14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Komentáře

Transkript

14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
Přírodopis 9
14. hodina
Přehled minerálů
KŘEMIČITANY
© Mgr. Jan Souček
Základní škola Meziměstí
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
V. Křemičitany
Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO2).
Tyto minerály tvoří největší třídu nerostů a jsou nejdůleţitější součástí zemské
kůry.
Důleţité křemičitany jsou ţivce, slídy, granáty, amfiboly a pyroxeny (téměř
všechny horninotvorné nerosty). V přírodě jsou rozšířené jako součásti hornin.
Křemičitany mají velmi sloţité sloţení a strukturu. Vlastnosti: nekovový vzhled,
jsou zbarvené, v tenkých lupíncích průhledné. Většinou jsou lehké, tvrdé (mimo
mastku) a těţko tavitelné. V kyselinách se rozkládají málo nebo vůbec. Vznikají z
magmatu, z horkých roztoků nebo zvětráváním jiných křemičitanů (kaolinit).
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
ALBIT
patří mezi plagioklasy - sodnovápenaté
ţivce
Složení: směs různých podílů
hlinitokřemičitanů sodíku NaAlSi3O8
(albit) a vápníku CaAl2Si2O8 (anortit)
Soustava: trojklonná
Vzhled: krystaly tabulkovité, lištovité nebo
krátce sloupcovité, lupenitý, zrnitý, kusový
Barva: odstíny bílé, ţluté, červené,
zelenomodré aţ šedé; odrůda labradorit má
měnu barev
Vryp: bílý, Tvrdost = 6, Hustota = 2,6
Další vlastnosti: dokonale štěpný
Vznik: krystalizací z magmatu
Výskyt: minerál gaber, čedičů (plagioklas s
převahou Ca) a andezitů a ţul (plagioklas s
převahou Na),
Použití: dekorační a ozdobný kámen,
keramika
Švýcarsko
Elba
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
ORTOKLAS (draselný živec)
Složení: hlinitokřemičitan draslíku, KAlSi3O8
Soustava: jednoklonná
Vzhled: tabulkovité nebo krátce sloupcovité
krystaly, často dvojčatí, zrnitý, kusový
Barva: světle ţlutobílý, nahnědlý, růţový aţ
červený, lesk skelný aţ perleťový
Vryp: bílý, Tvrdost = 6, Hustota = 2,5
Další vlastnosti: dokonale štěpný podle ve
dvou směrech na sebe téměř kolmých
Vznik: z magmatu bohatého na křemík,
přeměnou z jiných minerálů
Výskyt: běţný minerál ţul a příbuzných
hornin, úlomkovitých usazenin, ortorul i
pararul, velké krystaly v pegmatitech (Dolní
Bory u Velkého Meziříčí, Písek,
Použití: sklářská a keramická surovina
Loket
Strzegom Polsko
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
AMFIBOL
Složení: sloţitý křemičitan Ca, K, Fe, Mg, Al
Soustava: jednoklonná
Vzhled: sloupcovité krystaly, zrna, kusový
Barva: tmavozelený aţ černozelený,
černohnědý aţ černý
Vryp: bílý
Tvrdost = 5 - 6
Hustota = 3,2
Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle
ploch kosočtverečného hranolu (2 směry
štěpnosti, svírají úhel 120°)
Vznik: z magmat chudých křemíkem (gabra,
čediče), přeměnou z jiných křemičitanů
(amfibolity, některé ruly)
Výskyt: Vlčí hora u Černošína, České
středohoří (Bílina)
Použití: Nemá praktické vyuţití, důleţitý
horninotvorný minerál.
Vlčí hora
u Černošína
Foto převzato z:
http://home.gli.cas.cz/filippi/pwww/mineralogie/vlcak.html
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
AUGIT
Složení: sloţitý křemičitan Ca, Fe, Mg, Al
Soustava: jednoklonná
Vzhled: sloupcovité krystaly
Barva: černohnědý aţ černý
Vryp: bílý
Tvrdost = 5 - 6
Hustota = 3,4
Další vlastnosti: dobrá štěpnost, ale horší
neţ u amfibolu, 2 směry štěpnosti, svírají
úhel zhruba 90°
Vznik: z magmat chudých křemíkem
(gabra, čediče), přeměnou z jiných
křemičitanů
Výskyt: Bořislav u Teplic, Vlčí hora u
Černošína
Použití: Nemá praktické vyuţití, důleţitý
horninotvorný minerál
Bořislav
Arendal Norsko
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
BERYL
Složení: hlinitokřemičitan berylia, Be3Al3Si6O18
Soustava: šesterečná
Vzhled: sloupcovitě protaţen, také tabulkovitý,
zrnité agregáty, skelný lesk
Barva: smaragd smaragdově zelená, akvamarím
světlemodrá, heliodor ţlutá, morganit růţová
Vryp: bílý, Tvrdost = 7,5 – 8,
Hustota = 2,6 - 2,9
Další vlastnosti: není štěpný, lasturnatý lom
Vznik: v pegmatitech
Výskyt: Písecko, Sobotín, Maršíkov
Použití: šperkový kámen, obsahuje prvek
berylium, který se pouţívá v raketové technice,
elektronice,
Poznámka: Zatím největší beryl drahokamové
kvality je 48,5 cm dlouhý a 110,5 kg těţký krystal
akvamarínu a byl nalezen v roce 1910 v Minas
Gerais v Brazílii.
Písek
Maršíkov
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
BERYL
smaragd smaragdově zelená
akvamarím světlemodrá
heliodor ţlutá
morganit růţová
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
BIOTIT (tmavá slída)
Složení: hlinitokřemičitan draslíku, hořčíku
a ţeleza s obsahem vody a fluoru,
K(Mg,Fe)3(OH,F)2AlSi3O10
Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi
podobné šesterečným)
Vzhled: tabulky, lupínky
Barva: hnědý aţ černohnědý
Vryp: bílý, šedý
Tvrdost = 2,5 - 3
Hustota = 3,0
Další vlastnosti: vynikající štěpnost v
rovině tabulek, pruţnost
Vznik: z magmatu, přeměnou jílových
minerálů
Výskyt: nejběţnější slída - horniny vyvřelé
(ţuly, pegmatity - Budislav u Litomyšle) i
metamorfované (svory, ruly); Švédsko,
Použití: izolační materiály
Cínovec
cinvaldit Krupka
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
MUSKOVIT (světlá slída)
Složení: hlinitokřemičitan draslíku a hliníku s
obsahem vody a fluoru, KAl2(OH,F)2AlSi3O10
Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi
podobné šesterečným)
Vzhled: tabulky, lupínky
Barva: bezbarvý, bělavý, nazelenalý, s
perleťovým leskem
Vryp: bílý, Tvrdost = 2 - 2,5
Hustota = 2,8
Další vlastnosti: vynikající štěpnost v rovině
tabulek, pruţnost
Vznik: z magmat s vysokým obsahem
křemíku, přeměnou jílových minerálů
Výskyt: často spolu s ortoklasem (ţuly, ruly),
ve svorech, největší krystaly v pegmatitech
(např. Kříţenec u Mar. Lázní);
Použití: izolační materiál - ţáruvzdorná
okénka ("americká" kamna), optika
Dolní Bory
Maršíkov
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
EPIDOT
Složení: silikát vápníku, ţeleza a hliníku,
Ca2(Fe,Al)Al2[O/OH/SiO4/Si2O7]
Soustava: jednoklonná
Vzhled: protaţené krystaly, často zrnité
agregáty
Barva: zelená - černozelená barva,
ţlutozelená, ţlutá, černá
Vryp: šedý, bílý
Tvrdost = 6,5
Hustota = 3,2 - 3,4
Další vlastnosti: štěpnost dle báze, silný
skelný lesk
Vznik a výskyt: amfibolity - Čáslavsko,
Sobotín, skarny s magnetitem - Malešov,
Měděnec, Vlastějovice, Kutná Hora
Použití: ozdobný kámen
Malešov
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
GRANÁT
Složení: křemičitan s proměnlivým obsahem
hliníku, hořčíku, ţeleza a vápníku; hořečnatý
granát se nazývá pyrop nebo také český granát,
Mg3Al2(SiO4)3, ţeleznatý granát je almandin,
Fe3Al2(SiO4)3.
Soustava: krychlová
Vzhled: krystalovaný nebo okrouhlá zrna
Barva: různé odstíny červené aţ červenofialový
Vryp: bílý, Tvrdost = 7, Hustota = 3,5 - 4,5
Další vlastnosti: neštěpný
Vznik: Nejběţnější granát je almandin, častá
součást přeměněných hornin (fylity, svory, ruly,
amfibolity).
Výskyt: almandin - Jeseníky (ve svorech), okolí
Čáslavi (v rulách), Indie, Madagaskar, Srí Lanka;
pyrop - ve štěrcích v okolí Třebenic (České
středohoří); Jihoafrická rep., Rusko (Jakutsko)
Použití: drahé kameny, hodiny, brusivo
Dolní Bory
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
GRANÁT
Přibyslavice
Ţulová
Vestřev
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
KAOLINIT
Složení: křemičitan hliníku s obsahem vody,
Al4(OH)8Si4O10
Soustava: trojklonná (krystaly nejsou okem
viditelné)
Vzhled: zemitý
Barva: bílý
Vryp: bílý
Tvrdost = 1 - 2
Hustota = 2,6
Další vlastnosti: otírá se o prsty
Vznik: zvětráváním ţivců
Výskyt: Karlovarsko, Plzeňsko
Použití: výroba porcelánu, plnivo do papíru,
barvy, zubní pasty
Poznámka: Kaolinit je zástupcem tzv.
jílových minerálů, které najdeme v jílech,
břidlicích a půdách. Jsou to důleţité
stavební suroviny (cihlářské hlíny).
Boţíčany
kaolinit tvoří zvětralinovou výplň mezi nezvětralými
zrny křemene a slídy
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
MASTEK
Složení: křemičitan hořčíku s obsahem vody,
Mg3Si4O10(OH)2
Soustava: jednoklonná
Vzhled: lupínkovitý, šupinkovitý, celistvý,
lesk mastný, u lupínkovitého aţ perleťový
Barva: bílá, zelenavá, někdy i jiné světlé
odstíny
Vryp: bílý
Tvrdost = 1
Hustota = 2,7
Další vlastnosti: štěpný v jednom směru
Vznik: při přeměně (metamorfóze) hornin
bohatých hořčíkem
výskyt: u nás jen vzácně (např. Sobotín v
Hrubém Jeseníku), Turecko, Čína, USA
Použití: výroba ţáruvzdorné keramiky a
vyzdívek pecí, jemně mletý se pouţívá v
kosmetice (pudry, mýdla, líčidla), výroba
uměleckých předmětů (Čína)
Kokava nad Rimavicou SR
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
OLIVÍN
Složení: křemičitan s proměnlivým podílem
hořčíku a ţeleza (Mg,Fe)2SiO4
Soustava: kosočtverečná
Vzhled: krystalovaný, zrnitý
Barva: ţlutozelený aţ olivově zelený, lesk
skelný
Vryp: bílý, Tvrdost = 7
Hustota = 3,3
Další vlastnosti: neštěpný
Vznik: krystalizací z magmat s nízkým
obsahem křemíku (olivínovce, čediče)
Výskyt: Kozákov - Smrčí (olivínové koule oválné útvary tvořené olivínem a pyroxeny,
vznikly ve svrchním plášti a byly na povrch
vyneseny čedičovým magmatem), v mnoha
čedičích Českého středohoří; Norsko, Egypt,
Brazílie, Pákistán, N. Zéland
Použití: drahý kámen
Podmoklice
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
STAUROLIT
Složení: křemičitan hliníku a ţeleza,
2Al2SiO5 . Fe(OH)2
Soustava: jednoklonná
Vzhled: sloupečkovité krystaly, často tvoří
kříţové prorostlice, sklený lesk
Barva: načervenale hnědý aţ černý
Vryp: bílý aţ černý
Tvrdost = 7 - 7,5
Hustota = 3,7 - 3,8
Další vlastnosti: nerovný lom, není štěpný
Vznik: typický minerál regionální přeměny,
určuje stupeň přeměny (metamorfózy)
Výskyt: fylity, svory, ruly - Branná v
Hrubém Jeseníku, poloostrov Kola (Rusko)
Použití: šperky
Nový Malín
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
TOPAZ
Složení: sloţitý křemičitan, který obsahuje
hliník, fluor a -OH skupinu, Al2SiO4 .
(F,OH)2
Soustava: kosočtverečná
Vzhled: sloupcovitě protaţené krystaly
Barva: čirý, vínově ţlutý, medový, modrý,
fialový, růţový, zelený
Vryp: bílý
Tvrdost = 8 , Hustota = 3,5 - 3,6
Další vlastnosti: štěpnost podle báze, v
jiných směrech lasturnatý lom
Vznik a výskyt: krystalizací z
hydrotermálních vysokoteplotních roztoků Cínovec, Horní Slavkov, Krupka, Saská
strana Krušných hor Altenberg; v
pegmatitech - Murzinka na Urale (modré),
Brazílie (medově ţluté
Použití: šperky
Brazilie a Pakistán
Převzato z: www.customgemstones.com
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
TURMALÍN
Složení: sloţitý a proměnlivý borosilikát
Soustava: klencová
Vzhled: sloupcovité krystaly, trojúhelníkovitý
průřez krystalů, turmalínová slunce - radiálně
paprsčité
Barva: černá, ale i různé barevné odrůdy
Vryp: bílý, Tvrdost = 6,5 – 7, Hustota = 3
Další vlastnosti: nemá štěpnost, typické jsou
různé barevné zóny
Pleochroismus: jeví se v jednom směru barvy
světlejší a v druhém tmavší
Vznik: pegmatity, hydrotermální ţíly
Výskyt: Písecko, Ţďár nad Sázavou, Dolní
Bory, Cyrilov, Roţná, Dobrá Voda, Nová Ves
Použití: drahokamy - brousí se hlavně elbaity,
Dolní Bory
14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY
TURMALÍN
skoryl černá (obsahuje ţelezo)
dravit hnědá (obsahuje hořčík)
elbait (obsahuj lithium)
achroit bezbarvý
rubelit červený
indigolit modrý
verdelit zelený
Roţná
Kozohlody
Brazilie

Podobné dokumenty