 4.75
2.65 x 5.50
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
4.84 x 9.66
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.54 x 4.67
2.95 x 4.75
3.20 x 5.55
6.00 x 9.66
4.84 x 9.22
2.95 x 4.75
4.84 x 9.22
2.95 x 4.75
2.30 x 4.03
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
2.78 x 4.89
3.20 x 6.25
Rozmìry modulu
š (mm)
v (mm)
85
55
58
40
57
56
80
85
122
80
85
85
122
85
106
84
79
59
87
116
180
146
98
146
118
77
118
182
190
215
30
27
32
20
57
32
36
28
33
36
30
36
44
33
44
44
44
29
60
37
40
43
60
63
43
47
36
33
54
60
Rozmìry displeje
š (mm)
v (mm)
66
48
36
37
39
46
66
66
99
66
66
66
99
66
99
66
66
52
62
85
149
123
77
124
77
60
95
154
147
160
16
12
16
14
24
14
16
16
13
16
16
16
24
16
24
16
17
15
26
19
23
23
25
43
25
22
16
17
30
34
LCD
Podsvícení
Øadiè
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
G, Y
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
EL
RW1068
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
KS0066
LCD
Podsvícení
Øadiè
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
F
F
F
Y
F
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL, CCFL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL
EL
LED, EL
LED, EL
LED
LED, EL
LED, EL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, CCFL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
LED, EL, CCFL
SED1520Daa
SED1520Daa
SED1520Daa
SED15601
KS0107/0108
ST7920
KS0107/0108
T6963C
KS0107/0108
T6963C
KS0107/0108
LC7981
T6963C
T6963C
ST7920
T6963C
LC7981
RW1066
T6963C
T6963C
-LC7981
KS0107/0108
T6963C
LC7981
ST7920
-T6963C
T6963C
T6963C
LC7981
-SED1335
-S1D13700
SED1335
-SED1335
LCD moduly grafické
Modul
BG12232A
BG12232B
BG12232D
BG 12832B
BG 12864A
BG 12864B
BG 12864C
BG 12864D
BG 12864E
BG 12864F
BG 12864H
BG 128128A
BG 128128B
BG 128128D
BG 16032A
BG 16080A
BG 16080B
BG 16080F
BG 160128A
BG 160128B
BG 160160A
BG 160160C
BG 19264A
BG 24064A
BG 24064B
BG 24064C
BG 24064D
BG 24064E
BG 240128A
BG 240128B2
BG 240128B3
BG 240128E
BG 240128G
BG 320240A
BG 320240B
BG 320240B1
BG 320240C
BG 320240F
Formát displeje
vodorovnì svisle
122
122
122
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
160
160
160
160
160
160
160
160
192
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
320
320
320
320
320
32
32
32
32
64
64
64
64
64
64
64
128
128
128
32
80
80
80
128
128
160
160
64
64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
240
240
240
240
240
Rozmìr bodu
mm
0.40 x 0.45
0.40 x 0.45
0.40 x 0.45
0.35 x 0.35
0.48 x 0.48
0.48 x 0.48
0.48 x 0.48
0.40 x 0.56
0.39 x 0.39
0.48 x 0.48
0.28 x 0.35
0.32 x 0.32
0.40 x 0.40
0.50 x 0.50
0.45 x 0.45
0.39 x 0.39
0.39 x 0.39
0.39 x 0.39
0.54 x 0.54
0.54 x 0.54
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.36 x 0.36
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.49 x 0.49
0.47 x 0.47
0.43 x 0.43
0.43 x 0.43
0.43 x 0.43
0.47 x 0.47
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.34 x 0.34
0.27 x 0.27
0.34 x 0.34
Rozmìry modulu
š (mm)
v (mm)
84
66
80
59
93
93
80
78
75
87
54
73
85
92
116
100
100
93
150
129
89
89
100
180
180
180
180
180
170
144
144
144
170
167
148
146
142
167
44
27
36
30
70
70
70
70
53
70
50
70
100
106
37
54
54
70
112
102
85
85
60
65
65
65
65
63
104
104
104
104
104
109
120
120
96
109
Rozmìry displeje
š (mm)
v (mm)
60
60
60
56
72
72
72
62
60
72
44
49
62
73
85
73
73
72
104
101
62
62
84
133
133
133
133
133
132
114
114
114
132
122
122
122
104
122
18
18
18
19
40
40
40
44
33
40
29
49
62
73
19
38
38
40
82
82
62
62
31
39
39
39
39
39
76
64
64
64
76
92
92
92
80
92
Pøehled obsahuje úplnou nabídku znakových a grafických LCD modulù BOLYMIN.
Zvýraznìné poloky nabízí ECOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. Dodací podmínky a parametry neoznaèených typù
sdìlíme na dotaz.
. souèástka se doplòuje na sklad
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
33.01
C
LCD MODULY
Parametry a zásady pouívání LCD modulù
1. Formát displeje
Znakové displeje mají aktivní plošky uspoøádány do matic 5x8 a v kadé matici mohou zobrazit jen znak, definovaný a uloený do pamìti
modulu. Matice jsou uspoøádány do 1 a 4 øádkù.
Grafické displeje mají plošky rovnomìrnì rozmístìny po celé ploše displeje, mohou aktivovat kterýkoliv jednotlivý bod a jsou urèeny pro
zobrazení grafických objektù (obrázkù).
2. Rozmìry modulu a displeje
Standardní moduly (grafické i znakové) obsahují LCD displej, logické obvody pro zpracování dat, øícící obvody displeje a zdroje svìtla pro
pøisvícení displeje. Rozmìry modulu udávají rozmìry tištìného spoje a montáních otvorù. Rozmìr displeje je rozmìr viditelné plochy.
3. Typ LCD
T
TN (Twisted Nematic)
èerná na šedé, kontrast cca 2
G
STN (Super Twisted Nematic)
tmavì modrá na šedé, kontrast 2 a 4
Y
STNY (STN Yellow Mode)
tmavì modrá na luté, kontrast 2 a 4
F
FSTN (Film Super Twisted Nematic) èerná na bílé, kontrast cca 5
C
4. Druh polarizátoru
R
reflexní
P
transreflexní (polopropustný) s podsvícením
M
transmisní (propustný)
N
negativní transmisní
Polarizaèní fólie urèuje optické vlastnosti displeje. Reflexní displej je èitelný pøi osvìtlení ze strany pozorovatele, nemùe být podsvícen.
Transreflexní je dobøe èitelný za svìtla, za tmy musí být podsvícený ze zdroje svìtla v modulu. Transmisní musí být podsvícen vdy.
Negativní obrací barvy aktivních a neaktivních bodù displeje (bílá na èerné).
5. Typ a barva podsvícení
N
bez podsvícení
L
LED Array, pole LED za displejem, barva lutozelená
E
EL, elektroluminicsenèní fólie, barva bílá
C
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), výbojka se studenou katodou, barva bílá
jas (cd / m )
barva
napájení
tlouška (mm)
prac. teplota (°C)
životnost (hod)
LED
EL
CCFL
5 ~ 50
10 ~ 30
50 ~ 100
žlutá, bílá, modrá
bílá, modrá
bílá
DC
AC 100V, 400Hz
AC 450V, 80kHz
2 až 5
max 0.7
3 až 5
-20 ~ +70
0 ~ +50
0 ~ +70
100 000
5 000
15 000
6. Znaková sada
Znakové displeje mohou vdy zobrazit základní sadu znakù ASCII kódu (anglická abeceda). Jako druhá znaková sada jsou standardnì
evropské fonty (znak E). Na pøání mùe být jako druhá znaková sada azbuka (znak C, cyrilic font) pøípadnì jiné fonty.
7. Smìr pohledu
Udává smìr, ze kterého je displej èitelný. Standardní je smìr spodní (znak B, bottom, od èíslice 6 na ciferníku hodin). Pro displeje umístìné
svisle na panelu a ètené shora je vhodné volit displej s horním smìrem pozorování (znak T, top, 12 hodin).
8. Pracovní teploty
Pracovní teploty pro LCD displeje jsou standardnì 0°C a +50°C (znak B nebo T). Pøi provozu modulu pøi niších teplotách se zhorèuje
èitelnost displeje a výraznì zpomaluje rychlost zobrazování. Moduly pro rozšíøený rozsah teplot mají v názvu znak H nebo W.
9. Typ øadièe
Znakové moduly jsou osazeny øadièem Samsung KS0066-5, jeho instrukèní soubor i znaková sada jsou kompatibilní se standardními
moduly. Typ øadièe u grafických modulù je uveden pro kadý modul zvláš.
10. Dotykový panel (Touch panel, znak p)
Nìkteré typy grafických modulù mohou být na pøání opatøeny fólií, která je citlivá na dotyk. Fólie snímá souøadnice, ve kterých se pøedmìt
dotýká fólie a zpracovává je na elektrické signály. Dotykový panel plní funkci ukazovacího zaøízení.
11. Kontrast displeje
Kontrast LCD displeje je nutno nastavit napìtím, pøivedeným na pin Uo. Nìkteré verze znakových modulù mají kontrast nastavený a
teplotnì kompenzovaný v pracovním rozsahu teplot (znak t).
U grafických displejù musí mít napìtí pro nastavení kontrastu zápornou polaritu vùèi pinu Uss. Zdroj záporného napìtí mùe být souèástí
modulu (znak n) a je vyveden na pin UEE.
12. Objednací názvy LCD modulù
. souèástka se doplòuje na sklad
33.02
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
LCD MODULY
Znakové moduly
Základní technické parametry
napájecí napìtí
pracovní teploty
formát znaku
pozorovací úhel
rychlost odezvy displeje
úrovnì vstup. napìtí
délka cyklu pro zápis dat
øadiè
BC0802A
logické obvody 4.75V £ Udd £ 5.25V
display
Udd - Uo (25°C) = 4.3V
podsvícení LED 4.2 V DC
podsvícení EL
110 V, 400 Hz, 0.12 mA/cm
standard 0°C a +50°C rozšíøené -20°C a +70°C
5 x 7 bodù + kurzor
vertikální q = 60°, horizontální Æ = 45°
tON (25°C) = 100 ms; tOF (25°C) = 150 ms
0.7*Udd £ UH £ Udd
0 £ UL £ 0.3* Udd
min 666 ns
Samsung KS 0066-5
Znakový modul 8 znakù, 2 øádky
C
n
n
obj.è.
objednací název
50775
54855
BC 0802A GRNEB
BC 0802A YPLEH
formát
zn / ø ø
8
8
BC1601A
n
n
n
obj.è.
objednací název
50776
55691
50777
10466
50778
55692
BC 1601A GRNEB
BC 1601A GRNEH
BC 1601A YRNEB
BC 1601A YRNEH
BC 1601A YPLEB
BC 1601A YPLEH
16
16
16
16
16
16
n
n
n
n
objednací název
03127
03129
55550
03128
BC 1602A GRNEH
BC 1602A YRNEH
BC 1602A YPLEH
BC 1602A YPLCH
1
1
1
1
1
1
. souèástka se doplòuje na sklad
58.0
58.0
32.0
32.0
9.5
13.1
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
1.5
1.5
-LED žlutá
-70
E
E
spodní
spodní
standard
rozšíøené
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
3.07 x 6.56
80.0
80.0
80.0
80.0
80
80
36.0
36.0
36.0
36.0
36
36
8.9
8.9
8.9
8.9
12,7
12,7
STN
STN
STNY
STNY
STNY
STNY
1.2
1.2
1.2
1.2
1,2
1,2
----LED žlutá
LED žlutá
----100
100
E
E
E
E
E
E
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
STNY
1.2
1.2
1.2
1.2
--LED žlutá
LED žlutá
--100
100
E
E
E
C
spodní
spodní
spodní
spodní
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
16
16
16
16
2.96 x 5.56
2.96 x 5.56
LCD
Znakový modul 16 znakù, 1 øádek
formát
zn / ø ø
BC1602A
obj.è.
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2
2
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
80.0
80.0
80.0
80.0
36.0
36.0
36.0
36.0
8.9
8.9
12.7
12.7
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
33.03
LCD MODULY
BC1602E
n
n
n
obj.è.
objednací název
50784
50783
03130
BC 1602E GRNEB
BC 1602E YRNEB
BC 1602E YPLEH
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
16
16
16
BC1602H
2
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
4.84 x 9.66
4.84 x 9.66
4.84 x 9.66
122.0
122.0
122.0
44.0
44.0
44.0
9.3
9.3
13.6
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
2.0
2.0
2.0
--LED žlutá
--280
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
STNY
STNY
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
--LED žlutá
LED žlutá
LED žlutá
--100
100
100
E
E
E
E
C
spodní
spodní
spodní
spodní
spodní
standard
rozšíøené
standard
rozšíøené
rozšíøené
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
1.6
1.6
1.6
--LED žlutá
--200
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
standard
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
1.6
1.6
1.6
--LED žlutá
--210
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
Znakový modul 16 znakù, 2 øádky
C
n
n
n
obj.è.
objednací název
50789
54856
50786
03131
50787
BC 1602H GRNEB
BC 1602H YRNEH
BC 1602H YPLEB
BC 1602H YPLEH
BC 1602H YPLCH
formát
zn / ø ø
16
16
16
16
16
BC1604A
n
n
n
obj.è.
objednací název
50790
50791
50792
BC 1604A GRNEB
BC 1604A YRNEB
BC 1604A YPLEB
16
16
16
n
n
n
objednací název
50793
50794
10467
BC 2002A GRNEB
BC 2002A YRNEB
BC 2002A YPLEH
. souèástka se doplòuje na sklad
33.04
4
4
4
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
44.0
44.0
44.0
44.0
44.0
8.9
8.9
12.7
12.7
12.7
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
87.0
87.0
87.0
60.0
60.0
60.0
9.5
9.5
13.1
Znakový modul 20 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
20
20
20
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
2.95 x 5.55
Znakový modul 16 znakù, 4 øádky
formát
zn / ø ø
BC2002A
obj.è.
2
2
2
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
116.0
116.0
116.0
37.0
37.0
37.0
9.0
9.0
13.4
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
LCD MODULY
BC2002B
n
n
obj.è.
objednací název
56354
53548
BC 2002B FNHEH
BC 2002B YPLEH
Znakový modul 20 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
20
20
BC2004A
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
6.00 x 9.66
6.00 x 9.66
180.0
180.0
40.0
40.0
8.8
13.4
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
FSTN
STNY
2.3
2.3
-LED žlutá
-360
E
E
spodní
spodní
rozšíøené
rozšíøené
Znakový modul 20 znakù, 4 øádky
C
n
n
n
n
obj.è.
objednací název
50798
54857
50797
03132
51581
BC 2004A GRNEB
BC 2004A GRNEH
BC 2004A YRNEH
BC 2004A YPLEH
BC 2004A YPLET
formát
zn / ø ø
20
20
20
20
20
BC2004B
n
obj.è.
objednací název
52647
BC 2004B BNLEB
20
n
n
n
objednací název
50799
50800
55693
BC 4002A GRNEB
BC 4002A YRNEB
BC 4002A YPLEH
4
. souèástka se doplòuje na sklad
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
8.8
8.8
8.8
13.1
13.1
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STN
STNY
STNY
STNY
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
---LED žlutá
LED žlutá
---280
280
E
E
E
E
E
spodní
spodní
spodní
spodní
horní
standard
rozšíøené
rozšíøené
rozšíøené
standard
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
4.84 x 9.22
146.0
62.5
13.6
STNmodrá
2.0
LED žlutá
540
E
spodní
standard
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
font
pohled
prac.teploty
STN
STNY
STNY
2.5
2.5
2.5
--LED žlutá
--280
E
E
E
spodní
spodní
spodní
standard
standard
rozšíøené
Znakový modul 40 znakù, 2 øádky
formát
zn / ø ø
40
40
40
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
2.95 x 4.75
LCD
Znakový modul 20 znakù, 4 øádky
formát
zn / ø ø
BC4002A
obj.è.
4
4
4
4
4
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
2
2
2
rozmìr znaku
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
3.20 x 5.55
182.0
182.0
182.0
33.5
33.5
33.5
8.8
8.8
13.1
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
33.05
LCD MODULY
Schéma zapojení znakových modulù
pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Modul BC4004A má jinou konfiguraci pinù !
symbol
USS
Udd
UO
RS
R/W
E
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
LED A
LED K
úroveò
0V
+5V
kat.list.
H/L
H/L
H, H L
H/L
H/L
H/L
H/L
H/L
H/L
H/L
H/L
+5V
0V
®
funkce
GND
logické obvody
nastavení kontrastu
H : pøenos dat L : pøenos instrukce
H : modul MCU L : MCU modul
Enable signál
Napájení
®
®
Data Bus
Napájení LED diod pro podsvícení
(pokud je v modulu použito).
Instrukèní soubor KS0066
Instrukce
C
Kód
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display
Return Home
Entry Mode Set
Display On / Off
Cursor / Display Shift
Function Set
Set CG RAM Address
Set DD RAM Address
Read Busy Flag / Address
Write Data to CG / DD RAM
Read data from CG / DD RAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
BF
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
ID
0
1
D
C
1 SC RL
*
DL N
F
*
CG RAM Address
DD RAM Address
Address Counter
Write Data
Read Data
1
*
S
B
*
*
Znaková sada anglická + evropská
. souèástka se doplòuje na sklad
33.06
# souèástka na skladì, výprodej
Popis
T
Maže displej a nastavuje DD RAM na adresu 0
Nastavuje DD RAM na adresu 0
Povoluje posun kurzoru(S) a nastavuje smìr posuvu (ID)
Zapíná/vypíná displej (D), kurzor (C) a blikání znaku (B)
Posouvá displej / kurzor (SC) v nastaveném smìru (RL)
Nastavuje délku dat (DL), poèet øádkù (N) a formát znaku (F)
Vybírá CG RAM (Character Generator RAM)
Vybírá DD RAM (Display Data RAM)
Ète Busy Flag (BF) a obsah èitaèe adres
Zapisuje data do CG RAM nebo DD RAM
Ète data z CG RAM nebo DD RAM
ID
S
SC
RL
DL
N
F
BF
0
posun vlevo
posun zakázán
posun kurzoru
posun vlevo
4 bity
1 øádek
5 x 7 bodù
modul pøipraven
ms
82 ~ 1640
40 ~ 1640
40
40
40
40
40
40
1
43
43
1
posun vpravo
posun povolen
posun displeje
posun vpravo
8 bitù
2øádky
5 x 10 bodù
modul zaneprázdnìn
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
LCD MODULY
Grafické moduly
Základní technické parametry:
napájecí napìtí
logické obvody 4.75V £ UDD £ 5.25V
display
UDD - Uo (25°C) viz tabulka
podsvícení LED 4.2 V DC
podsvícení EL
100 V, 400 Hz, 0.12 mA/cm
podsvícení CFL 360 V, 40kHz, 5.0 mA
pracovní teploty
standard 0°C ~ +50°C
rozšíøené -20°C ~ +70°C
pozorovací úhel
vertikální q = 60°, horizontální Æ = 45°
kmitoèet napìtí pro LCD f = 64Hz
rychlost odezvy displeje tON (25°C) = 100 ms; tOF (25°C) = 150 ms
vestavìný øadiè
viz katalogový list modulu
úrovnì vstup. napìtí
0.7*UDD £ UHIGH £ UDD
0 £ ULOW £ 0.3* UDD
BG12232A
Grafický modul 122 x 32 bodù
C
obj.è.
n
50802
objednací název
BG 12232A YPLH
formát
body
122
32
BG12864A
n
obj.è.
objednací název
50803
BG 12864A YPLHn
64
BG12864D
n
obj.è.
objednací název
14854
BG 12864D BNHB
. souèástka se doplòuje na sklad
84.0
44.0
13.2
Idd
mA
podsvícení
If
mA
Uo
V
øadiè
prac.teploty
STNY
1.0
LED
120
4.5
SED1520D
rozšíøené
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
Uo
V
øadiè
prac.teploty
0.48 x 0.48
93.0
70.0
13.1
STNY
9.7
LED
330
9.0
KS107/108
rozšíøené
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
Uo
V
øadiè
prac.teploty
STNmodrá
9.7
LED
9.0
T6963C
standard
Grafický modul 128 x 64 bodù
formát
body
128
0.4 x 0.45
LCD
Grafický modul 128 x 64 bodù
formát
body
128
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
64
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
0.40 x 0.56
78.0
70.0
9.2
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
33.07
LCD MODULY
BG24064A
n
obj.è.
objednací název
51236
BG 24064A GPLBn
Grafický modul 240 x 64 bodù
formát
body
240
64
BG240128B
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
0.49 x 0.49
180.0
65.0
15.1
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
Uo
V
øadiè
prac.teploty
STN
9.0
LED
660
12.5
T6963C
standard
Grafický modul 240 x 128 bodù
C
n
obj.è.
objednací název
50805
BG 240128B2YPLHn
formát
body
240
128
rozmìr bodu
rozmìry modulu
mm
š (mm) v (mm) H (mm)
0.43 x 0.43
144.0
104.0
14.3
LCD
Idd
mA
podsvícení
If
mA
Uo
V
øadiè
prac.teploty
STNY
50.0
LED
900
18.5
T6963C
rozšíøené
Schéma zapojení grafických modulù
Schéma zapojení slouí pouze pro základní
orientaci. Skuteèné zapojení modulu se liší v
závislosti na typu pouitého øadièe, funkci
pinu UEE a druhu podsvícení. Detailní
zapojení, pøesná funkce pinù a instrukèní
soubor je uveden v katalogovém listì pro
kadý grafický modul a øadiè
Zdroje pro podsvícení grafických modulù
. souèástka se doplòuje na sklad
33.08
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., A.Jiráska 384, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

lc7981

lc7981 Kontrast LCD displeje je nutno nastavit napìtím, pøivedeným na pin Uo. Nìkteré verze znakových modulù mají kontrast nastavený a teplotnì kompenzovaný v pracovním rozsahu teplot (znak t). U grafický...

Více

lcd moduly - ECOM s.r.o.

lcd moduly - ECOM s.r.o. teplotnì kompenzovaný v pracovním rozsahu teplot (znak t - Temp). U grafických displejù musí mít napìtí pro nastavení kontrastu zápornou polaritu vùèi pinu Uss. Zdroj záporného napìtí mùe být souè...

Více

ceník ke stažení - pujcovaninaradi.cz

ceník ke stažení - pujcovaninaradi.cz ø6-14mm - vodou chlazené ø230 mm/22 - za 1mm ø125mm - za 1mm ø180mm, 200mm - za 1 mm ø150mm - za 1 mm ø300mm - za 1 mm ø230mm, ø 125mm - PRODEJ ø230mm, ø 125mm - PRODEJ ø125mm - 1mm

Více

vysoké učení technické v brně automatický anténní analyzátor

vysoké učení technické v brně automatický anténní analyzátor (přesněji 77 Ω) a vstupní impedance dipólu skládaného je čtyřnásobná tj. 300 Ω. Existuje samozřejmě i celá řada antén, které mají v rezonanci jiné hodnoty vstupní impedance. Jedná se například o šr...

Více